Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1538/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 240/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1538
      ze dne 25. srpna 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25)
      
      RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
      s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 3, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5 písm. d) a článek 10 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména na čl. 21 odst. 1, článek 140 a čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,
      s ohledem na veřejnou konzultaci v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (3) stanoví požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu, které mají dohlížené subjekty předkládat vnitrostátním příslušným orgánům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) vyžaduje, aby dohlížené subjekty vykazovaly finanční informace v oblasti dohledu podle šablon vypracovaných Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a stanovených prováděcím nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala v červenci 2014 mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 „Finanční nástroje“ (dále jen „IFRS 9“), jenž nahradí stávající standard výkaznictví pro finanční nástroje – mezinárodní účetní standard 39 „Finanční nástroje: účtování a oceňování“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  IFRS 9 byl začleněn do práva Unie nařízením Komise (EU) 2016/2067 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  S cílem zohlednit ustanovení IFRS 9 bylo prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1443 (6). Součástí změn jsou mimo jiné úpravy šablon a pokynů, které se týkají vykazování finančních informací v oblasti dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) je třeba uvést do souladu s pozměněným účetním rámcem a prováděcím nařízením (EU) 2017/1443. Kromě toho je třeba v nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) provést drobné technické a terminologické změny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit v souladu s postupem podle čl. 26 odst. 7 a 8 nařízení (EU) č. 1024/2013,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změny
      Nařízení (EU) č. 2015/534 (ECB/2015/13) se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 1 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 1
                  Předmět a všeobecné zásady
                  1.   Toto nařízení vymezuje požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu, které mají vnitrostátním příslušným orgánům předkládat:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              významné úvěrové instituce, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písm. a) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              významné úvěrové instituce na individuálním základě a významné pobočky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              významné úvěrové instituce, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              méně významné úvěrové instituce, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písm. e) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              méně významné úvěrové instituce na individuálním základě a méně významné pobočky.
                           
                        
                     
                  
                  2.   Odchylně od článků 7 a 14 nemusí úvěrové instituce, kterým byla udělena výjimka z uplatňování obezřetnostních požadavků na individuálním základě v souladu s článkem 7 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazovat finanční informace v oblasti dohledu na individuálním základě v souladu s tímto nařízením. Pokud úvěrové instituce nevykazují finanční informace v oblasti dohledu na individuálním základě v souladu s tímto odstavcem, předkládají vnitrostátní příslušné orgány ECB šablonu podle přílohy III nebo IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou v souvislosti s těmito úvěrovými institucemi shromažďují.
                  3.   Pokud příslušné orgány včetně ECB v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžadují, aby instituce plnily povinnosti vymezené v části druhé až čtvrté a v části šesté až osmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v hlavě VII směrnice 2013/36/EU na subkonsolidovaném základě, plní tyto instituce i na subkonsolidovaném základě požadavky, které jsou v tomto nařízení vymezeny na konsolidovaném základě.
                  3a.   Pokud mateřské instituce uplatňují postup individuální konsolidace v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, plní tyto instituce požadavky, které jsou vymezeny v tomto nařízení na individuálním základě, výhradně za použití postupu individuální konsolidace.
                  4.   Vnitrostátní příslušné orgány a/nebo národní centrální banky mohou údaje shromážděné podle tohoto nařízení použít pro jakékoli jiné úkoly.
                  5.   Tímto nařízením nejsou dotčeny účetní standardy, které dohlížené subjekty používají ve svých konsolidovaných účetních závěrkách nebo ročních účetních závěrkách, ani se jím nemění účetní standardy používané pro vykazování v oblasti dohledu. Vzhledem k tomu, že dohlížené subjekty používají různé účetní standardy, předávají se pouze informace týkající se pravidel oceňování, včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle příslušných účetních standardů a které příslušné dohlížené subjekty na individuálním nebo konsolidovaném základě uplatňují. Za tímto účelem jsou pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, stanoveny zvláštní šablony pro vykazování. Datové body v šablonách, které se v případě příslušných dohlížených subjektů neuplatní, se nemusí vykazovat.
                  6.   Významné a méně významné pobočky mohou informace, které musí poskytovat podle tohoto nařízení, relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu předkládat prostřednictvím úvěrové instituce, která je zřídila.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Článek 2 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              bod 3 se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              doplňují se body 6 až 9, které znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(6)
                                       
