Nařízení Komise (EU) 2017/1515 ze dne 31. srpna 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2018 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1515/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 226/6
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1515
   ze dne 31. srpna 2017,
   kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2018
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 808/2004 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik o informační společnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí opatření jsou zapotřebí k určení údajů, které mají být poskytnuty za účelem tvorby statistik v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, a ke stanovení lhůt pro jejich předání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Údaje, které mají být předány za účelem tvorby evropských statistik o informační společnosti, jak stanoví čl. 3 odst. 2 a článek 4 nařízení (ES) č. 808/2004 v modulu 1: „Podniky a informační společnost“ a v modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informační společnost“, jsou vymezeny v příloze I a II tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         MODUL 1: PODNIKY A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
      
      A.   TÉMATA A JEJICH PROMĚNNÉ
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2018, vybraná ze seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              elektronické obchodování;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Zjišťují se tyto proměnné týkající se podniků:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              
                                 Systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za všechny podniky:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání počítačů;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače pro pracovní účely.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              
                                 Používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přístup k internetu;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají počítače s přístupem k internetu pro pracovní účely,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      internetové připojení: jakýkoli typ pevného připojení,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      internetové připojení: poskytování přenosných zařízení, jež umožňují mobilní připojení používající mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      jež mají internetové stránky,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      platba za reklamu na internetu;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež pro připojení k internetu využívají jakýkoli typ pevného připojení:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      maximální smluvně stanovená rychlost stahování nejrychlejšího pevného internetového připojení v Mbit/s v rozsahu: [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [≥ 100];
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež svým zaměstnancům poskytují přenosná zařízení, která umožňují mobilní připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zaměstnanci nebo procento celkového počtu zaměstnanců, kteří používají přenosné zařízení poskytované podnikem, jež umožňuje připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě, pro pracovní účely,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytování přenosných zařízení pro přístup k systému podnikové elektronické pošty,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytování přenosných zařízení pro přístup k podnikovým dokumentům a pro jejich úpravu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytování přenosných zařízení pro používání specializovaných obchodních softwarových aplikací;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež mají internetové stránky, informace o nabídce funkce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      popis zboží či služeb, ceníky,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      objednávání nebo rezervace on-line,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      možnost pro návštěvníky uzpůsobit si či navrhnout on-line zboží nebo služby,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      sledování nebo stav podaných objednávek,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      individualizace obsahu internetových stránek pro pravidelné návštěvníky/návštěvníky, kteří stránky navštíví opakovaně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na profily podniku v sociálních médiích;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vi)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež platí za reklamu na internetu a využívají některou z těchto metod cílené reklamy:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      metoda reklamy založená na obsahu nebo klíčových slovech internetových stránek, jež uživatelé vyhledávají,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      metoda reklamy založená na sledování minulých aktivit nebo profilu uživatelů internetu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      metoda reklamy založená na geolokaci uživatelů internetu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      jakákoli jiná metoda cílené reklamy, která není popsána výše.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              
                                 Elektronické obchodování
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb zadaných prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (internetový prodej), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI (prodej prostřednictvím EDI), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež přijaly objednávky zboží či služeb zadané prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      hodnota obratu, vyjádřená v absolutních číslech nebo jako procento z celkového obratu, elektronického prodeje, jež je výsledkem objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v členění podle prodeje soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C) a prodeje jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B) a orgánům veřejné moci (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přijímání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      procento obratu z objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací v členění podle objednávek přijatých prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo aplikací podniku (včetně mateřských nebo přidružených podniků, extranetu) a podle objednávek přijatých prostřednictvím internetových stránek elektronického tržiště nebo aplikací používaných několika podniky pro obchodování s výrobky, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež přijaly objednávky zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      hodnota obratu nebo procento z celkového obratu elektronického prodeje, které jsou výsledkem objednávek zadaných prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež zadávaly objednávky zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI (s výjimkou ručně psaných e-mailů), v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb prostřednictvím zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zadávání objednávek zboží či služeb v hodnotě alespoň 1 % celkové hodnoty nákupu prostřednictvím internetových stránek, aplikací nebo zpráv typu EDI, v předchozím kalendářním roce.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              
                                 Elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání 3D tiskáren podniku, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání tiskařských služeb poskytovaných jinými podniky, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání průmyslových robotů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání servisních robotů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití vlastních dat podniku z inteligentních zařízení nebo senzorů jako zdroje dat, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití geolokačních dat z přenosných zařízení jako zdroje dat, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití dat získaných ze sociálních médií jako zdroje dat, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) analýza dat velkého objemu (Big Data) za využití jiných zdrojů dat, která nejsou popsána v tomto bodě, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      faktury zaslané v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      faktury zaslané v elektronickém formátu, nevhodné pro automatické zpracování, včetně přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      faktury zaslané v papírové podobě, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) přijímání faktur v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) přijímání faktur v elektronickém formátu, nevhodné pro automatické zpracování, včetně přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) přijímání faktur v papírové podobě, v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají 3D tiskárny, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      tisk prototypů nebo modelů na prodej,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      tisk prototypů nebo modelů pro interní použití,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      tisk zboží na prodej kromě prototypů nebo modelů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      tisk zboží k použití ve výrobním procesu podniku kromě prototypů nebo modelů;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají servisní roboty:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro úkoly sledování, bezpečnosti a kontroly,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro přepravu osob nebo věcí,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro úkoly úklidu nebo odstraňování odpadů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro systémy skladového hospodářství,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro montážní práce prováděné servisními roboty,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro robotické úkoly v prodejnách,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) používání pro úkoly při stavebních pracích nebo opravách škod;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež analyzují data velkého objemu (Big Data), v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) využívání vlastních zaměstnanců pro analýzu dat velkého objemu (Big Data), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) využívání externích poskytovatelů služeb pro analýzu dat velkého objemu (Big Data), v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež zaslaly faktury v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách, nebo procentní podíl elektronických faktur na všech zaslaných fakturách v rozsahu: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75], v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) elektronické faktury zaslané jiným podnikům (obchod mezi podniky: B2B), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) elektronické faktury zaslané orgánům veřejné moci (obchod mezi podnikem a veřejnou správou: B2G), v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) elektronické faktury zaslané soukromým spotřebitelům (obchod mezi podnikem a spotřebitelem: B2C), v předchozím kalendářním roce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vi)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež přijaly faktury v elektronickém formátu, ve standardní podobě vhodné pro automatické zpracování (eInvoices), s výjimkou přenosu ve formátu PDF, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) procentní podíl elektronických faktur na všech přijatých fakturách, nebo procentní podíl elektronických faktur na všech přijatých fakturách v rozsahu: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75], v předchozím kalendářním roce.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              
                                 Schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      zaměstnání odborníků na informační a komunikační technologie,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro odborníky na tyto technologie, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poskytování jakéhokoli typu školení na rozvoj dovedností souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi pro jiné zaměstnance, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      nábor nebo pokus o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      výkon níže uvedených funkcí informačních a komunikačních technologií v předchozím kalendářním roce, rozdělených podle kategorií „Především vlastními zaměstnanci podniku, včetně zaměstnanců pracujících v mateřském nebo přidruženém podniku“, „Především externími poskytovateli“, nebo „Nehodí se“:
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  údržba infrastruktury informačních a komunikačních technologií (serverů, počítačů, tiskáren, sítí),
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  podpora kancelářského softwaru,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  vývoj softwaru/systémů pro řízení podniku,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  podpora softwaru/systémů pro řízení podniku,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  vývoj webových řešení,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  podpora pro webová řešení,
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               
                                                                  —
                                                               
