Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1454 ze dne 10. srpna 2017, kterým se určuje technický formát pro podávání zpráv členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1454/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1454
   ze dne 10. srpna 2017,
   kterým se určuje technický formát pro podávání zpráv členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1143/2014 stanoví, že Komise určí technický formát pro podávání zpráv, aby se zjednodušily a zefektivnily povinnosti ukládané členským státům v souvislosti s poskytováním informací podle čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Za tímto účelem toto prováděcí nařízení omezuje podávání zpráv formou volného textu, usnadňuje shromažďování údajů pro účely odvození klíčových ukazatelů a upřednostňuje odkazování na informace, které jsou již veřejně přístupné na vnitrostátní úrovni, přičemž využívá výhod uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (2) na prostorová data a zároveň zajišťuje soudržnost se souvisejícími politikami, např. se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (3), 2008/56/ES (4) a 2009/147/ES (5) a se směrnicí Rady 92/43/EHS (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Směrnice 2007/2/ES vyžaduje, aby orgány veřejné správy v členských státech zpřístupnily soubory prostorových dat v souladu s prováděcími pravidly o metadatech, síťových službách a interoperabilitě souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 (7), včetně ustanovení oddílu 18 přílohy IV („Rozložení druhů“) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Technický formát, který mají členské státy používat pro předávání informací Komisi podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014, je stanoven v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
   
      (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
   
      (6)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
   
      (7)  Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Technický formát, který mají členské státy použít pro předávání informací Komisi podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
      
      
         
         
         
            
               
                  
                     INFORMACE PŘEDKLÁDANÉ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ČL. 24 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1143/2014
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                   
               
            
            
               
                  Vykazované období
               
               
                   
               
            
         
      
      ODDÍL A
      
         Informace, které se předkládají pro každý invazní nepůvodní druh s významným dopadem na Unii a pro každý invazní nepůvodní druh s významným dopadem na určitý region, na něž se vztahují opatření stanovená v čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Informace o druhu, jeho rozšíření a obvyklých způsobech šíření a rozmnožování
               
            
            
               
                  1.
               
               
                  Vědecký název druhu
               
               
                   
               
            
            
               
                  2.
               
               
                  Obecný název druhu (volitelné)
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                  3.
               
               
                  Vyskytuje se tento druh na území členského státu?
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  V současnosti není známo
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  4.
               
               
                  Rozšíření druhu, včetně informací o jeho obvyklých způsobech šíření a rozmnožování (vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 3 výše„Ano“)
               
               
                   
               
            
            
               
                  5.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Informace o povoleních vydaných pro tento druh
                  
                     Vyplnit pouze pro invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii
                  
               
            
            
               
                  6.
               
               
                  Byla pro tento druh během vykazovaného období vydána povolení?
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  7.
               
               
                  
                     Vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 6 výše „Ano“
                  
               
            
            
               
                  Kalendářní rok, kterého se zpráva týká
               
               
                   
               
            
            
               
                  Účel povolení
               
               
                  Počet vydaných povolení
               
               
                  Celkový počet nebo objem povolených jedinců odpovídající vydaným povolením
               
            
            
               
                  Povolení pro výzkum
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro ochranu ex situ
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro vědeckou produkci a následné využití k léčebným účelům v zájmu dosažení pokroku v oblasti lidského zdraví
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro jiné činnosti na základě oprávnění uděleného Komisí (článek 9 nařízení (EU) č. 1143/2014)
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  8.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Informace o kontrolách
                  
                     Vyplnit pouze pro invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii, a pokud je odpověď na otázku č. 6 výše „Ano“
                  
               
            
            
               
                  9.
               
