Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1473/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 210/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1473
   ze dne 14. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V příloze IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Akreditační organizace v oblasti ekologického zemědělství IOAS informovala Komisi, že se rozhodla dočasně zrušit schválení subjektu Bolicert Ltd.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise kdykoli dočasně zrušit zápis kontrolního subjektu v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení, a to buď na základě získaných informací, nebo pokud daný kontrolní subjekt nedodá požadované informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Subjekt Bolicert Ltd byl Komisí vyzván, aby poskytl platné osvědčení o schválení a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, tento však ve stanovené lhůtě neodpověděl. Zápis subjektu Bolicert Ltd v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měl být dočasně zrušen, dokud nebudou dodány uspokojivé informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se zrušuje zápis týkající se subjektu „Bolicert Ltd“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.