Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1509/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 224/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1509
   ze dne 30. srpna 2017
   o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 14. října 2006 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti OSN“) rezoluci č. 1718 (2006), v níž odsoudila jadernou zkoušku, kterou Korejská lidově demokratická republika (dále jen „KLDR“) provedla dne 9. října 2006, a označila ji za jasnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a požádala všechny členské státy OSN, aby vůči KLDR uplatnily řadu omezujících opatření. Následné rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) a č. 2371 (2017) tato omezující opatření dále rozšířily.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s těmito rezolucemi Rady bezpečnosti OSN stanoví rozhodnutí (SZBP) 2016/849 zejména omezení dovozu a vývozu některého zboží, služeb a technologie, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení a (programy v oblasti zbraní hromadného ničení (dále jen „programy ZHN“)), embargo na luxusní zboží a rovněž zmrazení majetku osob, subjektů a orgánů, které byly s programy ZHN spojeny. Další opatření jsou zaměřena na odvětví dopravy, včetně kontrol nákladu a zákazů týkajících se plavidel a letadel KLDR, finanční odvětví, na příklad na poskytování některých finančních služeb, a na oblast diplomacie, aby se zamezilo zneužívání výsad a imunit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kromě toho Rada přijala ještě několik dalších omezujících opatření EU, která doplňují a posilují omezující opatření uvalená OSN. Za tímto účelem Rada rozšířila zbrojní embargo, dovozní a vývozní omezení, rozšířila seznam osob a subjektů, na něž se vztahuje zmrazení majetku, a zavedla zákazy vztahující se na převody finančních prostředků a na investice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K provedení výše uvedených omezujících opatření je nezbytné na úrovni Unie přijmout nařízení podle článku 215 Smlouvy, zejména proto, aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 329/2007 (2) bylo několikrát změněno. Vzhledem k rozsahu provedených změn je vhodné sloučit všechna opatření do nového nařízení, kterým se zruší a nahradí nařízení (ES) č. 329/2007.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise by měla být oprávněna zveřejňovat seznam zboží a technologií, který schválí výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) (dále jen „Výbor pro sankce“) nebo Rada bezpečnosti OSN, a bude-li to vhodné, doplňovat do něj kódy KN z kombinované nomenklatury v souladu s přílohou I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise by měla být také oprávněna v případě potřeby měnit seznam luxusního zboží s ohledem na definice či pokyny, které mohou být vyhlášeny Výborem pro sankce za účelem usnadnění provádění omezujících opatření týkajících se luxusního zboží, s přihlédnutím k seznamům luxusního zboží pořízeným v jiných jurisdikcích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou KLDR představuje, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu příloh I, II, III, IV a v rozhodnutí (SZBP) 2016/849, by pravomoc ke změně seznamů v přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise by měla být oprávněna měnit seznam služeb, přičemž zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) připomíná, že Finanční akční výbor (FATF) vyzval země, aby uplatňovaly zesílenou hloubkovou kontrolu a účinná protiopatření na ochranu svých jurisdikcí před nedovolenou finanční činností KLDR, a vyzývá členské státy OSN k uplatňování doporučení FATF č. 7, jeho vysvětlujících poznámek a souvisejících pokynů za účelem účinného provádění cílených finančních sankcí týkajících se šíření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění nejvyšší úrovně právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I
   
      Definice
   
   Článek 1
   Toto nařízení se použije:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               na území Unie;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               na palubě všech letadel nebo plavidel v pravomoci členského státu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               na právnické osoby, subjekty či orgány registrované nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               na právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.
            
         
      
   
   Článek 2
   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               „pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé transakce tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               „zprostředkovatelskými službami“:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           sjednávání nebo organizování transakcí týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           protinárok;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               „příslušnými orgány“ příslušné orgány uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               „smlouvou nebo transakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na její formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí též dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění, a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (6), včetně poboček ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 uvedeného nařízení, která se nachází v Unii, bez ohledu na to, zda se její ústředí nachází v Unii nebo ve třetí zemi;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               „diplomatickými misemi“ konzulární úřady a jejich členové ve smyslu Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 včetně misí KLDR akreditovaných u mezinárodních organizací, jež mají sídlo v členských státech, a severokorejských členů těchto misí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, skutečná či potenciální, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb, včetně plavidel, jako jsou námořní plavidla;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               „finanční institucí“
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (7), včetně činností směnáren;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (8), pokud vykonává činnosti životního pojištění, na něž se uvedená směrnice vztahuje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (9);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES (10), pokud jedná v souvislosti se životním pojištěním nebo jinými investičními službami, s výjimkou smluvně vázaných zprostředkovatelů pojištění ve smyslu bodu 7 uvedeného článku;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           pobočky, pokud se nacházejí v Unii, finančních institucí uvedených v písmenech a) až e), bez ohledu na to, zda se jejich ústředí nachází v členském státě nebo v třetí zemi;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               „zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků, přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           akreditivy, nákladní listy, dodací listy;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo na finančních zdrojích;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               13)
            
            
               „pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               14)
            
            
               „investičními službami“ tyto služby a činnosti:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či několika finančním nástrojům;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           provádění klientských příkazů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           obchodování na vlastní účet;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           správa portfolií;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           investiční poradenství;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           g)
                        
                        
                           umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           h)
                        
                        
                           jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném obchodním systému;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               15)
            
            
               „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, která je zamýšleným příjemcem převodu finančních prostředků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               16)
            
            
               „plátcem“ osoba, která je majitelem platebního účtu a umožní převod finančních prostředků z něj, nebo v případě neexistence platebního účtu osoba, která zadá příkaz k převodu finančních prostředků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               17)
            
            
               „poskytovatelem platebních služeb“ poskytovatel platebních služeb spadající do některé z kategorií uvedených v čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (11), fyzická nebo právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 26 směrnice 2007/64/ES, a právnická osoba, na niž se vztahuje výjimka podle článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES (12), která poskytuje služby převodu finančních prostředků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               18)
            
            
               „zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd's činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd's, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd's;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               19)
            
            
               „souvisejícími službami“ služby poskytované za poplatek nebo na smluvním základě jednotkami, které se převážně zabývají výrobou přepravitelného zboží, jakož i služby běžně spojené s výrobou takového zboží;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               20)
            
            
               „majitelem lodi“ registrovaná osoba vlastnící námořní plavidlo, či jakákoliv jiná osoba, jako například nájemce v nájmu typu „bareboat charter“, jež za provoz plavidla odpovídá;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               21)
            
            
               „technickou pomocí“ jakákoli technická podpora, týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiné technické služby, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               22)
            
            
               „územím Unie“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               23)
            
            
               „převodem finančních prostředků“:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           jakákoli transakce uskutečněná alespoň zčásti elektronicky jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba, a bez ohledu na to, zda je poskytovatel platebních služeb plátce totožný s poskytovatelem platebních služeb příjemce, včetně:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       úhrad ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (13);
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       inkasa ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) č. 260/2012;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iii)
                                    
                                    
                                       poukazování peněz ve smyslu čl. 4 bodu 13 směrnice 2007/64/ES, vnitrostátního nebo přeshraničního;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       iv)
                                    
                                    
                                       převodů provedených pomocí platební karty, nástroje elektronických peněz, mobilního telefonu nebo jakéhokoli jiného digitálního zařízení či zařízení informačních technologií s podobnými charakteristikami, a to předplaceného i placeného následně, a
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           jakákoli transakce uskutečněná neelektronicky, například v hotovosti, šeky nebo příkazy ke zúčtování, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               24)
            
            
               „plavidlem osazeným posádkou KLDR“:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           plavidlo, jehož posádku ovládá:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       fyzická osoba se státní příslušností KLDR, nebo
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       právnická osoba, subjekt nebo orgán registrovaná/ý nebo zřízená/ý podle práva KLDR;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           plavidlo, jehož posádka je tvořena pouze státními příslušníky KLDR.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   KAPITOLA II
   
      Omezení vývozu a dovozu
   
   Článek 3
   1.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v příloze II, ať již pocházejí z Unie či nikoli, fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR, anebo pro použití v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR letecké pohonné hmoty podle přílohy III nebo takové letecké pohonné hmoty přepravovat do KLDR na palubě plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech, a to bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států, či nikoli;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zboží a technologie uvedené v příloze II, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v příloze IV, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR uhlí, železo a železnou rudu uvedené v příloze V, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR ropné produkty uvedené v příloze VI, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v příloze VII, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.
            
