Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1503 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/68 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1503/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 221/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1503
   ze dne 25. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/68 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 165/2014 od členských států vyžaduje, aby propojily své vnitrostátní elektronické rejstříky s informacemi o kartách řidiče prostřednictvím systému pro předávání zpráv TACHOnet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Společné postupy a specifikace nezbytné pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/68 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na systém předávání zpráv TACHOnet se lze napojit buď přímo prostřednictvím připojení k transevropské službě pro telematiku mezi správními orgány (Testa), nebo nepřímo prostřednictvím některého členského státu, který je už ke službě Testa připojen. Nepřímá napojení se tradičně dojednávají v dvoustranných smlouvách, které podepisují zástupci zúčastněných subjektů na vnitrostátní úrovni bez zásahu Komise. Aby se však zabránilo případnému zneužívání napojení a zajistilo se řádné fungování systému, měla by Komise ve své funkci celkového správce systému předávání zpráv TACHOnet včas dostávat patřičné informace o tom, že některý vnitrostátní orgán má zájem napojit se na systém předávání zpráv TACHOnet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kromě členským státům je systém předávání zpráv TACHOnet ve skutečnosti otevřen i třetím zemím. Komise by proto měla zajistit, aby třetí země dostávaly v souvislosti se systémem předávání zpráv TACHOnet stejným povinnostem jako členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V prováděcím nařízení (EU) 2016/68 by měly být provedeny některé drobné změny, aby se upřesnily a vyjasnily: postup pro napojení na systém předávání zpráv TACHOnet, přípravné zkoušky, které je třeba provést, a důsledky selhání, obsah některých zpráv XML, určení postupu eskalace, kterým se mají členské státy řídit v případě chyb systému, a doba, po kterou se mohou v záznamech centrálního uzlu uchovávat osobní údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nová verze systému předávání zpráv TACHOnet se začne používat od 2. března 2018. Je však třeba umožnit určité přípravné kroky, a proto by se ustanovení vztahující se na napojení třetích zemí, přípravné zkoušky a nepřímý přístup měla začít používat od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2016/68 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro silniční dopravu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Prováděcí nařízení (EU) 2016/68 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se doplňují nová písmena k), l) a m), která znějí:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „k)
                        
                        
                           „transevropskými službami pro telematiku mezi správními orgány (Testa)“ se rozumí platforma pro telekomunikační propojení, jež umožňuje zabezpečenou výměnu informací mezi orgány veřejné správy v Unii;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           l)
                        
                        
                           „přímým přístupem k systému TACHOnet“ se rozumí napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet prostřednictvím připojení ke službě Testa spravovaného členským státem, který je hostitelem rejstříku;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           m)
                        
                        
                           „nepřímým přístupem k systému TACHOnet“ se rozumí napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet prostřednictvím připojení ke službě Testa spravovaného členským státem, který není hostitelem rejstříku.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládají se nové články 3a a 3b, které znějí:
               „Článek 3a
               Napojení třetích zemí
               Pokud to schválí Komise, třetí země mohou napojit své elektronické rejstříky na systém předávání zpráv TACHOnet pokud tak činí v souladu s tímto nařízením.
               Článek 3b
               Přípravné zkoušky
               Napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet, ať už s pomocí přímého, či nepřímého přístupu, se považuje za zřízené poté, co jsou v souladu s pokyny Komise a pod jejím dohledem úspěšně dokončeny zkoušky propojení, integrace a výkonu.
               Pokud přípravné zkoušky selžou, může Komise zkušební fázi dočasně pozastavit. Zkoušky budou pokračovat poté, co příslušný vnitrostátní orgán vyrozumí Komisi o přijetí nezbytných technických zlepšení na vnitrostátní úrovni, jež umožní přípravné zkoušky úspěšně provést.
               Maximální délka trvání přípravných zkoušek je šest měsíců.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Vkládá se nový článek 5a, který zní:
               „Článek 5a
               Nepřímý přístup k systému TACHOnet
               1.   Vnitrostátní orgán, který žádá o nepřímý přístup k systému TACHOnet, předloží Komisi tuto dokumentaci:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           dopis podepsaný zástupcem vnitrostátního orgánu, ve kterém se Komise žádá, aby zahájila zkušební fázi pro poskytnutí nepřímého přístupu k systému TACHOnet;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           žádost o nepřímý přístup k systému TACHOnet ve formátu podle přílohy IX;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           dvoustrannou smlouvu mezi vnitrostátním orgánem, který žádá o nepřímý přístup, a vnitrostátním orgánem, který tento přístup zajišťuje prostřednictvím svého připojení ke službě Testa, podepsanou zástupci obou vnitrostátních orgánů.
                        
