Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1443 ze dne 29. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1443/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 213/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1443
      ze dne 29. června 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 99 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 99 odst. 6 čtvrtý pododstavec, čl. 101 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 394 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (2) se stanoví postupy, podle nichž musí instituce podávat zprávy týkající se jejich souladu s nařízením (EU) č. 575/2013. Ustanovení čl. 99 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Evropský orgán pro bankovnictví (orgán EBA) vypracovat návrh prováděcích technických norem s cílem stanovit jednotné formáty pro vykazování finančních informací institucemi spadajícími do působnosti článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3) a jinými úvěrovými institucemi, než které jsou uvedeny v uvedeném článku, které vypracovávají své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. Ustanovení čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje rovněž orgán EBA k vypracování návrhu prováděcích technických norem s cílem stanovit jednotné formáty pro vykazování finančních informací institucemi, které spadají do působnosti účetních rámců na základě směrnice Rady 86/635/EHS (4) a na které mohou příslušné orgány rozšířit požadavky na podávání zpráv. Každé z těchto ustanovení se týká aspektů rámce pro podávání zpráv pro účely dohledu v Unii, které je třeba uvést do souladu s nově platnými mezinárodními standardy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Mezinárodní účetní standardy přijaté postupem podle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002 vycházejí z mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) vypracovaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V červenci 2014 vydala IASB standard IFRS 9 Finanční nástroje („IFRS 9“) jako nový standard pro účtování o finančních nástrojích s cílem uplatňovat jej na mezinárodní úrovni od 1. ledna 2018. IFRS 9 byl přijat v Unii dne 22. listopadu 2016 nařízením Komise (EU) 2016/2067 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  IFRS 9 zásadně mění účtování o finančních nástrojích pro instituce, na něž se vztahuje čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013. IFRS 9 zahrnuje logický model pro klasifikaci a oceňování, jediný, prospektivní model znehodnocení na základě „očekávaných ztrát“ a výrazně zreformovaný přístup k zajišťovacímu účetnictví. Účtování ze strany institucí by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dále je nezbytné aktualizovat šablony a pokyny týkající se vykazování hrubé účetní hodnoty finančních aktiv oceněných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. Důvodem této změny je potřeba vyjasnit definici pojmu „hrubá účetní hodnota“ pro sledování úvěrového rizika za účelem zvýšení kvality vykazovaných informací a ke snížení zátěže výkaznictví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Je rovněž nezbytné aktualizovat šablony a pokyny pro instituce spadající pod účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS tak, aby se zajistilo, že vykazované finanční informace zůstanou relevantní a sladěné mezi všemi institucemi, a aby se vyřešily informační mezery týkající se konkrétních vnitrostátních účetních rámců, které předtím nebyly v šablonách plně zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Jelikož účetní výkaznictví úzce souvisí s platnými účetními standardy, je nutné, aby se datum použití tohoto nařízení shodovalo s datem použití IFRS 9. Z téhož důvodu je také nezbytné, aby se u institucí, jež ve svém účetnictví používají účetní období, které se liší od kalendářního roku, datum použití tohoto nařízení shodovalo s datem použití IFRS 9, což je den kalendářního roku, ve kterém u uvedených institucí začíná účetní období.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán EBA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  O návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, uskutečnil Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Příloha V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se od 1. ledna 2018.
      Ve vztahu k následujícím institucím, pokud tyto instituce používají účetní období, které je odlišné od kalendářního roku, se přílohy I a III tohoto nařízení použijí od začátku účetního období, které začíná po 1. lednu 2018:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  institucím, které spadají do působnosti článku 4 nařízení (ES) č. 1606/2002;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  úvěrovým institucím, které nejsou uvedeny v článku 4 nařízení (ES) č. 1606/2002 a které sestavují své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  úvěrovým institucím, které používají mezinárodní účetní standardy na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv o kapitálu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
               
            
         
      
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 29. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
      