               
                  Kalendářní rok, kterého se zpráva týká
               
               
                   
               
            
            
               
                  Účel povolení
               
               
                  Počet zařízení, v nichž byly kontroly provedeny
               
               
                  Počet nebo objem povolených jedinců odpovídající povolením, jejichž držitelem jsou kontrolovaná zařízení
               
               
                  Počet kontrolovaných zařízení považovaných za zařízení nesplňující podmínky stanovené v povoleních
               
               
                  Počet nebo objem povolených jedinců odpovídající povolením, jejichž držitelem jsou kontrolovaná zařízení považovaná za zařízení nesplňující podmínky stanovené v povoleních
               
            
            
               
                  Povolení pro výzkum
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro ochranu ex situ
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro vědeckou produkci a následné využití k léčebným účelům v zájmu dosažení pokroku v oblasti lidského zdraví
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Povolení pro jiné činnosti na základě oprávnění uděleného Komisí (článek 9 nařízení (EU) č. 1143/2014)
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  10.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Informace o opatření (opatřeních) pro rychlou eradikaci přijatém (přijatých) pro tento druh
                  (článek 17 nařízení (EU) č. 1143/2014)
               
            
            
               
                  11.
               
               
                  Byla na tento druh během vykazovaného období uplatněna opatření pro rychlou eradikaci?
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  12.
               
               
                  
                     Vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 11 výše „Ano“
                  
               
            
            
               
                  Opatření
               
               
                  Datum zahájení
               
               
                   
               
            
            
               
                  Odhadovaná doba uplatňování nebo datum ukončení opatření
               
               
                   
               
            
            
               
                  Část území
               
               
                   
               
            
            
               
                  Biogeografická oblast (biogeografické oblasti)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Dílčí jednotka (jednotky) povodí
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mořská podoblast (mořské podoblasti)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Použitá metoda (použité metody)
               
               
                  Mechanická/fyzikální
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Chemická
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Biologická
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ostatní
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Účinnost opatření
               
               
                  Dosaženo eradikace
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace klesá
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace je stabilní
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace stále roste
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populační trend nejasný
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Zasažené necílové druhy
               
               
                   
               
               
                  Dopad podle druhu
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  13.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Informace o regulačním opatření (regulačních opatřeních) přijatém (přijatých) pro tento druh
                  (článek 19 nařízení (EU) č. 1143/2014)
               
            
            
               
                  14.
               
               
                  Byla na tento druh během vykazovaného období uplatněna regulační opatření?
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  15.
               
               
                  
                     Vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 14 výše „Ano“
                  
               
            
            
               
                  Opatření
               
               
                  Datum zahájení
               
               
                   
               
            
            
               
                  Odhadovaná doba uplatňování nebo datum ukončení opatření
               
               
                   
               
            
            
               
                  Cíl opatření
               
               
                  Eradikace
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Kontrola
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Izolace
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Část území
               
               
                   
               
            
            
               
                  Biogeografická oblast (biogeografické oblasti)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Dílčí jednotka (jednotky) povodí
               
               
                   
               
            
            
               
                  Mořská podoblast (mořské podoblasti)
               
               
                   
               
            
            
               
                  Použitá metoda (použité metody)
               
               
                  Mechanická/fyzikální
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Chemická
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Biologická
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ostatní
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Účinnost opatření
               
               
                  Dosaženo eradikace
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace klesá
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace je stabilní
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populace stále roste
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Populační trend nejasný
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Zasažené necílové druhy
               
               
                   
               
               
                  Dopad podle druhu
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  16.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Informace o dopadu tohoto druhu
                  
                     (volitelné)
                  
               
            
            
               
                  17.
               
               
                  Pozorování dopadu tohoto druhu během vykazovaného období
               
               
                   
               
            
         
      
      ODDÍL B
      
         Informace, které se předkládají pro každý invazní nepůvodní druh s významným dopadem na členský stát
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Sestavil členský stát vnitrostátní seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na členský stát?
                  
                     Pokud ano, je třeba odpovědět na otázky č. 2 až 5 níže pro každý druh uvedený na seznamu.
                  
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  2.
               
               
                  Vědecký název druhu
               
               
                   
               
            
            
               
                  3.
               
               
                  Obecný název druhu (volitelné)
               
               
                   
               
            
            
               
                  4.
               
               
                  Vyskytuje se tento druh na území členského státu?
               
               
                  Ano
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Ne
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  V současnosti není známo
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  5.
               
               
                  Rozšíření druhu, včetně informací o jeho obvyklých způsobech šíření a rozmnožování (vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 4 výše
                     „Ano“, volitelné)
               
               
                   
               
            
            
               
                  6.
               