                     
                  
               
               2.   Nejpozději dva měsíce po poskytnutí dokumentace uvedené v odstavci 1 požádá Komise dotčený vnitrostátní orgán o předložení technických informací, které jsou nezbytné k zahájení přípravných zkoušek uvedených v článku 3b.
               3.   Nepřímý přístup k systému TACHOnet se neposkytne, dokud nejsou splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Přílohy I, II, III, VI, VII a VIII se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Doplňuje se příloha IX stanovená v příloze II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Ustanovení čl. 1 bodu 4 se použije od 2. března 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče (Úř. věst. L 15, 22.1.2016, s. 51).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Přílohy I, II, III, VI, VII a VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/68 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              V bodě 1.1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                              „Všechny zprávy systému TACHOnet se směrují skrz centrální uzel.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 2.2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.2.
                                       
                                       
                                          Centrální uzel neuchovává údaje po dobu delší než šest měsíců, kromě přihlašovacích údajů, statistických údajů a údajů o směrování uvedených v příloze VII.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Bod 2.6.1 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.6.1.
                                       
                                       
                                          Díky funkci „správa kontaktů“ bude mít každý členský stát možnost spravovat kontaktní údaje týkající se politických, podnikatelských, provozních a technických kategorií daného členského státu, přičemž příslušný orgán každého členského státu je odpovědný za aktualizaci svých vlastních kontaktů. Kontaktní údaje ostatních členských států musí být možné zobrazit, avšak nikoli upravovat.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Bod 2.6.2 se zrušuje.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Bod 1.3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.3.
                                       
                                       
                                          „Modify Card Status (MCS)“ (změna stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti o změnu stavu karty odpovídajícímu členskému státu oznámit, že došlo ke změně stavu karty, kterou odpovídající členský stát vydal. Odpovídající členský stát odpoví na žádost o změnu stavu karty tak, že po aktualizaci rejstříku nebo po zamítnutí oznámení zašle odpověď týkající se změny stavu karty a uvede v ní výsledek aktualizace a stávající stav karty (jak je zanesen v rejstříku karet tachografu). Tato odpověď musí být zaslána nejpozději 10 kalendářních dnů po zaslání oznamovací žádosti. Každá žádost o změnu stavu karty nebo každá odpověď týkající se změny stavu karty se vždy potvrzuje zprávou „Modify Card Status acknowledgment“ (potvrzení o doručení týkající se změny stavu karty).“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 5 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „5.
                                       
                                       
                                          Stav karty uvedený v dodatku k této příloze nesmí být použit k určení toho, zda je karta řidiče platná pro řízení. Vznese-li členský stát dotaz na rejstřík členského státu, který kartu vydal, prostřednictvím funkce kontrola stavu karty (CCS) nebo kontrola vydaných karet (CIC), musí odpověď obsahovat zvláštní pole „valid for driving“ (platná pro řízení). Vnitrostátní správní postupy musí být takové, aby odpovědi týkající se CCS nebo CIC vždy obsahovaly příslušnou hodnotu „valid for driving“ (platná pro řízení).“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Příloha III se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Bod 2.3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „2.3.
                                       
                                       
                                          Vnitrostátní systémy musí být schopny zasílat, přijímat a zpracovávat všechny zprávy odpovídající veškerým funkcím uvedeným v příloze II.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Dodatek se nahrazuje tímto:„
                                 Dodatek
                                 
                                    Minimální požadavky na obsah zpráv XML
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Společné záhlaví
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Version“ (Verze)
                                          
