Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469 ze dne 11. srpna 2017, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1469/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 209/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1469
   ze dne 11. srpna 2017,
   kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (1), a zejména na čl. 20 odst. 9 této směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice (EU) 2016/97 ukládá tvůrcům produktů neživotního pojištění uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (2), aby vypracovali standardizovaný informační dokument o pojistném produktu tak, aby zákazníkům poskytoval nezbytné informace o produktech neživotního pojištění uvedených v příloze I směrnice 2009/138/ES a zákazník tak mohl učinit informované rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V čl. 20 odst. 8 směrnice (EU) 2016/97 se stanoví, které informace by informační dokument o pojistném produktu měl obsahovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby se zákazníkům poskytovaly informace o produktu, které jsou snadno čitelné, pochopitelné a porovnatelné, měly by se při předkládání informací uvedených v čl. 20 odst. 8 směrnice (EU) 2016/97 ve standardizovaném informačním dokumentu o pojistném produktu uvedeném čl. 20 odst. 5 uvedené směrnice používat společná koncepce, struktura a formát, včetně používání ikon nebo symbolů. Stejně tak informace o případných doplňkových a volitelných krytích by neměly být uvedeny zaškrtnutími, křížky ani vykřičníky a informace, které mají být zahrnuty do informačního dokumentu o pojistném produktu, by měly být obvykle uvedeny na dvou stranách papíru formátu A4, avšak v žádném případě by neměly přesáhnout tři strany papíru formátu A4.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (orgán EIOPA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 20 odst. 9 směrnice (EU) 2016/97 provedl orgán EIOPA spotřebitelský test standardizovaného informačního dokumentu o pojistném produktu a konzultoval vnitrostátní orgány. Orgán EIOPA také uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Název a logo společnosti tvůrce produktu
   1.   Hned po nadpisu „informační dokument o pojistném produktu“ na první straně nahoře musí následovat název tvůrce produktu neživotního pojištění, členský stát, kde je tento tvůrce registrován, jeho právní forma a případně číslo povolení.
   2.   Napravo od názvu může tvůrce umístit logo své společnosti.
   Článek 2
   Odkaz na úplné předsmluvní i smluvní informace
   Informační dokument o pojistném produktu musí obsahovat na dobře patrném místě sdělení, že úplné předsmluvní a smluvní informace o daném produktu neživotního pojištění jsou zákazníkovi poskytovány v jiných dokumentech. Toto sdělení musí být umístěno bezprostředně pod názvem tvůrce produktu neživotního pojištění.
   Článek 3
   Délka
   Informační dokument o pojistném produktu obnáší v tištěné podobě dvě strany papíru formátu A4. Pakliže je třeba více místa, může informační dokument o pojistném produktu výjimečně obnášet v tištěné podobě maximálně tři strany papíru formátu A4. Pokud tvůrce produktu použije tři strany papíru formátu A4, musí být na žádost příslušného orgánu s to prokázat, že bylo zapotřebí více místa.
   Článek 4
   Prezentace a pořadí obsahu
   1.   Informace z informačního dokumentu o pojistném produktu uvedené v čl. 20 odst. 8 směrnice (EU) 2016/97 jsou prezentovány v různých oddílech a v souladu se strukturou, grafickou úpravou, nadpisy a posloupností stanovenými ve standardizovaném prezentačním formátu uvedeném v příloze tohoto nařízení, přičemž se použije výška písma, kde malé písmeno „x“ má velikost nejméně 1,2 mm.
   2.   Délka oddílů se může lišit v závislosti na množství informací, které mají být do každého oddílu zahrnuty. Informace o doplňkových a volitelných krytích nesmí být uvozeny zaškrtnutími, křížky ani vykřičníky.
   3.   Pokud je informační dokument o pojistném produktu prezentován na jiném trvalém nosiči než na papíře, lze velikost složek v uspořádání změnit za předpokladu, že uspořádání, nadpisy a posloupnost standardizovaného prezentačního formátu, jakož i relativní význam a poměrná velikost různých prvků zůstanou zachovány.
   4.   Pokud jsou rozměry jiného trvanlivého nosiče než papíru takové, že není proveditelné uspořádání o dvou sloupcích, lze použít prezentaci o jediném sloupci za předpokladu, že posloupnost oddílů je následující:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „O jaký druh pojištění se jedná?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „Co je předmětem pojištění?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „Na co se pojištění nevztahuje?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „Existují nějaká omezení v pojistném krytí?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               „Jaké mám povinnosti?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               „Kdy a jak provádět platby?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               „Kdy pojistné krytí začíná a končí?“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               „Jak mohu smlouvu vypovědět?“.
            
