Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1524 ze dne 5. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1524/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 230/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1524
   ze dne 5. září 2017,
   kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (3), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (4), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (5), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037 (6), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (7) uložila Evropská komise (dále jen „Komise“) prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek uvedeného cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (8) Komise uvedený cenový závazek přijala, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (9) změnila Komise nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) společně s CCCME, potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (10), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně těchto společností:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B799 (dále jen „AE Solar“).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, pod doplňkovým kódem TARIC: B890 (dále jen „Wuxi Saijing“).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (11) přijala Komise návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem dále odkazuje jako na „opatření“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (12) odvolala Komise přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (13) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (14) odvolala Komise přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (16) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (17) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (18) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (19) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (20) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (21) odvolala Komise přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (22) odvolala Komise přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (23) odvolala Komise přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1998 (24) odvolala Komise přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/2146 (25) odvolala Komise přijetí závazku dalších dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Na základě přezkumu před pozbytím platnosti a prozatímního přezkumu uvedených v 10. až 12. bodě odůvodnění Komise prováděcími nařízeními (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367 platná opatření zachovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podoby opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (26) dne 3. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/454 (27) odvolala Komise přijetí závazku čtyř vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/615 (28) přijala Komise návrh skupiny vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal plnění závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/941 (29) odvolala Komise přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/1408 (30) odvolala Komise přijetí závazku dalších dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/1497 (31) odvolala Komise přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích souvisejícího ročního objemu dovozu do Unie (dále jen „roční objem“) stanoveného v závazku. Minimální dovozní cena je stanovena na základě peněžního ekvivalentu. Jestliže se platební podmínky liší od základu peněžního ekvivalentu, při porovnání souladu s minimální dovozní cenou se na fakturovanou hodnotu uplatňuje určitý odpočet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Vyvážející výrobci rovněž souhlasili, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, budou prodávat pouze prostřednictvím přímého prodeje. Pro účely závazku je přímý prodej definován buď jako prodej prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, nebo prostřednictvím strany ve spojení v Unii uvedené v závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Uvedený seznam zejména zahrnuje uzavírání dohod o vyrovnání s odběrateli a účast v systému obchodování, který s sebou nese riziko obcházení opatření. Seznam také zahrnuje nepřímý prodej do Unie ze strany společností jiných, než které jsou uvedeny v závazku. Kromě toho představuje porušení rovněž uvádění zavádějícího popisu vlastností modulů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém jejich prodeji na vývoz do Unie a dalším prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že vykázané transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku. Hlášení dalšího prodeje v Unii je zvláštní povinností v případě, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, je prvnímu nezávislému odběrateli prodán prostřednictvím dovozce ve spojení. Pouze tato hlášení Komisi umožňují kontrolovat, zda je cena dovozce ve spojení při prodeji prvnímu nezávislému odběrateli v souladu s minimální dovozní cenou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Vyvážející výrobce je odpovědný za porušení způsobené kteroukoli z jeho stran ve spojení bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Vyvážející výrobci se dále zavázali konzultovat Komisi ve věci jakýchkoli obtíží či otázek technického či jiného rázu, které mohou během plnění závazku vyvstat.
            
         
      
   
   C.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍCH VÝROBCŮ
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Komise v rámci monitorování dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem předkládané společnostmi AE Solar a Wuxi Saijing. Komise rovněž posuzovala veřejně dostupné informace týkající se podnikové struktury AE Solar.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Komise rovněž požádala o pomoc a obdržela důkazy od celních orgánů jednoho členského státu na základě čl. 8 odst. 9 a čl. 14 odst. 7 základního antidumpingového nařízení a na základě čl. 13 odst. 9 a čl. 24 odst. 7 základního antisubvenčního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Zjištění uvedená v 37. až 42. bodě odůvodnění se zabývají problémy, které se objevily u společností AE Solar a Wuxi Saijing a z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě těchto dvou vyvážejících výrobců odvolat přijetí závazku.
            
