Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1514 ze dne 31. srpna 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 (kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli), jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho indického vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1514/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 226/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1514
   ze dne 31. srpna 2017,
   kterým se zahajuje přezkum prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 (kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli), jehož účelem je zjistit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho indického vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4, čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po informování členských států,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ŽÁDOST
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská komise (dále jen „Komise“) obdržela žádost o osvobození od antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících nebo zasílaných z Čínské lidové republiky a rozšířených na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli, pokud jde o žadatele, v souladu s čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Žádost podala dne 26. ledna 2017 společnost SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (dále jen „žadatel“), která je vyvážejícím výrobcem některých otevřených síťovin ze skleněných vláken v Indii (dále jen „dotčená země“).
            
         
      
   
   2.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výrobkem, který je předmětem přezkumu, jsou otevřené síťoviny ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, kromě kotoučů ze skleněných vláken, pocházející z Čínské lidové republiky nebo zasílané z Indie nebo Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie nebo Indonésie či nikoli (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“), v současnosti kódů KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00.
            
         
      
   
   3.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V současné době je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 (2) a rozšířené na dovoz zasílaný z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli, prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1371/2013 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise dne 9. srpna 2016 zahájila přezkum před pozbytím platnosti (4) antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky. Tento přezkum stále probíhá.
            
         
      
   
   4.   ODŮVODNĚNÍ PŘEZKUMU
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Žadatel tvrdil, že během období šetření, které vedlo k rozšíření působnosti opatření, tj. v období od 1. dubna 2012 do 31. března 2013, výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie nevyvážel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Kromě toho žadatel tvrdil, že stávající opatření neobcházel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Žadatel dále tvrdil, že po období šetření, které vedlo k rozšíření působnosti opatření, se smluvně neodvolatelně zavázal k vývozu podstatného množství výrobků do Unie.
            
         
      
   
   5.   POSTUP
   
   5.1   Zahájení přezkumu
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Po prošetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, jehož účelem je zjistit, zda lze žadatele osvobodit od rozšířených opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Výrobní odvětví Unie, o němž je známo, že se ho záležitost týká, bylo o výše uvedené žádosti o přezkum informováno a dostalo příležitost se vyjádřit, nepředložilo však žádné odůvodněné argumenty poukazující na to, že zahájení šetření by bylo neodůvodněné.
            
         
      
   
   5.2   Zrušení stávajících antidumpingových opatření a zavedení celní evidence dovozu
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by mělo být zrušeno platné antidumpingové clo, pokud jde o dovoz výrobku, který je předmětem přezkumu a který je žadatelem vyráběn a prodáván na vývoz do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Zároveň by takový dovoz měl podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby se zajistilo, že antidumpingové clo může být uloženo od data celní evidence tohoto dovozu, pokud bude přezkumem zjištěno obcházení opatření žadatelem. Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.
            
         
      
   
   5.3   Období přezkumného šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Šetření se týká období od 1. července 2016 do 30. června 2017 (dále jen „období přezkumného šetření“).
            
         
      
   
   5.4   Šetření žadatele
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle žadateli dotazník. Žadatel musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak, podle čl. 6 odst. 2 základního nařízení.
            
         
      
   
   5.5   Jiná písemná podání
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               S výhradou ustanovení tohoto nařízení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   5.6   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení musí být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.
            
         
      
   
   5.7   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly e-mailem, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které by měly být předloženy na přenosném digitálním paměťovém médiu (CD-ROM, DVD, paměťová jednotka USB...) přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučené zásilky. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.
               Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:
               
                  
                  
                     
                        
                           European Commission
                        
                     
                     
                        
                           Directorate-General for Trade
                        
                     
                     
                        
                           Directorate H
                        
                     
                     
                        
                           Office: CHAR 04/039
                        
                     
                     
                        
                           1049 Bruxelles/Brussel
                        
                     
                     
                        
                           BELGIQUE/BELGIË
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   6.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.
            
         
      
   
   7.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu. Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
            
         
      
   
   8.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   9.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zahajuje se přezkum prováděcího nařízení (EU) č. 1371/2013 podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036, jehož účelem je zjistit, zda by dovoz otevřených síťovin ze skleněných vláken o velikosti buňky větší než 1,8 mm na délku i na šířku a o plošné hmotnosti větší než 35 g/m2, kromě kotoučů ze skleněných vláken, pocházejících z Čínské lidové republiky nebo zasílaných z Indie nebo Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie nebo Indonésie či nikoli, v současnosti kódů KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 a 7019590015), vyráběných společností SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (doplňkový kód TARIC C205), měl podléhat antidumpingovým opatřením uloženým prováděcím nařízením (EU) č. 1371/2013.
   Článek 2
   Antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1371/2013 se zrušuje, pokud jde o dovoz uvedený v článku 1 tohoto nařízení.
   Článek 3
   Celní orgány přijmou podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.
   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 791/2011 ze dne 3. srpna 2011 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, 9.8.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 20).
   
      (4)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. C 288, 9.8.2016, s. 3).
   
      (5)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
   
      (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.