Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1479 ze dne 16. srpna 2017 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1240, pokud jde o uvolnění intervenčních zásob režimu rozdělování potravin nejchudším osobám

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1479/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 211/10
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1479
      ze dne 16. srpna 2017
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1240, pokud jde o uvolnění intervenčních zásob režimu rozdělování potravin nejchudším osobám
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 20 písm. i) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 může být s produkty nakoupenými v rámci veřejné intervence (dále jen „intervenční produkty“) naloženo tak, že se dají k dispozici režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii (dále jen „režim“) podle příslušných právních aktů Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 23 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 (2) lze potraviny určené k rozdělení nejchudším osobám v Unii získat použitím, zpracováním či prodejem intervenčních produktů, jedná-li se o nejhospodárnější možnost a nezpůsobí-li to přílišné zpoždění při dodávce potravin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ačkoliv nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (3) obsahuje ustanovení v souvislosti se složením jistoty v případě podání nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení na nákup nebo uvolnění intervenčních produktů v rámci režimu, neuvádí prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 (4) podrobná procesní pravidla, jež se vztahují na produkty uvolněné pro režim.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Jsou-li k dispozici intervenční produkty a stávající tržní podmínky umožnují tyto produkty uvolnit, měla by mít Komise možnost rozhodnout o uvolnění těchto produktů pro režim. Za tímto účelem by Komise měla určit množství, jež se má uvolnit, a členské státy, jež si přejí část uvolněného množství získat, by měly podat žádost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud bude celkové požadované množství vyšší než celkové dostupné množství, měly by se produkty přidělovat poměrně k požadovanému množství. Následně by se dostupné šarže měly rozdělovat členským státům v souladu s podmínkami, jež určí Komise v závislosti na umístění produktů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Protože povaha a vlastnosti intervenčních produktů mohou být rozdílné, může se lišit i nejvhodnější a nejefektivnější způsob jejich uvolnění pro režim. Je proto nutné stanovit příslušná procesní pravidla včetně některých lhůt.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Kromě použití nebo zpracování intervenčních produktů je další možnou účinnou možností prodej prostřednictvím nabídkových řízení organizovaných členskými státy, jimž byla přidělena část množství uvolněného pro režim. Měla by se stanovit zvláštní pravidla prodeje prostřednictvím takových nabídkových řízení. Aby se při prodeji prostřednictvím nabídkových řízení neohrozily příslušné trhy, je vhodné stanovit minimální cenu, pod níž nabídky nelze přijímat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) 2016/1240 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) 2016/1240 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V hlavě II se doplňuje kapitola IV, která zní:
                  „KAPITOLA IV
                  
                     
                        Uvolnění produktů z intervenčních zásob režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii
                     
                  
                  Článek 38a
                  Uvolňování intervenčních produktů režimu
                  1.   Komise může prostřednictvím prováděcího nařízení přijatého v souladu s postupem uvedeným v čl. 229 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 uvolnit intervenční produkty režimu rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii, jak uvádí čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení (dále jen „režim“).
                  2.   Prováděcí nařízení uvedené v odstavci 1 obsahuje zejména tyto informace:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              typ a množství produktů uvolněných pro režim;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              umístění produktů uvolněných pro režim a kritéria rozdělení dostupných šarží příslušným členským státům na základě umístění produktů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              způsob, jímž se produkty musí uvolňovat v souladu s čl. 23 odst. 4 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 (*1) (přímé použití, zpracování či prodej), aby byly pro režim dostupné hospodářsky nejvýhodnějším způsobem a s ohledem na povahu a vlastnosti produktů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              výši jistoty, kterou je třeba složit v souladu s čl. 4 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud se produkty mají prodávat v souladu s článkem 38b tohoto nařízení, a cenu, pod níž se produkty nesmí prodat.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Členské státy, jež mají zájem o přidělení části nebo veškerého množství uvedeného v odst. 2 písm. a), podají Komisi žádost do 10 pracovních dnů od zveřejnění prováděcího nařízení uvedeného v odstavci 1. V žádosti musí být uveden typ a množství (vyjádřené v tunách) požadovaného produktu. Množství požadované členským státem nesmí být vyšší než množství uvedené v odst. 2 písm. a).
                  4.   Do 20 dnů od zveřejnění prováděcího nařízení uvedeného v odstavci 1 přijme Komise prováděcí nařízení, aniž by použila postup podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 nařízení (EU) č. 1308/2013, jímž:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              přidělí určité množství každému členskému státu, který podal žádost;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              určí umístění dostupných šarží, jak se budou rozdělovat příslušným členským státům v souladu s kritérii uvedenými v odst. 2 písm. b).
                           
