Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1472 ze dne 11. srpna 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1472/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 210/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1472
      ze dne 11. srpna 2017
      o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
      Článek 2
      Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 11. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Stephen QUEST
            
               generální ředitel
            
            
               Generální ředitelství pro daně a celní unii
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            
            
            
            
               
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Zařazení
                     (kód KN)
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
               
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     (2)
                  
                  
                     (3)
                  
               
               
                  
                     Hliníková tyč (tzv. „tyč na sprchový závěs“), která se používá na pověšení závěsu. Skládá se ze dvou dutých hliníkových trubek. Menší trubka se vejde do širší trubky. Tyč má nastavitelnou délku a uvnitř širší trubky obsahuje pružinový mechanismus z oceli, který slouží k přitlačení obou trubek ke stěně.
                     Výrobek je předkládán bez závěsu nebo závěsových kroužků.
                     Viz obrázek (*1)
                     
                  
                  
                     8302 41 90
                  
                  
                     Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8302 , 8302 41  a 8302 41 90 .
                     Zařazení do položky 7615 20  jako „sanitární (hygienické) výrobky“ je vyloučeno, protože výrobek nemá objektivní vlastnosti výrobku určeného pro koupelny. Je vhodný pro použití kdekoli v domě, například pro pověšení záclony nebo závěsu před okno nebo dveře.
                     Výrobek je vzhledem k jeho objektivním vlastnostem (pružinový mechanismus spolu s nastavitelnou délkou; konstrukce, která udrží jen nízkou hmotnost, např. závěs) navržen jako tyč na závěs, nikoliv jako obyčejná hliníková tyč čísla 7604 . Tyče na záclony jsou zařazené do čísla 8302  (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8302 , druhý odstavec, písm. d), bod 5).
                     Zařazení do kódu KN 8302 42 10  jako „kování z obecných kovů ke dveřím“ nebo do kódu KN 8302 41 50  jako „kování z obecných kovů k oknům a francouzským oknům“ je vyloučeno, protože výrobek nemá objektivní vlastnosti, které by naznačovaly, že je určený pro první či druhé použití.
                     Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8302 41 90  jako „ostatní úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů pro stavby“.
                  
               
            
         
         
            
         
         
         
            (*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.