                                          
                                             Oficiální verze specifikací XML musí být upřesněna prostřednictvím jmenného prostoru definovaného ve zprávě XSD a v atributu version v záhlaví všech zpráv XML. Číslo verze („n.m“) musí být definováno jako pevně stanovená hodnota v každém vydání souboru s definicí schématu XML (xsd).
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Test Identifier“ (Zkušební identifikátor)
                                          
                                          
                                             Nepovinný identifikátor pro zkoušení. Původce zkoušky musí identifikátor vyplnit a všichni účastníci pracovního postupu musí stejný identifikátor přeposlat/vrátit. V produkčním prostředí se na něj nebere zřetel, a bude-li uveden, nepoužije se.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Technical Identifier“ (Technický identifikátor)
                                          
                                          
                                             Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. Odesílatel musí vytvářet UUID a vyplnit tento atribut. Tyto údaje nesmějí být využity k žádnému obchodnímu využití.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Workflow Identifier“ (Identifikátor pracovního postupu)
                                          
                                          
                                             Identifikátor pracovního postupu je UUID a musí být vytvořen žádajícím členským státem. Tento identifikátor se poté musí používat ve všech zprávách k propojení pracovního postupu.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Sent At“ (Odesláno)
                                          
                                          
                                             Datum a čas (ve formátu UTC) odeslání zprávy.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Timeout“ (Čekací doba)
                                          
                                          
                                             Toto je nepovinný atribut data a času (ve formátu UTC). Tuto hodnotu musí stanovit pouze centrální uzel u přeposílaných žádostí a vypočítá se na základě data/času prvotní žádosti, kterou uzel přijme. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době platnosti žádosti. Tato hodnota se nevyžaduje u prvotních žádostí zasílaných uzlu a u veškerých zpráv s odpověďmi.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „From“ (Odesílatel)
                                          
                                          
                                             Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, který zprávu odeslal, nebo „EU“.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „To“ (Příjemce)
                                          
                                          
                                             Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, kterému se zpráva odesílá, nebo „EU“.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Check Issued Cards Request“ (Žádost o kontrolu vydaných karet)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Family Name“ (Příjmení)
                                          
                                          
                                             Příjmení řidiče.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „First Name“ (Křestní jméno)
                                          
                                          
                                             Křestní jméno řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Date of Birth“ (Datum narození)
                                          
                                          
                                             Datum narození řidiče.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Place of Birth“ (Místo narození)
                                          
                                          
                                             Místo narození řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Číslo řidičského průkazu řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Země, která řidiči vydala řidičský průkaz.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Check Issued Cards Response“ (Odpověď týkající se kontroly vydaných karet)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Code“ (Kód stavu)
                                          
                                          
                                             Kód udávající stav odpovědi.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Message“ (Zpráva o stavu)
                                          
                                          
                                             Vysvětlující popis stavu.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Search Mechanism“ (Vyhledávací mechanismus)
                                          
                                          
                                             Informace o tom, zda byla karta vyhledána pomocí vyhledávání NYSIIS nebo pomocí vlastního vyhledávání.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Found Driver Details“ (Podrobnosti o nalezeném řidiči)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li řidič nalezen.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Family Name“ (Příjmení)
                                          
                                          
                                             Příjmení veškerých nalezených řidičů.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „First Name“ (Křestní jméno)
                                          
                                          
                                             Křestní jméno(a) veškerých nalezených řidičů.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Date of Birth“ (Datum narození)
                                          
                                          
                                             Datum narození veškerých nalezených řidičů.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Place of Birth“ (Místo narození)
                                          
                                          
                                             Místo narození veškerých nalezených řidičů.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Card Details“ (Podrobnosti o kartě)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li řidič nalezen.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo nalezené karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status“ (Stav karty)
                                          
                                          
                                             Stav nalezené karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Valid for Driving“ (Platná pro řízení)
                                          
                                          
                                             Nalezená karta je/není platná pro řízení.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Issuing Authority“ (Orgán vydávající kartu)
                                          
                                          
                                             Název orgánu, který nalezenou kartu vydal.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Start of Validity Date“ (Datum počátku platnosti karty)
                                          