         
      
   
   2.   Část I přílohy II zahrnuje všechny věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, včetně programového vybavení, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití ve smyslu přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (14).
   Část II přílohy II zahrnuje další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
   Část III přílohy II zahrnuje některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.
   Část IV přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).
   Část v přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).
   Příloha III zahrnuje letecké pohonné hmoty uvedené v odst. 1 písm. b).
   Příloha IV zahrnuje zlato, titanovou rudu, vanadovou rudu a minerály vzácných zemin uvedené v odst. 1 písm. d).
   Příloha V zahrnuje uhlí, železo a železnou rudu uvedené v odst. 1 písm. e).
   Příloha VI zahrnuje ropné produkty uvedené v odst. 1 písm. f).
   Příloha VII zahrnuje měď, nikl, stříbro a zinek uvedené v odst. 1 písm. g).
   3.   Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) se nepoužije na prodej nebo dodávky leteckých pohonných hmot, které jsou určeny pro civilní letadla pro přepravu osob mimo území KLDR výhradně ke spotřebě během jejich letů do KLDR a návratů na letiště původu.
   Článek 4
   1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky nebo převod leteckých pohonných hmot, pokud členský stát výjimečně a na základě individuálního posouzení předem získal povolení Výboru pro sankce k převodu takového zboží do KLDR z důvodu pokrytí ověřených základních humanitárních potřeb a s výhradou zvláštních ujednání pro účinné sledování dodávky a použití.
   2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               dovoz, nákup či převod uhlí za předpokladu, že příslušné orgány členských států stanovily na základě věrohodných informací, že zásilka nepochází z KLDR, byla přes území KLDR převážena výhradně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), příslušný členský stát tyto transakce předem oznámil Výboru pro sankce a tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení a další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               transakce se železem a železnou rudou, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy a nesouvisí s vytvářením příjmu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016) nebo tímto nařízením; a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               transakce s uhlím, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR nebo další činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           na těchto transakcích se nepodílejí osoby nebo subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo subjektů, které jsou jimi přímo či nepřímo vlastněny či ovládány, nebo osob či subjektů napomáhajících vyhnutí se sankcím; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že byl dosažen souhrnný roční limit.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1 a 2.
   Článek 5
   1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět či vyvážet do KLDR veškeré věci, s výjimkou potravin nebo léčivých přípravků, pokud je vývozci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               že jsou tyto věci určeny přímo nebo nepřímo pro ozbrojené síly KLDR, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               že vývoz takových věcí by mohl podpořit nebo zvýšit operační schopnosti ozbrojených sil jiného státu než KLDR.
            
         
      
   
   2.   Zakazuje se dovážet, nakupovat nebo přepravovat z KLDR věci uvedené v odstavci 1, pokud je vývozci nebo přepravci známo nebo má oprávněné důvody se domnívat, že je splněn jeden z důvodů uvedených v písmenech a) nebo b) odstavce 1.
   Článek 6
   1.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz věci do KLDR, nebo dovoz, nákup nebo přepravu věci z KLDR, pokud:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               tato věc nesouvisí s výrobou, vývojem, údržbou nebo použitím vojenského materiálu, či s rozvojem vojenského personálu nebo péčí o něj, a příslušný orgán určil, že tato věc přímo nepřispěje k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo k vývozům, jež podpoří nebo zvýší operační schopnosti ozbrojených sil jiné třetí země než KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               Výbor pro sankce stanovil, že konkrétní dodávka, prodej či převod nejsou v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016); nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               příslušný orgán členského státu nabyl jistoty, že příslušná činnost sleduje výhradně humanitární účely nebo účely obživy, které nebudou využity osobami, subjekty nebo orgány KLDR k vytváření příjmů, a nesouvisí s žádnou z činností zakázaných rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016) nebo č. 2321 (2016), za předpokladu, že členský stát o svém rozhodnutí předem informuje Výbor pro sankce, přičemž mu sdělí opatření přijatá s cílem zabránit zneužití dané věci k jakémukoli zakázanému účelu.
            
         
      
   
   2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň jeden týden před jeho udělením.
   Článek 7
   1.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc a zprostředkovatelské služby související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II všem fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům v KLDR nebo pro používání v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, určené pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               přímo či nepřímo přijímat technickou pomoc související se zbožím nebo technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               přímo či nepřímo přijímat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu EU nebo v příloze II, zejména včetně dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zboží tohoto typu nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci od všech fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů v KLDR anebo pro použití v KLDR.
            
         
      
   
   2.   Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na nebojová vozidla vyrobená za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavená, která jsou určena pouze pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v KLDR.
   Článek 8
   1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, včetně programového vybavení, uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b) nebo pomoc či zprostředkovatelské služby uvedené v čl. 7 odst. 1 za předpokladu, že toto zboží a technologie, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.
   2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce uvedené ve zmíněných ustanoveních za podmínek, které považují za vhodné, a pokud byla žádost schválena Radou bezpečnosti OSN.
   3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každé žádosti, kterou předložil ke schválení Radě bezpečnosti OSN podle odstavce 3.
   4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o povoleních udělených na základě tohoto článku do čtyř týdnů od jejich udělení.
   Článek 9
   1.   Kromě povinností poskytnout příslušným celním orgánům před vstupem a výstupem informace, jak je stanoveno v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (15), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (16) a prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (17), musí osoba poskytující informace uvedené v odstavci 2 předložit prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje Společný vojenský seznam EU nebo toto nařízení, a v případě, že je pro vývoz tohoto zboží vyžadována vývozní licence, uvést údaje o zboží a technologiích, na něž se udělená vývozní licence vztahuje.
   2.   Požadované dodatečné informace se předloží za použití elektronického celního prohlášení nebo, pokud takové prohlášení neexistuje, případně jiného elektronického nebo písemného formuláře.
   Článek 10
   1.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR luxusní zboží uvedené v příloze VIII, ať již pochází z KLDR, či nikoli.
            
         
      
   
   2.   Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na osobní potřeby cestujících osob nebo na zboží neobchodní povahy určené k osobnímu užití cestujícími osobami obsažené v jejich zavazadlech.
   3.   Zákazy stanovené v odstavci 1 se nevztahují na zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků.
   4.   Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují za vhodné, povolit transakci, jedná-li se o zboží uvedené v bodě 17 přílohy VIII, pokud je zboží určeno pro humanitární účely.
   Článek 11
   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přímo nebo nepřímo dovážet, nakupovat či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze IX bez ohledu na to, zda pocházejí z KLDR či nikoli, od vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, centrální banky KLDR a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, centrální bance KLDR a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.
            
         
      
   
   Článek 12
   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nově vytištěné nebo nevydané bankovky KLDR a nově vyražené nebo nevydané mince centrální bance KLDR či v její prospěch.
   Článek 13
   Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR sochy uvedené v příloze X, ať již pocházejí z KLDR či nikoli.
   Článek 14
   Odchylně od zákazu uvedeného v článku 13 mohou příslušné orgány členských států dovoz, nákup nebo převod povolit, pokud dotčený členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
   Článek 15
   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR vrtulníky a plavidla uvedené v příloze XI.
   Článek 16
   Odchylně od zákazu uvedeného v článku 15 mohou příslušné orgány členských států takový prodej, dodávku, převod nebo vývoz povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
   KAPITOLA III
   
      Omezení některých podnikatelských činností
   
   Článek 17
   1.   Zakazuje se na území Unie přijmout nebo schválit investice do jakékoli obchodní činnosti, pokud jsou tyto investice prováděny:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlády KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               Stranou pracujících Koreje;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               státními příslušníky KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               právnickými osobami, subjekty nebo orgány registrovanými nebo zřízenými podle práva KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány jednajícími jménem nebo podle pokynů osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) až d) a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               fyzickými či právnickými osobami, subjekty nebo orgány vlastněnými nebo ovládanými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v písmenech a) až d).
            
         
      
   
   2.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zřídit společný podnik s jakoukoli fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v odstavci 1, které se podílejí na programech nebo činnostech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, nebo na činnostech v oblasti těžařského, rafinérského, chemického, hutnického, kovodělného, leteckého a kosmického průmyslu nebo v odvětví konvenčních zbraní, nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl v těchto právnických osobách, subjektech nebo orgánech, včetně úplného nabytí nebo nabytí akcií a jiných účastnických cenných papírů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytnout finanční prostředky nebo finanční podporu jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v odst. 1 písm. d) až f) nebo pro podložené účely financování takové fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               poskytnout investiční služby přímo či nepřímo související s činnostmi uvedenými v písmenech a) a b) tohoto odstavce a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               přímá či nepřímá účast ve společných podnicích nebo jakýchkoli jiných formách podnikání se subjekty uvedenými v příloze XIII, jakož i s fyzickými či právnickými osobami či subjekty nebo orgány, které jednají v jejich zájmu nebo jejich jménem nebo podle jejich pokynů.
            
         
      
   
   Článek 18
   1.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo či nepřímo poskytovat jakékoli služby související s těžbou nebo jakékoli služby související s výrobou v chemickém, těžařském a rafinérském průmyslu uvedené v příloze XII části a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               přímo či nepřímo poskytovat počítačové a související služby uvedené v příloze XII části B fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v KLDR anebo pro použití v KLDR.
            
