Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1464 ze dne 2. června 2017, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. ) na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1464/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 209/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1464
      ze dne 2. června 2017,
      kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu (*1)
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 (1) ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a zejména na čl. 7 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1215/2009 poskytlo neomezený bezcelní přístup na trh Unie pro téměř všechny produkty pocházející ze zemí a území účastnících se procesu stabilizace a přidružení v tomtéž rozsahu jako ve dvoustranných dohodách a do doby, než byly tyto dohody s dotyčnými zeměmi a územími uzavřeny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Poslední z těchto dvoustranných dohod, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé, byla podepsána (2) a uzavřena (3). V platnost vstoupila dne 1. dubna 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Dohoda o stabilizaci a přidružení zakládá smluvní obchodní režim mezi Unií a Kosovem. Dvoustranné obchodní koncese na straně Unie jsou srovnatelné s jednostrannými preferencemi poskytnutými na základě nařízení (ES) č. 1215/2009.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podle článku 7 nařízení (ES) č. 1215/2009 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o nezbytné změny a technické úpravy příloh I a II zmíněného nařízení vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace integrovaného sazebníku TARIC a rovněž nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí v rámci jiných dohod mezi Unií a zeměmi a územími uvedenými v daném nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Měla by být nadále zajištěna platnost jednostranných preferencí poskytnutých všem zemím a územím západního Balkánu ve formě pozastavení veškerých cel na produkty spadající do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury a přístup těchto zemí a území k celkové celní kvótě pro víno 30 000 hl. Rovněž vzhledem k tomu, že celní kvóta pro produkty typu „baby beef“ přidělená Kosovu je zahrnuta v dohodě o stabilizaci a přidružení uzavřené s Kosovem, mělo by být nařízení (ES) č. 1215/2009 odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Jelikož byly vedle toho prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4) provedeny změny v kombinované nomenklatuře týkající se některých produktů rybolovu a vinařských produktů, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1215/2009, měla by být z důvodu srozumitelnosti odpovídajícím způsobem změněna a upravena příloha I uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1215/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Preferenční zacházení
                  1.   Produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, celního území Kosova, Černé Hory a Srbska, které spadají do kapitol 7 a 8 kombinované nomenklatury, mohou být dováženy do Unie bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.
                  2.   Na produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, celního území Kosova, Černé Hory a Srbska se nadále vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno. Na uvedené produkty se rovněž vztahuje jakákoli koncese stanovená v tomto nařízení, která je výhodnější než koncese udělená v rámci dvoustranných dohod mezi Unií a uvedenými zeměmi.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci se údaj „475 tun“ nahrazuje údajem „0 tun“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
         (1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EU) 2015/2423 (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 18).
      
         (2)  Úř. věst. L 290, 6.11.2015, s. 4.
      
         (3)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 1.
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               
                  TÝKAJÍCÍ SE CELNÍCH KVÓT UVEDENÝCH V ČL. 3 ODST. 1
               
               Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního zacházení současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Pořadové číslo
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Popis
                        
                        
                           Roční objem kvóty (1)
                           
                        
                        
                           Zvýhodněné země a území
                        
                        
                           Celní sazba
                        
                     
                     
                        
                           09.1571
                        
                        
                           0301 91 00
                           0302 11 00
                           0303 14 00
                           0304 42 00
                           ex 0304 52 00
                           0304 82 00
                           ex 0304 99 21
                           ex 0305 10 00
                           ex 0305 39 90
                           0305 43 00
                           ex 0305 59 85
                           ex 0305 69 80
                        
                        
                           Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           0 tun
                        
                        
                           celní území Kosova (2)
                           
                        
                        
                           0 %
                        
                     
                     
                        
                           09.1573
                        
                        
                           0301 93 00
                           0302 73 00
                           0303 25 00
                           ex 0304 39 00
                           ex 0304 51 00
                           ex 0304 69 00
                           ex 0304 93 90
                           ex 0305 10 00
                           ex 0305 31 00
                           ex 0305 44 90
                           ex 0305 52 00
                           ex 0305 64 00
                        
                        
                           Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           0 tun
                        
                        
                           celní území Kosova (2)
                           
                        
                        
                           0 %
                        
                     
                     
                        
                           09.1575
                        
                        
                           ex 0301 99 85
                           0302 85 10
                           0303 89 50
                           ex 0304 49 90
                           ex 0304 59 90
                           ex 0304 89 90
                           ex 0304 99 99
                           ex 0305 10 00
                           ex 0305 39 90
                           ex 0305 49 80
                           ex 0305 59 85
                           ex 0305 69 80
                        
                        
                           Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           0 tun
                        
                        
                           celní území Kosova (2)
                           
                        
                        
                           0 %
                        
                     
                     
                        
                           09.1577
                        
                        
                           ex 0301 99 85
                           0302 84 10
                           0303 84 10
                           ex 0304 49 90
                           ex 0304 59 90
                           ex 0304 89 90
                           ex 0304 99 99
                           ex 0305 10 00
                           ex 0305 39 90
                           ex 0305 49 80
                           ex 0305 59 85
                           ex 0305 69 80
                        
                        
                           Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený; solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           0 tun
                        
                        
                           celní území Kosova (2)
                           
                        
                        
                           0 %
                        
                     
                     
                        
                           09.1530
                        
                        
                           ex 2204 21 93
                           ex 2204 21 94
                           ex 2204 21 95
                           ex 2204 21 96
                           ex 2204 21 97
                           ex 2204 21 98
                           ex 2204 22 93
                           ex 2204 22 94
                           ex 2204 22 95
                           ex 2204 22 96
                           ex 2204 22 97
                           ex 2204 22 98
                           ex 2204 29 93
                           ex 2204 29 94
                           ex 2204 29 95
                           ex 2204 29 96
                           ex 2204 29 97
                           ex 2204 29 98
                        
                        
                           Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné než šumivé víno
                        
                        
                           30 000  hl
                        
                        
                           Albánie (3), Bosna a Hercegovina (4), celní území Kosova (5), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (6), Černá Hora (7), Srbsko (8)
                           
                        
                        
                           Osvobození
                        
                     
                     
                        
                           09.1560
                        
                        
                           ex 2204 21 93
                           ex 2204 21 94
                           ex 2204 21 95
                           ex 2204 21 96
                           ex 2204 21 97
                           ex 2204 21 98
                           ex 2204 22 93
                           ex 2204 22 94
                           ex 2204 22 95
                           ex 2204 22 96
                           ex 2204 22 97
                           ex 2204 22 98
                           ex 2204 29 93
                           ex 2204 29 94
                           ex 2204 29 95
                           ex 2204 29 96
                           ex 2204 29 97
                           ex 2204 29 98
                        
                        
                           Víno z čerstvých hroznů, o skutečném objemovém obsahu alkoholu nepřesahujícím 15 % obj., jiné než šumivé víno
                        
                        
                           0 hl
                        
                        
                           celní území Kosova (2)
                           
                        
                        
                           0 %
                        
                     
                  
               
            “
         
         
            (1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.
         
            (2)  Podléhá dovozním omezením stanoveným v příloze IV nebo protokolu II k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií na jedné straně a Kosovem na straně druhé. (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.).
         
            (3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.
         
            (4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.
         
            (5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Kosova, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném s Kosovem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1570 a 09.1572.
         
            (6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.
         
            (7)  Přístup k této celkové celní kvótě v případě vína pocházejícího z Černé Hory, pokud jde o produkty kódu KN 2204 21, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivé celní kvóty stanovené v protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.
         
            (8)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.