                                          
                                             Datum počátku platnosti nalezené karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Expiry Date“ (Datum konce platnosti karty)
                                          
                                          
                                             Datum konce platnosti nalezené karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty)
                                          
                                          
                                             Datum, kdy byla nalezená karta naposledy změněna.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Temporary Card“ (Dočasná karta)
                                          
                                          
                                             Nalezená karta je kartou dočasnou.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Driving Licence Details“ (Podrobnosti o řidičském průkazu)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li nalezena karta řidiče.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Číslo řidičského průkazu nalezeného řidiče.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Země, která nalezenému řidiči vydala řidičský průkaz.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Status“ (Stav řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Stav řidičského průkazu nalezeného řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Issuing Date“ (Datum vydání řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Datum vydání řidičského průkazu nalezeného řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Expiry Date“ (Datum konce platnosti řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Datum konce platnosti řidičského průkazu nalezeného řidiče.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Workshop Card Details“ (Podrobnosti o kartě dílny)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li nalezena karta dílny.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Workshop Name“ (Název dílny)
                                          
                                          
                                             Název dílny, které byla nalezená karta dílny vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Workshop Address“ (Adresa dílny)
                                          
                                          
                                             Adresa dílny, které byla nalezená karta dílny vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Check Card Status Request“ (Žádost o kontrolu stavu karty)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo karty, o níž jsou požadovány údaje.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Check Card Status Response“ (Odpověď týkající se kontroly stavu karty)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Code“ (Kód stavu)
                                          
                                          
                                             Kód udávající stav odpovědi.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Message“ (Zpráva o stavu)
                                          
                                          
                                             Vysvětlující popis stavu.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Requested Card Details“ (Podrobnosti o požadované kartě)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li požadovaná karta nalezena.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo požadované karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status“ (Stav karty)
                                          
                                          
                                             Stav požadované karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Valid for Driving“ (Platná pro řízení)
                                          
                                          
                                             Požadovaná karta je/není platná pro řízení.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Issuing Authority“ (Orgán vydávající kartu)
                                          
                                          
                                             Název orgánu, který požadovanou kartu vydal.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Start of Validity Date“ (Datum počátku platnosti karty)
                                          
                                          
                                             Datum počátku platnosti požadované karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Expiry Date“ (Datum konce platnosti karty)
                                          
                                          
                                             Datum konce platnosti požadované karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty)
                                          
                                          
                                             Datum, kdy byla požadovaná karta naposledy změněna.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Temporary Card“ (Dočasná karta)
                                          
                                          
                                             Požadovaná karta je kartou dočasnou.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Workshop Card Details“ (Karta dílny)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li nalezena karta dílny.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Workshop Name“ (Název dílny)
                                          
                                          
                                             Název dílny, které byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Workshop Address“ (Adresa dílny)
                                          
                                          
                                             Adresa dílny, které byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Card Holder Details“ (Podrobnosti o držiteli karty)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Family Name“ (Příjmení)
                                          
                                          
                                             Příjmení řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „First Name“ (Křestní jméno)
                                          
                                          
                                             Křestní jméno řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Date of Birth“ (Datum narození)
                                          
                                          
                                             Datum narození řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Place of Birth“ (Místo narození)
                                          
                                          
                                             Místo narození řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Driving Licence Details“ (Podrobnosti o řidičském průkazu)
                                             
                                          
                                          
                                             Ano, je-li nalezena karta řidiče.
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Číslo řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Země, která vydala číslo řidičského průkazu řidiči, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Status“ (Stav řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Stav řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Issuing Date“ (Datum vydání řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Datum vydání řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Expiry Date“ (Datum konce platnosti řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Datum konce platnosti řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Modify Card Status Request“ (Žádost o změnu stavu karty)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo karty, jejíž stav se změnil.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „New Card Status“ (Nový stav karty)
                                          
                                          
                                             Stav, na nějž byla karta změněna.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty)
                                          
                                          
                                             Datum a čas, kdy byl stav karty změněn.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „Declared by“ (Oznámeno)
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Authority“ (Orgán)
                                          
