Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1517 ze dne 31. srpna 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1517/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 226/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1517
   ze dne 31. srpna 2017,
   kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. září 2017
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo za produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obecná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla produktů vymezených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. září 2017 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Počínaje dnem 1. září 2017 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. srpna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Dovozní cla za produkty podle čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 1. září 2017
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Dovozní clo (1)
                  
                  (v EUR/t)
               
            
            
               
                  1001 11 00
               
               
                  PŠENICE obecná, osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  1001 19 00
               
               
                  PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  střední jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  nízké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  ex 1001 91 20
               
               
                  PŠENICE obecná, osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  ex 1001 99 00
               
               
                  PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  1002 10 00
               
               
                  ŽITO, osivo
               
               
                  10,95
               
            
            
               
                  1002 90 00
               
               
                  ŽITO, jiné než osivo
               
               
                  10,95
               
            
            
               
                  1005 10 90
               
               
                  KUKUŘICE, osivo, kromě hybridů
               
               
                  10,95
               
            
            
               
                  1005 90 00
               
               
                  KUKUŘICE, jiná než osivo (2)
                  
               
               
                  10,95
               
            
            
               
                  1007 10 90
               
               
                  ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí
               
               
                  10,95
               
            
            
               
                  1007 90 00
               
               
                  ZRNA ČIROKU, jiná než osivo
               
               
                  10,95
               
            
         
      
      
      
         (1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově, pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.
               
            
         
      
      
         (2)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              (v EUR/t)
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Pšenice obecná (1)
                              
                           
                           
                              Kukuřice
                           
                        
                        
                           
                              Burza
                           
                           
                              Minneapolis
                           
                           
                              Chicago
                           
                        
                        
                           
                              Kotace
                           
                           
                              215,68
                           
                           
                              113,84
                           
                        
                        
                           
                              Prémie – Mexický záliv
                           
                           
                              —
                           
                           
                              14,74
                           
                        
                        
                           
                              Prémie – Velká jezera
                           
                           
                              35,38
                           
                           
                              —
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam
                           
                           
                              17,50 EUR/t
                           
                        
                        
                           
                              Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam
                           
                           
                              38,05 EUR/t
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         (1)  Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.