                                       
                                          „významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která má postavení významného dohlíženého subjektu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (7)
                                       
                                       
                                          „méně významnou úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce, která nemá postavení významného dohlíženého subjektu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (8)
                                       
                                       
                                          „významnou pobočkou“ se rozumí pobočka, která má postavení významného dohlíženého subjektu, jenž není součástí dohlížené skupiny, zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          (9)
                                       
                                       
                                          „méně významnou pobočkou“ se rozumí pobočka, která nemá postavení významného dohlíženého subjektu, jenž není součástí dohlížené skupiny, zřízená v zúčastněném členském státě úvěrovou institucí usazenou v nezúčastněném členském státě.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Článek 3 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 3
                  Změna statusu dohlíženého subjektu
                  1.   Pro účely tohoto nařízení je dohlížený subjekt klasifikován jako významný po uplynutí 12 měsíců od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Jako významný dohlížený subjekt vykáže informace v souladu s hlavou II tohoto nařízení v první referenční den vykazování, který nastane poté, co byl klasifikován jako významný.
                  2.   Pro účely tohoto nařízení je dohlížený subjekt klasifikován jako méně významný, jakmile mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Od tohoto okamžiku začne vykazovat informace v souladu s hlavou III tohoto nařízení.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Název hlavy II se nahrazuje tímto:
                  „HLAVA II
                  
                     VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY VÝZNAMNÝCH ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ NA KONSOLIDOVANÉM A INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY VÝZNAMNÝCH POBOČEK NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Kapitola I hlavy II se nahrazuje tímto:
                  „KAPITOLA I
                  
                  
                     
                        Vykazování na konsolidovaném základě
                     
                  
                  Článek 4
                  Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce, které používají IFRS pro vykazování v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013
                  V souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují finanční informace v oblasti dohledu podle článků 2, 3 a 10 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 na konsolidovaném základě.
                  Článek 5
                  Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce, které používají vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS
                  V souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v článku 4 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle článků 2, 3 a 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  název kapitoly II hlavy II se nahrazuje tímto:
                  „KAPITOLA II
                  
                  
                     
                        Vykazování na individuálním základě
                     “;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Článek 6 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 6
                  Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, a pro významné pobočky
                  1.   Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. To platí i pro významné pobočky.
                  2.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 1 zahrnuje informace uvedené v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 včetně informací uvedených v šabloně 40.1 přílohy III uvedeného nařízení a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.
                  3.   Významné úvěrové instituce (kromě institucí uvedených v odstavci 1), které nejsou součástí významné dohlížené skupiny a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. To platí i pro významné pobočky.
                  4.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 3 zahrnuje informace uvedené v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 včetně informací uvedených v šabloně 40.1 přílohy IV uvedeného nařízení a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.
                  5.   Informace uvedené v odstavcích 2 a 4 zahrnují pouze informace, které se týkají:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosu a nákladů, které dohlížený subjekt zachycuje podle použitelných účetních standardů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              podrozvahových expozic a činností, do nichž je dohlížený subjekt zapojen;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              transakcí, které nejsou uvedeny v písmenu a) a b) a které provádí dohlížený subjekt;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              pravidel oceňování, včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle použitelných účetních standardů a které dohlížený subjekt uplatňuje.
                           
                        
                     
                  
                  6.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2 a 4, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.
                  7.   Odchylně od odstavců 2 a 4 významné úvěrové instituce, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují informace uvedené v šablonách 17.1, 17.2 a 17.3 v přílohách III a IV a informace uvedené v šabloně 40.2 v přílohách III a IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, jen pokud sestavují konsolidovanou účetní závěrku.
                  8.   Odchylně od odstavců 2 a 4 významné pobočky nemusí vykazovat informace uvedené v šablonách 17.1, 17.2 a 17.3 v přílohách III a IV a informace uvedené v šablonách 40.1 a 40.2 v přílohách III a IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Název článku 7 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 7
                  
                     Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které jsou součástí významné dohlížené skupiny“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
                  „1.   Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. Tyto úvěrové instituce vykazují finanční informace v oblasti dohledu s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze I.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Článek 8 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 8
                  Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro významné úvěrové instituce a významné pobočky
                  1.   Informace o významných úvěrových institucích a významných pobočkách uvedené v článcích 6 a 7 se předávají s těmito referenčními daty vykazování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              pro roční vykazování: k 31. prosinci.
                           
