Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1499 ze dne 2. června 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1499/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 219/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1499
      ze dne 2. června 2017,
      kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 druhý pododstavec a čl. 13 odst. 6 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nový regulační zkušební postup pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva u lehkých vozidel, celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), stanovený v nařízení Komise (EU) č. 2017/1151 (2) nahradí nový evropský jízdní cyklus (NEDC), který je v současné době používán podle nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (3), s účinkem ode dne 1. září 2017. Očekává se, že WLTP stanoví hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva, které budou lépe odpovídat podmínkám reálného provozu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Za účelem zohlednění rozdílné úrovně emisí CO2 naměřené podle stávajícího NEDC a nového postupu WLTP byla podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1153 (4) zavedena metodika korelace uvedených hodnot.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Metodika korelace se má používat během zavádění WLTP do konce roku 2020, aby se zajistilo, že dodržování cílů pro emise CO2 výrobci lze v daném období ověřit na základě emisních hodnot NEDC. V důsledku toho by se cíle pro specifické emise CO2 založené na WLTP měly uplatňovat s účinkem od kalendářního roku 2021.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V roce 2020 se emise CO2 všech nových registrovaných vozidel budou určovat na základě NEDC i WLTP v souladu s metodikou korelace. Výsledkem sledování uvedených hodnot CO2 by měly být spolehlivé datové soubory na porovnání úrovní emisí vyplývajících z těchto dvou zkušebních postupů. Tyto datové soubory by měly umožnit určení cílů pro specifické emise podle WLTP, které jsou stejně přísné jako cíle stanovené na základě měření NEDC v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) č. 510/2011.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Za účelem stanovení cíle pro specifické emise pro daného výrobce v roce 2021 se jako referenční hodnota použijí průměrné emise CO2 nových lehkých užitkových vozidel zaregistrovaných v roce 2020 určené podle WLTP. Cíl pro specifické emise by měl být stanoven buď zvýšením, nebo snížením uvedené referenční hodnoty v závislosti na tom, jaké výsledky výrobce vykáže v roce 2020 při plnění cíle založeném na NEDC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Za účelem zajištění, aby cíle pro specifické emise zůstaly v průběhu času srovnatelné, by se měly zohlednit roční změny v průměrné hmotnosti vozového parku výrobce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  K podrobným údajům, které budou po zavedení WLTP sledovány, by se mělo přidat několik nových parametrů. Hodnoty emisí CO2 se v rámci WLTP vypočítají při zohlednění zvláštní konfigurace každého jednotlivého vozidla. S cílem zajistit, aby výrobci, jakož i Komise mohli identifikovat vozidla a účinně ověřit údaje, je vhodné, aby sledování vycházelo z identifikačních čísel vozidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Přílohy I a II nařízení (EU) č. 510/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I a II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017 kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy I a II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze I se doplňují nové body 3, 4 a 5, které znějí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „3.
                              
                              
                                 Referenční cíl pro specifické emise pro výrobce v roce 2021 se vypočítá takto:
                                 
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             jsou průměrné specifické emise CO2 v roce 2020 stanovené v souladu s přílohou XXI nařízení Komise (EU) č. 2017/1151 (*1) bez zahrnutí úspor CO2 dosažených uplatněním článku 12 tohoto nařízení;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             jsou průměrné specifické emise CO2 v roce 2020 stanovené v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/1152 (*2) bez zahrnutí úspor CO2 dosažených uplatněním článku 12 tohoto nařízení;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             NEDCcíl 2020
                                             
                                          
                                          
                                             je cíl pro specifické emise v roce 2020 vypočítaný v souladu s bodem 1 písm. c) této přílohy.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 4.
                              
