Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1502 ze dne 2. června 2017, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých vozidel (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1502/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 221/4
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1502
      ze dne 2. června 2017,
      kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých vozidel
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 druhý pododstavec a čl. 13 odst. 7 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nový regulační zkušební postup pro měření emisí CO2 a spotřeby paliva u lehkých vozidel, celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), stanovený v nařízení Komise (EU) 2017/1151 (2) nahradí nový evropský jízdní cyklus (NEDC), který je v současné době používán podle nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (3), s účinkem ode dne 1. září 2017. Očekává se, že WLTP stanoví hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva, které budou lépe odpovídat podmínkám reálného provozu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Za účelem zohlednění rozdílné úrovně emisí CO2 naměřené podle stávajícího NEDC a nového postupu WLTP byla podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1153 (4) zavedena metodika korelace uvedených hodnot.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Metodika korelace se má používat během zavádění WLTP až do roku 2020, aby se zajistilo, že dodržování cílů pro emise CO2 výrobci lze v daném období ověřit na základě emisních hodnot NEDC. V důsledku toho by se cíle pro specifické emise CO2 založené na WLTP měly uplatňovat s účinkem od kalendářního roku 2021.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V roce 2020 se emise CO2 všech nových registrovaných vozidel určí na základě NEDC i WLTP v souladu s metodikou korelace. Výsledkem sledování uvedených hodnot CO2 by měly být spolehlivé datové soubory na porovnání úrovní emisí vyplývajících z těchto dvou zkušebních postupů. Tyto datové soubory by měly umožnit určení cílů pro specifické emise podle WLTP, které jsou stejně přísné jako cíle stanovené na základě měření NEDC v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 13 odst. 7 nařízení (ES) č. 443/2009.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Za účelem stanovení cíle pro specifické emise pro daného výrobce v roce 2021 se jako referenční hodnota použijí průměrné emise CO2 nových vozidel zaregistrovaných v roce 2020 určené podle WLTP. Cíl pro specifické emise by měl být stanoven buď zvýšením, nebo snížením uvedené referenční hodnoty v závislosti na tom, jaké výsledky výrobce vykáže v roce 2020 při plnění cíle založeném na NEDC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Za účelem zajištění, aby cíle pro specifické emise zůstaly v průběhu času srovnatelné, by se měly zohlednit roční změny v průměrné hmotnosti vozového parku výrobce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  K podrobným údajům, které budou po zavedení WLTP sledovány, by se mělo přidat několik nových parametrů. Hodnoty emisí CO2 se v rámci WLTP vypočítají při zohlednění zvláštní konfigurace každého jednotlivého vozidla. S cílem zajistit, aby výrobci, jakož i Komise mohli identifikovat vozidla a účinně ověřit údaje, je vhodné, aby sledování vycházelo z identifikačních čísel vozidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Přílohy I a II nařízení (ES) č. 443/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I a II nařízení (ES) č. 443/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy I a II nařízení (ES) č. 443/2009 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze I se doplňují nové body 3, 4 a 5, které znějí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „3.
                              
                              
                                 Referenční cíl pro specifické emise se pro jednotlivé výrobce v roce 2021 vypočítá takto:
                                 
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             jsou průměrné specifické emise CO2 v roce 2020 stanovené v souladu s přílohou XXI nařízení Komise (EU) 2017/1151 (*1) a vypočítané v souladu s šestou odrážkou druhého odstavce článku 4 tohoto nařízení, bez zahrnutí úspor CO2 dosažených uplatněním článků 5a a 12 tohoto nařízení;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             jsou průměrné specifické emise CO2 v roce 2020 stanovené v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1153 (*2) a vypočítané v souladu s šestou odrážkou druhého odstavce článku 4 tohoto nařízení, bez zahrnutí úspor CO2 dosažených uplatněním článků 5a a 12 tohoto nařízení;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             NEDC2020target
                                             
                                          
                                          
                                             je cíl pro specifické emise v roce 2020 vypočítaný v souladu s bodem 1 písm. c) této přílohy.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 4.
                              
                              
                                 Od roku 2021 se cíl pro specifické emise pro jednotlivé výrobce vypočítá takto:
                                 Cíl pro specifické emise = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                WLTPreference target
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je referenční cíl pro specifické emise v roce 2021 vypočítaný v souladu s bodem 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             a
                                          
                                          
                                             je vymezen v bodě 1 písm. c);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Mø
                                          
                                          
                                             je průměrná hmotnost (M) nových registrovaných vozidel definovaná v bodě 1 v cílovém roce v kilogramech (kg);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             M0
                                             
                                          
                                          
                                             je vymezená v bodě 1;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Mø2020
                                             
                                          
                                          
                                             je průměrná hmotnost (M) nových registrovaných vozidel definovaná v bodě 1 v roce 2020 v kilogramech (kg);
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             M0,2020
                                             
                                          
                                          
                                             je hodnota M0 platná v referenčním roce 2020.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 5.
                              
                              
                                 Pro výrobce, kterému byla udělena výjimka s ohledem na cíl pro specifické emise na základě NEDC v roce 2021, se cílová hodnota výjimky založená na WLTP vypočítá takto:
                                 
                                 kde:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je vymezená v bodě 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             je vymezená v bodě 3;
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             NEDC2021 target
                                             
                                          
                                          
                                             je cíl pro specifické emise v roce 2021 povolený Komisí podle článku 11 tohoto nařízení.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        (*1)  Nařízení Komise (EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 1)."

