Nařízení Komise (EU) 2017/1448 ze dne 7. srpna 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1448/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1448
   ze dne 7. srpna 2017,
   kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/127 (2) stanoví kvóty na rok 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2017 vyčerpaly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vyčerpání kvóty
   Rybolovná kvóta přidělená na rok 2017 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
   Článek 2
   Zákazy
   Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         João AGUIAR MACHADO
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  12/TQ127
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Evropská unie (všechny členské státy)
               
            
            
               
                  Populace
               
               
                  RED/N3M.
               
            
            
               
                  Druh
               
               
                  Okouník (Sebastes spp.)
               
            
            
               
                  Oblast
               
               
                  NAFO 3M
               
            
            
               
                  Datum ukončení
               
               
                  9.7.2017 v 19:00 UTC
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.