Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1526 ze dne 6. září 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1526/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 231/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1526
   ze dne 6. září 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka beta-cypermethrin
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U beta-cypermethrinu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny prováděcím rozhodnutím Komise 2011/266/EU (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 13. listopadu 2009 obdrželo Spojené království v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS od společnosti Cerexagri SAS žádost o zařazení účinné látky beta-cypermethrin do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Prováděcím rozhodnutím 2011/266/EU bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS bylo provedeno posouzení účinků uvedené účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí pro použití navrhovaná žadatelem. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 4. dubna 2013 návrh zprávy o posouzení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Uvedený návrh zprávy o posouzení byl přezkoumán členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Úřad předložil Komisi svůj závěr o hodnocení rizik účinné látky beta-cypermethrin z hlediska pesticidů (4) dne 27. května 2014. Úřad dospěl k závěru, že v případě posuzovaných použití beta-cypermethrinu existuje velké riziko pro vodní organismy, včely a necílové členovce. Kromě toho nebylo možné dokončit hodnocení rizik pro půdní a vodní organismy a hodnocení expozice pro podzemní vody, jelikož nebyly poskytnuty dostatečné informace o osudu a chování skupiny cyklopropylového kruhu beta-cypermethrinu. Kromě toho nebyly poskytnuty informace o metabolismu u hospodářských zvířat, které jsou nezbytné pro potvrzení definice reziduí u živočišných produktů, a informace o profilu toxicity metabolitu PBA a jeho významu pro hodnocení rizik pro spotřebitele.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Proto nebylo na základě dostupných informací možné dospět k závěru, že beta-cypermethrin splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky. Kromě toho Komise v souladu s článkem 9 nařízení Komise (EU) No 188/2011 (5) vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem nebylo možné vyvrátit obavy uvedené v 4. bodě odůvodnění. Nebylo proto prokázáno, že při navrhovaných podmínkách použití lze očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující beta-cypermethrin obecně splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto beta-cypermethrin neměl být schválen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tímto nařízením není dotčena možnost pro žadatele předložit další žádost pro beta-cypermethrin podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neschválení účinné látky
   Účinná látka beta-cypermethrin se neschvaluje.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/266/EU ze dne 2. května 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení beta-cypermethrinu, eugenolu, geraniolu a thymolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 114, 4.5.2011, s. 3).
   
      (4)  EFSA (European Food Safety Authority), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cypermethrin. EFSA Journal 2014;12(6):3717, 90 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3717.
   
      (5)  Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.