         
      
   
   D.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU
   a)   Společnost AE Solar
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost AE Solar několik transakcí zahrnujících prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkové faktury. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl však dovozce podílející se na výše uvedených transakcích ve spojení se společností AE Solar. Název dovozce v Unii, který údajně není ve spojení, je téměř totožný s názvem AE Solar; obě společnosti mají stejnou strukturu internetové adresy a sdílejí stejné logo. Kromě toho internetové stránky dovozce, který údajně není ve spojení, se zmiňují o jeho výrobním závodě v Asii. Internetové kontaktní údaje vedoucího prodeje společnosti AE Solar automaticky přesměrovávají na internetové stránky dovozce v Unii, který údajně není ve spojení, což tudíž naznačuje, že tato strana je ve spojení se společností AE Solar podle čl. 127 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (32) (dále jen „prováděcí akt k celnímu kodexu Unie“). Kromě toho společnost AE Solar ve svých čtvrtletních zprávách používala zákaznické číslo přidělené výše uvedenému dovozci, který údajně není ve spojení, k vykázání prodeje jinému zákazníkovi v Unii, což zpochybňuje správnost zpráv, o níž se zmiňuje 30. bod odůvodnění. Kromě toho z veřejně dostupných informací vyplývá, že tento posledně jmenovaný zákazník v Unii je také stranou, která je ve spojení se společností AE Solar. Jméno kontaktní osoby tohoto zákazníka v Unii je totožné se jménem vedoucího prodeje společnosti AE Solar, a tento zákazník je tudíž ve spojení se společností AE Solar podle čl. 127 odst. 1 písm. a) prováděcího aktu k celnímu kodexu Unie. Jelikož žádný z těchto dovozců není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost AE Solar podmínky závazku popsané v 28. až 30. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Komisi nebyl hlášen žádný další prodej prostřednictvím dovozců ve spojení. Proto společnost AE Solar rovněž porušila podmínky závazku popsané ve 31. a 32. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   b)   Společnost Wuxi Saijing
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Podle důkazů obdržených od celních orgánů zavedla společnost Wuxi Saijing s jedním dovozcem, který není ve spojení, systém obchodování, v rámci něhož prodávala od vstupu závazku v platnost solární moduly pod minimální dovozní cenou. Wuxi Saijing tomuto odběrateli vystavila závazkové faktury, které dodržovaly minimální dovozní cenu, a tento odběratel společnosti Wuxi Saijing zpočátku zaplatil částku o nominální hodnotě splatné za tyto transakce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Wuxi Saijing a jeho odběratel, který není ve spojení, uvedený ve 39. bodě odůvodnění, si však vedli paralelní záznamy o prodeji, které sledovaly rozdíly mezi nominální hodnotou cen na závazkových fakturách a skutečnými prodejními cenami, přičemž ty byly systematicky nižší než minimální dovozní cena. Wuxi Saijing kompenzovala svého odběratele, který není ve spojení, za rozdíl mezi nominální hodnotou a skutečnými prodejními cenami úhradou soukromých faktur. Jak je uvedeno ve 28. a 30. bodě odůvodnění, tyto praktiky představují porušení závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Wuxi Saijing také porušila svoji oznamovací povinnost, která je popsána ve 31. bodě odůvodnění, tím, že neoznámila výše zmíněné výhody udělené svému odběrateli, který není ve spojení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               A konečně, Wuxi Saijing také podle důkazů obdržených od celních orgánů vystavila několik závazkových faktur na moduly, k nimž byly připojeny tzv. optimalizátory. Tyto výrobky lze zařadit pod kód KN ex 8501 31 00 a nevztahuje se na ně závazek. Wuxi Saijing prohlásila tyto výrobky za solární panely kódu KN ex 8541 40 90 a získala pro tyto produkty osvědčení o vývozním závazku. Takové praktiky také představují porušení závazku, jak je popsán ve 30. bodě odůvodnění, protože vlastnosti výrobků byly popsány zavádějícím způsobem.
            
         
      
   
   E.   PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÝCH FAKTUR ZA NEPLATNÉ
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Nepřímé prodejní transakce společnosti AE Solar jsou spojeny s následujícími závazkovými fakturami:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                        
                           Datum
                        
                     
                     
                        
                           AE-20150703-AE
                        
                        
                           20.7.2015
                        
                     
                     
                        
                           AE-20151026-AE
                        
                        
                           14.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PRAF02316001-1
                        
                        
                           31.3.2016
                        
                     
                     
                        
                           AE-20160513-AE
                        
                        
                           1.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           AE-20160530-AE
                        
                        
                           15.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           PRAF02316001-2
                        
                        
                           22.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           AE2017051002
                        
                        
                           15.5.2017
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Prodejní transakce společnosti Wuxi Saijing odběrateli, který není ve spojení a který je zmíněn ve 39. bodě odůvodnění, jsou spojeny s následujícími závazkovými fakturami:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                        
                           Datum
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC130821KR
                        
