Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1511 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1511/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 224/115
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1511
   ze dne 30. srpna 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, forchlorfenuron, fosthiazát, indoxakarb, iprodion, MCPA, MCPB, silthiofam, thiofanát-methyl a tribenuron
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Doba platnosti schválení účinných látek beta-cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, iprodion a silthiofam byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/950 (3). Doba platnosti schválení uvedených látek skončí dne 31. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Doba platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron byla prodlouženy prováděcím nařízením Komise (EU) č. 533/2013 (4). Doba platnosti schválení uvedených látek skončí dne 31. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Doba platnosti schválení účinných látek MCPA a MCPB byla prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 762/2013 (5). Doba platnosti schválení uvedených látek skončí dne 31. října 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žádosti o obnovení schválení látek uvedených ve 2., 3. a 4. bodě odůvodnění byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 30. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 533/2013 ze dne 10. června 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, chlorthalonil, chlortoluron, cypermethrin, daminozid, forchlorfenuron, indoxakarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 159, 11.6.2013, s. 9).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 762/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mankozeb, maneb, MCPA, MCPB a metiram (Úř. věst. L 213, 8.8.2013, s. 14).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 40, deltamethrin, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 48, betacyfluthrin, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 50, iprodion, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 64, flurtamon, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 65, flufenacet, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 67, dimethenamid-P, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 69, fosthiazát, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 70, silthiofam, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 101, chlorthalonil, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 102, chlortoluron, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 103, cypermethrin, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 104, daminozid, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 105, thiofanát-methyl, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 106, tribenuron, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 107, MCPA, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 108, MCPB, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 117, 1-methylcyklopropen, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 118, forchlorfenuron, datum nahrazuje datem „31. října 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 119, indoxakarb, datum nahrazuje datem „31. října 2018“.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.