Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1533 ze dne 8. září 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1533/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 233/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1533
   ze dne 8. září 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, pokud jde o dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek v Řecku, Španělsku a Itálii
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ve dnech 3. až 8. srpna 2017 informovaly některé členské státy a zúčastněné strany Komisi o vážném narušení trhu v odvětví broskví a nektarinek v důsledku vysoké produkce a zásob, zejména v Řecku, Španělsku a Itálii. Zásoby broskví a nektarinek ve Španělsku činí 87 000 tun, přičemž 50 % broskví nebylo ještě na začátku srpna sklizeno. Zásoby broskví a nektarinek v Itálii činí 130 000 tun, přičemž 30 % broskví je ještě třeba sklidit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k ruskému zákazu dovozu ovoce a zeleniny z Unie v roce 2014 se producenti pokoušeli najít alternativní vývozní trhy. Vývoz do Běloruska, které je v současnosti během sklizně pro broskve a nektarinky první vývozní destinací, se však od roku 2015 snížil o 25 %. Od 1. července 2017 je vývoz ještě více ovlivněn zavedením sanitárních a fytosanitárních opatření v zemích, které jsou členy Euroasijské hospodářské unie, zejména v Bělorusku. Kromě toho je vývoz do třetích zemí obecně obtížný vzhledem k tomu, že tyto produkty podléhají rychlé zkáze.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kombinace těchto okolností má vliv na ceny. Podle dostupných údajů je situace na trhu, a zejména v oblasti cen, velmi podobná roku 2014, kdy Rusko zavedlo své embargo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Španělsko a Itálie potvrdily, že organizace producentů již zavedly preventivní a správní opatření pro řešení krize v rámci svých operačních programů a využily dočasná mimořádná podpůrná opatření stanovená nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 (2). V rámci stávajících režimů už proto neexistuje žádný manévrovací prostor ke stažení dalšího množství produkce z trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Současný stav narušuje výrazně trh v odvětví broskví a nektarinek a tato situace nebo její dopady na trh budou pravděpodobně pokračovat nebo se zhoršovat, přičemž se běžná preventivní a správní opatření pro řešení krize, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ačkoli toto narušení trhu souvisí pouze nepřímo s ruským embargem, z praktických důvodů a v zájmu zjednodušení je vhodné použít stávající systém stanovený v nařízení (EU) 2017/1165.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Aby byl dopad dostatečný a vedl ke stabilizaci trhu, mělo by být množství stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 pro broskve a nektarinky pro producenty v Řecku, Španělsku a Itálii ztrojnásobeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Aby byl dopad na trh okamžitý a přispěl ke stabilizaci cen v průběhu hlavního období sklizně, mělo by se toto nařízení použít se zpětnou platností od data, kdy byla situace formálně a fakticky sdělena Komisi, tj. od dne 3. srpna 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165
   Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   Použije se ode dne 3. srpna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce (Úř. věst. L 170, 1.7.2017, s. 31).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Maximální množství produktů přidělené členskému státu uvedené v čl. 2 odst. 1
            
            
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        (v tunách)
                     
                  
                  
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Jablka a hrušky
                     
                     
                        Švestky
                     
                     
                        Pomeranče, klementinky, mandarinky a citrony
                     
                     
                        Broskve a nektarinky
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        21 845
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        1 615
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Řecko
                     
                     
                        680
                     
                     
                        4 165
                     
                     
                        2 040
                     
                     
                        16 065
                     
                  
                  
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        1 955
                     
                     
                        1 275
                     
                     
                        14 110
                     
                     
                        29 325
                     
                  
                  
                     
                        Francie
                     
                     
                        3 060
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Chorvatsko
                     
                     
                        510
                     
                     
                         
                     
                     
                        850
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        4 505
                     
                     
                        3 910
                     
                     
                        850
                     
                     
                        7 140
                     
                  
                  
                     
                        Kypr
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        3 060
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        5 865
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        510
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Polsko
                     
                     
                        75 565
                     
                     
                        425
                     
                     
                         
                     
                     
                        510
                     
                  
                  
                     
                        Portugalsko
                     
                     
                        935
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.