Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1510/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 224/110
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1510
   ze dne 30. srpna 2017,
   kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 68 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), kategorií 1 A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Dotčené látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k uvedené příloze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2) a jsou uvedeny v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Od doby, kdy dodatky 1 až 6 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 byly naposledy aktualizovány tak, aby odrážely nové klasifikace látek jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle nařízení (ES) č. 1272/2008, byla část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna nařízením Komise (EU) č. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) a (EU) 2016/1179 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou používat harmonizované klasifikace uvedené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 od dřívějšího data, měly by mít možnost používat na dobrovolném základě ustanovení tohoto nařízení také od dřívějšího data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   2.   Použije se ode dne vstupu v platnost, s výjimkou
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               bodů 1, 2 a 3 přílohy, které se použijí od 1. března 2018, a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               bodu 4 písm. a) přílohy, který se použije od 1. března 2018, pokud jde o tyto látky:
               bisfenol A; [dodecylfenol, rozvětvený]; [2-dodecylfenol, rozvětvený]; [3-dodecylfenol, rozvětvený]; [4-dodecylfenol, rozvětvený]; [deriváty tetrapropenylfenolu]; chlorofacinon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); oktaboritan disodný, bezvodý; oktaboritan disodný tetrahydrát; bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluornonan-1-ová kyselina a její sodné a amonné soli]; dicyklohexyl-ftalát a triflumizol (ISO).
            
         
      
   
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2014 ze dne 5. června 2014, kterým se pro účely zařazení standardních výrazů týkajících se nebezpečnosti a bezpečného zacházení v chorvatštině a přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 167, 6.6.2014, s. 36).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) 2015/1221 ze dne 24. července 2015, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 197, 25.7.2015, s. 10).
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V dodatku 2 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „1,2-dichlorpropan; propylendichlorid
                           
                           
                              602-020-00-0
                           
                           
                              201-152-2
                           
                           
                              78-87-5
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Mikrovlákna E-skla reprezentativního složení; [vápenato-hlinito-křemičitá vlákna s náhodnou orientací a tímto reprezentativním složením (v % hmotnostních): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: typicky jsou vyráběna rozvlákňováním plamenem a rotačním procesem. (Další jednotlivé prvky mohou být přítomny v nízkých koncentracích; seznam procesů nevylučuje inovace).]
                           
                           
                              014-046-00-4
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V dodatku 4 se do tabulky vkládá nový záznam v pořadí podle stanoveného indexového čísla:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „3,7-dimethylokta-2,6-diennitril
                           
                           
                              608-067-00-3
                           
                           
                              225-918-0
                           
                           
                              5146-66-7“
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V dodatku 5
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Brodifakum (ISO);
                                          3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
                                       
                                       
                                          607-172-00-1
                                       
                                       
                                          259-980-5
                                       
                                       
                                          56073-10-0
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Olověný prášek;
                                          [průměr částic < 1 mm]
                                       
                                       
                                          082-013-00-1
                                       
                                       
                                          231-100-4
                                       
                                       
                                          7439-92-1
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Celistvé olovo;
                                          [průměr částic ≥ 1 mm]
                                       
                                       
                                          082-014-00-7
                                       
                                       
                                          231-100-4
                                       
                                       
                                          7439-92-1“
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se záznam pro warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)chromen-2-on nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Warfarin (ISO);
                                          4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on; [1]
                                          (S)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [2]
                                          (R)-4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-2H-chromen-2-on [3]
                                       
                                       
                                          607-056-00-0
                                       
                                       
                                          201-377-6 [1]
                                          226-907-3 [2]
                                          226-908-9 [3]
                                       
                                       
                                          81-81-2 [1]
                                          5543-57-7[2]
                                          5543-58-8 [3]“
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V dodatku 6
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Tetrahydro-2-furyl-methanol; tetrahydrofurfurylalkohol
                                       