                        
                           21.8.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC130924KR
                        
                        
                           24.9.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC130909KR-1
                        
                        
                           9.9.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC130909KR-2
                        
                        
                           9.9.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC130930KR
                        
                        
                           24.10.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC131008KR
                        
                        
                           4.11.2013
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140222KR
                        
                        
                           4.3.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140114KR
                        
                        
                           22.1.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140207KR
                        
                        
                           4.3.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140513KR
                        
                        
                           18.6.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140416KR
                        
                        
                           24.4.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140919KR
                        
                        
                           23.9.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140623KR
                        
                        
                           8.7.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140821KR
                        
                        
                           8.9.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140714KR
                        
                        
                           23.7.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140804KR
                        
                        
                           25.8.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140919KR-M
                        
                        
                           30.10.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC140925KR
                        
                        
                           11.10.2014
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150319KR-1
                        
                        
                           24.3.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150113KR-55
                        
                        
                           30.1.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150326KR
                        
                        
                           26.3.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150319KR-2R
                        
                        
                           24.3.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150109KR
                        
                        
                           16.1.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150113KR-57
                        
                        
                           16.3.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150429KR-1
                        
                        
                           2.6.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150429KR-2
                        
                        
                           2.6.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150113KR-57R
                        
                        
                           26.5.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150617KR
                        
                        
                           7.8.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC15813KR
                        
                        
                           6.9.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150907KR
                        
                        
                           11.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC15831KR
                        
                        
                           12.10.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151013KR
                        
                        
                           11.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150906KR
                        
                        
                           1.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150918KR
                        
                        
                           11.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC150930KR
                        
                        
                           1.11.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151025KR
                        
                        
                           23.12.2015
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160113KR
                        
                        
                           28.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151224KR4
                        
                        
                           18.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160111KR
                        
                        
                           16.2.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160112KR
                        
                        
                           16.2.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151224KR3
                        
                        
                           18.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151224KR2
                        
                        
                           13.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160115KR
                        
                        
                           28.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160114KR
                        
                        
                           16.2.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160202KR
                        
                        
                           28.3.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC151224KR1
                        
                        
                           13.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160316KR-R
                        
                        
                           12.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160320KR
                        
                        
                           27.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160317KR-R
                        
                        
                           14.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160401KR2
                        
                        
                           12.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160408KR-R
                        
                        
                           4.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160318KR-R
                        
                        
                           22.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160401KR1
                        
                        
                           12.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160407KR-R
                        
                        
                           4.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160409KR
                        
                        
                           31.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160410KR
                        
                        
                           7.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160319KR
                        
                        
                           25.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           PI-EC160428KR-1
                        
                        
                           18.7.2016
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Proto jsou tyto faktury v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 prohlášeny za neplatné. Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány podle čl. 105 odst. 3 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (33) vybrána v okamžiku, kdy vstoupí v platnost odvolání závazku ve vztahu ke dvěma vyvážejícím výrobcům. Vnitrostátní celní orgány příslušné k výběru cla budou příslušným způsobem informovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               V této souvislosti Komise připomíná, že podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 je dovoz osvobozen od cla pouze tehdy, pokud faktura uvádí cenu a případné rabaty pro výrobek, na nějž se vztahuje závazek. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je clo splatné, i když Komise obchodní fakturu doprovázející dané zboží neprohlásila za neplatnou.
            
         
      
   
   F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Závazek stanoví, že jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě by Komise měla posoudit dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany společností AE Solar a Wuxi Saijing na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Odpovědnost za porušení nesou pouze dotčení vyvážející výrobci; monitorování neodhalilo žádné systematické porušování ze strany velkého počtu vyvážejících výrobců nebo CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Komise proto dospěla k závěru, že celkové fungování závazku není ohroženo a že neexistují důvody pro odvolání jeho přijetí u všech vyvážejících výrobců a CCCME.
            