                        
                     
                  
                  2.   Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.
                  3.   Je-li významným úvěrovým institucím umožněno roční účetní závěrky vypracovávat na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.
                  4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace o významných úvěrových institucích a významných pobočkách uvedené v článcích 6 a 7 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v případě významných úvěrových institucí, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, a významných poboček, 10. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v případě významných úvěrových institucí, které jsou součástí významné dohlížené skupiny, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                           
                        
                     
                  
                  5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí významné úvěrové instituce a významné pobočky vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Kapitola III hlavy II se nahrazuje tímto:
                  „KAPITOLA III
                  
                  
                     
                        Vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi
                     
                  
                  Článek 9
                  Formát a periodicita vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi
                  1.   Finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, se vykazují takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Významné úvěrové instituce, které používají IFRS na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002, včetně institucí, které tyto standardy používají pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, zajistí, aby finanční informace v oblasti dohledu uvedené v odstavci 1 přílohy II, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, byly na individuálním základě předkládány relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v písmeni a) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, zajistí, aby finanční informace v oblasti dohledu uvedené v odstavci 2 přílohy II, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, byly na individuálním základě předkládány relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                           
                        
                     
                  
                  1a.   Pokud jedna nebo více úvěrových institucí v rámci dohlížené skupiny uplatňuje obezřetnostní požadavky na konsolidovaném základě, vztahuje se odstavec 1 jen na úvěrovou instituci usazenou v zúčastněném členském státě a na nejvyšší úrovni konsolidace.
                  2.   Odchylně od odstavce 1 se nevykazují finanční informace o dceřiných podnicích, jejichž celková hodnota aktiv nepřesahuje 3 miliardy EUR. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.
                  3.   Informace se vykazují v souladu s odstavcem 1 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Vykazování v souladu s odstavcem 1 se nevyžaduje od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.
                  Článek 10
                  Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro vykazování ze strany významných úvěrových institucí, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi
                  1.   Informace uvedené v článku 9 jsou shromažďovány ke stejným referenčním datům vykazování jako finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají přidružených významných úvěrových institucí, jež vykazují na konsolidovaném základě. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku, který se používá pro vykazování finančních informací, do referenčního data vykazování.
                  2.   Vnitrostátní příslušné orgány předkládají ECB informace o dceřiných podnicích usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi podle článku 9 do konce pracovní doby v 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                  3.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí úvěrové instituce vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tuto lhůtu.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Název hlavy III se nahrazuje tímto:
                  „HLAVA III
                  
                     VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY MÉNĚ VÝZNAMNÝCH ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ NA KONSOLIDOVANÉM A INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ A VYKAZOVÁNÍ ZE STRANY MÉNĚ VÝZNAMNÝCH POBOČEK NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Kapitola I hlavy III se nahrazuje tímto:
                  „KAPITOLA I
                  
                  
                     
                        Vykazování na konsolidovaném základě
                     
                  
                  Článek 11
                  Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě v případě méně významných úvěrových institucí
                  1.   Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 pro vykazování v oblasti dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na konsolidovaném základě.
                  2.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.
                  3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  4.   Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na konsolidovaném základě na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na konsolidovaném základě. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.
                  5.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  6.   Odchylně od odstavců 4 a 5 finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají na konsolidovaném základě celkovou hodnotu ve výši maximálně 3 miliardy EUR, namísto informací uvedených v odstavci 4 tohoto článku zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv úvěrových institucí na konsolidovaném základě určuje na základě obezřetnostních konsolidovaných výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv určit na základě obezřetnostních konsolidovaných výkazů, určí se na základě poslední auditované konsolidované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě konsolidované roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.
                  7.   Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 4 a 5 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 6, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.
                  8.   Informace uvedené v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.
                  9.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.
                  Článek 12
                  Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro méně významné úvěrové instituce
                  1.   Informace, které vykazují méně významné úvěrové instituce na konsolidovaném základě a které jsou uvedeny v článku 11, se předávají s těmito referenčními daty vykazování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              pro roční vykazování: k 31. prosinci.
                           
