Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1536 ze dne 11. září 2017 o mimořádném opatření ve formě podpory pro hospodářství s nejvýše padesáti kusy prasat nacházející se v určitých oblastech Polska při ukončování produkce vepřového masa kvůli novým požadavkům souvisejícím s africkým morem prasat

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1536/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 234/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1536
   ze dne 11. září 2017
   o mimořádném opatření ve formě podpory pro hospodářství s nejvýše padesáti kusy prasat nacházející se v určitých oblastech Polska při ukončování produkce vepřového masa kvůli novým požadavkům souvisejícím s africkým morem prasat
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 221 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Africký mor prasat je jednou z nejvýznamnějších infekčních nákaz prasat. Na východní hranici Unie se od roku 2014 objevují ohniska jak u volně žijících zvířat, tak u zvířat z hospodářství, přičemž na úrovni Unie se za účelem tlumení této nákazy přijímají přísná hygienická omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby se zvýšila celková úroveň biologické bezpečnosti v zeměpisné oblasti, jež čelí vysokému riziku afrického moru prasat, a aby se předešlo novým ohniskům v hospodářstvích, stanovilo Polsko prostřednictvím nařízení ministra pro zemědělství a rozvoj venkova ze dne 5. července 2017, kterým se mění nařízení o opatřeních přijatých v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (2), pro hospodářství nové vnitrostátní požadavky, které jdou nad rámec stávajících požadavků Unie. Tyto nové požadavky se týkají zejména zacházení se zvířaty a jejich krmení, výstavby, dezinfekce a kontrolování přístupu do hospodářství. Některá hospodářství budou nucena v určité lhůtě stanovené polskými orgány ukončit produkci vepřového masa.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Hygienická omezení přijatá v reakci na ohniska afrického moru prasat silně postihla trh s vepřovým masem na vnitrostátní i unijní úrovni, a nedávno proto byla přijata výjimečná tržní opatření podle článku 220 nařízení (EU) č. 1308/2013. Jelikož odvětví vepřového masa v Unii je silně závislé na vývozu, další případy afrického moru prasat v hospodářstvích, pokud by měla být uplatněna obchodní omezení, by mohly vážně destabilizovat trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za těchto okolností jsou opatření, která Polsko dobrovolně přijalo, nutná ke snížení rizika dalších případů afrického moru prasat, a v konečném důsledku tudíž přispívají ke stabilitě unijního trhu s vepřovým masem v budoucnu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že většina ohnisek afrického moru prasat v hospodářstvích na polském území byla zaznamenána v hospodářstvích chovajících prasata v malém počtu a že v rizikových zónách chová 50 % hospodářství méně než 10 prasat a 90 % hospodářství méně než 50 prasat, je zvlášť žádoucí a v zájmu Unie, aby Polsko uplatnilo uvedená opatření u těchto hospodářství. Tato hospodářství však nemohou unést zátěž a náklady, které si splnění nových požadavků vyžádá, a kvůli uplatňování daných požadavků budou tudíž ve většině případů nucena produkci vepřového masa ukončit, což znamená, že dotčení producenti do budoucna přijdou o významnou část svých příjmů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Skutečnost, že z hlediska stability unijního trhu je v zájmu Unie, aby se nová polská opatření uplatňovala právě na tato hospodářství, která v důsledku příslušných požadavků ztratí příjem, představuje konkrétní problém ve smyslu článku 221 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento konkrétní problém nelze řešit přijetím opatření podle článku 219 nebo 220 uvedeného nařízení. Za prvé není zvlášť spojen s některým stávajícím narušením trhu nebo s některou aktuální přesně určenou hrozbou takového narušení. Za druhé pak polská opatření nepředstavují omezení obchodu, jak je uvedeno v článku 220 nařízení (EU) č. 1308/2013, a jejich cílem není přímo zabránit šíření současných ohnisek afrického moru prasat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na vztah mezi velikostí hospodářství a jeho schopností přizpůsobit se novým požadavkům a na údaje o předchozích ohniscích by mělo být toto mimořádné opatření vázáno na maximální velikost stáda. Aby se předešlo riziku podvodů, měla by být příslušná velikost stáda hospodářství omezena na průměrnou velikost v nedávné době. Aby se zabránilo náhlým nárůstům nabídky vepřového masa v dotčených oblastech a veškerým možným negativním dopadům na trh, měla by být stanovena lhůta, ve které mají být po vydání příkazu k ukončení produkce vepřového masa zvířata z hospodářství odstraněna, a to s přihlédnutím k běžnému cyklu produkce. Z administrativních důvodů by měla být stanovena maximální lhůta, ve které