         (4)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Úř. věst. L 323, 29.11.2016, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
      
      
         PŘÍLOHU I
         
            
               „PŘÍLOHU III
               
                  PODÁVÁNÍ FINANČNÍCH INFORMACÍ PODLE IFRS
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           
                              ŠABLONY FINREP PRO IFRS
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              ČÍSLO ŠABLONY
                           
                        
                        
                           
                              KÓD ŠABLONY
                           
                        
                        
                           
                              NÁZEV ŠABLONY NEBO SKUPINY ŠABLON
                           
                        
                     
                     
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Rozvaha [výkaz o finanční pozici]
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           1.1
                        
                        
                           F 01.01
                        
                        
                           Rozvaha: aktiva
                        
                     
                     
                        
                           1.2
                        
                        
                           F 01.02
                        
                        
                           Rozvaha: závazky
                        
                     
                     
                        
                           1.3
                        
                        
                           F 01.03
                        
                        
                           Rozvaha: vlastní kapitál
                        
                     
                     
                        
                           2
                        
                        
                           F 02.00
                        
                        
                           
                              Výkaz zisku nebo ztráty
                           
                        
                     
                     
                        
                           3
                        
                        
                           F 03.00
                        
                        
                           
                              Výkaz o úplném výsledku
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           4.1
                        
                        
                           F 04.01
                        
                        
                           Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
                        
                     
                     
                        
                           4.2.1
                        
                        
                           F 04.02.1
                        
                        
                           Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                        
                     
                     
                        
                           4.2.2
                        
                        
                           F 04.02.2
                        
                        
                           Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                        
                     
                     
                        
                           4.3.1
                        
                        
                           F 04.03.1
                        
                        
                           Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                     
                     
                        
                           4.4.1
                        
                        
                           F 04.04.1
                        
                        
                           Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                        
                     
                     
                        
                           4.5
                        
                        
                           F 04.05
                        
                        
                           Podřízená finanční aktiva
                        
                     
                     
                        
                           5.1
                        
                        
                           F 05.01
                        
                        
                           
                              Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
                           
                        
                     
                     
                        
                           6.1
                        
                        
                           F 06.01
                        
                        
                           
                              Struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než k obchodování poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                           F 07.00
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva podléhající znehodnocení, která jsou po splatnosti
                           
                        
                     
                     
                        
                           7.1
                        
                        
                           F 07.01
                        
                        
                           Finanční aktiva podléhající znehodnocení, která jsou po splatnosti
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Struktura finančních závazků
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           8.1
                        
                        
                           F 08.01
                        
                        
                           Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                        
                     
                     
                        
                           8.2
                        
                        
                           F 08.02
                        
                        
                           Podřízené finanční závazky
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           9.1.1
                        
                        
                           F 09.01.1
                        
                        
                           Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                        
                     
                     
                        
                           9.2
                        
                        
                           F 09.02
                        
                        
                           Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
                        
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           F 10.00
                        
                        
                           
                              Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Zajišťovací účetnictví
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           11.1
                        
                        
                           F 11.01
                        
                        
                           Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                        
                     
                     
                        
                           11.3
                        
                        
                           F 11.03
                        
                        
                           Nederivátové zajišťovací nástroje: struktura podle účetního portfolia a typu zajištění
                        
                     
                     
                        
                           11.4
                        
                        
                           F 11.04
                        
                        
                           Zajištěné položky v případě zajištění reálné hodnoty
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           12.1
                        
                        
                           F 12.01
                        
                        
                           Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                        
                     
                     
                        
                           12.2
                        
                        
                           F 12.02
                        
                        
                           Převody mezi stupni znehodnocení (prezentace v hrubé výši)
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Přijatý kolaterál a záruky
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           13.1
                        
                        
                           F 13.01
                        
                        
                           Struktura zajištění a záruk podle úvěrů a jiných pohledávek jiných než držených k obchodování
                        
                     
                     