                        
                     
                  
                  2.   Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.
                  3.   Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným úvěrovým institucím umožnily, aby finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na konsolidovaném základě na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně tak, že pokrývají období od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.
                  4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace uvedené v článku 11 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v případě méně významných úvěrových institucí, které jsou usazeny v zúčastněném členském státě a které vykazují na nejvyšší úrovni konsolidace, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v případě méně významných úvěrových institucí, které vykazují na konsolidovaném základě a které nejsou institucemi uvedenými v písmeni a), 35. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.
                           
                        
                     
                  
                  5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí úvěrové instituce vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  název kapitoly II hlavy III se nahrazuje tímto:
                  „KAPITOLA II
                  
                  
                     
                        Vykazování na individuálním základě
                     “;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Článek 13 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 13
                  Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro méně významné úvěrové instituce, které nejsou součástí dohlížené skupiny, a pro méně významné pobočky
                  1.   Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které nejsou součástí dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. To platí i pro méně významné pobočky.
                  2.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.
                  3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  4.   Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které nejsou součástí dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. To platí i pro méně významné pobočky.
                  5.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 4 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.
                  6.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  7.   Z ustanovení odstavců 2, 3, 5 a 6 jsou dány tyto výjimky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu 3 miliardy EUR nebo nižší, namísto informací uvedených v odstavci 2, 3, 5 nebo 6 zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              méně významná pobočka nevykazuje finanční informace v oblasti dohledu, pokud celková hodnota jejích aktiv nepřesahuje 3 miliardy EUR.
                           
                        
                     
                  
                  8.   Pro účely odstavce 7 se celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné úvěrové instituce určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné pobočky určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě statistických údajů vykázaných podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (*1).
                  9.   Méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 2, 3, 5 a 6 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce nebo méně významné pobočky ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 7, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce nebo méně významné pobočky ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.
                  10.   Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.
                  11.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.
                  
                     (*1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Článek 14 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 14
                  Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro úvěrové instituce, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny
                  1.   Méně významné úvěrové instituce, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě.
                  2.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 1 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v příloze II.
                  3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  4.   Méně významné úvěrové instituce, které nejsou institucemi uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.
                  5.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu podle odstavce 4 se uskutečňuje s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a zahrnuje společné minimální informace uvedené v příloze II.
                  6.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečnou šablonu podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, kterou vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakékoli takové dodatečné šabloně, kterou zamýšlejí ECB předat.
                  7.   Odchylně od odstavců 2, 3, 5 a 6 vykazování finančních informací v oblasti dohledu ze strany méně významných úvěrových institucí, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu nejvýše 3 miliardy EUR, zahrnuje informace uvedené v příloze III. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce určuje na základě obezřetnostních výkazů v souladu s příslušnými právními předpisy. Nelze-li celkovou hodnotu aktiv méně významné úvěrové instituce určit na základě obezřetnostních výkazů, určí se na základě poslední auditované roční účetní závěrky, a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy.
                  8.   Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavci 2, 3, 5 a 6 od příštího referenčního data pro čtvrtletní vykazování, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce ke čtyřem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování přesáhne 3 miliardy EUR. Méně významné úvěrové instituce začnou vykazovat informace v souladu s odstavcem 7, pokud celková hodnota aktiv méně významné úvěrové instituce ke třem po sobě jdoucím referenčním datům pro čtvrtletní vykazování nepřesáhne 3 miliardy EUR.
                  9.   Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.
                  10.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy zahrnuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Článek 15 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 15
                  Referenční data vykazování a dny pro zasílání zpráv pro méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky
                  1.   Informace o méně významných úvěrových institucích a méně významných pobočkách uvedené v článcích 13 a 14 se předávají s těmito referenčními daty vykazování:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              pro roční vykazování: k 31. prosinci.
                           
