Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1477 ze dne 11. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1051/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1477/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 211/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1477
   ze dne 11. srpna 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1051/2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Komise v nařízení (ES) č. 1051/2009 (2) zařadila nové čtyřkolové vozidlo popsané v prvním sloupci bodu 2 tabulky přílohy uvedeného nařízení do kódu KN 8701 90 90.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Soudní dvůr ve věci C-91/15 Kawasaki (3) rozhodl, že bod 2 tabulky přílohy nařízení (ES) č. 1051/2009 je neplatný v rozsahu, v němž zařazuje dotčené vozidlo do podpoložky 8701 90 90 KN, jak je stanoveno v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (4) ve znění nařízení Komise (ES) č. 948/2009 (5), a nikoli do podpoložek 8701 90 11 až 8701 90 39 KN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z důvodů právní jistoty je vhodné odstranit z právního řádu Unie ustanovení, která již nejsou použitelná. Aby se zabránilo možným rozdílům v sazebním zařazení některých vozidel a zajistilo se jednotné uplatňování kombinované nomenklatury v Unii, mělo by být ustanovení prohlášené za neplatné zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1051/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V tabulce přílohy nařízení (ES) č. 1051/2009 se zrušuje bod 2.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Stephen QUEST
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro daně a celní unii
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1051/2009 ze dne 3. listopadu 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 290, 6.11.2009, s. 56).
   
      (3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. září 2016, Kawasaki Motors Europe, C-91/15, ECLI:EU:C:2016:716.
   
      (4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 948/2009 ze dne 30. září 2009, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 287, 31.10.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.