Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1475 ze dne 26. ledna 2017 o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1475/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 211/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1475
   ze dne 26. ledna 2017
   o klasifikaci vlastností pálených tašek, na které se vztahuje norma EN 1304, z hlediska mrazuvzdornosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pokud Komise nezavedla třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků, mohou je podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 stanovit evropské normalizační orgány, avšak pouze na základě revidovaného mandátu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropská norma EN 1304 pro pálené střešní tašky a tvarovky je od roku 2005 harmonizovanou normou podle směrnice Rady 89/106/EHS (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nová klasifikace vlastností pálených tašek, na které se norma EN 1304 vztahuje, z hlediska mrazuvzdornosti, jsou-li určeny k venkovnímu použití, byla začleněna do nového znění uvedené normy. Tato klasifikace je založena na postupném rozvoji harmonizovaných metod posuzování, a je tudíž krokem ke konsolidaci vnitřního trhu s předmětnými výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pro tuto novou klasifikaci nebyl vydán revidovaný mandát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Měl by být proto zaveden nový klasifikační systém pro výrobky, na něž se norma EN 1304 vztahuje, jsou-li určeny k venkovnímu použití,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vlastnosti pálených tašek určených k venkovnímu použití, pokud jde o mrazuvzdornost jakožto jejich základní charakteristiku, se klasifikují podle klasifikačního systému stanoveného v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      Pro výrobky, na něž se vztahuje norma EN 1304 „Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku“ a jsou určeny k venkovnímu použití, se ve vztahu k jejich základní charakteristice „mrazuvzdornost“ zavádí tato nová klasifikace:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Třída 1 (150 cyklů): minimálně 150 cyklů. Jestliže po 150 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Třída 2 (90 cyklů): 90–149 cyklů. Jestliže po 90 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Třída 3 (30 cyklů): 30–89 cyklů. Jestliže po 30 cyklech nevykazují tašky žádná poškození označená v tabulce 1 normy EN 539–2: 2013 jako nepřípustná.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.