         
      
   
   5.   Používání digitálních nástrojů, včetně „layeringu“ a automatického otevírání oken („pop-ups“), je povoleno za předpokladu, že veškeré informace uvedené v čl. 20 odst. 8 směrnice (EU) 2016/97 jsou podány v hlavním textu informačního dokumentu o pojistném produktu a že použití těchto nástrojů neodvádí pozornost zákazníka od obsahu tohoto hlavního textu dokumentu.
   Informace poskytnuté prostřednictvím „layeringu“ a automatického otevírání oken („pop-ups“) nesmí zahrnovat marketingový nebo reklamní materiál.
   Článek 5
   Prostý jazyk
   Informační dokument o pojistném produktu musí být formulován v jednoduchém jazyce, který zákazníkovi usnadní pochopení obsahu tohoto dokumentu, a musí se zaměřovat na klíčové informace, které zákazník potřebuje k informovanému rozhodnutí. Je třeba se vyhnout odbornému žargonu.
   Článek 6
   Nadpisy a informace pod nimi
   1.   Oddíly informačního dokumentu o pojistném produktu musí mít tyto nadpisy a pod nimi tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               informace o druhu pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. a) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „O jaký druh pojištění se jedná?“ na vrchu dokumentu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace o hlavních pojištěných rizicích podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Co je předmětem pojištění?“. Každá informace v tomto oddíle je uvedena zeleným symbolem „zaškrtnutí“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               informace o výši pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Co je předmětem pojištění?“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               informace o případném územním rozsahu pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?“. Každá informace v tomto oddíle je uvedena modrým symbolem „zaškrtnutí“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               informace o souhrnu výluk z pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Na co se pojištění nevztahuje?“. Každá informace v tomto oddíle je uvedena červeným symbolem „X“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               informace o hlavních výlukách z pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. d) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Existují nějaká omezení v pojistném krytí?“. Každá informace v tomto oddíle je uvedena oranžovým vykřičníkem;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               informace o relevantních povinnostech podle čl. 20 odst. 8 písm. e), f) a g) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Jaké mám povinnosti?“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               informace o způsobech a době placení pojistného podle čl. 20 odst. 8 písm. c) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Kdy a jak provádět platby?“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               informace o době trvání pojistné smlouvy podle čl. 20 odst. 8 písm. h) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Kdy pojistné krytí začíná a končí?“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               j)
            
            
               informace o způsobu zániku pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. i) směrnice (EU) 2016/97 se musí nacházet pod nadpisem „Jak mohu smlouvu vypovědět?“.
            
         
      
   
   2.   V případě potřeby je povoleno používat podnadpisy.
   Článek 7
   Používání ikon
   1.   Každý oddíl musí být nadto uveden ikonou, která vizuálně představuje obsah dotyčného oddílu:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               informace o hlavních pojištěných rizicích podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou deštníku, a sice bílé barvy na zeleném pozadí, anebo zelené barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace o územním rozsahu pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou zeměkoule, a sice bílé barvy na modrém pozadí, anebo modré barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               informace o rizicích vyloučených z pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. b) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou symbolu X uvnitř trojúhelníku, a sice bílé barvy na červeném pozadí, anebo červené barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               informace o hlavních výlukách z pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. d) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny vykřičníkem („!“) uvnitř trojúhelníku, a sice bílé barvy na oranžovém pozadí, anebo oranžové barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               informace o povinnostech na počátku pojištění, během doby trvání pojištění a v případě uplatnění nároku podle čl. 20 odst. 8 písm. e), f) a g) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou stisku rukou, a sice bílé barvy na zeleném pozadí, anebo zelené barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               informace o způsobech a době placení pojistného podle čl. 20 odst. 8 písm. c) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou mincí, a sice bílé barvy na žlutém pozadí, anebo žluté barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               informace o době trvání pojistné smlouvy podle čl. 20 odst. 8 písm. h) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou přesýpacích hodin, a sice bílé barvy na modrém pozadí, anebo modré barvy na bílém pozadí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               informace o způsobech zániku pojištění podle čl. 20 odst. 8 písm. i) směrnice (EU) 2016/97 jsou uvedeny ikonou natažené ruky s otevřenou dlaní na štítě, a sice bílé barvy na černém pozadí, anebo černé barvy na bílém pozadí.
            
         
      
   
   2.   Veškeré ikony musí být zobrazeny v souladu se standardizovaným formátem v příloze.
   3.   Ikony uvedené v odstavcích 1 a 2 lze prezentovat v černobílém provedení v případě, že informační dokument o pojistném produktu je vytištěn nebo zkopírován v černobílé verzi.
   Článek 8
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.