Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1488 ze dne 18. srpna 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1488/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 215/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1488
   ze dne 18. srpna 2017,
   kterým se po dvousté sedmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 9. srpna 2017 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 18. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ identifikační údaje u záznamu:
      
         „Rustam Magomedovich Aselderov (originální transkripce: Рустам Магомедович Асельдеров) (také znám jako: a) Abu Muhammad (originální transkripce: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (originální transkripce: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (originální transkripce: Мухамадмухтар)). Datum narození: 9.3.1981. Místo narození: obec Iki-Burul, okres Iki-Burulskiy, Kalmycká republika, Ruská federace. Státní příslušnost: Ruská federace. Číslo pasu: ruský cestovní pas 8208 č. 555627, vydal úřad Leninskiy, oddělení Federálního migračního úřadu Ruské federace pro Dagestánskou republiku. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.12.2016.“
      
      nahrazují tímto:
      
         „Rustam Magomedovich Aselderov (původním písmem: Рустам Магомедович Асельдеров) (také znám jako: a) Abu Muhammad (původním písmem: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (původním písmem: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (původním písmem: Мухамадмухтар)). Datum narození: 9.3.1981. Místo narození: obec Iki-Burul, okres Iki-Burulskiy, Kalmycká republika, Ruská federace. Státní příslušnost: Ruská federace. Číslo pasu: ruský cestovní pas 8208 č. 555627, vydal úřad Leninskiy, oddělení Federálního migračního úřadu Ruské federace pro Dagestánskou republiku. Další informace: zabit dne 3. prosince 2016 v Machačkale, Dagenstánská republika, Ruská federace. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.12.2016.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.