Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1465 ze dne 9. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1465/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 209/5
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1465
      ze dne 9. srpna 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní Unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Zařízení (tzv. bezdrátová nabíjecí podložka) sestávající z adaptéru s kabelem o délce přibližně 180 cm a z nabíjecí podložky. Kabel je opatřen konektorem pro připojení k nabíjecí podložce. Podložka je kruhového tvaru o výšce přibližně 8 mm, o průměru přibližně 80 mm a o hmotnosti 51 g.
                     Adaptér přeměňuje (usměrňuje) střídavý proud (AC – 240 V) na stejnosměrný proud (DC – 12 V) a přivádí jej do podložky. V podložce je stejnosměrný proud přeměněn (invertován) na střídavý proud a poté je tento střídavý proud přeměněn na elektromagnetické pole.
                     Zařízení je určeno k bezdrátovému nabíjení přístrojů. Podložka i nabíjený přístroj jsou vybaveny technologií „Qi“, která je pro bezdrátové nabíjení přístrojů standardní. Bezdrátové nabíjení se provádí prostřednictvím elektromagnetického pole.
                     Viz obrázek (*1).
                  
                  
                     8504 40 90
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8504 , 8504 40  a 8504 40 90 .
                     Funkce zařízení (usměrňování, inverze a přeměna proudu na elektromagnetické pole) spadají do položky 8504 40 . Zařazení do položky 8504 50  je proto vyloučeno.
                     Zařazení do kódu KN 8504 40 30  jako statické měniče používané s telekomunikačními přístroji, zařízeními pro automatizované zpracování dat a jejich jednotkami je vyloučeno, neboť uvedený síťový AC/DC adaptér je konstruován k napájení různých elektrických přístrojů.
                     Vzhledem k tomu, že usměrňování, inverze ani přeměna proudu na elektromagnetické pole nedávají zařízení jeho podstatný charakter, je třeba je zařadit za použití všeobecného pravidla 3 c) pro výklad kombinované nomenklatury.
                     V souladu s tím se zařízení zařazuje do kódu KN 8504 40 90  jako ostatní statické měniče.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.