                        
                           13.2
                        
                        
                           F 13.02
                        
                        
                           Zajištění získané převzetím během období [držené k rozvahovému dni]
                        
                     
                     
                        
                           13.3
                        
                        
                           F 13.03
                        
                        
                           Zajištění získané převzetím [hmotná aktiva], kumulované
                        
                     
                     
                        
                           14
                        
                        
                           F 14.00
                        
                        
                           
                              Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě
                           
                        
                     
                     
                        
                           15
                        
                        
                           F 15.00
                        
                        
                           
                              Odúčtování a finanční závazky související s převedenými finančními aktivy
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           16.1
                        
                        
                           F 16.01
                        
                        
                           Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany
                        
                     
                     
                        
                           16.2
                        
                        
                           F 16.02
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů
                        
                     
                     
                        
                           16.3
                        
                        
                           F 16.03
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů
                        
                     
                     
                        
                           16.4
                        
                        
                           F 16.04
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých rizik
                        
                     
                     
                        
                           16.4.1
                        
                        
                           F 16.04.1
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů
                        
                     
                     
                        
                           16.5
                        
                        
                           F 16.05
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle jednotlivých nástrojů
                        
                     
                     
                        
                           16.6
                        
                        
                           F 16.06
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty ze zajišťovacího účetnictví
                        
                     
                     
                        
                           16.7
                        
                        
                           F 16.07
                        
                        
                           Znehodnocení nefinančních aktiv
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: rozvaha
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           17.1
                        
                        
                           F 17.01
                        
                        
                           Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva
                        
                     
                     
                        
                           17.2
                        
                        
                           F 17.02
                        
                        
                           Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                        
                     
                     
                        
                           17.3
                        
                        
                           F 17.03
                        
                        
                           Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Závazky
                        
                     
                     
                        
                           18
                        
                        
                           F 18.00
                        
                        
                           
                              Výkonné a nevýkonné expozice
                           
                        
                     
                     
                        
                           19
                        
                        
                           F 19.00
                        
                        
                           
                              Expozice s úlevou
                           
                        
                     
                     
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Část 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Geografická struktura
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           20.1
                        
                        
                           F 20.01
                        
                        
                           Geografická struktura aktiv podle místa činnosti
                        
                     
                     
                        
                           20.2
                        
                        
                           F 20.02
                        
                        
                           Geografická struktura závazků podle místa činnosti
                        
                     
                     
                        
                           20.3
                        
                        
                           F 20.03
                        
                        
                           Geografická struktura výnosů z hlavních položek výkazu zisku nebo ztráty podle místa činnosti
                        
                     
                     
                        
                           20.4
                        
                        
                           F 20.04
                        
                        
                           Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany
                        
                     
                     
                        
                           20.5
                        
                        
                           F 20.05
                        
                        
                           Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany
                        
                     
                     
                        
                           20.6
                        
                        
                           F 20.06
                        
                        
                           Geografická struktura závazků podle sídla protistrany
                        
                     
                     
                        
                           20.7.1
                        
                        
                           F 20.07.1
                        
                        
                           Geografická struktura úvěrů a jiných pohledávek jiných než k určených k obchodování a poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE a podle sídla protistrany
                        
                     
                     
                        
                           21
                        
                        
                           F 21.00
                        
                        
                           
                              Hmotná a nehmotná aktiva: aktiva v operačním leasingu
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Obhospodařování aktiv, úschova a správa hodnot a další servisní funkce
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           22.1
                        
                        
                           F 22.01
                        
                        
                           Výnosy z poplatků a provizí a náklady na poplatky a provize podle činností
                        
                     
                     
                        
                           22.2
                        
                        
                           F 22.02
                        
                        
                           Aktiva zapojená do poskytovaných služeb
                        
                     
                     
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              ČÁST 3 [POLOLETNÍ]
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Podrozvahové činnosti: podíly v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           30.1
                        