               
                  Opatření uplatněné (uplatněná) na území členského státu ve vztahu k tomuto druhu
               
            
            
               
                  Omezení záměrného přivážení na toto území
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného držení, a to i v případě držení v oddělených prostorách
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného chovu, a to i v případě držení v oddělených prostorách
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrné přepravy, s výjimkou přepravy v souvislosti s eradikací
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného uvádění na trh
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného využívání nebo vyměňování
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného umožnění rozmnožování, pěstování nebo kultivace, a to i v případě držení v oddělených prostorách
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Omezení záměrného uvolňování do životního prostředí
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Odchylky stanovené v rámci systému udělování povolení podle článku 8
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Řešeno v akčních plánech podle článku 13
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Zahrnuto v systému dohledu podle článku 14
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Úřední kontroly k prevenci záměrného zavlékání či vysazování
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  V rámci systému včasného zjištění
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  V rámci rychlé eradikace po včasném zjištění
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  V rámci regulačních opatření, pokud je druh značně rozšířen
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  Opatření na obnovu
               
               
                  ☐
               
            
            
               
                  7.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         
      
      ODDÍL C
      
         Horizontální informace
      
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Odkaz na informace na internetu týkající se vydaných povolení požadované podle čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1143/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  2.
               
               
                  Akční plán (plány) podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  3.
               
               
                  Uplatněné prioritní způsoby šíření
               
               
                   
               
               
                  Zahrnuté druhy
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  4.
               
               
                  Popis systému dohledu podle článku 14 nařízení (EU) č. 1143/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  5.
               
               
                  Popis systému úředních kontrol podle článku 15 nařízení (EU) č. 1143/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  6.
               
               
                  Popis opatření přijatých s cílem informovat veřejnost
               
               
                   
               
            
            
               
                  7.
               
               
                  Náklady na opatření přijatá s cílem splnit požadavky nařízení (EU) č. 1143/2014
               
               
                   
               
            
            
               
                  8.
               
               
                  Další informace (volitelné)
               
               
                   
               
            
         
      
      
         Pokyny pro sestavování předkládaných informací
      
      Členské státy předkládají informace ke všem otázkám, s výjimkou otázek označených jako volitelné.
      ODDÍL A
      Všechny otázky v oddílu A se vyplní pro každý invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 s platností do konce kalendářního roku, na který se zpráva vztahuje.
      Pro každý druh s významným dopadem na určitý region, pro nějž ve stejném termínu vstoupil v platnost prováděcí akt podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014, se vyplní pouze otázky č. 1 až 5 a 11 až 17.
      Otázka č. 1
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte vědecký název druhu.
               
            
         
      
      Otázka č. 2
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte obecný název druhu v národním jazyce.
               
            
         
      
      Otázka č. 3
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte, zda se má za to, že se druh vyskytuje na území členského státu (případně s výjimkou nejvzdálenějších regionů).
               
            
         
      
      Otázka č. 4
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pokud je odpověď na otázku č. 3 „Ano“, připojte soubor s údaji o rozšíření druhu v souladu se směrnicí 2007/2/ES. V tomto souboru se použijí typy prostorových objektů definované v oddílu 18 přílohy IV („Rozložení druhů“) nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se uvedená směrnice provádí. Informace o obvyklých způsobech rozmnožování a šíření se upřesní pomocí příslušných číselníků.
               
            
         
      
      Otázka č. 5
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědí na otázky č. 1 až 4.
               
            
         
      
      Otázka č. 6
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte, zda byla k druhu ve vykazovaném období vydána povolení podle čl. 8 odst. 2 nebo čl. 9 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 7
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Vyplnit pouze tehdy, pokud je odpověď na otázku č. 6 výše „Ano“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Za každý kalendářní rok, na který se zpráva vztahuje, uveďte počet povolení podle článku 8 nařízení (EU) č. 1143/2014 v členění podle kategorie účelu, jakož i odpovídající celkový počet nebo objem jedinců, na něž se tato povolení vztahují, včetně měrné jednotky (počet jedinců, kg semen atd.).
               
            
         
      
      Otázka č. 8
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědí na otázky č. 6 a 7.
               
            
         
      
      Otázka č. 9
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Za každý kalendářní rok, na který se zpráva vztahuje, uveďte tabulku vyplněnou na základě kontrol podle čl. 8 odst. 8 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 10
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědi na otázku č. 9. Rozveďte zejména důvody absence kontrol a případná plánovaná opatření.
               