                                                               
                                                                  bezpečnost informačních a komunikačních technologií a ochrana údajů;
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež používají počítače a provedly nábor nebo se pokusily o nábor odborníků na informační a komunikační technologie, v předchozím kalendářním roce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      volná pracovní místa pro odborníky na informační a komunikační technologie, jež bylo těžké obsadit.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              
                                 Přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání služeb cloud computingu, s výjimkou bezplatných služeb;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za podniky, jež mají přístup k internetu a kupovaly služby cloud computingu:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání elektronické pošty v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání kancelářského softwaru v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      provozování databáze (databází) podniku v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      ukládání souborů v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání finančních a účetních softwarových aplikací v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, CRM, softwarová aplikace pro správu informací o zákaznících) v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání výpočetní kapacity pro provozování vlastního softwaru podniku v podobě služby cloud computingu,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání služeb cloud computingu poskytovaných na sdílených serverech, které provozují poskytovatelé služeb,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání služeb cloud computingu poskytovaných na sdílených serverech, které provozují poskytovatelé služeb a jsou určeny výhradně příslušnému podniku.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Následující podkladové informace se zjišťují za všechny podniky, nebo se získávají z alternativních zdrojů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              hlavní ekonomická činnost podniku v předchozím kalendářním roce,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              průměrný počet zaměstnaných osob v předchozím kalendářním roce,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              celková hodnota obratu bez DPH v předchozím kalendářním roce.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      B.   ROZSAH POKRYTÍ
      Proměnné stanovené v části A bodech 2 a 3 se zjišťují za tyto kategorie podniků:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Ekonomická činnost: podniky zařazené do těchto kategorií NACE Rev. 2:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Kategorie NACE Rev. 2
                           