                        
                           F 30.01
                        
                        
                           Podíly v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech
                        
                     
                     
                        
                           30.2
                        
                        
                           F 30.02
                        
                        
                           Struktura podílů v nekonsolidovaných strukturovaných subjektech podle povahy činností
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Spřízněné strany
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           31.1
                        
                        
                           F 31.01
                        
                        
                           Spřízněné strany: závazky a pohledávky
                        
                     
                     
                        
                           31.2
                        
                        
                           F 31.02
                        
                        
                           Spřízněné strany: náklady a výnosy generované z transakcí
                        
                     
                     
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              ČÁST 4 [ROČNÍ]
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Struktura skupiny
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           40.1
                        
                        
                           F 40.1
                        
                        
                           Struktura skupiny: „členové jednotlivě“
                        
                     
                     
                        
                           40.2
                        
                        
                           F 40.02
                        
                        
                           Struktura skupiny: „nástroje jednotlivě“
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Reálná hodnota
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           41.1
                        
                        
                           F 41.01
                        
                        
                           Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v naběhlé hodnotě
                        
                     
                     
                        
                           41.2
                        
                        
                           F 41.02
                        
                        
                           Použití opce na oceňování reálnou hodnotou
                        
                     
                     
                        
                           42
                        
                        
                           F 42.00
                        
                        
                           
                              Hmotná a nehmotná aktiva: účetní hodnota podle metody oceňování
                           
                        
                     
                     
                        
                           43
                        
                        
                           F 43.00
                        
                        
                           
                              Rezervy
                           
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Plány definovaných požitků a zaměstnanecké požitky
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           44.1
                        
                        
                           F 44.01
                        
                        
                           Složky čistých aktiv a pasiv v plánech definovaných požitků
                        
                     
                     
                        
                           44.2
                        
                        
                           F 44.02
                        
                        
                           Pohyby v závazcích z plánů definovaných požitků
                        
                     
                     
                        
                           44.3
                        
                        
                           F 44.03
                        
                        
                           Doplňující položky [týkající se nákladů na zaměstnance]
                        
                     
                     
                         
                        
                           
                              Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           45.1
                        
                        
                           F 45.01
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty podle účetního portfolia
                        
                     
                     
                        
                           45.2
                        
                        
                           F 45.02
                        
                        
                           Zisky nebo ztráty z odúčtování nefinančních aktiv jiných než určených k obchodování a investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                        
                     
                     
                        
                           45.3
                        
                        
                           F 45.03
                        
                        
                           Ostatní provozní výnosy a náklady
                        
                     
                     
                        
                           46
                        
                        
                           F 46.00
                        
                        
                           
                              Výkaz změn vlastního kapitálu
                           
                        
                     
                  
               
               1.   Rozvaha [výkaz o finanční pozici]
               
               1.1   Aktiva
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           Struktura v tabulce
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 (i)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Pokladní hotovost
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 1
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Hotovost u centrálních bank
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           Ostatní vklady na požádání
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 3
                           
                        
                        
                           5
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva k obchodování
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Deriváty
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A
                           
                        
                        
                           10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           096
                        
                        
                           
                              Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.4
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           097
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           098
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           099
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           141
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           142
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           143
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           144
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           181
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           182
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           183
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           
                              Deriváty – zajišťovací účetnictví
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 22
                           
                        
                        
                           11
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           
                              Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4
                           
                        
                        
                           40
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Hmotná aktiva
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           Pozemky, budovy a zařízení
                        
                        
                           
                              IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a)
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           Investiční nemovitý majetek
                        
                        
                           
                              IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b)
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              Nehmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           Goodwill
                        
                        
                           
                              IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           320
                        
                        
                           Ostatní nehmotná aktiva
                        
                        
                           
                              IAS 38 odst. 8, 118
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           
                              Daňové pohledávky
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n–o)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           Krátkodobé daňové pohledávky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           Odložené daňové pohledávky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           
                              Ostatní aktiva
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           370
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           380
                        