                        
                     
                  
                  Pro účely pododstavce 1 písm. a) platí, že pokud celkové množství požadované členskými státy přesáhne množství uvedené v odst. 2 písm. a), přidělí se příslušným členským státům množství poměrně k požadovanému množství.
                  5.   Pokud je množství přidělené členskému státu nižší než 50 % požadovaného množství, může členský stát jemu přidělené množství odmítnout tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění prováděcího nařízení, jímž byly produkty přiděleny, informuje Komisi. Takové produkty již nejsou dostupné pro režim v rámci konkrétního prováděcího nařízení.
                  Článek 38b
                  Prodej intervenčních produktů uvolněných pro režim
                  1.   Pokud prováděcí nařízení uvedené v čl. 38a odst. 1 stanoví, že se s produkty uvolněnými režimu má naložit tak, že budou prodány, použijí se odstavce 2 až 7 tohoto článku.
                  2.   Platební agentura členského státu, jemuž byly produkty přiděleny v souladu s čl. 38a odst. 4, zahájí do 40 pracovních dnů od zveřejnění prováděcího nařízení, jímž byly produkty přiděleny, nabídkové řízení na prodej produktů.
                  Pokud byly členskému státu přiděleny produkty ze zásob platební agentury jiného členského státu, poskytne platební agentura členského státu disponující produkty platební agentuře, jež produkty prodává, informace uvedené v čl. 29 odst. 2 písm. d) až g) do 10 pracovních dnů od zveřejnění prováděcího nařízení, jímž byly produkty přiděleny.
                  3.   Pokud platební agentura členského státu, jemuž byly přiděleny produkty ze zásob platební agentury jiného členského státu, prodá část nebo všechny tyto produkty, platební agentura prodávající produkty uhradí platební agentuře disponující produkty účetní hodnotu uvedenou v čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tuto platbu je třeba uhradit do 4 pracovních dnů od doručení dokladu o platbě od hospodářského subjektu ve výši odpovídající jeho nabídce. Platební agentura disponující produkty vystaví do 5 dnů od doručení dokladu o platbě od platební agentury prodávající produkty příkaz k vyskladnění uvedený v článku 37 tohoto nařízení.
                  4.   Platební agentura prodávající produkty převede do 10 dnů od doručení dokladu o platbě od hospodářského subjektu ve výši odpovídající jeho nabídce rozdíl mezi prodejní cenou a účetní hodnotou produktů, vynásobenou prodaným množstvím, subjektu, kterému bude Komise vyplácet finanční částky podle nařízení (EU) č. 223/2014. Tato převedená částka se spolu se zdroji, jež jsou již dostupné v rámci operačního programu, použije na financování nákupu a rozdělení potravin nejchudším osobám.
                  5.   Veškeré správní náklady spojené s prodejem produktů nese platební agentura, jež produkty prodává.
                  6.   Kapitola II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a hlava II kapitola III tohoto nařízení, s výjimkou čl. 28 odst. 2, čl. 29 odst. 2 písm. b), čl. 30 odst. 1 písm. a) a e), článku 31, čl. 32 odst. 2, čl. 33 odst. 2) druhého pododstavce a článku 36 tohoto nařízení se vztahuje na nabídkové řízení zahájené platební agenturou v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Ustanovení čl. 32 odst. 1 a čl. 33 odst. 3 se použijí obdobně na příslušné rozhodnutí členského státu. Pro účely čl. 30 odst. 1 písm. g) se výše jistoty uvedená v prováděcím nařízení, jímž se zahajuje prodej, chápe jako výše jistoty uvedená v prováděcím nařízení podle čl. 38a odst. 1.
                  7.   Pokud se všechny produkty přidělené členskému státu nebo jejich část neprodají do 5 měsíců po zveřejnění prováděcího nařízení, jímž byly produkty přiděleny, nejsou již tyto produkty dostupné v rámci konkrétního prováděcího nařízení.
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V čl. 65 odst. 1 písm. d) se bod ii) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „ii)
                           
                           
                              informace týkající se uvolnění v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám včetně konkrétních částek (rozdíl prodejní a účetní hodnoty) a okamžik, kdy se tato částka převádí subjektu, kterému Komise vyplácí finanční částky podle nařízení (EU) č. 223/2014 v souladu s čl. 38b odst. 4 tohoto nařízení.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 16. srpna 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.