Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1456 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1456/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1456
   ze dne 10. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (2), a zejména na čl. 20 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha V nařízení (EU) 2016/44 obsahuje seznam plavidel určených Výborem OSN pro sankce v souladu s bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2146 (2014). Na tato plavidla se podle uvedeného nařízení vztahuje řada zákazů, mimo jiné zákaz nakládat, přepravovat či vykládat ropu z Libye a zákaz vstupovat do přístavů na území Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 2. srpna 2017 doplnil Výbor Rady bezpečnosti OSN plavidlo Lynn S na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření. Příloha V nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Poněvadž je plavidlo Lynn S druhým plavidlem uvedeným na seznamu v příloze V, měl by být seznam plavidel očíslován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha V nařízení (EU) 2016/44 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
      (2)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha V nařízení (EU) 2016/44 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Položka:
                  „Název: CAPRICORN
                  Zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), ve znění rozšířeném a pozměněném bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy či vykládky; zákaz vstupu do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 je toto určení platné od 21. července 2017 do 21. října 2017, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce č. 2146. Stát vlajky: Tanzanie.
                  
                     Další informace
                  
                  Ke dni 16. července 2017 se plavidlo nacházelo na volném moři u Kypru.“
                  se nahrazuje tímto:
                  „1.   Název: CAPRICORN
                  Zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), ve znění rozšířeném a pozměněném bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy či vykládky; zákaz vstupu do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 je toto určení platné od 21. července 2017 do 21. října 2017, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce č. 2146. Stát vlajky: Tanzanie.
                  
                     Další informace
                  
                  IMO: 8900878. Ke dni 16. července 2017 se plavidlo nacházelo na volném moři u Kypru.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Doplňuje se nová položka, která zní:
                  „2.   Název: Lynn S
                  Zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), ve znění rozšířeném a pozměněném bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy či vykládky; zákaz vstupu do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 je toto určení platné od 2. srpna 2017 do 2. listopadu 2017, pokud jej dříve nezruší výbor podle bodu 12 rezoluce č. 2146. Stát vlajky: Svatý Vincenc a Grenadiny.
                  
                     Další informace
                  
                  IMO: 8706349. Ke dni 26. července 2017 se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách přibližně 50 námořních mil jihovýchodně od Kypru.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.