         
      
   
   2.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na počítačové a související služby, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.
   3.   Zákaz podle odst. 1 písm. b) se nepoužije na poskytování počítačových a souvisejících služeb veřejnými orgány nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, které jsou financovány z veřejných zdrojů Unie nebo členských států, aby tyto služby poskytovaly pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
   Článek 19
   1.   Odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování služeb souvisejících s těžbou a poskytování služeb souvisejících s výrobou v chemickém, těžebním a rafinérském průmyslu, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
   2.   V případech, na které se nevztahuje čl. 18 odst. 3, a odchylně od čl. 18 odst. 1 písm. b) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování počítačových a souvisejících služeb, jsou-li tyto služby určeny k použití výhradně pro rozvojové účely, které přímo řeší potřeby civilního obyvatelstva nebo podporují denuklearizaci.
   Článek 20
   1.   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímo či nepřímo pronajímat nebo jinak zpřístupňovat nemovitosti osobám, subjektům nebo orgánům vlády KLDR pro jiný účel než diplomatické nebo konzulární činnosti podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pronajímat si nemovitosti od osob, subjektů či orgánů vlády KLDR a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               podílet se na jakékoli činnosti související s využíváním nemovitostí, které vlastní, pronajímají nebo jsou jinak oprávněny využívat osoby, subjekty či orgány vlády KLDR, s výjimkou poskytování zboží a služeb, které:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí nebo konzulárních úřadů podle Vídeňské úmluvy z roku 1961 a Vídeňské úmluvy z roku 1963 a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           nemohou být použity přímo či nepřímo k vytváření příjmu nebo zisku pro vládu KLDR.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   2.   Pro účely tohoto článku se „nemovitostí“ rozumějí pozemky, budovy a jejich části nacházející se mimo území KLDR.
   KAPITOLA IV
   
      Omezení převodů finančních prostředků a finančních služeb
   
   Článek 21
   1.   Zakazují se převody finančních prostředků do KLDR a z ní.
   2.   Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje zahajovat jakékoli transakce, pokračovat v nich nebo se jich účastnit:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               s úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               s pobočkami nebo dceřinými společnostmi úvěrových a finančních institucí se sídlem v KLDR, na něž se vztahuje článek 1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR, na které se vztahuje článek 1 a které jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               s úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v KLDR nebo se na ně nevztahuje článek 1, avšak jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v KLDR.
            
         
      
   
   3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na převody finančních prostředků nebo transakce, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatických misí nebo konzulárních úřadů členských států v KLDR nebo mezinárodních organizací požívajících v KLDR výsad podle mezinárodního práva.
   4.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na žádnou z těchto transakcí, jestliže zahrnují převod finančních prostředků v hodnotě nižší nebo rovné 15 000 EUR nebo ekvivalentní:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče či zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               transakce, jež se týkají osobních remitencí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               transakce spojené s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               transakce nutné výlučně k provádění projektů financovaných Unií nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace.
            
         
      
   
   Článek 22
   1.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce uvedené v písmenech a) až f) čl. 21 odst. 4, jejichž hodnota je vyšší než 15 000 EUR nebo ekvivalentní.
   2.   Požadavek na povolení uvedený v odstavci 1 se použije bez ohledu na to, zda se převod finančních prostředků uskutečňuje v rámci jedné operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení zahrnují „zjevně spolu související operace“:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               řadu následných převodů od téže finanční nebo úvěrové instituce, na kterou se vztahuje čl. 21 odst. 2, či pro tuto instituci, nebo od téže osoby, subjektu nebo orgánu KLDR či téže osobě, subjektu nebo orgánu KLDR, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod nepřevyšuje hodnotu 15 000 EUR, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro povolení; a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.
            
         
      
   
   3.   Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
   4.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členských států povolit transakce týkající se plateb k uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím státním příslušníkům nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení, a to případ od případu a pokud dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset dnů předem svůj záměr udělit povolení.
   Článek 23
   1.   Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               uplatňují hloubkovou kontrolu klienta stanovenou články 13 a 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (18);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zajistí soulad s postupy pro předcházení praní peněz a boj proti financování terorismu stanovenými podle směrnice (EU) 2015/849 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (19);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               vyžadují, aby byly poskytovány informace o plátcích i informace o příjemcích doprovázející převody finančních prostředků, jak požaduje nařízení (EU) 2015/847, a odmítnou transakci provést, pokud některé z těchto informací chybí nebo jsou neúplné;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               uchovávají záznamy o transakcích v souladu s čl. 40 písm. b) směrnice (EU) 2015/849;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               pokud existují dostatečné důvody k podezření, že finanční prostředky by mohly přispívat k rozvoji programů nebo činností KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení („financování šíření jaderných zbraní“), neprodleně uvědomí příslušnou finanční zpravodajskou jednotku, jak je definována ve směrnici (EU) 2015/849, nebo jakýkoli jiný příslušný orgán určený dotčeným členským státem, aniž je dotčen čl. 7 odst. 1 nebo článek 33 tohoto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               neprodleně oznámí veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               zdrží se provádění transakcí, u nichž mají důvodné podezření, že by mohly souviset s financováním šíření jaderných zbraní, dokud nedokončily nezbytné úkony v souladu s písmenem e) a nesplní veškeré pokyny od příslušné finanční zpravodajské jednotky nebo příslušného orgánu.
            
         
      
   
   2.   Pro účely odstavce 1 útvar finančního zpravodajství nebo jakýkoli jiný příslušný orgán sloužící jako vnitrostátní středisko pro hlášení a analýzu podezřelých transakcí dostává zprávy týkající se možného financování šíření jaderných zbraní a musí mít včasný, přímý nebo nepřímý přístup k informacím z oblasti finanční a správní a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení o podezřelých transakcích.
   Článek 24
   Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               otevřít bankovní účet u úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               navazovat korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               otevírat zastoupení v KLDR nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v KLDR a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               zřizovat společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2, nebo v nich nabývat majetkovou účast.
            
         
      
   
   Článek 25
   1.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 24 písm. b) a d) mohou příslušné orgány členských států povolit transakce, jestliže byly předem povoleny Výborem pro sankce.
   2.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení podle odstavce 1.
   Článek 26
   V souladu s požadavky rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) musí úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 31. května 2016:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zrušit veškeré účty u úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 21 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               ukončit veškeré korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               uzavřít zastoupení, pobočky a dceřiné společnosti v KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               ukončit společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2 a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               vzdát se veškeré majetkové účasti v úvěrových nebo finančních institucích uvedených v čl. 21 odst. 2.
            
         
      
   
   Článek 27
   1.   Odchylně od čl. 26 písm. a) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit pokračování činnosti v případě některých zastoupení, dceřiných společností nebo účtů, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo účty jsou nezbytné pro poskytování humanitárních činností, nebo činností diplomatických misí v KLDR nebo činností Organizace spojených národů nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo pro jakékoli jiné účely v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017).
   2.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
   Článek 28
   1.   Úvěrovým a finančním institucím se zakazuje otevírat účty pro diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejské členy.
   2.   Úvěrové a finanční instituce nejpozději dne 11. dubna 2017 zruší veškeré účty, jejichž majiteli jsou nebo které ovládají diplomatické mise či konzulární úřady KLDR a jejich severokorejští členové.
   Článek 29
   1.   Odchylně od čl. 28 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo jednoho z jejich členů povolit otevření jednoho účtu pro každou diplomatickou misi, konzulární úřad a člena, pokud jsou tato mise, úřad nebo člen v daném členském státě akreditováni.
   2.   Odchylně od čl. 28 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států na žádost severokorejské diplomatické mise, úřadu nebo člena povolit, aby určitý účet zůstal otevřen, jestliže příslušný členský stát stanovil, že:
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               daná mise, úřad nebo jejich člen jsou v tomto členském státě akreditováni a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               ii)
            
            
               daná mise, úřad nebo jejich člen nejsou v tomto členském státě majiteli žádného jiného účtu.
            
         
      
   
   V případě, že mise či úřad KLDR nebo jejich severokorejský člen je majitelem více než jednoho účtu v daném členském státě, může tato mise, úřad nebo člen uvést, který účet má být zachován.
   3.   S výhradou příslušných pravidel Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963 členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi nejpozději dne 13. března 2017 jména a identifikační údaje všech severokorejských členů diplomatické mise a konzulárního úřadu akreditovaných pro daný členský stát a do jednoho týdne je informují o následných změnách.
   4.   Příslušné orgány členských států mohou informovat úvěrové a finanční instituce v tomto členském státě o totožnosti kterékoli severokorejského člena diplomatické mise nebo konzulárního úřadu akreditovaného v tomto nebo jiném členském státě.
   5.   Příslušné členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle odstavců 1 a 2.
   Článek 30
   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl. 21 odst. 2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 19. únorem 2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 1, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               provozovat činnost nebo napomáhat činnosti zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2.
            
