Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1468 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 354/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1468/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 209/15
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1468
      ze dne 11. srpna 2017,
      kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 354/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Rada rozhodnutím (EU) 2017/75 (2) („rozhodnutí“) schválila podpis Protokolu („protokol“) k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé („dohoda“) s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států. Na základě tohoto rozhodnutí se protokol začal prozatímně provádět od 1. února 2017 (3).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V článku 3 protokolu se stanoví, že pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny se poskytují koncese Unie podle přílohy II protokolu. Objemy celních kvót by se proto měly zvýšit pro pstruhy o 440 tun, pro kaprovité o 10 tun a pro ančovičky o 20 tun.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Pro rok 2017 by se celní kvóty Unie měly uplatnit v plném rozsahu, jak stanoví příloha II protokolu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Celní kvóty stanovené v příloze II protokolu by Komise měla spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 354/2011 (5) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V zájmu hladkého uplatňování a správy režimu kvót v rámci protokolu by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako prozatímní provádění protokolu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 354/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Článek 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  Celní kvóty stanovené v příloze jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1).
                  
                     (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. února 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 11. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).
      
         (3)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 22.
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 354/2011 ze dne 12. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny (Úř. věst. L 98, 13.4.2011, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA
               Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.
               Ryby a produkty rybolovu
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Poř. č.
                        
                        
                           Kód KN
                        
                        
                           Dělení TARIC
                        
                        
                           Popis
                        
                        
                           Roční objem celní kvóty
                           (v tunách čisté hmotnosti)
                        
                        
                           Celní sazba v rámci kvóty
                        
                     
                     
                        
                           09.1594
                        
                        
                           0301 91
                        
                        
                            
                        
                        
                           Pstruzi obecný, duhový, žlutohrdlý, aguabonita, gilský, apačský a mexický (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           500
                        
                        
                           0
                        
                     
                     
                        
                           0302 11
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0303 14
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 52 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0304 82
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 99 21
                        
                        
                           11 , 12 , 20
                        
                     
                     
                        
                           0305 10 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 39 90
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 43 00
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0305 59 85
                        
                        
                           61
                        
                     
                     
                        
                           0305 69 80
                        
                        
                           61
                        
                     
                     
                        
                           09.1595
                        
                        
                           0301 93 00
                        
                        
                            
                        
                        
                           Kaprovití (kapr – Cyprinus spp., karas – Carassius spp., amur bílý – Ctenopharyngodon idella, tolstolobik – Hypophthalmichthys spp., příčnoústka – Cirrhinus spp., amur černý – Mylopharyngodon piceus, katla obecná – Catla catla, labeo – Labeo spp., tvrdoretka Hasseltova – Osteochilus hasselti, amuřice Hoevenova – Leptobarbus hoeveni, cejnovec –Megalobrama spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           140
                        
                        
                           0
                        
                     
                     
                        
                           0302 73 00
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0303 25 00
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 39 00
                        
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           0304 51 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0304 69 00
                        
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           0304 93 90
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 10 00
                        
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           0305 31 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 44 90
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 52 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           0305 64 00
                        
                        
                           10
                        
                     
                     
                        
                           09.1596
                        
                        
                           0301 99 85
                        
                        
                           80
                        
                        
                           Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus (Pagellus spp.): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           30
                        
                        
                           0
                        
                     
                     
                        
                           0302 85 10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0303 89 50
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 49 90
                        
                        
                           60
                        
                     
                     
                        
                           0304 59 90
                        
                        
                           40
                        
                     
                     
                        
                           0304 89 90
                        
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           0304 99 99
                        
                        
                           20
                        
                     
                     
                        
                           0305 10 00
                        
                        
                           30
                        
                     
                     
                        
                           0305 39 90
                        
                        
                           70
                        
                     
                     
                        
                           0305 49 80
                        
                        
                           40
                        
                     
                     
                        
                           0305 59 85
                        
                        
                           65
                        
                     
                     
                        
                           0305 69 80
                        
                        
                           65
                        
                     
                     
                        
                           09.1597
                        
                        
                           0301 99 85
                        
                        
                           22
                        
                        
                           Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
                        
                        
                           30
                        
                        
                           0
                        
                     
                     
                        
                           0302 84 10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0303 84 10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           0304 49 90
                        
                        
                           70
                        
                     
                     
                        
                           0304 59 90
                        
                        
                           45
                        
                     
                     
                        
                           0304 89 90
                        
                        
                           40
                        
                     
                     
                        
                           0304 99 99
                        
                        
                           70
                        
                     
                     
                        
                           0305 10 00
                        
                        
                           40
                        
                     
                     
                        
                           0305 39 90
                        
                        
                           80
                        
                     
                     
                        
                           0305 49 80
                        
                        
                           50
                        
                     
                     
                        
                           0305 59 85
                        
                        
                           67
                        
                     
                     
                        
                           0305 69 80
                        
                        
                           67
                        
                     
                     
                        
                           09.1598
                        
                        
                           1604 13 11
                        
                        
                            
                        
                        
                           Přípravky nebo konzervy ze sardinek
                        
                        
                           50
                        
                        
                           6 %
                        
                     
                     
                        
                           1604 13 19
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           1604 20 50
                        
                        
                           10 , 19
                        
                     
                     
                        
                           09.1599
                        
                        
                           1604 16 00
                        
                        
                            
                        
                        
                           Přípravky nebo konzervy z ančoviček
                        
                        
                           70
                        
                        
                           12,5 %
                        
                     
                     
                        
                           1604 20 40
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
            “
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.