            
         
      
      Otázka č. 12
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Lze uvést informace seskupující různé populace daného druhu, na něž se vztahuje stejné či stejná opatření pro rychlou eradikaci v souladu s článkem 17 nařízení (EU) č. 1143/2014. Pokud jsou pro různé populace určena různá opatření, musí se tyto informace předložit pro každou takovou populaci.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte datum zahájení opatření.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte odhadovanou dobu uplatňování nebo vlastní datum ukončení opatření, pokud toto opatření či tato opatření byla během vykazovaného období ukončena.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte část území členského státu, v níž opatření bylo či byla provedena (region nebo jinou vhodnou správní jednotku).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte biogeografickou oblast či oblasti v rámci této části území v souladu s ustanoveními směrnice 92/43/EHS.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pokud je to vhodné, uveďte dílčí jednotku či jednotky povodí, kde opatření bylo či byla uplatněna, v souladu s ustanoveními směrnice 2000/60/ES.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pokud je to vhodné, uveďte mořskou podoblast či podoblasti, kde byla opatření uplatněna, v souladu s ustanoveními směrnice 2008/56/ES.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte vědecký název či názvy necílových druhů nepříznivě zasažených opatřením či opatřeními.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pro každý zasažený necílový druh uveďte typ pozorovaných nepříznivých dopadů. Může se jednat o dopad přímý (např. nezáměrné zachycení necílového druhu do pasti) nebo nepřímý (např. dopad na necílový druh živící se otráveným cílovým druhem). Pokud se pozorované nepříznivé dopady týkají skupiny taxonů, lze tyto informace namísto toho uvést pro tuto skupinu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Otázka č. 13
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědí na otázky č. 11 a 12. Rozveďte zejména důvody absence opatření a případná plánovaná opatření.
               
            
         
      
      Otázka č. 15
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Lze uvést informace seskupující různé populace daného druhu, na něž se vztahuje stejné či stejná regulační opatření v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1143/2014. Pokud jsou pro různé populace určena různá opatření, musí se tyto informace předložit pro každou takovou populaci.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte datum zahájení opatření.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte odhadovanou dobu uplatňování nebo vlastní datum ukončení opatření, pokud toto opatření či tato opatření byla během vykazovaného období ukončena.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte cíl regulačního či regulačních opatření.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte část území členského státu, v níž opatření bylo či byla provedena (region nebo jinou vhodnou správní jednotku).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte biogeografickou oblast či oblasti v rámci této části území v souladu s ustanoveními směrnice 92/43/EHS.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pokud je to vhodné, uveďte dílčí jednotku či jednotky povodí, kde opatření bylo či byla uplatněna, v souladu s ustanoveními směrnice 2000/60/ES.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pokud je to vhodné, uveďte mořskou podoblast či podoblasti, kde byla opatření uplatněna v souladu s ustanoveními směrnice 2008/56/ES.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Uveďte vědecký název či názvy necílových druhů nepříznivě zasažených opatřením či opatřeními.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pro každý zasažený necílový druh uveďte typ pozorovaných nepříznivých dopadů. Může se jednat o dopad přímý (např. nezáměrné zachycení necílového druhu do pasti) nebo nepřímý (např. dopad na necílový druh živící se otráveným cílovým druhem). Pokud se pozorované nepříznivé dopady týkají skupiny taxonů, lze tyto informace namísto toho uvést pro tuto skupinu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Otázka č. 16
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědí na otázky č. 14 a 15. Rozveďte zejména důvody absence opatření a případná plánovaná opatření.
               
            
         
      
      Otázka č. 17
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte informace o dopadu druhu na biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby, včetně dopadu na původní druhy, chráněné lokality a ohrožená stanoviště. Dále uveďte informace o sociálních a hospodářských dopadech druhu, jakož i o jeho dopadech na lidské zdraví a bezpečnost.
               
            
         
      
      ODDÍL B
      Oddíl B se vyplní pro každý invazní nepůvodní druh s významným dopadem na členský stát podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014.
      Otázka č. 2
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte vědecký název druhu.
               