         
      
   
   G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Zúčastněné strany měly příležitost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení. Připomínky předložili oba vyvážející výrobci a dva dovozci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Pokud jde o AE Solar, dovozce v Unii, který údajně není ve spojení, potvrdil vztah mezi těmito dvěma společnostmi, avšak tvrdil, že prvnímu nezávislému odběrateli v Unii nikdy neprodával moduly ani články za cenu nižší, než je minimální dovozní cena. Komise se domnívá, že uvedený vztah sám o sobě představuje porušení závazku a že faktury týkající se nepřímého prodeje tomuto dovozci nebyly vyhotoveny a vykázány v souladu se závazkem. Komise proto tento argument odmítá. Kromě toho Komise poukazuje na to, že faktury předložené společností AE Solar nedokazují, že u výše uvedených transakcí byla dodržena minimální dovozní cena, protože faktury z opětovného prodeje se vztahovaly jak na solární panely, tak na jiné výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Společnost Wuxi Saijing uvedla, že se s dovozcem v Unii, který není ve spojení, nikdy nevyrovnávala, a předložila odpovídající souhrnný výrok auditora. Komise nemůže přijmout tento souhrnný výrok, který neobsahuje žádné další důkazy o neexistenci vyrovnání poskytnutého dovozci, který není ve spojení, zejména důkazy, které by vyvracely argumenty a důkazy o vyrovnání, o nichž byly společnosti Wuxi Saijing poskytnuty informace, a proto tento argument odmítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Jak Wuxi Saijing, tak dovozce v Unii, který není ve spojení, uvedli, že výrobky uvedené v 42. bodě odůvodnění by měly být zařazeny pod kód KN ex 8541 40 90, a odkázaly na různé technické specifikace. Komise tento argument odmítá, neboť zařazení výrobků se provádí v návaznosti na prohlášení dovozce a je v pravomoci vnitrostátních celních orgánů, které zařadily výrobky pod kód KN ex 8501 31 00. Veškeré odlišné názory na zařazení výrobku by tudíž měly být vyjádřeny přímo vnitrostátním celním orgánům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Dovozce, který není ve spojení s Wuxi Saijing, požádal o přístup k důvěrným informacím, které byly poskytnuty společnosti Wuxi Saijing. Komise odmítá tuto žádost o poskytnutí informací, jelikož dovozce, který není ve spojení, není stranou závazku a protože poskytnuté informace obsahují důvěrné obchodní informace společnosti Wuxi Saijing.
            
         
      
   
   H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení, čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro AE Solar a Wuxi Saijing by mělo být odvoláno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               V důsledku toho se na základě čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společnostmi AE Solar a Wuxi Saijing automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/367 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a zachované článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/366, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Komise rovněž připomíná, že pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře neodpovídá ceně skutečně zaplacené, měly by vyšetřit, zda byl porušen požadavek na zahrnutí jakýchkoli rabatů na závazkové faktury či zda nebyla dodržena minimální dovozní cena. Pokud celní orgány členského státu dospějí k závěru, že došlo k takovému porušení nebo že minimální dovozní cena nebyla dodržena, měly by v důsledku toho vybírat cla. Komise by s cílem usnadnit na základě čl. 4 odst. 3 Smlouvy práci celních orgánů členských států měla v takových situacích sdílet důvěrné znění a další informace o závazku výhradně pro účely vnitrostátního řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               V tabulce v příloze II tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž není přijetí závazku prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU dotčeno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odvolává se přijetí závazku v souvislosti s následujícími společnostmi:
   
      
      
      
         
            
               Název společnosti
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd
            
            
               B799
            
         
         
            
               Wuxi Saijing Solar Co. Ltd
            
            
               B890
            
         
      
   
   Článek 2
   1.   Závazkové faktury uvedené v příloze I tohoto nařízení jsou prohlášeny za neplatné.
   2.   Vyberou se antidumpingová a vyrovnávací cla splatná v okamžiku přijetí celního prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013.
   Článek 3
   1.   Pokud celní orgány mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/366 vystavené jednou ze společností, od nichž byl závazek původně přijat prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, neodpovídá zaplacené ceně, a že proto uvedené společnosti mohly závazek porušit, mohou celní orgány v případě potřeby pro účely provádění vnitrostátního řízení požádat Komisi, aby jim předala kopie závazku a další informace za účelem kontroly použitelné minimální dovozní ceny v den, kdy byla vystavena závazková faktura.
   2.   Pokud tato kontrola odhalí, že zaplacená cena je nižší než minimální dovozní cena, cla v důsledku splatná podle čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 13 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1037 se vyberou.
   Pokud tato kontrola odhalí, že slevy a rabaty nebyly do obchodní faktury zahrnuty, cla v důsledku toho splatná podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366 se vyberou.
   3.   Informace podle odstavce 1 mohou být použity pouze pro účely vymáhání cel splatných podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366. V této souvislosti mohou celní orgány členských států poskytnout dlužníkovi těchto cel tyto informace pouze za účelem zachování jeho práva na obhajobu. Tyto informace nesmí být za žádných okolností sdělovány třetím osobám.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 5. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (4)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131.
   
