Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1530 ze dne 7. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1530/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 232/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1530
   ze dne 7. září 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky chizalofop-P-tefuryl
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               S ohledem na čas a na zdroje potřebné k dokončení posuzování žádostí o obnovení schválení velkého počtu účinných látek, jejichž doba platnosti schválení uplyne mezi lety 2019 a 2021, byl prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 6104 (3) vypracován společný pracovní program pro podobné účinné látky, který stanoví priority na základě otázek bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, jak je stanoveno v článku 18 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Doba platnosti schválení účinných látek propachizafop, chizalofop-P-ethyl a chizalofop-P-tefuryl měla původně vypršet mezi lety 2019 a 2021. Vzhledem k tomu, že tyto tři látky jsou esterové varianty chizalofopu, mají podobné vlastnosti. S ohledem na prováděcí rozhodnutí C/2016/6104, nebezpečné vlastnosti chizalofop-P-tefurylu (4) a skutečnost, že tyto tři látky jsou si velmi podobné, je vhodné spojit je dohromady, aby se sladilo načasování jejich posouzení a proces vzájemného hodnocení, které provede Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Dokumentace týkající se těchto tří látek by proto měla být předložena příslušným členským státům zpravodajům ve stejném časovém horizontu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Doba platnosti schválení propachizafopu a chizalofop-P-ethylu skončí dne 30. listopadu 2021. Aby se sladilo načasování posouzení látky chizalofop-P-tefuryl s posouzením ostatních dvou látek, mělo by být období platnosti schválení látky chizalofop-P-tefuryl prodlouženo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žádost o obnovení schválení chizalofop-P-tefurylu byla předložena v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před koncem doby platnosti schválení stanoveným v článku 1 tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením, nebo na co nejbližší datum poté.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v tomto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení účinné látky uvedené v tomto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, u položky 279 v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se datum „30. listopadu 2019“ týkající se chizalofop-P-tefurylu nahrazuje datem „30. listopadu 2021“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Úř. věst. C 357, 29.9.2016, s. 9).
   
      (4)  European Chemicals Agency Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quizalofop-P-tefuryl. Přijato dne 3. června 2016.
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.