                        
                           
                              AKTIVA CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. a) a odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               1.2   Závazky
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Struktura v tabulce
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Finanční závazky k obchodování
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 BA 6
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Deriváty
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)
                           
                        
                        
                           10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Krátké pozice
                        
                        
                           
                              IFRS 9.BA7 písm. b);
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           
                              Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           
                              Finanční závazky v naběhlé hodnotě
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           
                              Deriváty – zajišťovací účetnictví
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 26
                           
                        
                        
                           11
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 39 odst.89A písm. b), IFRS 9 odst. 6.5.8
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Rezervy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru
                        
                        
                           
                              IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 9
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky
                        
                        
                           
                              IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 10
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           Restrukturalizace
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 71, odst. 84 písm. a)
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           Neuzavřené právní problémy a daňové spory
                        
                        
                           
                              IAS 37 příloha C příklady 6 a 10
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           Poskytnuté přísliby a záruky
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d), IFRS 9 odst. 5.5 IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 11
                           
                        
                        
                           9 12 43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           230
                        
                        
                           Další rezervy
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 14
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           
                              Daňové závazky
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n–o)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           Krátkodobé daňové závazky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           Odložené daňové závazky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Základní kapitál splatný na požádání
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           
                              Ostatní závazky
                           
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 13
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           
                              Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              ZÁVAZKY CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. b) a odst. IG 6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               1.3   Vlastní kapitál
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Struktura v tabulce
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Kapitál
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 BAD
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Splacený kapitál
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 78 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Nesplacený kapitál, který byl vyžádán
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 14
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           
                              Emisní ážio
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           
                              Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 18–19
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Kapitálová složka složených finančních nástrojů
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 28–29; příloha V část 2 odst. 18
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Jiné vydané kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 19
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           
                              Jiný kapitál
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 2 odst. 10; Příloha V část 2 odst. 20
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           
                              Kumulovaný ostatní úplný výsledek
                           
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           095
                        
                        
                           Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82A písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           
                              Hmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 16 odst. 39–41
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           
                              Nehmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 38 odst. 85–87
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           
                              Aktuární zisky nebo (–) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 19 odst. 120 písm. c);
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           122
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           124
                        
                        
                           
                              Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1odst. IG6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           320
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. d); IFRS 9 odst. 5.7.5, odst. B5.7.1; příloha V část 2 odst. 21
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           
                              Neefektivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1.7 písm. e); IFRS 9 odst.5.7.5; odst. 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 22
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 22
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1.7 písm. E); IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. a);příloha V část 2 odst. 57
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty připadající na změny v jejich úvěrovém riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. f); IFRS 9 odst. 5.7.7;příloha V část 2 odst. 23
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           128
                        
                        
                           Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82Apísm. a) bod ii)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           
                              Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst.6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 24
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           
                              Přepočet cizích měn
                           
                        
                        
                           
                              IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32, 38–49
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           
                              Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků (účinný podíl)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); příloha V část 2 odst. 25
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           155
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. da); IFRS 9 odst. 4.1.2A; odst. 5.7.10; příloha V část 2 odst. 26
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           165
                        
                        
                           
                              Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           
                              Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1odst. IG6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           
                              Nerozdělený zisk
                           
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           
                              Rezervní fondy z přecenění
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 1 odst. 30 a D5-D8; příloha V část 2 odst. 28
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           
                              Ostatní rezervní fondy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované pomocí ekvivalenční metody
                        
                        
                           
                              IAS 28 odst. 11; příloha V část 2 odst. 29
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           230
                        
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 29
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           
                              (–) Vlastní akcie
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33–34, AG14 a AG36; příloha V část 2 odst. 30
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           
                              Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřské společnosti
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)
                           
                        
                        