            
         
      
      Otázka č. 3
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte obecný název druhu v národním jazyce.
               
            
         
      
      Otázka č. 4
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte, zda se má za to, že se druh vyskytuje na území členského státu (případně s výjimkou nejvzdálenějších regionů).
               
            
         
      
      Otázka č. 5
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Viz otázka č. 4 oddílu A.
               
            
         
      
      Otázka č. 6
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pokud je to vhodné, uveďte, která opatření byla na daný druh uplatněna.
               
            
         
      
      Otázka č. 7
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Uveďte případné doplňující informace, které považujete za nutné pro vysvětlení odpovědí na otázky č. 1 až 6.
               
            
         
      
      ODDÍL C
      Otázka č. 1
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Uveďte odkaz na informace na internetu podle čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 2
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) popisující akční plán či plány podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 3
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Pomocí níže uvedených kódů uveďte uplatněné prioritní způsoby šíření a invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Unii, na něž se tyto jednotlivé způsoby šíření vztahují:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Způsob šíření
                           
                           
                              Kód
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Uvolňování do přírody
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Biologická kontrola
                           
                           
                              1.1
                           
                        
                        
                           
                              Regulace eroze/stabilizace dun (větrolamy, živé ploty, …)
                           
                           
                              1.2
                           
                        
                        
                           
                              Rybolov ve volné přírodě (včetně rekreačního rybolovu)
                           
                           
                              1.3
                           
                        
                        
                           
                              Myslivost
                           
                           
                              1.4
                           
                        
                        
                           
                              „Zlepšování“ krajiny/rostlin/živočichů ve volné přírodě
                           
                           
                              1.5
                           
                        
                        
                           
                              Zavlékání či vysazování za účelem ochrany nebo kvůli regulaci planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů
                           
                           
                              1.6
                           
                        
                        
                           
                              Uvolňování do přírody za účelem využití (jiného než je uvedeno výše, např. výroba kožešin, přeprava, lékařské využití)
                           
                           
                              1.7
                           
                        
                        
                           
                              Další záměrné uvolňování
                           
                           
                              1.8
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Únik z uzavřeného zařízení
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Zemědělství (včetně surovin pro biopaliva)
                           
                           
                              2.1
                           
                        
                        
                           
                              Akvakultura/mořská akvakultura
                           
                           
                              2.2
                           
                        
                        
                           
                              Botanické zahrady/zoologické zahrady/akvária (s výjimkou domácích akvárií)
                           
                           
                              2.3
                           
                        
                        
                           
                              Druhy v zájmových chovech/v akváriích/v teráriích (včetně živé potravy pro tyto druhy)
                           
                           
                              2.4
                           
                        
                        
                           
                              Hospodářská zvířata (včetně zvířat pod omezenou kontrolou)
                           
                           
                              2.5
                           
                        
                        
                           
                              Lesnictví (včetně zalesňování a opětovného zalesňování)
                           
                           
                              2.6
                           
                        
                        
                           
                              Kožešinové farmy
                           
                           
                              2.7
                           
                        
                        
                           
                              Zahradnictví
                           
                           
                              2.8
                           
                        
                        
                           
                              Jiné okrasné účely než zahradnictví
                           
                           
                              2.9
                           
                        
                        
                           
                              Výzkum a chov ex situ (v zařízeních)
                           
                           
                              2.10
                           
                        
                        
                           
                              Živá potrava a živá návnada
                           
                           
                              2.11
                           
                        
                        
                           
                              Jiný únik z uzavřeného zařízení
                           
                           
                              2.12
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Přeprava – kontaminující látka
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Látka kontaminující pěstitelský materiál
                           
                           
                              3.1
                           
                        
                        
                           
                              Kontaminovaná návnada
                           
                           
                              3.2
                           
                        
                        
                           
                              Kontaminující látka v potravinách (včetně živé potravy)
                           
                           
                              3.3
                           
                        
                        
                           
                              Kontaminující látka na zvířatech (s výjimkou parazitů, druhů přenášených hostitelem/přenašečem)
                           
                           
                              3.4
                           
                        
                        
                           
                              Paraziti na zvířatech (včetně druhů přenášených hostitelem a přenašečem)
                           
                           
                              3.5
                           
                        
                        