         
      
   
   Článek 31
   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013 ve vztahu k některému z těchto subjektů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           KLDR nebo její vláda a její veřejné orgány, podniky a instituce;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           centrální banka KLDR;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 21 odst. 2;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           fyzická či právnická osoba, subjekt či orgán jednající jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v bodě i) nebo ii);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           v)
                        
                        
                           právnická osoba, subjekt či orgán, které jsou vlastněny nebo ovládány osobou, subjektem či orgánem uvedeným v bodě i), ii) nebo iii);
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               poskytovat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 19. února 2013;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               napomáhat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.
            
         
      
   
   Článek 32
   Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční podporu obchodu s KLDR, včetně udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění, fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu.
   Článek 33
   1.   Odchylně od článku 32 mohou příslušné orgány členských států finanční podporu obchodu s KLDR povolit, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
   2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
   KAPITOLA V
   
      Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
   
   Článek 34
   1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.
   2.   Zabavují se veškerá plavidla uvedená v příloze XIV.
   3.   Fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v přílohách XIII, XV, XVI a XVII nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.
   4.   Příloha XIII zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které v souladu s bodem 8 písm. d) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a bodem 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013) označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN.
   Příloha XIV zahrnuje plavidla, která označil Výbor pro sankce podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).
   Příloha XV zahrnuje osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII a XIV a které v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2016/849 nebo jakýmkoli pozdějším rovnocenným ustanovením Rada označila za osoby, subjekty a orgány, které:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jsou ve vztahu k jakýmkoli finančním prostředkům nebo jiným aktivům či hospodářským zdrojům, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby či provádějí převody do Unie, přes její území či z ní nebo poskytují finanční služby či provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce nacházející se na území Unie, a dále osoby, subjekty nebo orgány, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo osoby, subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek zbraní a souvisejících materiálů všech typů nebo předmětů, materiálů, vybavení, zboží a technologie do KLDR nebo z KLDR, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
            
         
      
   
   5.   Příloha XVI zahrnuje osoby, subjekty nebo orgány, které nejsou uvedeny v příloze XIII, XIV nebo XV a které pracují jménem osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, XIV nebo XV nebo na jejich příkaz, nebo osoby napomáhající vyhnutí se sankcím nebo porušující ustanovení tohoto nařízení.
   6.   Příloha XVII obsahuje subjekty nebo orgány vlády KLDR nebo Korejské strany pracujících, osoby, subjekty nebo orgány jednající jejich jménem nebo na jejich pokyny a subjekty nebo orgány, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, jež jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo s jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) a které nejsou zahrnuty v přílohách XIII, XIV, XV nebo XVI.
   7.   Přílohy XV, XVI a XVII se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumávají.
   8.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam.
   9.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI a XVII jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.
   10.   Zákaz stanovený v odstavcích 1 a 3 – vzhledem k tomu, že se vztahuje na osoby, subjekty nebo orgány uvedené v příloze XVII – se nepoužije v případě, že jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje zapotřebí k provádění činností misí KLDR při OSN a jejích specializovaných agenturách a souvisejících organizacích, nebo jiných diplomatických a konzulárních misí KLDR, nebo pokud příslušný orgán členského státu získal předem povolení Výboru pro sankce potvrzující na základě individuálního posouzení, že jsou tyto finanční prostředky, finanční aktiva nebo hospodářské zdroje nezbytné pro poskytování humanitární pomoci, denuklearizaci nebo jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).
   11.   Odstavec 3 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotyčná finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušné orgány.
   12.   Pokud jsou veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny v souladu s odstavcem 1, nevztahuje se odstavec 3 na připisování na zmrazené účty:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty nebo orgány uvedené v tomto článku označeny.
            
         
      
   
   Článek 35
   1.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků či hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud jsou splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušné orgány členských států rozhodnou, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI nebo XVII a členů rodiny závislých na takových fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby a plateb, jež jsou určeny výhradně k těmto účelům:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           úhrada přiměřených honorářů za odborné výkony a náhrada výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           poplatky nebo náklady na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.
            
         
      
   
   2.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje, jsou-li splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XIII, dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor jej schválí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               týká-li se povolení osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v přílohách XV, XVI nebo XVII, dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, na jejichž základě se domnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno.
            
         
      
   
   3.   Dotčený členský stát neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2.
   Článek 36
   1.   Odchylně od článku 34 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem, kdy byla osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 34 označeny, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo rozhodčí zástavní právo;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým nálezem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím o zástavním právu v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               nález nebo zástavní právo nejsou ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               uznání nálezu nebo zástavního práva není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               dotčený členský stát oznámil nález nebo zástavní právo týkající se osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze XIII Výboru pro sankce.
            
         
      
   
   2.   Odchylně od článku 34, a je-li platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze XV, XVI nebo XVII splatná na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto osoby, subjekty nebo orgány označeny, nebo je splatná na základě závazku, který jim vznikl před uvedeným dnem, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán zjistil, že:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               smlouva nesouvisí s žádnou věcí, operací, službou nebo transakcí uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 3 odst. 3 nebo článku 7 a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               platba není přímo nebo nepřímo obdržena osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze XV, XVI nebo XVII.
            
         
      
   
   3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň 10 dní před udělením každého povolení podle odstavce 2 o svém rozhodnutí a úmyslu toto povolení udělit.
   Článek 37
   Zákazy uvedené v čl. 34 odst. 1 a 3 se nevztahují na finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející nebo zpřístupněné bance Foreign Trade Bank nebo společnosti Korean National Insurance Corporation (KNIC), pokud jsou tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje určeny výhradně pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise v KLDR, nebo na činnosti humanitární pomoci, které jsou prováděny Organizací spojených národů nebo v koordinaci s ní.
   KAPITOLA VI
   
      Omezení dopravy
   
   Článek 38
   1.   Náklad, včetně osobních zavazadel a odbavených zavazadel, nacházející se na území Unie nebo přepravovaný přes Unii, včetně nákladu na letištích, v námořních přístavech a svobodných pásmech ve smyslu článků 243 až 249 nařízení (EU) č. 952/2013, podléhá kontrole s cílem zajistit, aby neobsahoval předměty zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017) nebo tímto nařízením, pokud:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               náklad pochází z KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               náklad je určen pro KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem či na jejich pokyny nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               náklad byl zprostředkován osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamu v příloze XIII;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               náklad se přepravuje lodí plující pod vlajkou KLDR nebo letadlem registrovaným v KLDR nebo lodí či letadlem bez státní příslušnosti.
            
         
      
   
   2.   Jestliže náklad na území Unie nebo přepravovaný přes její území, včetně letišť, námořních přístavů a svobodných pásem, nespadá do oblasti působnosti odstavce 1, podléhá kontrole, pokud existují oprávněné důvody k domněnce, že může obsahovat věci, jejichž prodej, dodávky, převod nebo vývoz jsou tímto nařízením zakázány, a to za těchto okolností:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               náklad pochází z KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               náklad je určen pro KLDR; nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               náklad byl zprostředkován KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem.
            
         
      
   
   3.   Odstavci 1 a 2 není dotčena nedotknutelnost a ochrana diplomatické a konzulární pošty podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963.
   4.   Je zakázáno poskytovat plavidlům KLDR služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoliv jiné služby, mají-li poskytovatelé služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před příjezdem nebo odjezdem podle čl. 9 odst. 1, které opravňují k domněnce, že tato plavidla přepravují věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely.
   Článek 39
   1.   Zakazuje se poskytovat přístup do přístavů na území Unie každému plavidlu:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               které je vlastněno nebo provozováno KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               které pluje pod vlajkou KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pokud existují oprávněné důvody domnívat se, že je, přímo či nepřímo, vlastněno nebo kontrolováno osobou nebo subjektem uvedenými v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               pokud existují dostatečné důvody k domněnce, že obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               které se odmítlo podrobit kontrole poté, co byla taková kontrola schválena státem vlajky plavidla nebo státem registrace;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               které je bez státní příslušnosti a odmítlo podrobit se kontrole podle čl. 38 odst. 1, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               které je uvedeno v příloze XIV.
            
         
      
   
   2.   Odstavec 1 se nepoužije:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v nouzových situacích;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v případě, že se plavidlo vrací do svého přístavu původu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               v případě plavidla připlouvajícího do přístavu za účelem kontroly, pokud jde o plavidlo, na něž se vztahuje odst. 1 písm. a) až e).
            
         
      
   
   Článek 40
   1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje ustanovení písmen a) až e), pokud:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               Výbor pro sankce předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016); nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               členský stát předem stanovil, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.
            