                                          
                                             Název orgánu, který provedl změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Authority address“ (Adresa orgánu)
                                          
                                          
                                             Adresa orgánu, který provedl změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Family Name“ (Příjmení)
                                          
                                          
                                             Příjmení osoby, která provedla změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „First Name“ (Křestní jméno)
                                          
                                          
                                             Křestní jméno osoby, která provedla změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Phone“ (Telefon)
                                          
                                          
                                             Telefonní číslo osoby, která provedla změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „E-mail“ (E-mail)
                                          
                                          
                                             E-mailová adresa osoby, která provedla změnu stavu karty.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Modify Card Status Acknowledgement“ (Potvrzení o doručení týkající se změny stavu karty)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Code“ (Kód stavu)
                                          
                                          
                                             Kód udávající stav potvrzení.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Message“ (Zpráva o stavu)
                                          
                                          
                                             Vysvětlující popis stavu.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Acknowledgement type“ (Typ potvrzení)
                                          
                                          
                                             Typ potvrzení: pro žádost nebo odpověď.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Modify Card Status Response“ (Odpověď týkající se změny stavu karty)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Code“ (Kód stavu)
                                          
                                          
                                             Kód udávající stav odpovědi.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Message“ (Zpráva o stavu)
                                          
                                          
                                             Vysvětlující popis stavu.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo požadované karty řidiče.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Status“ (Stav karty)
                                          
                                          
                                             Stav požadované karty, jak je zanesen v rejstříku karet tachografu.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Issued Card Driving Licence Request“ (Žádost týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Card Number“ (Číslo karty)
                                          
                                          
                                             Číslo karty, která byla vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Číslo zahraničního řidičského průkazu, který byl použit pro žádost o vydání karty řidiče.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Family Name“ (Příjmení)
                                          
                                          
                                             Příjmení řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „First Name“ (Křestní jméno)
                                          
                                          
                                             Křestní jméno řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Date of Birth“ (Datum narození)
                                          
                                          
                                             Datum narození řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Place of Birth“ (Místo narození)
                                          
                                          
                                             Místo narození řidiče, jemuž byla karta vydána.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „Issued Card Driving Licence Response“ (Odpověď týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu)
                                          
                                          
                                             Povinné
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Code“ (Kód stavu)
                                          
                                          
                                             Kód udávající stav odpovědi.
                                          
                                          
                                             Ano
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             „Status Message“ (Zpráva o stavu)
                                          
                                          
                                             Vysvětlující popis stavu.
                                          
                                          
                                             Ne
                                          
                                       
                                    
                                 
                              “;
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Příloha VI se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Body 1.4 až 1.8 se nahrazují tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.4.
                                       
                                       
                                          Během jednoho kalendářního měsíce musí odpovědět minimálně na 98 % zaslaných žádostí a musí být schopny vyřizovat 6 zpráv za sekundu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.5.
                                       
                                       
                                          Při zasílání odpovědí v souvislosti s CIC, CCS a ICDL a potvrzení o doručení týkajících se změny stavu karty v souladu s přílohou VIII musí na žádosti reagovat do 10 sekund.
                                          Celková čekací doba u žádostí (prodleva, během níž může žadatel čekat na odpověď) nesmí překročit 20 sekund.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.6.
                                       
                                       
                                          Odpovědi týkající se změny stavu karty musí být zaslány do 10 kalendářních dnů od zaslání žádosti o změnu stavu karty.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.7.
                                       
                                       
                                          Vnitrostátní systémy nesmí zasílat žádosti do uzlu systému TACHOnet rychlostí přesahující 2 žádosti za sekundu.
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.8.
                                       
                                       
                                          Každý vnitrostátní systém musí být schopen čelit potenciálním technickým problémům centrálního uzlu nebo vnitrostátních systémů v jiných členských státech. Patří mezi ně například:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      ztráta spojení s centrálním uzlem;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      nezodpovězení žádosti;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      c)
                                                   
                                                   
                                                      obdržení odpovědí po vypršení čekací doby zprávy;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      d)
                                                   