budou moci držitelé po ukončení produkce vepřového masa požádat o podporu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby se vyloučilo jakékoli riziko dvojího financování, neměla by být příslušná ztráta příjmu kompenzována státní podporou či pojistným plněním a podpora by měla být omezena na způsobilá zvířata, na něž nebyl jinak poskytnut žádný finanční příspěvek Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Aby se vyloučilo jakékoli riziko nadměrné kompenzace, mělo by se příjemcům taktéž umožnit, aby produkci po určité době opět obnovili, a sice za předpokladu, že doloží splnění nových požadavků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podpora, ať už jde o její příjemce, nebo o její celkovou výši, by měla být omezena na to, co je k řešení mimořádné situace nezbytně nutné. Podpora poskytovaná příjemci by měla odpovídat paušální sazbě za zvíře, která pokryje krátkodobou ztrátu příjmu z produkce. Celková výše podpory a celkový rozpočtový příděl by měly vycházet z informací získaných z Polska a měly by odpovídat příjmům z produkce vepřového masa u příslušné průměrné velikosti stáda daného hospodářství. Jelikož podpora bude kompenzovat jen omezenou část ztráty budoucích příjmů, kterou držitelé ukončující produkci ponesou, mělo by Polsko dostat možnost poskytovat těmto držitelům další podporu za týchž podmínek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Mělo by se stanovit, že příslušné orgány v Polsku přijmou veškerá nezbytná opatření, provedou všechny požadované kontroly a následně o nich informují Komisi. Součástí těchto kontrol by měly být zejména kontroly způsobilosti a správnosti žádostí o podporu. Počet způsobilých zvířat by se měl stanovit na základě veškerých vhodných prostředků, které mají příslušné orgány k dispozici, a to zejména s pomocí terénních kontrol v hospodářstvích, historických záznamů a povinné evidence hospodářství, jak je stanoveno ve směrnici Rady 2008/71/ES (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V souladu s článkem 221 nařízení (EU) č. 1308/2013 by mělo být opatření omezeno na dobu nejvýše dvanácti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Platby, které Polsko provede ve prospěch příjemců po uplynutí této doby, by neměly být způsobilé pro financování z prostředků Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V zájmu řádného rozpočtového řízení tohoto opatření a včasných plateb producentům by se nemělo použít ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Aby mohla Unie sledovat účinnost tohoto mimořádného opatření, mělo by Polsko Komisi sdělovat podrobné informace o jeho realizaci. Aby mohla Unie provést finanční kontrolu, mělo by Polsko Komisi předložit vyúčtování plateb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Vzhledem k tomu, že žádosti o podporu lze podávat k různým datům v závislosti na tom, kdy jednotliví žadatelé ukončí produkci, během doby, jež může trvat až dvanáct měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, je vhodné v zájmu jednoznačnosti a právní jistoty považovat datum vstupu tohoto nařízení v platnost za rozhodnou skutečnost pro směnný kurz ve vztahu k výši podpory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Držitelé prasat, kterým příslušné orgány přikázaly ukončit produkci vepřového masa v souladu s polským nařízením ministra pro zemědělství a rozvoj venkova ze dne 6. května 2015 o opatřeních přijatých v souvislosti s výskytem afrického moru prasat (5) ve znění nařízení ze dne 5. července 2017 (dále jen „polské nařízení“), mohou získat podporu, a to za předpokladu splnění těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               v době vydání příkazu se předmětné hospodářství nacházelo v jedné z oblastí Polska, na něž se vztahují veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat uvedená v příloze prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU (6) ve znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/1481 (7);
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               držitelé neměli v době od 1. července 2016 do 30. června 2017 průměrně více než padesát prasat a v době kontrolní návštěvy, která vedla k vydání příkazu k ukončení produkce vepřového masa, měli alespoň jedno prase;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zvířata byla z hospodářství držitele odstraněna ve lhůtě stanovené příslušnými orgány, nejpozději však do 120 dnů poté, co příslušné orgány vydaly příkaz k ukončení produkce vepřového masa;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               držitelé podali žádost o podporu ve lhůtě, kterou Polsko stanovilo;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               držitelé nezískali za tutéž ztrátu příjmu nebo za tatáž zvířata státní podporu, pojistné plnění nebo podporu financovanou z příspěvku Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (8).
            