         
      
   
   2.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 písm. f) mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, pokud takový pokyn vydal Výbor pro sankce.
   Článek 41
   1.   Každému letadlu provozovanému dopravci z KLDR nebo pocházejícímu z KLDR se zakazuje vzlétat z území Unie, přistávat na něm nebo nad ním přelétat.
   2.   Odstavec 1 se nepoužije:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v případě, že letadlo přistává za účelem kontroly;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               v případě nouzového přistání.
            
         
      
   
   Článek 42
   Odchylně od článku 41 mohou příslušné orgány členských států povolit, aby letadlo vzlétlo z území Unie, přistálo na něm nebo nad ním přelétlo, pokud uvedené příslušné orgány předem stanovily, že je to nezbytné pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli tohoto nařízení.
   Článek 43
   Zakazuje se:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pronajímat nebo najímat plavidla nebo letadla nebo poskytovat posádky a jejich služby KLDR, osobám nebo subjektům uvedeným v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII jakýmkoli dalším subjektům z KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, které napomáhaly při porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016) nebo č. 2371 (2017), nebo jakýmkoli osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn jakékoli takové osoby či subjektu a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               nakupovat služby členů posádky plavidel nebo letadel z KLDR;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               vlastnit, pronajímat, provozovat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační nebo související služby;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které je vlastněno, ovládáno nebo provozováno KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               poskytovat pojišťovací nebo zajišťovací služby plavidlům vlastněným, ovládaným nebo provozovaným KLDR.
            
         
      
   
   Článek 44
   1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 písm. a) mohou příslušné orgány členských států pronajímání, najímání či poskytování posádek a jejich služeb povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
   2.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 43 písm. b) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit vlastnictví, pronajímání a provozování plavidla plujícího pod vlajkou KLDR nebo takovému plavidlu poskytovat služby v oblasti klasifikace plavidel nebo související služby nebo registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR nebo státní příslušníci KLDR, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.
   3.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytování pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení předem stanovil, že toto plavidlo provozuje činnosti výlučně pro účely obživy, které nebudou využity severokorejskými státními příslušníky nebo subjekty k vytváření příjmů, nebo výlučně pro humanitární účely.
   4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2 a 3.
   KAPITOLA VII
   
      Obecná a závěrečná ustanovení
   
   Článek 45
   Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2070 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2016) nebo č. 2371 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v KLDR ve prospěch civilního obyvatelstva v KLDR podle bodu 46 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016).
   Článek 46
   Komise je oprávněna:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               měnit přílohu I na základě informací poskytnutých členskými státy;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               měnit části II, III, IV a v přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X a XI na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               měnit přílohu VIII za účelem upřesnění či úpravy seznamu zboží s přihlédnutím k veškerým definicím nebo pokynům, které mohou být vyhlášeny Výborem pro sankce, nebo aktualizovat kódy KN z kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               měnit přílohy III, IV a v na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN, nebo rozhodnutí týkajících se těchto příloh v rozhodnutí (SZBP) 2016/849;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               měnit přílohu XII za účelem upřesnění či úpravy seznamu služeb, přičemž se zohlední informace poskytnuté členskými státy, jakož i veškeré definice nebo pokyny, které mohou být vydány Statistickou komisí OSN, nebo za účelem doplnění referenčních čísel ze systému Centrální klasifikace produkce pro zboží a služby vyhlášených Statistickou komisí OSN.
            
         
      
   
   Článek 47
   1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy XIII a XIV.
   2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 31 odst. 1, 2 nebo 3, změní odpovídajícím způsobem přílohy XV, XVI a XVII.
   3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.
   4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.
   5.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohy XIII a XIV.
   Článek 48
   Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, o obtížích s vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
   Článek 49
   1.   Členské státy určí příslušné orgány podle tohoto nařízení a vytvoří na ně odkaz na internetových stránkách uvedených v příloze I.
   2.   Členské státy oznámí Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost své příslušné orgány, jakož i všechny následné změny.
   Článek 50
   1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               neprodleně poskytnou orgánům členských států příslušným podle jejich bydliště nebo sídla veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 34, a neprodleně předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím příslušných členských států Komisi, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               spolupracují s příslušnými orgány při veškerém ověřování těchto informací.
            
         
      
   
   2.   Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se neprodleně zpřístupní dotčenému členskému státu.
   3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
   Článek 51
   Komise zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 45/2001.
   Článek 52
   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.
   Článek 53
   1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               označenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII nebo majiteli lodí uvedených na seznamu v příloze XIV;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               jakýmikoli jinými osobami, subjekty nebo orgány KLDR, včetně vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).
            
         
      
   
   2.   Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění transakce bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývá přímo či nepřímo z uvedených opatření.
   3.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba uplatňující tento nárok.
   4.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.
   Článek 54
   1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
   2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.
   Článek 55
   1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
   2.   Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.
   Článek 56
   Nařízení (ES) č. 329/2007 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
   Článek 57
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. srpna 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
   
      (9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3).
   
      (11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).
   
      (12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).
   
      (13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).
   
      (14)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).
   
      (15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
   
      (16)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
      (17)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
   
      (19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 a 50 a adresa Evropské komise pro účely oznámení
      BELGIE
      https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
      https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
      https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
      BULHARSKO
      http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
      ČESKÁ REPUBLIKA
      www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
      DÁNSKO
      http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
      NĚMECKO
      http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
      ESTONSKO
      http://www.vm.ee/est/kat_622/
      IRSKO
      http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
      ŘECKO
      http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
      ŠPANĚLSKO
      http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
      FRANCIE
      http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
      CHORVATSKO
      http://www.mvep.hr/sankcije
      ITÁLIE
      http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
      KYPR
      http://www.mfa.gov.cy/sanctions
      LOTYŠSKO
      http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
      LITVA
      http://www.urm.lt/sanctions
      LUCEMBURSKO
      http://www.mae.lu/sanctions
      MAĎARSKO
      http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
      MALTA
      https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
      NIZOZEMSKO
      https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
      RAKOUSKO
      http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
      POLSKO
      http://www.msz.gov.pl
      PORTUGALSKO
      http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
      RUMUNSKO
      http://www.mae.ro/node/1548
      SLOVINSKO
      http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
      SLOVENSKO
      https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
      FINSKO
      http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
      ŠVÉDSKO
      http://www.ud.se/sanktioner
      SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
      https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
      Adresa Evropské komise pro účely oznamování:
      
         
         
            
               
                  European Commission
               
            
            
               
                  Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
               
            
            
               
                  EEAS 07/99
               
            
            
               
                  B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie
               
            
            
               
                  E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Zboží a technologie podle čl. 3 odst. 1 písm. a) a článku 7
      
      
         ČÁST I
      
      Veškeré zboží a technologie uvedené na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.
      
         ČÁST II
      
      Další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispět k rozvoji programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.
      Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.
      Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.
      Definice pojmů uváděných v jednoduchých uvozovkách (‚‘) jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.
      Definice pojmů uváděných ve dvojitých uvozovkách („“) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.
      OBECNÉ POZNÁMKY
      Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popřípadě položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.
      Poznámka: Při posuzování, zda má být zakázaná položka (zakázané položky), považována (považovány) za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky (zakázaných položek) podstatný prvek dodávaného zboží.
      Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.
      VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII
      (Vykládá se ve spojení s částí C)
      Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou zakázány v části a (Zboží) níže, jsou zakázány podle ustanovení části B.
      „Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.
      Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno.
      Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.
      A.   ZBOŽÍ
      
      JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
      
         
         
         
            
               
                  II.A0.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A0.001
               
               
                  Duté katodové lampy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              duté katodové lampy z uranu.
                           
                        
                     
                  
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A0.002
               
               
                  Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A0.003
               
               
                  Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A0.004
               
               
                  Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm–650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A0.005
               
               
                  Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              uzávěry;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              vnitřní součásti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              vybavení pro uzavírání, testování a měření.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0A001
               
            
            
               
                  II.A0.006
               
               
                  Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů nebo záření jaderného původu, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.
                  Poznámka: Osobní vybavení viz položka I.A1.004.
               
               
                  0A001.j.
                  1A004.c.
               
            
            
               
                  II.A0.007
               
               
                  Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L jiné než uvedené v položce 0B001.c.6, 2A226 nebo 2B350.
               
               
                  0B001.c.6.
                  2A226
                  2B350
               
            
            
               
                  II.A0.008
               
               
                  Laserová zrcadla, jiná než uvedená v položce 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6 K-1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý nebo safír).
                  Tato položka nezahrnuje optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace, s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.
               
               
                  0B001.g.5.
                  6A005.e.
               
            
            
               
                  II.A0.009
               
               
                  Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6 K-1 nebo menší při 20 °C (například tavený oxid křemičitý).
               
               
                  0B001.g.
                  6A005.e.2.
               
            
            
               
                  II.A0.010
               
               
                  Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu, jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.
               
               
                  2B350
               
            
            
               
                  II.A0.011
               
               
                  Vakuové vývěvy jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B002.f.2.
                  2B231
               
            
            
               
                  II.A0.012
               
               
                  Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).
               