      (5)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (6)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (8)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (9)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (10)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (11)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (12)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (13)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (14)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (16)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (17)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (18)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (19)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (20)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (21)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (22)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (23)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.
   
      (24)  Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 8.
   
      (25)  Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 4.
   
      (26)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   
      (27)  Úř. věst. L 71, 16.3.2017, s. 5.
   
      (28)  Úř. věst. L 86, 31.3.2017, s. 14.
   
      (29)  Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 43.
   
      (30)  Úř. věst. L 201, 2.8.2017, s. 3.
   
      (31)  Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 10.
   
      (32)  Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558.
   
      (33)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA I
      Seznam závazkových faktur vystavených společností Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, které se prohlašují za neplatné:
      
         
         
         
            
               
                  Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
               
               
                  Datum
               
            
            
               
                  AE-20150703-AE
               
               
                  20.7.2015
               
            
            
               
                  AE-20151026-AE
               
               
                  14.11.2015
               
            
            
               
                  PRAF02316001-1
               
               
                  31.3.2016
               
            
            
               
                  AE-20160513-AE
               
               
                  1.6.2016
               
            
            
               
                  AE-20160530-AE
               
               
                  15.6.2016
               
            
            
               
                  PRAF02316001-2
               
               
                  22.4.2016
               
            
            
               
                  AE2017051002
               
               
                  15.5.2017
               
            
         
      
      Seznam závazkových faktur vystavených společností Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, které se prohlašují za neplatné:
      
         
         
         
            
               
                  Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
               
               
                  Datum
               
            
            
               
                  PI-EC130821KR
               
               
                  21.8.2013
               
            
            
               
                  PI-EC130924KR
               
               
                  24.9.2013
               
            
            
               
                  PI-EC130909KR-1
               
               
                  9.9.2013
               
            
            
               
                  PI-EC130909KR-2
               
               
                  9.9.2013
               
            
            
               
                  PI-EC130930KR
               
               
                  24.10.2013
               
            
            
               
                  PI-EC131008KR
               
               
                  4.11.2013
               
            
            
               
                  PI-EC140222KR
               
               
                  4.3.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140114KR
               
               
                  22.1.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140207KR
               
               
                  4.3.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140513KR
               
               
                  18.6.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140416KR
               
               
                  24.4.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140919KR
               
               
                  23.9.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140623KR
               
               
                  8.7.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140821KR
               
               
                  8.9.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140714KR
               
               
                  23.7.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140804KR
               
               
                  25.8.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140919KR-M
               
               
                  30.10.2014
               
            
            
               
                  PI-EC140925KR
               
               
                  11.10.2014
               
            
            
               
                  PI-EC150319KR-1
               
               
                  24.3.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150113KR-55
               
               
                  30.1.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150326KR
               
               
                  26.3.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150319KR-2R
               
               
                  24.3.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150109KR
               
               
                  16.1.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150113KR-57
               
               
                  16.3.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150429KR-1
               
               
                  2.6.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150429KR-2
               
               
                  2.6.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150113KR-57R
               
               
                  26.5.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150617KR
               
               
                  7.8.2015
               
            
            
               
                  PI-EC15813KR
               
               
                  6.9.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150907KR
               
               
                  11.11.2015
               
            
            
               
                  PI-EC15831KR
               
               
                  12.10.2015
               
            
            
               
                  PI-EC151013KR
               
               
                  11.11.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150906KR
               
               
                  1.11.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150918KR
               
               
                  11.11.2015
               
            
            
               
                  PI-EC150930KR
               
               
                  1.11.2015
               
            
            
               
                  PI-EC151025KR
               
               
                  23.12.2015
               
            
            
               
                  PI-EC160113KR
               
               
                  28.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC151224KR4
               
               
                  18.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160111KR
               
               
                  16.2.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160112KR
               
               
                  16.2.2016
               
            
            
               
                  PI-EC151224KR3
               
               
                  18.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC151224KR2
               
               
                  13.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160115KR
               
               
                  28.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160114KR
               
               
                  16.2.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160202KR
               
               
                  28.3.2016
               
            
            
               
                  PI-EC151224KR1
               
               
                  13.1.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160316KR-R
               
               
                  12.4.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160320KR
               
               
                  27.4.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160317KR-R
               
               
                  14.4.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160401KR2
               
               
                  12.5.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160408KR-R
               
               
                  4.5.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160318KR-R
               
               
                  22.4.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160401KR1
               
               
                  12.5.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160407KR-R
               
               
                  4.5.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160409KR
               
               
                  31.5.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160410KR
               
               
                  7.6.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160319KR
               
               
                  25.4.2016
               
            
            