                           2
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           
                              (–) Zálohy na dividendy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 35
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Menšinové podíly (Nekontrolní podíly)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. q);
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           Kumulovaný ostatní úplný výsledek
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           Ostatní položky
                        
                        
                            
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. c) odst. IG6
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           
                              VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               2.   Výkaz zisku nebo ztráty
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Struktura v tabulce
                           
                        
                        
                           
                              Běžné období
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Úrokové výnosy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Finanční aktiva k obchodování
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část 2 odst. 33, 34
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           025
                        
                        
                           Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           041
                        
                        
                           Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.10–11; IFRS 9 odst. 4.1.2A
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           051
                        
                        
                           Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A; B6.6.16; příloha V část 2 odst. 35
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Ostatní aktiva
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 36
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           085
                        
                        
                           Úrokové výnosy ze závazků
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.1, příloha V část 2 odst. 37
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           
                              (Úrokové náklady)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           (Finanční závazky k obchodování)
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část 2 odst. 33, 34
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           (Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty)
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           (Finanční závazky v naběhlé hodnotě)
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. b); IFRS 9 odst. 5.7.2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           (Deriváty – zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)
                        
                        
                           
                              IAS 39 odst. 9; příloha V část 2 odst. 35
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           (Ostatní závazky)
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 38
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           145
                        
                        
                           (Úrokové náklady na aktiva)
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.1, příloha V část 2 odst. 39
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           
                              (Náklady na základní kapitál splatný na požádání)
                           
                        
                        
                           
                              IFRIC 2 odst. 11
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           
                              Výnosy z dividend
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 40
                           
                        
                        
                           31
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           Finanční aktiva k obchodování
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); Příloha V část 2 odst. 40
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           175
                        
                        
                           Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); IFRS 9 odst. 5.7.1A Příloha V část 2 odst. 40
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           191
                        
                        
                           Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.2A; IFRS 9 odst. 5.7.1A; příloha V část 2 odst. 41
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           192
                        
                        
                           Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované za použití jiné než ekvivalenční metody
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 42
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           
                              Výnosy z poplatků a provizí
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. c)
                           
                        
                        
                           22
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           
                              (Náklady na poplatky a provize)
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. c)
                           
                        
                        
                           22
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 45
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           231
                        
                        
                           Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 4.12A; IFRS 9 odst. 5.7.10–11;
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           241
                        
                        
                           Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 4.1.2; IFRS 9 odst. 5.7.2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           Finanční závazky v naběhlé hodnotě
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IFRS 9 odst. 5.7.2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           Ostatní
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 43, 46
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           287
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z neobchodních finančních aktiv povinně oceňovaných v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 46
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 5.7.1; příloha V část 2 odst. 44
                           
                        
                        
                           16, 45
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty ze zajišťovacího účetnictví
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 47
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           
                              Čisté kurzové rozdíly [zisk nebo (–) ztráta]
                           
                        
                        
                           
                              IAS 21 odst. 28, odst. 52 písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 34; příloha V část 2 odst. 48
                           
                        
                        
                           45
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           
                              Ostatní provozní výnosy
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 314-316
                           
                        
                        
                           45
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           
                              Jiné provozní náklady
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 314-316
                           
                        
                        
                           45
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           355
                        
                        
                           
                              CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (ČISTÉ)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           
                              (Správní náklady)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           370
                        
                        
                           (Náklady na zaměstnance)
                        
                        
                           
                              IAS 19 odst. 7; IAS 1 odst. 102, IG 6
                           
                        
                        
                           44
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           380
                        
                        
                           (Ostatní správní náklady)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           390
                        
                        
                           
                              (Odpisy hmotných aktiv)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 102, 104
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           400
                        
                        
                           (Pozemky, budovy a zařízení)
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. e) bod vii)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           410
                        
                        
                           (Investiční nemovitý majetek)
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 104; IAS 40 odst. 79 písm. d) bod iv)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           420
                        
                        
                           (Ostatní nehmotná aktiva)
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           425
                        