                           
                              Popis
                           
                        
                        
                           
                              Sekce C
                           
                           
                              Zpracovatelský průmysl
                           
                        
                        
                           
                              Sekce D, E
                           
                           
                              Dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu; zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
                           
                        
                        
                           
                              Sekce F
                           
                           
                              Stavebnictví
                           
                        
                        
                           
                              Sekce G
                           
                           
                              Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
                           
                        
                        
                           
                              Sekce H
                           
                           
                              Doprava a skladování
                           
                        
                        
                           
                              Sekce I
                           
                           
                              Ubytování, stravování a pohostinství
                           
                        
                        
                           
                              Sekce J
                           
                           
                              Informační a komunikační činnosti
                           
                        
                        
                           
                              Sekce L
                           
                           
                              Činnosti v oblasti nemovitostí
                           
                        
                        
                           
                              Oddíly 69–74
                           
                           
                              Odborné, vědecké a technické činnosti
                           
                        
                        
                           
                              Sekce N
                           
                           
                              Administrativní a podpůrné činnosti
                           
                        
                        
                           
                              Skupina 95.1
                           
                           
                              Opravy počítačů a komunikačních zařízení.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Velikost podniku: podniky s 10 nebo více zaměstnanci. Podniky s méně než 10 zaměstnanci se zahrnují nepovinně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Zeměpisný rozsah: podniky kdekoli na území členského státu.
               
            
         
      
      C.   REFERENČNÍ OBDOBÍ
      Referenčním obdobím pro proměnné, které se vztahují k předchozímu kalendářnímu roku, je rok 2017. Pro ostatní proměnné je referenčním obdobím rok 2018.
      D.   ROZDĚLENÍ ÚDAJŮ
      U témat a jejich proměnných uvedených v části A bodě 2 se poskytnou tyto doplňující proměnné:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Rozdělení podle ekonomické činnosti: podle těchto souhrnných ukazatelů NACE Rev. 2:
                  
                     Agregace NACE Rev. 2
                  
                  pro případný výpočet vnitrostátních souhrnných ukazatelů
                  10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
                  19 + 20 + 21 + 22 + 23
                  24 + 25
                  26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
                  35 + 36 + 37 + 38 + 39
                  41 + 42 + 43
                  45 + 46 + 47
                  47
                  49 + 50 + 51 + 52 + 53
                  55
                  58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63
                  68
                  69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74
                  77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82
                  26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1
                  
                     Agregace NACE Rev. 2
                  
                  pro případný výpočet evropských souhrnných ukazatelů
                  10 + 11 + 12
                  13 + 14 + 15
                  16 + 17 + 18
                  26
                  27 + 28
                  29 + 30
                  31 + 32 + 33
                  45
                  46
                  55 + 56
                  58 + 59 + 60
                  61
                  62 + 63
                  77 + 78 + 80 + 81 + 82
                  79
                  95.1
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Rozdělení podle kategorií velikosti: údaje se rozdělí do těchto kategorií velikosti podle počtu zaměstnanců:
                  
                     Kategorie velikosti
                  
                  10 zaměstnanců a více
                  10 až 49 zaměstnanců
                  50 až 249 zaměstnanců
                  250 zaměstnanců a více
                  Pokud jsou takové podniky zahrnuty, údaje se poskytnou rozděleny v souladu s touto tabulkou:
                  
                     Kategorie velikosti
                  
                  0 až 9 zaměstnanců (nepovinně)
                  2 až 9 zaměstnanců (nepovinně)
                  0 až 1 zaměstnanců (nepovinně)
               