               
                  0B006
               
            
            
               
                  II.A0.013
               
               
                  „Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoli jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.
               
               
                  0C001
               
            
            
               
                  II.A0.014
               
               
                  Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.
               
               
                   
               
            
         
      
      ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
      
         
         
         
            
               
                  II.A1.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A1.001
               
               
                  Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS: [CAS 298-07-7] v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.002
               
               
                  Plynný fluor CAS: [7782-41-4] o čistotě nejméně 95 %.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.003
               
               
                  Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              polychlortrifluoretylen (PCTFE, například Kel-F ®);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              fluor-elastomery (například Viton ®, Tecnoflon ®);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              polytetrafluoroetylen (PTFE).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1A001
               
            
            
               
                  II.A1.004
               
               
                  Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu, jiné než uvedené v položce 1A004.c, včetně osobních dozimetrů.
               
               
                  1A004.c.
               
            
            
               
                  II.A1.005
               
               
                  Elektrolyzéry pro výrobu fluoru, jiné než uvedené v položce 1B225, s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.
               
               
                  1B225
               
            
            
               
                  II.A1.006
               
               
                  Katalyzátory, jiné než uvedené v položce 1A225 nebo 1B231, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.
               
               
                  1A225
                  1B231
               
            
            
               
                  II.A1.007
               
               
                  Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.4 nebo 1C202.a., v surové nebo polotovarové formě s některou z těchto vlastností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              s mezí pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).
                           
                        
                     
                  
                  Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.
               
               
                  1C002.b.4.
                  1C202.a.
               
            
            
               
                  II.A1.008
               
               
                  Magnetické kovy všeho druhu a všech forem, jiné než uvedené v položce 1C003.a., s „počáteční relativní propustností“120 000  nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.
                  Měření „počáteční relativní propustnosti“ se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.
               
               
                  1C003.a.
               
            
            
               
                  II.A1.009
               
               
                  „Vláknité materiály“ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. nebo 1C210.b.:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              aramidové „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.A
                                       
                                       
                                          „měrný modul“ větší než 10 × 106 m, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.A
                                       
                                       
                                          „měrná pevnost v tahu“ větší než 17 × 104 m,
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              skelné „vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.A
                                       
                                       
                                          „měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.A
                                       
                                       
                                          „měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené ze skelných „vláknitých materiálů“ jiných než uvedených v položce I.A1.010.a.;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              uhlíkaté „vláknité materiály“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z uhlíkatých „vláknitých materiálů“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              polyakrylonitrilové souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              paraaramidové „vláknité materiály“ (Kevlar® a podobné jako Kevlar®).
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C010.a.
                  1C010.b.
                  1C210.a.
                  1C210.b.
               
            
            
               
                  II.A1.010
               
               
                  Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              vyrobená z „vláknitých materiálů“ uvedených v položce I.A1.009;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkatých „vláknitých materiálů“ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů prepregu nejvýše 50 cm × 90 cm;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C010
                  1C210
               
            
            
               
                  II.A1.011
               
               
                  Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v „řízených střelách“, jiné než uvedené v položce 1C107.
               
               
                  1C107
               
            
            
               
                  II.A1.012
               
               
                  Nevyužito
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.013
               
               
                  Tantal, karbid tantalu, wolfram, karbid wolframu a jejich slitiny, jiné než uvedené v položce 1C226, vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              hmotnost větší než 5 kg.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C226
               
            
            
               
                  II.A1.014
               
               
                  „Elementární prášky“ kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.
                  „Elementárním práškem“ se rozumí prášek z jednoho prvku vysoké čistoty.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.015
               
               
                  Čistý tributylfosfát (TBP) [CAS 126-73-8] nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.016
               
               
                  Vysokopevnostní ocel jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Výraz vysokopevnostní ocel ‚schopná dosáhnout‘ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Vysokopevnostní ocele jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C116
                  1C216
               
            
            
               
                  II.A1.017
               
               
                  Kovy, kovové prášky a materiály:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než uvedené v položce 1C117, ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              wolframové kovy v tuhém stavu, jiné než uvedené v položce 1C226, s tímto složením:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C117
                  1C226
               
            
            
               
                  II.A1.018
               
               
                  Magneticky měkké slitiny, jiné než uvedené v položce 1C003, s tímto chemickým složením:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              obsah železa v rozpětí 30 % až 60 %, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              obsah kobaltu v rozpětí 40 % až 60 %.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  1C003
               
            
            
               
                  II.A1.019
               
               
                  Nevyužito
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A1.020
               
               
                  Grafit vyrobený nebo určený pro použití v elektrojiskrových obráběcích strojích (EDM), jiný než uvedený v položce 0C004 nebo 1C107.a.
               
               
                  0C004
                  1C107.a.
               
            
            
               
                  II.A1.021
               
               
                  Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              slitiny oceli „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 200  MPa nebo větší při 293 K (20 °C), nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.
                           
                        
                     
                  
                  Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.
                  Technická poznámka: „Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel“ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.
               
               
                  1C116
                  1C216
               
            
            
               
                  II.A1.022
               
               
                  Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.
               
               
                  1A002.b.1
               
            
            
               
                  II.A1.023
               
               
                  Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.
               
               
                  1C002.c.1.a
               
            
            
               
                  II.A1.024
               
               
                  Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).
                  Pozn.: Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.
               
               
                  1C002.b.3
               
            
            
               
                  II.A1.025
               
               
                  Slitiny titanu jiné než uvedené v položkách 1C002 a 1C202.
               
               
                  1C002
                  1C202
               
            
            
               
                  II.A1.026
               
               
                  Zirkonium a slitiny zirkonia, jiné než uvedené v položkách 1C011, 1C111 a 1C234.
               
               
                  1C011
                  1C111
                  1C234
               
            
            
               
                  II.A1.027
               
               
                  Výbušné materiály jiné než uvedené v položce 1C239, nebo materiály nebo směsi obsahující více než 2 % hmotnosti takových výbušných materiálů s krystalickou hustotou větší než 1,5 g/cm3 a rychlostí výbuchu vyšší než 5 000  m/s.
               
               
                  1C239
               
            
         
      
      ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ
      
         
         
         
            
               
                  II.A2.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A2.001
               
               
                  Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1 g rms (střední kvadratická hodnota) nebo větším v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;
                           
                        
                     
                  
                  „Řídicí šířka pásma v reálném čase“ je definována jako maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.
                           
                        
                     
                  
                  „Holým stolem“ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.
               
               
                  2B116
               
            
            
               
                  II.A2.002
               
               
                  Obráběcí stroje, jiné než uvedené v položkách 2B001 nebo 2B201 a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“, s přesností nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při všech dostupných kompenzacích 30 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo podle odpovídajících národních norem.
               
               
                  2B001
                  2B201
               
            
            
               
                  II.A2.002a
               
               
                  Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně konstruované pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201 nebo I.A2.002.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A2.003
               
               
                  Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, s těmito vlastnostmi:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500  otáček za minutu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          4.
                                       
                                       
                                          jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotoru;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              „indikační hlavice“ konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v bodě a.
                           
                        
                     
                  
                  „Indikační hlavice“ jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.
               
               
                  2B119
               
            
            
               
                  II.A2.004
               
               
                  Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu), nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace přes stěnu).
                           
                        
                     
                  
                  Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.
               
               
                  2B225
               
            
            
               
                  II.A2.005
               
               
                  Pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování nebo oxidační pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C.
                  Tato položka nezahrnuje tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně vytvořené k výrobě skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.
               
               
                  2B226
                  2B227
               
            
            
               
                  II.A2.006
               
               
                  Nevyužito
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A2.007
               
               
                  „Měřiče tlaku“ jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              snímače tlaku zhotovené z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo jimi chráněné, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              které mají některou z těchto vlastností:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než 2 kPa.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při teplotě okolí.
               
               
                  2B230
               
            
            
               
                  II.A2.008
               
               
                  Zařízení pro výměnu kapalina–kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, patrové kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              fluorovaných polymerů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              tantalu nebo slitin tantalu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              titanu nebo slitin titanu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h.
                           
                           
                              zirkonia nebo slitin zirkonia; nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i.
                           
                           
                              korozivzdorné oceli.
                           
                        
                     
                  
                  „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.
               
               
                  2B350.e.
               
            
            
               
                  II.A2.009
               
               
                  Průmyslové zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 2B350.d:
                  Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              fluorovaných polymerů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              grafitu nebo „uhlíkového grafitu“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              tantalu nebo slitin tantalu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              titanu nebo slitin titanu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h.
                           
                           
                              zirkonia nebo slitin zirkonia;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i.
                           
                           
                              karbidu křemíku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j.
                           
                           
                              karbidu titanu, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k.
                           
                           
                              korozivzdorné oceli.
                           
                        
                     
                  
                  Tato položka nezahrnuje chladiče vozidel.
                  Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status tepelného výměníku.
               
               
                  2B350.d.
               
