Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1478 ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1478/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 211/8
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1478
   ze dne 16. srpna 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2),
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (3), a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 0206 29 91 (4), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 593/2013 ze dne 21. června 2013 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (5), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1439/95 stanoví seznam subjektů ve vyvážejících zemích, které jsou oprávněny vydávat doklady o původu zboží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 stanoví seznam subjektů v Argentině, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013 stanoví seznam subjektů ve vyvážejících zemích, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Argentina Komisi sdělila, že od 26. června 2017 je novým subjektem, který je oprávněn vydávat doklady o původu a osvědčení o pravosti pro hovězí, skopové a kozí maso pocházející z Argentiny, ministerstvo zemědělství. Proto je vhodné, aby se toto nařízení použilo od tohoto dne.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha III prováděcího nařízení (EU) č. 593/2013 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze I nařízení (ES) č. 1439/95 se položka č. 1 nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „1.
               
               
                  Argentina: Ministerio de Agroindustria“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Příloha III prováděcího nařízení (ES) č. 748/2008 se nahrazuje tímto:
   „
         PŘÍLOHA III
         
            Seznam subjektů v Argentině, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti
         
         Argentina: Ministerio de Agroindustria:
         pro okruží a bránice pocházející z Argentiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. a).
      “
   Článek 3
   V příloze III nařízení (EU) č. 593/2013 se první odrážka nahrazuje tímto:
   
      
      
      
         
            
               „—
            
            
               MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
               pro maso pocházející z Argentiny:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odpovídající definici uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. a).“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 26. června 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (3)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.
   
      (4)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.
   
      (5)  Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 32.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.