                     
                        (*2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1153 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví metodika pro určení korelačních parametrů nezbytných pro zohlednění změny v regulačním zkušebním postupu a kterým se mění nařízení (EU) č. 1014/2010 (Úř. věst. L 175, 7.7.2017, s. 679).“"

                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v části A se bod 1 nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „1.
                                          
                                          
                                             Členské státy zaznamenají za každý kalendářní rok u každého nového osobního automobilu registrovaného na svém území tyto podrobné údaje:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         výrobce;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         číslo schválení typu včetně dodatku;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         typ, variantu a verzi (v případě potřeby);
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         značku a obchodní název;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         kategorii schváleného typu vozidla;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         celkový počet nových registrací;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         g)
                                                      
                                                      
                                                         hmotnost v provozním stavu;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         h)
                                                      
                                                      
                                                         specifické emise CO2 (NEDC a WLTP);
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         j)
                                                      
                                                      
                                                         typ a režim paliva;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         k)
                                                      
                                                      
                                                         zdvihový objem motoru;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         l)
                                                      
                                                      
                                                         spotřebu elektrické energie;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         m)
                                                      
                                                      
                                                         kód inovativní technologie nebo skupiny inovativních technologií a snížení emisí CO2 prostřednictvím této technologie (NEDC a WLTP);
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         n)
                                                      
                                                      
                                                         maximální čistý výkon;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         o)
                                                      
                                                      
                                                         identifikační číslo vozidla;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         p)
                                                      
                                                      
                                                         zkušební hmotnost při WLTP;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         q)
                                                      
                                                      
                                                         faktory odchylky a ověřování uvedené v bodě 3.2.8 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2017/1153;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         r)
                                                      
                                                      
                                                         kategorii registrovaného vozidla.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             Nicméně na kalendářní rok 2017 je možné údaje uvedené v písmenu g), pokud jde o hodnoty emisí WLTP CO2, a v písmenu l), pokud jde o úspory v důsledku ekologické inovace podle WLTP, jakož i údaje uvedené v písmenech n), o) a q) ohlásit dobrovolně.
                                             Počínaje kalendářním rokem 2018 členské státy zpřístupní Komisi v souladu s článkem 8 všechny parametry uvedené v tomto bodě, a to ve formátu podle oddílu 2 části C.
                                             Členské státy zpřístupní údaje uvedené v písmenu f) pro kalendářní roky 2017 a 2018.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 část C se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „ČÁST C – Formát pro předávání údajů
                                 
                                 Za každý rok ohlásí členské státy údaje popsané v bodech 1 a 3 části A v tomto formátu:
                                 
                                    Část 1 – Souhrnné údaje ze sledování
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Členský stát (1)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Rok
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Zdroj údajů
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Celkový počet nových registrací nových osobních automobilů, které podléhají ES schválení typu
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Celkový počet nových registrací nových osobních automobilů schválených jednotlivě
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Celkový počet nových registrací nových osobních automobilů schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    Část 2 – Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Odkaz na bod 1 části A
                                          
                                          
                                             Podrobné údaje o registrovaném vozidle
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             Název výrobce – standardní označení EU
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Název výrobce, prohlášení výrobce původního zařízení (OEM)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Název výrobce v registru členského státu (2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             Číslo schválení typu a jeho dodatek
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             Typ
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Varianta
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Verze
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             Značka a obchodní název
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             Kategorie schváleného typu vozidla
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             Celkový počet nových registrací (pro rok 2017 a 2018)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             Hmotnost v provozním stavu
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             h)
                                          
                                          
                                             Specifické emise CO2 (kombinace)
                                             Hodnota NEDC
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Specifické emise CO2 (kombinace)
                                             Hodnota WLTP (od roku 2019)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             Rozvor nápravy
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Rozchod kol u řízené nápravy (náprava 1)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Rozchod kol u ostatních náprav (náprava 2)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             j)
                                          
                                          
                                             Typ paliva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Režim paliva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             k)
                                          
                                          
                                             Zdvihový objem válců (cm3)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             l)
                                          
                                          
                                             Spotřeba elektrické energie (Wh/km)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             m)
                                          
                                          
                                             Kód ekologické inovace / ekologických inovací
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Celkové snížení emisí CO2 podle NEDC dosažené použitím příslušné ekologické inovace / příslušných ekologických inovací
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Celkové snížení emisí CO2 podle WLTP dosažené použitím příslušné ekologické inovace / příslušných ekologických inovací (od roku 2019)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             n)
                                          
                                          
                                             Maximální čistý výkon
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             o)
                                          
                                          
                                             Identifikační číslo vozidla (od roku 2019)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             p)
                                          
                                          
                                             Zkušební hmotnost při WLTP (od roku 2019)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             q)
                                          
                                          
                                             Faktor odchylky De (je-li k dispozici)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Faktor ověření (je-li k dispozici)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             r)
                                          
                                          
                                             Kategorie registrovaného vozidla
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (1)  ISO 3166 alfa-2 kódy s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se používají kódy „EL“ a „UK“.
         
            (2)  V případě vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA), musí být název výrobce uveden ve sloupci „Název výrobce v členském státě registru“, zatímco ve sloupci „Název výrobce – standardní označení EU“ se uvede buď: „AA-NSS“ nebo „AA-IVA“.“
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.