            
            
               
                  II.A2.010
               
               
                  Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, nebo vakuové vývěvy, pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              keramiky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              ferosilicia;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              fluorovaných polymerů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              grafitu nebo ‚uhlíkového grafitu‘;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h.
                           
                           
                              tantalu nebo slitin tantalu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i.
                           
                           
                              titanu nebo slitin titanu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j.
                           
                           
                              zirkonia nebo slitin zirkonia;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k.
                           
                           
                              niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              l.
                           
                           
                              korozivzdorné oceli;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              m.
                           
                           
                              slitin hliníku, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              n.
                           
                           
                              kaučuku.
                           
                        
                     
                  
                  Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy. 'Kaučukem' se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.
               
               
                  2B350.i.
               
            
            
               
                  II.A2.011
               
               
                  ‚Odstředivé separátory‘, jiné než uvedené v položce 2B352.c., schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů a vyrobené ze:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              fluorovaných polymerů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              tantalu nebo slitin tantalu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              titanu nebo slitin titanu, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              zirkonia nebo slitin zirkonia.
                           
                        
                     
                  
                  ‚Odstředivé separátory‘ zahrnují též dekantační přístroje.
               
               
                  2B352.c.
               
            
            
               
                  II.A2.012
               
               
                  Spékané kovové filtry jiné než uvedené v položce 2B352.d., vyrobené z niklu nebo jeho slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.
               
               
                  2B352.d.
               
            
            
               
                  II.A2.013
               
               
                  Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, 2B109 a 2B209, a speciálně konstruované součásti těchto strojů.
                  Pro účely této položky se stroje kombinující funkce kontinuálního tváření a kovotlačitelského tváření považují za stroje pro kovotlačitelské tváření.
               
               
                  2B009
                  2B109
                  2B209
               
            
            
               
                  II.A2.014
               
               
                  Vybavení a činidla, jiné než uvedené v položkách 2B350 nebo 2B352:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              fermentory vhodné pro kultivaci patogenních ‚mikroorganismů‘ či virů nebo pro tvorbu toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celková kapacita je 10 litrů nebo větší;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              míchadla pro fermentory uvedené v bodě a.;
                           
                        
                     
                  
                  Fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              laboratorní vybavení:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          vybavení pro genetické sekvenování;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          genetické syntetizátory;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          4.
                                       
                                       
                                          vybavení pro elektroporaci;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          5.
                                       
                                       
                                          zvláštní činidla spojená se zařízením uvedeným výše v položce I.A2.014. č. 1–4;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              filtry, mikrofiltry, nanofiltry nebo ultrafiltry použitelné v průmyslové a laboratorní biologii k nepřetržité filtraci, kromě filtrů speciálně konstruovaných a upravených pro lékařské účely nebo k získávání čisté vody a využívaných v rámci projektů oficiálně podporovaných EU nebo OSN;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              ultracentrifugy, rotory a adaptéry pro centrifugy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              zařízení pro vymrazování.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  2B350
                  2B352
               
            
            
               
                  II.A2.015
               
               
                  Zařízení pro depozici kovových krycích vrstev a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství jiné než uvedené v položkách 2B005, 2B105 nebo 3B001.d:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              výrobní zařízení pro chemickou depozici v parní fázi (CVD);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              zařízení pro fyzikální depozici v parní fázi (PVD);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              výrobní zařízení pro depozici prostřednictvím indukčního nebo odporového ohřevu.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  2B005
                  2B105
                  3B001.d.
               
            
            
               
                  II.A2.016
               
               
                  Otevřené nádrže nebo kontejnery, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,5 m3 (500 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobeny z některého z těchto materiálů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              slitin s obsahem více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              fluorovaných polymerů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              skla (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              niklu nebo slitin obsahujících více než 40 % hmotnostních niklu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              tantalu nebo slitin tantalu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              titanu nebo slitin titanu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g.
                           
                           
                              zirkonia nebo slitin zirkonia;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h.
                           
                           
                              niobu (kolumbium) nebo slitin niobu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i.
                           
                           
                              korozivzdorné oceli;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j.
                           
                           
                              dřeva, nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k.
                           
                           
                              kaučuku.
                           
                        
                     
                  
                  ‚Kaučukem‘ se rozumí všechny druhy přírodního a syntetického kaučuku.
               
               
                  2B350
               
            
         
      
      ELEKTRONIKA
      
         
         
         
            
               
                  II.A3.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A3.001
               
               
                  Vysokonapěťové zdroje stejnosměrného proudu, jiné než uvedené v položce 0B001.j.5. nebo 3A227, které mají obě tyto vlastnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              jsou schopny nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              mají stabilitu proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B001.j.5.
                  3A227
               
            
            
               
                  II.A3.002
               
               
                  Hmotnostní spektrometry jiné než uvedené v položce 0B002.g. nebo 3A233, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e.
                           
                           
                              hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          mají komoru zdroje vyrobenou z korozivzdorné oceli nebo molybdenu nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou a vymrazovací kapsu schopnou chlazení na 193 K (– 80 °C) nebo méně, nebo
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          mají komoru zdroje vyrobenou z materiálů odolných vůči UF6 nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f.
                           
                           
                              hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, konstruované pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B002.g.
                  3A233
               
            
            
               
                  II.A3.003
               
               
                  Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než uvedené v položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované součásti a programové vybavení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              jsou schopné provozu ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000  Hz, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Měniče frekvencí jsou též známy jako konvertory, invertory, generátory, elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Funkčnost uvedenou v této položce mohou splňovat některá zařízení prodávaná jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého napětí, motorové pohony s proměnnými otáčkami nebo pohony s proměnným kmitočtem.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B001.b.13.
                  3A225
               
            
            
               
                  II.A3.004
               
               
                  Spektrometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.
               
               
                   
               
            
         
      
      SNÍMAČE A LASERY
      
         
         
         
            
               
                  II.A6.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A6.001
               
               
                  Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG).
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A6.002
               
               
                  Optické zařízení a součásti jiné než uvedené v položce 6A002 nebo 6A004.b:
                  Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 μm do 17 μm a její součásti, včetně součástí z teluridu kadmia (CdTe).
               
               
                  6A002
                  6A004.b.
               
            
            
               
                  II.A6.003
               
               
                  Systémy na korekci dopadajících vlnoploch jiné než uvedené v položce 6A004.a, 6A005.e nebo 6A005.f. pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm a jejich speciálně konstruované součásti, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a ‚deformovatelná zrcadla‘ včetně biomorfních zrcadel.
               
               
                  6A004.a.
                  6A005.e.
                  6A005.f.
               
            
            
               
                  II.A6.004
               
               
                  Argon-iontové ‚lasery‘ s průměrným výstupním výkonem alespoň 5 W jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 6A005.a.6. nebo 6A205.a.
               
               
                  0B001.g.5.
                  6A005.a.6.
                  6A205.a.
               
            
            
               
                  II.A6.005
               
               
                  Polovodičové ‚lasery‘ jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.b. a jejich součásti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              jednotlivé polovodičové ‚lasery‘ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství větším než 100;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              pole polovodičových ‚laserů‘s výstupním výkonem vyšším než 20 W.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají 'laserové' diody.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Tato položka nezahrnuje ‚laserové‘ diody s rozmezím vlnových délek 1,2 μm – 2,0 μm.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B001.g.5.
                  0B001.h.6.
                  6A005.b.
               
            
            
               
                  II.A6.006
               
               
                  Laditelné polovodičové ‚lasery‘ a pole laditelných polovodičových ‚laserů‘, jiné než uvedené v položce 0B001.h.6. nebo 6A005.b., s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm a skupiny polí polovodičových ‚laserů‘ obsahující alespoň jedno pole laditelných polovodičových ‚laserů‘ takové vlnové délky.
                  Polovodičové ‚lasery‘ se běžně nazývají ‚laserové‘ diody.
               
               
                  0B001.h.6.
                  6A005.b.
               
            
            
               
                  II.A6.007
               
               
                  ‚Laditelné‘‚lasery‘ v tuhé fázi jiné než uvedené v položce 0B001.g.5., 0B001.h.6. nebo 6A005.c.1. a jejich speciálně konstruované součásti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              titan-safírové lasery;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              alexandritové lasery.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B001.g.5.
                  0B001.h.6.
                  6A005.c.1.
               
            
            
               
                  II.A6.008
               
               
                  Neodymem dopované ‚lasery‘ (jiné než skleněné) jiné než uvedené v položce 6A005.c.2.b., které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1,0 μm, avšak nejvýše 1,1 μm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.
               
               
                  6A005.c.2.b.
               
            
            
               
                  II.A6.009
               
               
                  Akusticko-optické součástky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              snímkovací trubice a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              příslušenství pro opakovací kmitočet;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              Pockelsovy cely.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  6A203.b.4.
               
            
            
               
                  II.A6.010
               
               
                  Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203.c., speciálně konstruované nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.
                  Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.
               
