Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1457 ze dne 10. srpna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1457/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 208/33
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1457
   ze dne 10. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2371 (2017), jejímž prostřednictvím doplnila devět fyzických osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření. Rada bezpečnosti OSN rovněž změnila zařazení dvou stávajících položek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha IV by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „54)
                           
                           
                              Choe Chun Yong (také znám jako Ch'oe Ch'un-yo'ng). Pohlaví: muž. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 654410078. Další údaje: Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a je úzce provázána se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              55)
                           
                           
                              Han Jang Su (také znám jako Chang-Su Han). Pohlaví: muž. Datum narození: 8.11.1969. Místo narození: Pchjongjang. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 745420176, pas platný do: 19.10.2020. Další údaje: Hlavní zástupce Foreign Trade Bank. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              56)
                           
                           
                              Jang Song Chol. Datum narození: 12.3.1967. Státní příslušnost: KLDR. Další údaje: zahraniční zástupce společnosti Korea Mining Development Corporation (KOMID).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              57)
                           
                           
                              Jang Sung Nam. Pohlaví: muž. Datum narození: 14. 7.1970. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu 563120368, vydán dne 22.3.2013, pas platný do: 22.3.2018. Adresa: KLDR. Další údaje: Vedoucí zahraniční pobočky společnosti Tangun Trading Corporation, která nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumného a vývojového programu KLDR v oblasti obrany. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              58)
                           
                           
                              Jo Chol Song (také znám jako Cho Ch'o'l-so'ng). Pohlaví: muž. Datum narození: 25.9.1984. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 654320502, pas platný do: 16.9.2019. Další údaje: Náměstek zástupce společnosti Korea Kwangson Banking Corporation, která poskytuje finanční služby na podporu společností Tanchon Commercial Bank a Korea Hyoksin Trading, je subjektem podřízeným společnosti Korea Ryonbong General Corporation. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              59)
                           
                           
                              Kang Chol Su. Datum narození: 13.2.1969. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 472234895. Další údaje: Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporu prodeje vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu v zahraničí. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              60)
                           
                           
                              Kim Mun Chol (také znám jako Kim Mun-ch'o'l). Datum narození: 25.3.1957. Státní příslušnost: KLDR. Další údaje: Zástupce Korea United Development Bank. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              61)
                           
                           
                              Kim Nam Ung. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 654110043. Další údaje: Zástupce banky Ilsim International Bank, která má vazby na vojenské síly KLDR a má úzké vztahy se společností Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank se pokoušela vyhnout sankcím OSN. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              62)
                           
                           
                              Pak Il Kyu (také znám jako Pak Il-Gyu). Pohlaví: muž. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 563120235. Další údaje: Úředník společnosti Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na akvizice pro obranný průmysl KLDR a podporu prodeje vojenského materiálu ze strany Pchjongjangu. Je pravděpodobné, že její nákupní činnost rovněž podporuje program KLDR v oblasti chemických zbraní. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „47)
                           
                           
                              Foreign Trade Bank (FTB). Umístění: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Foreign Trade Bank je státem vlastněnou bankou, která působí jako hlavní banka KLDR pro devizové operace, a poskytovala zásadní finanční podporu společnosti Korea Kwangson Banking Corporation. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              48)
                           
                           
                              Korean National Insurance Company (KNIC) (také známa jako Korea National Insurance Corporation, Korea Foreign Insurance Company). Umístění: Central District, Pchjongjang, KLDR. Další údaje: The Korean National Insurance Company je finančně-pojišťovací společností KLDR a má vazby na úřad 39. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              49)
                           
                           
                              Koryo Credit Development Bank (také známa jako Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank). Umístění: Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Koryo Credit Development Bank působí v odvětví finančních služeb hospodářství KLDR. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              50)
                           
                           
                              Mansudae Overseas Project Group of Companies (také známa jako Mansudae Art Studio). Umístění: Pchjongjang, KLDR. Další údaje: Mansudae Overseas Project Group of Companies byla zapojena do vývozu dělníků z KLDR do jiných zemí k výkonu činností v odvětví stavebnictví, včetně stavby soch a památníků, za účelem vytváření příjmů pro vládu KLDR nebo Korejskou stranu pracujících, nebo takový vývoz usnadňovala či za něj odpovídala. Obchodní činnost The Mansudae Overseas Project Group of Companies byla zaznamenána v zemích Afriky a jihovýchodní Asie včetně Alžírska, Angoly, Beninu, Botswany, Čadu, Demokratické republiky Kongo, Kambodže, Madagaskaru, Malajsie, Mosambiku, Namibie, Rovníkové Guiney, Sýrie, Toga a Zimbabwe. Datum zařazení na seznam: 5.8.2017.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „16)
                           
                           
                              Jang Bom Su (také znám jako Jang Pom Su). Datum narození: 15.4.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „16)
                           
                           
                              Jang Bom Su (také znám jako Jang Pom Su, Jang Hyon U). Datum narození: 15.4.1957, 22.2.1958. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 836110034 (diplomatický). Pas platný do: 1.1.2020. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „18)
                           
                           
                              Jon Myong Guk (také znám jako Cho'n Myo'ng-kuk). Datum narození: 18.10.1976. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 4721202031 (platný do: 21.2.2017). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „18)
                           
                           
                              Jon Myong Guk (také znám jako Cho'n Myo'ng-kuk, Jon Yong Sang). Datum narození: 18.10.1976, 25.8.1976. Státní příslušnost: KLDR. Číslo pasu: 4721202031 (pas platný do: 21.2.2017), 836110035 (diplomatický, pas platný do: 1.1.2020). Další údaje: Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.