               
                  PI-EC160428KR-1
               
               
                  18.7.2016
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Seznam společností:
      
         
         
         
            
               
                  Název společnosti
               
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
            
            
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
               
                  B798
               
            
            
               
                  Anhui Chaoqun Power Co. Ltd
               
               
                  B800
               
            
            
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B802
               
            
            
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
               
               
                  B801
               
            
            
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
               
                  B803
               
            
            
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
               
                  B804
               
            
            
               
                  Changzhou NESL Solartech Co. Ltd
               
               
                  B806
               
            
            
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd
               
               
                  B807
               
            
            
               
                  CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
               
               
                  B808
               
            
            
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B811
               
            
            
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B812
               
            
            
               
                  CSG PVtech Co. Ltd
               
               
                  B814
               
            
            
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
               
               
                  B809
               
            
            
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd
               
               
                  B816
               
            
            
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
               
                  B817
               
            
            
               
                  Zheijiang Era Solar Co. Ltd
               
               
                  B818
               
            
            
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
               
                  B820
               
            
            
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
               
                  B821
               
            
            
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B822
               
            
            
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
               
                  B824
               
            
            
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd
               
               
                  B826
               
            
            
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd
               
               
                  B827
               
            
            
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
               
                  B828
               
            
            
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd
               
               
                  B829
               
            
            
               
                  Jiangsu Green Power PV Co. Ltd
               
               
                  B831
               
            
            
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd
               
               
                  B832
               
            
            
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B833
               
            
            
               
                  Jiangsu Runda PV Co. Ltd
               
               
                  B834
               
            
            
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
               
                  B835
               
            
            
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
               
                  B837
               
            
            
               
                  Jiangsu Sinski PV Co. Ltd
               
               
                  B838
               
            
            
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd
               
               
                  B839
               
            
            
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B840
               
            
            
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B841
               
            
            
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
               
                  B793
               
            
            
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
               
               
                  B843
               
            
            
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
               
                  B795
               
            
            
               
                  Juli New Energy Co. Ltd
               
               
                  B846
               
            
            
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd
               
               
                  B847
               
            
            
               
                  King-PV Technology Co. Ltd
               
               
                  B848
               
            
            
               
                  Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)
               
               
                  B849
               
            
            
               
                  Lightway Green New Energy Co. Ltd
                  Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
               
               
                  B851
               
            
            
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
               
                  B853
               
            
            
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B854
               
            
            
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B857
               
            
            
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B858
               
            
            
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd
               
               
                  B861
               
            
            
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd
               
               
                  B862
               
            
            
               
                  Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B863
               
            
            
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd
               
               
                  B864
               
            
            
               
                  Perlight Solar Co. Ltd
               
               
                  B865
               
            
            
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
               
                  B870
               
            
            
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B872
               
            
            
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
               
               
                  B873
               
            
            
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B874
               
            
            
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
               
                  B876
               
            
            
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd
               
               
                  B878
               
            
            
               
                  Sopray Energy Co. Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
               
                  B881
               
            
            
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B882
               
            
            
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
               
                  B883
               
            
            
               
                  TDG Holding Co. Ltd
               
               
                  B884
               
            
            
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
               
                  B885
               
            
            
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
               
                  B886
               
            
            
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd
               
               
                  B877
               
            
            
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd
               
               
                  B879
               
            
            
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd
               
               
                  B889
               
            
            
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd
               
               
                  B891
               
            
            
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd
               
               
                  B892
               
            
            
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
                  China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
               
               
                  B893
               
            
            
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B896
               
            
            
               
                  Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B900
               
            
            
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd
               
               
                  B902
               
            
            
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd
               
               
                  B903
               
            
            
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B904
               
            
            
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B905
               
            
            
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
               
                  B906
               
            
            
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd
               
               
                  B907
               
            
            
               
                  Zhejiang Koly Energy Co. Ltd
               
               
                  B908
               
            
            
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
               
                  B910
               
            
            
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B911
               
            
            
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
               
                  B912
               
            
            
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
               
               
                  B914
               
            
            
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd
               
               
                  B915
               
            
            
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B916
               
            
            
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
               
                  B917
               
            
            
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
                  WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD
               
               
                  B918
               
            
            
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
               
                  B920
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.