                           
                              Kontaminující látka na rostlinách (s výjimkou parazitů, druhů přenášených hostitelem/přenašečem)
                           
                           
                              3.6
                           
                        
                        
                           
                              Paraziti na rostlinách (včetně druhů přenášených hostitelem a přenašečem)
                           
                           
                              3.7
                           
                        
                        
                           
                              Kontaminujíc látka v semenech
                           
                           
                              3.8
                           
                        
                        
                           
                              Obchod se dřevem
                           
                           
                              3.9
                           
                        
                        
                           
                              Přeprava materiálu stanovišť (půdy, vegetace, …)
                           
                           
                              3.10
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          4.
                                       
                                       
                                          Přeprava – černý pasažér
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Vybavení pro lov na udici/rybolov
                           
                           
                              4.1
                           
                        
                        
                           
                              Kontejner/volně ložené zboží
                           
                           
                              4.2
                           
                        
                        
                           
                              Černí pasažéři v letadle nebo na něm
                           
                           
                              4.3
                           
                        
                        
                           
                              Černí pasažéři na lodi/na člunu (kromě balastové vody a usazenin z trupu lodi)
                           
                           
                              4.4
                           
                        
                        
                           
                              Stroje/zařízení
                           
                           
                              4.5
                           
                        
                        
                           
                              Lidé a jejich zavazadla/vybavení (zejména turistika)
                           
                           
                              4.6
                           
                        
                        
                           
                              Organický obalový materiál, zejména obaly ze dřeva
                           
                           
                              4.7
                           
                        
                        
                           
                              Balastová voda z lodi/ze člunu
                           
                           
                              4.8
                           
                        
                        
                           
                              Usazeniny z trupu lodi/člunu
                           
                           
                              4.9
                           
                        
                        
                           
                              Vozidla (automobil, vlak, …)
                           
                           
                              4.10
                           
                        
                        
                           
                              Jiné dopravní prostředky
                           
                           
                              4.11
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          5.
                                       
                                       
                                          Koridor
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Propojené vodní cesty/povodí/moře
                           
                           
                              5.1
                           
                        
                        
                           
                              Tunely a pevninské mosty
                           
                           
                              5.2
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          6.
                                       
                                       
                                          Spontánní šíření
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Přirozené rozptýlení invazních nepůvodních druhů, které byly zavlečeny či vysazeny pomocí způsobů šíření č. 1 až 5, přes hranice
                           
                           
                              6.1
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Otázka č. 4
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) popisující systém dohledu podle článku 14 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 5
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) popisující systém úředních kontrol podle článku 15 nařízení (EU) č. 1143/2014, včetně popisu postupů, jimiž se zaručí, že si všechny zapojené orgány vyměňují příslušné informace a že mezi nimi probíhá účinná a efektivní koordinace za účelem ověřování, a jež jsou stanoveny v čl. 15 odst. 7 nařízení (EU) č. 1143/2014.
               
            
         
      
      Otázka č. 6
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) popisující opatření přijatá v souvislosti s výskytem nepůvodního invazního druhu a jakýmikoli opatřeními, o jejichž provedení byli občané požádáni.
               
            
         
      
      Otázka č. 7
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) obsahující informace, jsou-li k dispozici, o nákladech na opatření přijatá s cílem splnit požadavky nařízení (EU) č. 1143/2014. Náklady co nejpodrobněji rozepište v členění podle konkrétních opatření (např. budování kapacit, provozování systému dohledu, provádění úředních kontrol, provádění opatření pro rychlou eradikaci nebo regulačních opatření) a doplňte příslušné informace, jsou-li k dispozici, o náhradě nákladů a přínosech přijatých opatření (ušetřené náklady na likvidaci škod, škody na biologické rozmanitosti a souvisejících ekosystémových službách, kterým se předešlo, přínosy k dalším cílům EU, škody na lidském zdraví, bezpečnosti a hospodářství, kterým se předešlo).
               
            
         
      
      Otázka č. 8
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     Volitelné: Předložte dokument (nebo uveďte internetový odkaz na takový dokument) obsahující jakékoli další informace, které si členský stát přeje doplnit v souvislosti s prováděním nařízení (EU) č. 1143/2014 nad rámec toho, co je v tomto formátu vyžadováno.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.