                        
                           
                              Čisté zisky nebo (–) ztráty z modifikace
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.4.3, IFRS 9 dodatek A; příloha V část 2 odst. 49
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           426
                        
                        
                           Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 35J
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           427
                        
                        
                           Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 35J
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           430
                        
                        
                           
                              (Rezervy nebo (–) zrušení rezerv)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 59 a 84; IAS 1 odst. 98 písm. b), f) a g)
                           
                        
                        
                           9 12 43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           440
                        
                        
                           (Poskytnuté přísliby a záruky)
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d), IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 50
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           450
                        
                        
                           (Další rezervy)
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           460
                        
                        
                           
                              (Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty)
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod viii); IFRS 9 odst. 5.4.4; příloha V část 2 odst. 51, 53
                           
                        
                        
                           12
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           481
                        
                        
                           (Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku)
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.8
                           
                        
                        
                           12
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           491
                        
                        
                           (Finanční aktiva v naběhlé hodnotě)
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.4.4, 5.5.1, 5.5.8
                           
                        
                        
                           12
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           510
                        
                        
                           
                              (Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 28 odst. 40–43
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           520
                        
                        
                           
                              (Ztráty ze znehodnocení nebo (–) jejich reverzování u nefinančních aktiv)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           530
                        
                        
                           (Pozemky, budovy a zařízení)
                        
                        
                           
                              IAS 16 odst. 73 písm. e) body v–vi)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           540
                        
                        
                           (Investiční nemovitý majetek)
                        
                        
                           
                              IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           550
                        
                        
                           (Goodwill)
                        
                        
                           
                              IFRS 3 dodatek B67 písm. d) bod v); IAS 36 odst. 124
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           560
                        
                        
                           (Ostatní nehmotná aktiva)
                        
                        
                           
                              IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv)(v)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           570
                        
                        
                           (Ostatní)
                        
                        
                           
                              IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           580
                        
                        
                           
                              Záporný goodwill vykazovaný do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 3 dodatek B64 písm. n) bod i)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           590
                        
                        
                           
                              Podíl na zisku nebo (–) ztrátě z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtovaných pomocí ekvivalenční metody
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 54
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           600
                        
                        
                           
                              Zisk nebo (–) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin určených k prodeji, které nesplňují podmínky pro ukončované činnosti
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 37; Příloha V část 2 odst. 55
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           610
                        
                        
                           
                              ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 102 a odst. IG 6 IFRS 5 odst. 33 A
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           620
                        
                        
                           
                              (Daňové náklady nebo (–) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 77
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           630
                        
                        
                           
                              ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG 6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           640
                        
                        
                           
                              Zisk nebo (–) ztráta po zdanění z ukončovaných činností
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82 písm. ea); IFRS 5 odst. 33 písm. a) a odst. 33A; příloha V část 2 odst. 56
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           650
                        
                        
                           Zisk nebo (–) ztráta před zdaněním z ukončovaných činností
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod i)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           660
                        
                        
                           (Daňový náklad nebo (–) výnos v souvislosti s ukončovanými činnostmi)
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod ii), bod iv)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           670
                        
                        
                           
                              ZISK NEBO (–) ZTRÁTA ZA ROK
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 81A písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           680
                        
                        
                           Přiřaditelné menšinovým podílům [nekontrolním podílům]
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 81B písm. b) bod i)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           690
                        
                        
                           Připadající na vlastníky mateřské společnosti
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               3.   Výkaz o úplném výsledku
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Běžné období
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Zisk nebo (–) ztráta za rok
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           
                              Ostatní úplný výsledek
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           
                              Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82A písm. a) bod i)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           Hmotná aktiva
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 16 odst. 39-40
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           Nehmotná aktiva
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7; IAS 38 odst. 85-86
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Aktuární zisky nebo (–) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 19odst. 120 písm. c)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Podíl na uznaných výnosech a nákladech účetních jednotek účtovaný pomocí ekvivalenční metody
                        