               
                  6A203.c.
               
            
            
               
                  II.A6.011
               
               
                  Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních ‚laserů‘ na bázi barviva jiné než uvedené v položce 0B001.g.5, 6A005 nebo 6A205.c., které mají všechny tyto vlastnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              opakovací frekvence je větší než 1 kHz, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              šířka impulsu je menší než 100 ns.
                           
                        
                     
                  
                  Tato položka nezahrnuje jednomodové oscilátory.
               
               
                  0B001.g.5.
                  6A005
                  6A205.c.
               
            
            
               
                  II.A6.012
               
               
                  Pulsní ‚lasery‘ na bázi oxidu uhličitého jiné než uvedené v položce 0B001.h.6, 6A005.d. nebo 6A205.d., které mají všechny tyto vlastnosti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              pracují na vlnových délkách 9 μm až 11 μm;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              opakovací frekvence je větší než 250 Hz;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d.
                           
                           
                              šířka impulsu je menší než 200 ns.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  0B001.h.6.
                  6A005.d.
                  6A205.d.
               
            
            
               
                  II.A6.013
               
               
                  Lasery jiné než uvedené v položce 6A005 nebo 6A205.
               
               
                  6A005
                  6A205
               
            
         
      
      NAVIGACE A LETECKÁ ELEKTRONIKA
      
         
         
         
            
               
                  II.A7.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A7.001
               
               
                  Inerciální navigační systémy (INS) a jejich speciálně konstruované součásti:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a.
                           
                           
                              inerciální navigační systémy, které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v ‚civilních letadlech‘, a jejich speciálně konstruované součásti:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          inerciální navigační systémy (INS) (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení konstruovaná pro ‚letadla‘, pozemní vozidla, plavidla (povrchová nebo ponorná) nebo ‚kosmické lodi‘ pro určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                   
                                                      navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) nebo menší (lepší), nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                   
                                                      jsou určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších než 10 g;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s ‚datovými referenčními navigačními systémy‘ (‚DBRN‘) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS po ztrátě GNSS nebo ‚DBRN‘ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP);
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i jejich zvláště konstruované součásti, které mají některou z těchto vlastností:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      a.
                                                   
                                                   
                                                      konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky; nebo
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      b.
                                                   
                                                   
                                                      navržené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g po dobu nejméně 1 msec.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b.
                           
                           
                              teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně konstruované za účelem civilního pozorování a konstruované pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností nastavení polohy 6 úhlových minut RMS nebo méně (lepší) při 45 stupních zeměpisné šířky a jejich speciálně konstruované součásti;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c.
                           
                           
                              inerciální nebo jiné zařízení obsahující měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 nebo 7A101, které jsou speciálně konstruované a vyvinuté jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.
                           
                        
                     
                  
                  Parametry bodu a.1. a a.2. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a.
                                       
                                       
                                          stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000  Hz, a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b.
                                       
                                       
                                          hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) se zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000  do 2 000  Hz;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              úhlové výchylky (vybočení a klopení) jsou prováděny při rychlosti alespoň + 2,62 rad/s (150 o/s), nebo
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              v souladu s národními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 nebo 2.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1.
                           
                           
                              Bod a.2. se týká systémů, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              ‚Kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.
                           
                        
                     
                  
               
               
                  7A001
                  7A003
                  7A101
                  7A103
               
            
         
      
      LETECKÁ TECHNIKA A POHONNÉ SYSTÉMY
      
         
         
         
            
               
                  II.A9.
               
               Zboží
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.A9.001
               
               
                  Svorníky s pyropatronou.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A9.002
               
               
                  Spalovací motory (tj. axiální pístový motor nebo pístový rotační motor) konstruované nebo upravené pro pohon ‚letadel‘ nebo ‚vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch‘ a jejich speciálně konstruované součásti.
               
               
                   
               
            
            
               
                  II.A9.003
               
               
                  Nákladní automobily, jiné než uvedené v položce 9A115, s více než jednou hnací nápravou a užitečným zatížením vyšším než 5 tun.
                  Tato položka zahrnuje plošinové přívěsy a návěsy a jiná přípojná vozidla.
               
               
                  9A115
               
            
         
      
      B.   SOFTWARE
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.B.001
               
               
                  Software potřebný pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).
               
               
                   
               
            
         
      
      C.   TECHNOLOGIE
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Č.
               
               
                  Popis: předměty, materiály, vybavení, zboží a technologie
               
               
                  Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009
               
            
            
               
                  II.C.001
               
               
                  Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části A. (Zboží).
               
               
                   
               
            
         
      
      
         ČÁST III
      
      Některé klíčové složky pro odvětví balistických raket.
      VYSVĚTLIVKA
      Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
      
         
         
         
            
               
                  7601
               
               
                  Netvářený (surový) hliník
               
            
            
               
                  7602
               
               
                  Hliníkový odpad a šrot
               
            
            
               
                  7603
               
               
                  Hliníkový prášek a šupiny (vločky)
               
            
            
               
                  7604
               
               
                  Hliníkové tyče, pruty a profily
               
            
            
               
                  7605
               
               
                  Hliníkové dráty
               
            
            
               
                  7606
               
               
                  Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm
               
            
            
               
                  7608
               
               
                  Hliníkové trouby a trubky
               
            
            
               
                  7609
               
               
                  Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)
               
            
            
               
                  7614
               
               
                  Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované
               
            
         
      
      
         ČÁST IV
      
      Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určené a označené podle bodu 25 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).
      VYSVĚTLIVKA
      Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
      a)   Zboží použitelné v jaderných zbraních a/nebo raketách
      1)   Kruhové magnety
      Permanentní magnety, které mají obě tyto vlastnosti:
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  magnet prstencového tvaru, jehož poměr mezi vnějším a vnitřním průměrem je menší nebo roven 1,6:1, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii.
               
               
                  jsou vyrobené z některých z těchto magnetických materiálů: hliník-nikl-kobalt, ferity, samarium-kobalt nebo neodym-železo-bor.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8505 11 00
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8505 19 10
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8505 19 90
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8505 90 90
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2)   Vysokopevnostní ocel
      Vysokopevnostní ocel, která má obě tyto vlastnosti:
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 1 500 MPa nebo větší při 293 K (20 °C);
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii.
               
               
                  ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 49 10
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 51 81
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 51 89
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 59 92
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 59 93
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7304 59 99
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3)   Magnetické slitinové materiály ve formě desek nebo tenkých pásů, které mají obě tyto vlastnosti:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  tloušťka 0,05 mm nebo menší; nebo výška 25 mm nebo menší, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jsou vyrobené z některých z těchto magnetických slitinových materiálů: železo-chrom-kobalt, železo-kobalt-vanad, železo-chrom-kobalt-vanad nebo železo-chrom.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 19 10
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 19 90
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 90 92
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 90 94
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 90 96
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 7326 90 98
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      4)   Měniče frekvencí (též označované jako konvertory nebo invertory)
      Měniče frekvencí, jiné než uvedené v příloze II položkách 0B001.b.13 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, a jejich speciálně konstruované programové vybavení:
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  vícefázová výstupní frekvence;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii.
               
               
                  schopné výkonu nejméně 40 W, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  iii.
               
               
                  schopné provozu kdekoli (v jakémkoli bodě nebo více bodech) ve frekvenčním rozsahu 600 až 2 000 Hz.
               
            
         
      
      Technické poznámky:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Měniče frekvencí jsou též označované jako konvertory nebo invertory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Funkčnost uvedenou výše mohou splňovat různá zařízení popsaná nebo uváděná na trh jako elektronická zkušební zařízení, zdroje střídavého proudu, pohony s proměnnými otáčkami motoru nebo pohony s proměnlivým kmitočtem.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8504 40 84
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8504 40 88
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8504 40 90
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8537 10 95
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8537 10 98
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8537 20 91
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              ex 8537 20 99
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      5)   Vysokopevnostní slitiny hliníku
      Slitiny hliníku, které mají obě tyto vlastnosti:
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  „schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 293 K (20 °C), a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  ii.
               
               
                  ve formě tyčí nebo trubek o vnějším průměru 75 mm či větším.
               
            
         
      
      Technická poznámka:
      Výrazem „schopné dosáhnout“ se rozumějí slitiny hliníku před tepelným zpracováním nebo po něm.
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  ex 7601 20 80
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  ex 7604 29 10
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  ex 7608 20 20
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  ex 7608 20 81
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  ex 7608 20 89
               
            
         
      
      6)   Vláknité materiály
      „Vláknité materiály“ a prepregy:
      
         
         
         
            
               
                  i.
               
               
                  uhlíkaté, aramidové nebo skelné „vláknité materiály“ s oběma těmito vlastnostmi:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              „měrný modul“ větší než 3,18 × 106 m, a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              „měrná pevnost v tahu“ větší než 76,2 × 103 m;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
    &nbs