Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1447 ze dne 31. července 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone Interdonato Messina (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1447/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1447
   ze dne 31. července 2017,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Limone Interdonato Messina (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Limone Interdonato Messina“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1081/2009 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Limone Interdonato Messina“ (CHZO) se schvaluje.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. července 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Julian KING
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1081/2009 ze dne 11. listopadu 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limone Interdonato Messina (CHOP)) (Úř. věst. L 295, 12.11.2009, s. 3).
   
      (3)  Úř. věst. C 96, 28.3.2017, s. 7.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.