                                       
                                          603-061-00-7
                                       
                                       
                                          202-625-6
                                       
                                       
                                          97-99-4
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Arsenid galia
                                       
                                       
                                          031-001-00-4
                                       
                                       
                                          215-114-8
                                       
                                       
                                          1303-00-0
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Tributylcíničité sloučeniny, s výjimkou tributylcíničitých sloučenin uvedených jinde v této příloze
                                       
                                       
                                          050-008-00-3
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          1,2-benzendikarboxylová kyselina, dihexylester, rozvětvený a lineární
                                       
                                       
                                          607-710-00-5
                                       
                                       
                                          271-093-5
                                       
                                       
                                          68515-50-4
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Imidazol
                                       
                                       
                                          613-319-00-0
                                       
                                       
                                          206-019-2
                                       
                                       
                                          288-32-4
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Bisfenol A; 4,4′-isopropylidendifenol
                                       
                                       
                                          604-030-00-0
                                       
                                       
                                          201-245-8
                                       
                                       
                                          80-05-7
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Fenol, dodecyl-, rozvětvený; [1]
                                          Fenol, 2-dodecyl-, rozvětvený; [2]
                                          Fenol, 3-dodecyl-, rozvětvený; [3]
                                          Fenol, 4-dodecyl-, rozvětvený; [4]
                                          Fenol, (tetrapropenyl)deriváty [5]
                                       
                                       
                                          604-092-00-9
                                       
                                       
                                          310-154-3 [1]
                                          - [2]
                                          - [3]
                                          - [4]
                                          - [5]
                                       
                                       
                                          121158-58-5 [1]
                                          - [2]
                                          - [3]
                                          210555-94-5 [4]
                                          74499-35-7 [5]
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Chlorofacinon (ISO); 2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion
                                       
                                       
                                          606-014-00-9
                                       
                                       
                                          223-003-0
                                       
                                       
                                          3691-35-8
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Kumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on
                                       
                                       
                                          607-059-00-7
                                       
                                       
                                          227-424-0
                                       
                                       
                                          5836-29-3
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Difenakum (ISO); 3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on;
                                       
                                       
                                          607-157-00-X
                                       
                                       
                                          259-978-4
                                       
                                       
                                          56073-07-5
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Flokumafen (ISO); reakční směs cis-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a trans-4-hydroxy-3-[3-(4{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on
                                       
                                       
                                          607-375-00-5
                                       
                                       
                                          421-960-0
                                       
                                       
                                          90035-08-8
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Oktaboritan disodný, bezvodý; [1]
                                          Oktaboritan disodný, tetrahydrát [2]
                                       
                                       
                                          005-020-00-3
                                       
                                       
                                          234-541-0 [1]
                                          234-541-0 [2]
                                       
                                       
                                          12008-41-2 [1]
                                          12280-03-4 [2]
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
                                       
                                       
                                          607-716-00-8
                                       
                                       
                                          249-205-9
                                       
                                       
                                          28772-56-7
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Difethialon (ISO);
                                          3-[3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on
                                       
                                       
                                          607-717-00-3
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          104653-34-1
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Perfluornonan-1-ová kyselina [1]
                                          a její sodné [2]
                                          a amonné [3] soli
                                       
                                       
                                          607-718-00-9
                                       
                                       
                                          206-801-3 [1]
                                          - [2]
                                          - [3]
                                       
                                       
                                          375-95-1 [1]
                                          21049-39-8 [2]
                                          4149-60-4 [3]
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Dicyklohexyl-ftalát
                                       
                                       
                                          607-719-00-4
                                       
                                       
                                          201-545-9
                                       
                                       
                                          84-61-7
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Triflumizol (ISO);
                                          (1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin
                                       
                                       
                                          612-289-00-6
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          68694-11-1“
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              se záznam pro flumioxazin (ISO); N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Flumioxazin (ISO); 7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on
                                       
                                       
                                          613-166-00-X
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          103361-09-7“
                                       
                                       
                                           
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.