            
         
      
      E.   PERIODICITA
      Údaje stanovené v této příloze se poskytnou jednou za rok 2018.
      F.   LHŮTY
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Agregované údaje, v případě potřeby označené jako důvěrné nebo nespolehlivé, uvedené v článku 6 a bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 808/2004 se předají Eurostatu do 5. října 2018. Do tohoto dne musí být datový soubor dokončen, validován a schválen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Metadata uvedená v článku 6 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašlou Eurostatu do 31. května 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Zpráva o kvalitě uvedená v čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 808/2004 se zašle Eurostatu do 5. listopadu 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Údaje a metadata se Eurostatu dodají v souladu se standardem pro výměnu dat určeným Eurostatem prostřednictvím služeb jednotného kontaktního místa. Pro metadata a zprávu o kvalitě se použije standardní struktura pro metadata stanovená Eurostatem.
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         MODUL 2: JEDNOTLIVCI, DOMÁCNOSTI A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
      
      A.   TÉMATA A JEJICH PROMĚNNÉ
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Témata, která mají být zahrnuta pro referenční rok 2018, vybraná ze seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 808/2004 jsou:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              používání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická veřejná správa, e-government);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoli a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Zjišťují se tyto proměnné:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              
                                 Přístup jednotlivců a/nebo domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich používání
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za všechny domácnosti:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      přístup k internetu doma (prostřednictvím jakéhokoli zařízení: počítačů, telefonů smartphone, herních konzolí nebo čteček elektronických knih);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za domácnosti, jež mají přístup k internetu:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      internetové připojení: pevné vysokorychlostní připojení,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      internetové připojení: mobilní vysokorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, alespoň 3G),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) internetové připojení: vytáčené připojení přes běžnou telefonní linku nebo ISDN,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) internetové připojení: mobilní nízkorychlostní připojení (prostřednictvím mobilní telefonní sítě, méně než 3G);
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří jsou zaměstnanci nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, a kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání počítačů, laptopů, telefonů smartphone, tabletů či jiných přenosných zařízení v hlavním placeném zaměstnání,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jiných přístrojů nebo zařízení řízených počítačem, jako jsou zařízení používaná ve výrobních linkách, dopravě či jiných službách, včetně přenosných zařízení, např. zařízení používaných pro kontrolu zásob, v hlavním placeném zaměstnání;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří jsou zaměstnanci nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, kteří používají počítače, laptopy, telefony smartphone, tablety či jiná přenosná zařízení v hlavním placeném zaměstnání a kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      výměna e-mailů nebo vkládání údajů do databází v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      vytváření nebo upravování elektronických dokumentů v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání sociálních médií pro práci v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání aplikací pro přijímání úkolů nebo pokynů, kromě e-mailů, v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání speciálního profesního softwaru (např. pro navrhování, analýzu dat, zpracování) v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      vývoj nebo údržba informačních systémů nebo softwaru v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      neprováděli žádnou z uvedených činností v hlavním placeném zaměstnání alespoň jednou týdně;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří jsou zaměstnanci nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, kteří používají počítače, laptopy, telefony smartphone, tablety, jiná přenosná zařízení nebo jiné přístroje či zařízení řízené počítačem (jako jsou zařízení používaná ve výrobních linkách, dopravě či jiných službách) v hlavním placeném zaměstnání a kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      změna úkolů v hlavním placeném zaměstnání v důsledku zavedení nového softwaru nebo zařízení řízeného počítačem během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) zapojení do výběru, úpravy nebo testování softwaru či zařízení řízených počítačem v práci v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny v době strávené s opakujícími se úkoly v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny v nezávislosti při organizování vlastních úkolů v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny ve sledování vlastního výkonu v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny v době strávené získáváním nových dovedností potřebných k práci v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny v usnadnění spolupráce s kolegy nebo obchodními partnery v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) změny délky nepravidelné pracovní doby (práce v noci, o víkendech, na směny) v hlavním placeném zaměstnání během posledních dvanácti měsíců: zvýšení, snížení, bez relevantních změn,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      průměrná frekvence práce z domova během posledních dvanácti měsíců: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně, nikdy.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              