                        
                           
                              IAS 1odst. IG6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           081
                        
                        
                           Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. d)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           083
                        
                        
                           Čisté zisky nebo (–) ztráty ze zajišťovacího účetnictví kapitálových nástrojů reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 57
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           084
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 57
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           085
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.8 písm. a); příloha V část 2 odst. 57
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           086
                        
                        
                           Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty připadající na změny v jejich úvěrovém riziku
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. f)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Daň z příjmu týkající se položek, které nebudou přeřazeny
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 91 písm. b); příloha V část 2 odst. 66
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           
                              Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82Apísm. a) bod ii)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG1; IFRS 9 odst. 6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 58
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, 92–95; IAS 21 odst. 48-49; IFRS 9 odst. 6.5.14; příloha V část 2 odst. 59
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 65
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           Přepočet cizích měn
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 21 odst. 52 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z převodu zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IAS 21 odst. 32, 38-47
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, 92–95; IAS 21 odst. 48-49;
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 65
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           Zajištění peněžního toku [účinný podíl]
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 39 odst. 95 písm. a)- odst. 96 IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a);
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. e), odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. a), b), d); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, 92–95, odst. IG6; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod iv), odst. 24E písm. a) příloha V část 2 odst. 59
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           
                              Převedeno do počáteční účetní hodnoty zajištěných položek
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG1; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. d) bod i)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           230
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 65
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           231
                        
                        
                           Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           232
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           233
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c) příloha V část druhá odst. 61
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           234
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 65
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           241
                        
                        
                           Dluhové nástroje v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. da) a odst. IG 6; IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4; příloha V část 2 odst. 62-63
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           251
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 1 odst. IG 6; IFRS 9 odst. 5.6.4;
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           261
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, IAS 1 odst. 92-95, IAS 1 odst. IG6; IFRS 9 odst. 5.6.7; příloha V část 2 odst. 64
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. IG příklad 12; IFRS 9 odst. 5.6.5; příloha V část 2 odst. 64-65
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           
                              Zisky nebo (–) ztráty z ocenění zaúčtované do vlastního kapitálu
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              Převedené do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, 92–95; IFRS 5 odst. 38
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           
                              Jiné reklasifikace
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. IG; příklad 12
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           320
                        
                        
                           Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG 6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           Daň z příjmů týkající se položek, které mohou být přeřazeny do zisku nebo (–) ztráty
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 91 písm. b), odst. IG6; příloha V část 2 odst. 66
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           
                              Úplný výsledek za rok celkem
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. 81A písm. a) a odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           Přiřaditelný menšinovým podílům [nekontrolním podílům]
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 83 písm. b) bod i), odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           Připadající na vlastníky mateřské společnosti
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 83 písm. b) bod ii), odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               4.   Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
               
               4.1   Finanční aktiva k obchodování
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           005
                        
                        
                           
                              Deriváty
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Kapitálové nástroje
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11; příloha V část 1 odst. 44 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           z toho: úvěrové instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           z toho: jiné finanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           z toho: nefinanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           
                              Dluhové cenné papíry
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Centrální banky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Vládní instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Úvěrové instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           Jiné finanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           Nefinanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           
                              Úvěry a jiné pohledávky
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32, odst. 44 písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Centrální banky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           Vládní instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           Úvěrové instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           Jiné finanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           Nefinanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           Domácnosti
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. f)
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           
                              FINANČNÍ AKTIVA K OBCHODOVÁNÍ
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               4.2.1   Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                        
                           
                              Kumulované negativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika u nevýkonných expozic
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 69
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           020
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Kapitálové nástroje
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11; příloha V část 1 odst. 44 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           z toho: úvěrové instituce
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. c)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           z toho: jiné finanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. d)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           z toho: nefinanční podniky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 42 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           
                              Dluhové cenné papíry
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31, odst. 44 písm. b)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060