                              
                                 Počínaje rokem 2021 se cíl pro specifické emise pro výrobce vypočítá takto:
                                 Specifický cíl pro emise = WLTPreferenční cíl + a [(Mø– M0) – (Mø2020 – M0,2020)]
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                WLTPreferenční cíl
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 vypočítaný v souladu s bodem 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             a
                                          
                                          
                                             je hodnota a definovaná v bodě 1 písm. c);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Mø
                                             
                                          
                                          
                                             je průměrná hmotnost (M) nových registrovaných lehkých užitkových vozidel definovaná v bodě 1 v příslušném cílovém roce v kilogramech (kg);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             M0
                                             
                                          
                                          
                                             je M0 definovaná v bodě 1 písm. c);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Mø2020
                                             
                                          
                                          
                                             je průměrná hmotnost (M) nových registrovaných lehkých užitkových vozidel definovaná v bodě 1 v roce 2020 v kilogramech (kg);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             M0,2020
                                             
                                          
                                          
                                             je hodnota M0 použitelná v referenčním roce 2020;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 5.
                              
                              
                                 Pro výrobce, kterému byla udělena výjimka s ohledem na cíl pro specifické emise na základě NEDC v roce 2021, se cílová hodnota výjimky založená na WLTP vypočítá takto:
                                 
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je definovaný v bodě 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je definovaný v bodě 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             NEDCcíl 2021
                                             
                                          
                                          
                                             je cíl pro specifické emise v roce 2021 udělený Komisí podle článku 11 tohoto nařízení..
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        (*1)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1)."

                     
                        (*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1152 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro stanovení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu, pokud jde o lehká užitková vozidla, a kterým se mění nařízení (EU) č. 293/2012 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 644)“;"

                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 V části A se bod 1.1 mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             první pododstavec se mění takto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         v písmenech g) a n) se doplňují tato slova:
                                                         
                                                            „(NEDC a WLTP)“;
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         doplňují se nová písmena, která znějí:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     „p)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zkušební hmotnost při WLTP;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     q)
                                                                  
                                                                  
                                                                     faktory odchylky a ověřování uvedené v bodě 3.2.8 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 2017/1152;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     r)
                                                                  
                                                                  
                                                                     identifikační číslo rodiny vozidel určené podle bodu 5.0 přílohy XXI nařízení (EU) č. 2017/1151“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             doplňuje se nový pododstavec, který zní:
                                             „Na kalendářní rok 2017 je možné údaje uvedené v písmenu g), pokud jde o hodnoty emisí WLTP CO2, a v písmenu n), pokud jde o úspory v důsledku ekologické inovace podle WLTP, jakož i údaje uvedené v písmenech p) a r) ohlásit dobrovolně.
                                             Počínaje kalendářním rokem 2018 členské státy zpřístupní Komisi v souladu s článkem 8 všechny parametry uvedené v tomto písmenu, a to ve formátu uvedeném v části C oddílu 2 této přílohy.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 V části C oddílu 2 se tabulka s názvem „Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo“ mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             písmeno g) se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „g)
                                                      
                                                      
                                                         Specifické emise CO2 (kombinované)
                                                         Hodnota NEDC
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Specifické emise CO2 (kombinované)
                                                         Hodnota WLTP (od roku 2018)“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             písmeno n) se nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „n)
                                                      
                                                      
                                                         Kód ekologické inovace/ekologických inovací
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Celkové snížení emisí CO2 podle NEDC dosažené pomocí ekologické inovace/ekologických inovací
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Celkové snížení emisí CO2 podle WLTP dosažené pomocí ekologické inovace/ekologických inovací (od roku 2018)“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             za písmeno o) se doplňují písmena p), q) a r), která znějí:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „p)
                                                      
                                                      
                                                         Zkušební hmotnost při WLTP;
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         q)
                                                      
                                                      
                                                         Faktor odchylky De (je-li k dispozici)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Faktor ověření (je-li k dispozici)
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         r)
                                                      
                                                      
                                                         Identifikační číslo rodiny vozidel“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             v poznámce 1 se zrušuje druhá věta.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.