         
      
   
   2.   Podpora se poskytuje, aniž je dotčena možnost držitelů uvedených v odstavci 1 produkci vepřového masa po dvou letech opět obnovit za předpokladu, že doloží splnění požadavků stanovených polským nařízením.
   Článek 2
   1.   Podpora činí 33 EUR za každé sele do 20 kg a 52 EUR za každé jiné prase, přičemž nepřekročí maximální výši 9 300 000 EUR, jež pokrývá maximální celkový počet 10 000 selat do 20 kg a 171 654 ostatních prasat.
   2.   Počet způsobilých zvířat v každém hospodářství se stanoví na základě průměrného počtu zvířat, která byla v daném hospodářství chována v době od 1. července 2016 do 30. června 2017, podle polského systému identifikace a evidence zvířat.
   3.   Za účelem dosažení cílů polského nařízení může Polsko poskytovat dodatečnou podporu do maximální výše 100 % podpory Unie, pokud se tak bude dít za stejných podmínek a podpora bude vyplacena nejpozději do dvanácti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   Článek 3
   Polsko přijme veškerá nezbytná opatření, včetně důkladných správních kontrol a kontrol na místě v souladu s články 58 a 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (9), aby bylo zajištěno splnění podmínek stanovených v tomto nařízení. Polsko zejména ověří:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               způsobilost žadatele;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               počet způsobilých selat do 20 kg a jiných prasat uvedených v čl. 2 odst. 2 na základě terénních kontrol v hospodářstvích, historických záznamů a evidence hospodářství vedené v souladu s čl. 4 odst. 1 směrnice 2008/71/ES;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               v případě každého způsobilého žadatele skutečnost, že byla všechna prasata z hospodářství odstraněna ve lhůtě stanovené příslušnými orgány, nejpozději však do 120 dnů po vydání příkazu k ukončení produkce vepřového masa;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               v případě každého způsobilého žadatele skutečnost, že během celého období, po které v příslušné oblasti platí veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a), nejsou v hospodářství přítomna žádná prasata;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               skutečnost, že žádný způsobilý žadatel neobdržel ve vztahu k téže ztrátě příjmu nebo k týmž zvířatům finanční prostředky z jakýchkoli jiných zdrojů podle čl. 1 odst. 1 písm. e).
            
         
      
   
   Článek 4
   1.   Podpora se způsobilým žadatelům vyplácí po předložení písemných dokladů, jež svědčí o tom, že všechna zvířata byla z hospodářství odstraněna ve lhůtě stanovené příslušnými orgány, nejpozději však do 120 dnů poté, co příslušné orgány vydaly příkaz k ukončení produkce vepřového masa.
   2.   Aniž je dotčen čl. 1 odst. 2, pokud se v hospodářství zjistí přítomnost prasat po datu uvedeném v odstavci 1 a během období, po které v příslušné oblasti platí veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a), vrací se podpora zpět a uplatní se sankce.
   Článek 5
   1.   Výdaje jsou způsobilé k financování z prostředků Unie pouze tehdy, pokud je Polsko příjemcům vyplatí nejpozději do dvanácti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije.
   Článek 6
   1.   Polsko informuje Komisi o opatřeních přijatých v souladu s článkem 3, a to nejpozději 21 dnů od vstupu tohoto nařízení v platnost.
   2.   Nejpozději patnáct měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost zašle Polsko Komisi podrobnou zprávu o provádění tohoto nařízení, včetně podrobných informací o realizaci přijatých opatření a o kontrolách prováděných podle článku 3.
   3.   Polsko předloží Komisi vyúčtování plateb.
   Článek 7
   Datum vstupu tohoto nařízení v platnost je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám uvedeným v článku 2.
   Článek 8
   Podpora uvedená v článku 1 se považuje za opatření pro podporu zemědělských trhů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.
   Článek 9
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Dziennik Ustaw (polská sbírka zákonů) 2017, č. 1333.
   
      (3)  Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
   
      (5)  Dziennik Ustaw (polská sbírka zákonů) 2015, č. 711.
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1481 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 211, 17.8.2017, s. 46).
   
      (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.