Nařízení Komise (EU) 2017/1453 ze dne 9. srpna 2017, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1453/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/13
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1453
   ze dne 9. srpna 2017,
   kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu tkaničnice tmavé ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/2285 (2) stanoví kvóty na rok 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vyčerpání kvóty
   Rybolovná kvóta přidělená na rok 2017 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
   Článek 2
   Zákazy
   Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 9. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         João AGUIAR MACHADO
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  14/TQ2285
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Španělsko
               
            
            
               
                  Populace
               
               
                  BSF/8910-
               
            
            
               
                  Druh
               
               
                  Tkaničnice tmavá (Aphanopus carbo)
               
            
            
               
                  Oblast
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
            
            
               
                  Datum ukončení
               
               
                  19.7.2017
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.