                                 Používání internetu k různým účelům jednotlivci a/nebo domácnostmi
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za všechny jednotlivce:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poslední použití internetu, kdekoliv, prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      průměrná frekvence používání internetu během posledních tří měsíců: každý den nebo téměř každý den, alespoň jednou týdně (ale ne každý den), méně než jednou týdně,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání stolního počítače pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání laptopu pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání tabletu pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání mobilního telefonu nebo telefonu smartphone pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jiných mobilních zařízení (např. multimediálních přehrávačů, herních konzolí, čteček elektronických knih, chytrých hodinek (smart watch)) pro přístup k internetu během posledních tří měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro odesílání a přijímání elektronické pošty,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro telefonování přes internet, videotelefonování (prostřednictvím webové kamery) přes internet (s využitím aplikací),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro účast v sociálních sítích (vytvoření uživatelského profilu, vkládání zpráv nebo jiných příspěvků),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hledání informací o zboží nebo službách,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro poslech hudby (např. webových rádií, streamované hudby),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování televizních pořadů streamovaných přes internet (živé vysílání nebo již odvysílané pořady), poskytovaných televizními stanicemi,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa na vyžádání od poskytovatelů komerčních služeb,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sledování videa prostřednictvím služeb pro sdílení souborů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro hraní nebo stahování her,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro vyhledávání informací o zdraví (týkajících se např. poranění, chorob, výživy, zlepšování zdravotního stavu),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro sjednání schůzky u praktického lékaře prostřednictvím internetových stránek nebo aplikací (např. nemocnice nebo zdravotního střediska),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro prodej zboží nebo služeb (např. prostřednictvím aukcí),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro internetové bankovnictví,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání úložiště dat (cloud computing) na internetu během posledních tří měsíců k soukromým účelům pro ukládání dokumentů, obrázků, hudebních souborů, videosouborů nebo jiných souborů,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem nákupu nebo prodeje akcií, dluhopisů, fondů nebo jiných investičních služeb k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem nákupu nebo obnovy pojištění, včetně pojištění, které se poskytuje v rámci balíčku s dalšími službami, k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu (s výjimkou e-mailů) během posledních tří měsíců za účelem přijetí půjčky či hypotéky nebo úvěru od banky nebo jiného poskytovatele finančních služeb k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet každý den nebo téměř každý den:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu několikrát v průběhu dne během posledních tří měsíců;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění ubytování (např. pokoje, bytu, domu, chaty) od jiné soukromé osoby k soukromým účelům: zprostředkovatelské internetové stránky nebo aplikace věnované zajišťování ubytování, jiné internetové stránky nebo aplikace (včetně sociálních sítí), nepoužito,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jakékoli internetové stránky nebo aplikace během posledních dvanácti měsíců k zajištění přepravy (např. autem) od jiné soukromé osoby k soukromým účelům: zprostředkovatelské internetové stránky nebo aplikace věnované přepravě, jiné internetové stránky nebo aplikace (včetně sociálních sítí), nepoužito,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání zprostředkovatelských internetových stránek nebo aplikací pro získání placené práce během posledních dvanácti měsíců: jako hlavní zdroj příjmů, jako dodatečný zdroj příjmů, nepoužito,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      poslední nákup nebo objednání zboží nebo služeb přes internet (použitím webových stránek nebo aplikací; s výjimkou objednávek prostřednictvím ručně psaných e-mailů, služeb krátkých textových zpráv nebo služeb multimediálních zpráv) k soukromým účelům prostřednictvím jakéhokoli zařízení: během posledních tří měsíců, před třemi měsíci až jedním rokem, před více než jedním rokem, jednotlivec nikdy nepoužil internet k nákupu nebo objednávce;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání telefonu smartphone k soukromým účelům;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních tří měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      počet, kolikrát byly během posledních tří měsíců zboží nebo služby nakoupeny nebo objednány přes internet k soukromým účelům: počet případů nebo podle kategorií: 1–2krát, 3krát až 5krát, 6krát až 10krát, > 10krát,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      celková hodnota zboží či služeb (s výjimkou akcií nebo jiných finančních služeb) nakoupených nebo objednaných přes internet během posledních tří měsíců k soukromým účelům: částka v eurech nebo podle kategorií: méně než 50 EUR, 50 EUR až méně než 100 EUR, 100 EUR až méně než 500 EUR, 500 EUR až méně než 1 000 EUR, 1 000 EUR či více, nezjištěno;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vi)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet k obchodním činnostem (nakupování nebo objednávání zboží či služeb):