                                                   
                                                      obdržení nevyžádaných zpráv;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      e)
                                                   
                                                   
                                                      obdržení neplatných zpráv.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 1.9 se zrušuje.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              V bodě 2.2 se doplňuje nová věta, která zní:
                              „Postup eskalace musí být na vyžádání podrobně popsán Komisi.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Příloha VII se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Pod nadpis přílohy se doplňuje nový odstavec:
                              „Tato příloha stanoví podrobnosti o přihlašovacích a statistických údajích a údajích o směrování shromažďovaných v centrálním uzlu, nikoli v členských státech.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „3.
                                       
                                       
                                          Osobní údaje se v záznamech uchovávají po dobu nejvýše 6 měsíců od dokončení transakce. Statistické údaje a anonymizované údaje o směrování se uchovávají po dobu neurčitou.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              V bodě 4 se návětí nahrazuje tímto:
                              „Statistické údaje používané pro vykazování mohou zahrnovat mimo jiné:“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Příloha VIII se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Bod 1.3 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.3.
                                       
                                       
                                          Je-li žadatel o vydání karty řidiče držitelem řidičského průkazu vydaného v členském státě žádosti, zkontroluje daný členský stát, zda už bylo do jeho vnitrostátního rejstříku dříve zaznamenáno oznámení o kartě vydané na základě řidičského průkazu (ICDL). Kontrola probíhá tak, že se v oznámeních vyhledává nejprve pomocí čísla řidičského průkazu a poté podle klíčů NYSIIS a data narození. Pokud je oznámení nalezeno, provede členský stát buď adresné vyhledávání CIC nebo CCS v členském státě, který oznámení ICDL zaslal.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bod 1.6 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.6.
                                       
                                       
                                          Členské státy se mohou rozhodnout, že do svých vnitrostátních rejstříků nebudou zaznamenávat obdržená oznámení ICDL v souladu s body 1.3, 1.4 a 1.5. V takovém případě provedou u každé obdržené žádosti plošné vyhledávání CIC.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              V bodě 2.1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          ověří skutečný stav karty zasláním žádosti CCS vydávajícímu členskému státu. Pokud není známo číslo karty, odešle se adresná žádost CIC;“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Bod 3.2 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „3.2.
                                       
                                       
                                          Jakmile je stav karty řidiče zkontrolován a karta je platná pro výměnu, zašle příslušný orgán členského státu, ve kterém byla žádost podána, prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet vydávajícímu členskému státu oznámení o změně stavu karty.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Doplňuje se nová příloha IX, která zní:
      „
            PŘÍLOHA IX
            
               Žádost o nepřímý přístup k systému TACHOnet
            
            [Zkrácený název vnitrostátního orgánu žádajícího o nepřímý přístup k systému TACHOnet] [název země žádající o nepřímý přístup k systému TACHOnet] podepsal smlouvu s [zkrácený název vnitrostátního orgánu poskytujícího nepřímý přístup k systému TACHOnet] za účelem získání nepřímého přístupu k systému TACHOnet prostřednictvím [název země poskytující nepřímý přístup k systému TACHOnet].
            Smlouva, na základě které [název země poskytující nepřímý přístup k systému TACHOnet] poskytuje nepřímý přístup k systému TACHOnet [název země žádající o nepřímý přístup k systému TACHOnet], je přiložena k této žádosti.
            Poskytují se tyto informace:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        informace o vnitrostátním orgánu odpovědném za přístup k systému TACHOnet v [název země žádající o nepřímý přístup k systému TACHOnet];
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        informace o kontaktní osobě pro systém TACHOnet v [vnitrostátní orgán uvedený v písmeni a)] (jméno, funkce, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        informace o názvu a funkci dalších odpovědných subjektů ve vztahu k systému TACHOnet;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        informace o kontaktních osobách v odpovědných subjektech uvedených v písmeni c) (jména, funkce, e-mailové adresy, telefonní čísla).
                     
                  
               
            
            Podpis
            [Zástupce vnitrostátního orgánu žádajícího o nepřímý přístup k systému TACHOnet]
         “.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.