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jídla nebo potravin k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží pro domácnost (jako je nábytek, hračky atd., avšak s výjimkou spotřební elektroniky) k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání léků k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání oblečení nebo sportovního zboží k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání počítačového hardwaru k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání elektronických zařízení (včetně fotoaparátů) k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání telekomunikačních služeb (např. televize, předplaceného vysokorychlostního připojení, předplaceného připojení pomocí pevné linky nebo mobilního telefonu, doplnění kreditu na předplacené telefonní karty) k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání ubytování na dovolené (např. hotelů) k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání dalších služeb spojených s cestováním (např. jízdenek/letenek, pronájmu auta) k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání vstupenek na různé akce k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání filmů nebo hudby k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání knih, časopisů nebo novin k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání materiálů pro elektronické učení k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání softwaru videoher, jiného počítačového softwaru a aktualizací k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání jiného zboží nebo služeb k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: tuzemští prodejci,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z jiných zemí EU,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: prodejci z ostatních zemí světa,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu během posledních dvanácti měsíců k nákupu nebo objednání zboží či služeb k soukromým účelům, podle původu: země původu prodejce je neznámá;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří jsou zaměstnanci nebo OSVČ, včetně pomáhajících rodinných příslušníků, kteří používají počítače, laptopy, telefony smartphone, tablety, jiná přenosná zařízení nebo jiné přístroje či zařízení řízené počítačem (jako jsou zařízení používaná ve výrobních linkách, dopravě či jiných službách) v hlavním placeném zaměstnání, kteří během posledních dvanácti měsíců používali internet a pracovali z domova:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání internetu k hlavnímu placenému zaměstnání během posledních dvanácti měsíců.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              
                                 Bezpečnost a důvěryhodnost informačních a komunikačních technologií
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání pouhého přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání přihlášení pomocí uživatelských údajů užívaných pro sociální média pro jiné služby jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání bezpečnostního tokenu jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání certifikátu elektronické identifikace nebo karty používané se čtecím zařízením karet jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání postupu se zapojením vlastního mobilního telefonu (např. získání kódu zaslaného prostřednictvím zprávy) jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání seznamu jedinečných kódů PIN (např. plastové karty s kódy, stírací kódy atd.) nebo náhodných znaků hesla jako identifikačního postupu pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jiných postupů elektronické identifikace pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      (nepovinně) nepoužívání žádného postupu elektronické identifikace pro on-line služby (např. internetové bankovnictví, veřejné služby, nakupování nebo objednávání zboží či služeb po internetu) k soukromým účelům během posledních dvanácti měsíců;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců použili internet, a telefony smartphone k soukromým účelům:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jakéhokoli druhu bezpečnostního softwaru nebo služby (např. antivirových nebo antispamových programů, firewallu) automaticky nainstalovaných nebo poskytnutých s operačním systémem na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      používání jakéhokoli druhu bezpečnostního softwaru nebo služby (např. antivirových nebo antispamových programů, firewallu) nainstalovaných jednotlivcem nebo jinou osobou na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům, nebo jím nebo jinou osobou předplacených,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům nebyl nainstalován žádný bezpečnostní software nebo služby (např. antivirové nebo antispamové programy, firewall),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      není známo, zda je na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům nainstalován jakýkoli druh bezpečnostního softwaru nebo služby (např. antivirové nebo antispamové programy, firewall),
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      ztráta údajů, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bez ztráty údajů, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      ztráta údajů, dokumentů, obrázků nebo jiného druhu dat v důsledku viru nebo jiného nepřátelského typu programů na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům, není známo,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) alespoň jednou při používání nebo instalaci aplikace na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      bez omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) při používání nebo instalaci aplikace na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      neví se o možnosti omezení nebo zamítnutí přístupu k osobním údajům (např. poloha, kontaktní seznam) při používání nebo instalaci aplikace na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům,
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      nepoužívání aplikací na telefonu smartphone používaném k soukromým účelům;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          za jednotlivce, kteří během posledních dvanácti měsíců k soukromým účelům nepředložili žádné vyplněné formuláře on-line na internetových stránkách nebo aplikacích orgánů veřejné moci, přestože bylo třeba předkládat úřední formuláře, důvody, proč tak neučinili:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                    &