                        
                     
                  
                  2.   Informace týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data vykazování.
                  3.   Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným úvěrovým institucím umožnily, aby své finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data vykazování konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data vykazování jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Údaje týkající se daného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data vykazování.
                  4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají finanční informace v oblasti dohledu týkající se méně významných úvěrových institucí a méně významných poboček, uvedené v článcích 13 a 14, do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v případě méně významných úvěrových institucí, které nejsou součástí dohlížené skupiny, a méně významných poboček, 25. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v případě méně významných úvěrových institucí, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, 35. pracovní den po dnech pro zasílání zpráv uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 680/2014.
                           
                        
                     
                  
                  5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí méně významné úvěrové instituce a méně významné pobočky vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Článek 17 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 17
                  Jazyk informačních technologií pro přenos informací od vnitrostátních příslušných orgánů do ECB
                  S cílem poskytnout jednotný technický formát pro výměnu údajů předávají vnitrostátní příslušné orgány informace uvedené v tomto nařízení podle příslušné taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“. Pro tyto účely se vnitrostátní příslušné orgány řídí specifikacemi uvedenými v článku 6 rozhodnutí ECB/2014/29.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Článek 18 se zrušuje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Článek 19 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 19
                  Přechodná ustanovení
                  1.   Pokud se méně významný dohlížený subjekt stane významným před 1. lednem 2018, bude klasifikován jako významný dohlížený subjekt pro účely tohoto nařízení po uplynutí 18 měsíců od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).
                  2.   Pokud celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu na individuálním nebo konsolidovaném základě přesáhne 3 miliardy EUR před 1. lednem 2018, začne tento subjekt vykazovat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení k prvnímu referenčnímu datu vykazování, jež nastane po uplynutí nejméně 18 měsíců po překročení uvedené prahové hodnoty.
                  3.   Pokud celková hodnota aktiv dceřiného podniku usazeného v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi přesáhne 3 miliardy EUR před 1. lednem 2018, vykazují se informace v souladu s čl. 9 odst. 1 k prvnímu referenčnímu datu vykazování, jež nastane po uplynutí nejméně 18 měsíců po překročení uvedené prahové hodnoty.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Příloha IV se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Příloha V se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Závěrečná ustanovení
      1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      2.   Toto nařízení se použije na dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, včetně subjektů, které používají IFRS pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, počínaje prvním referenčním datem vykazování ve finančním roce dotčeného subjektu následujícím po 31. prosinci 2017.
      3.   Toto nařízení se použije na významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, od 1. ledna 2018.
      4.   Toto nařízení se použije na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, od 1. ledna 2018.
      5.   Bez ohledu na výše uvedené může ECB na žádost vnitrostátního příslušného orgánu rozhodnout, že se toto nařízení použije na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou usazeny v členském státě daného vnitrostátního příslušného orgánu, od 1. ledna 2019, pokud dotčený vnitrostátní účetní rámec není v souladu s IFRS.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
         Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. srpna 2017.
         
            
               Za Radu guvernérů ECB
            
            
               prezident ECB
            
            Mario DRAGHI
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
      
         (2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.
      
         (3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 9 (Úř. věst. L 323, 29.11.2016, s. 1).
      
         (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1443 ze dne 29. června 2017, kterým se mění provádění nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 213, 17.8.2017, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Příloha I a II nařízení (EU) č. 2015/534 (ECB/2015/13) se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Příloha I se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v odstavcích 1 a 2 se slova „dohlížené skupiny a“ zrušují;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „2a.
                                          
                                          
                                             Odchylně od odstavce 2 může každý vnitrostátní příslušný orgán rozhodnout, že subjekty uvedené v odstavci 2 a usazené v jeho členském státě mají vykazovat:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         informace uvedené v šabloně 9.1 nebo informace uvedené v šabloně 9.1.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         informace uvedené v šabloně 11.1 nebo informace uvedené v šabloně 11.2 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         informace uvedené v šabloně 12.0 nebo informace uvedené v šabloně 12.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         informace uvedené v šabloně 16.3 nebo informace uvedené v šabloně 16.4 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „4.
                                          
                                          
                                             Šablony 17.1, 17.2 a 17.3 v tabulkách 1 a 2 jsou dány pouze pro úvěrové instituce vykazující na konsolidovaném základě. Šablona 40.1 v tabulkách 1 a 2 je dána pro úvěrové instituce vykazující na konsolidovaném základě a úvěrové instituce, které nejsou součástí skupiny a které vykazují na individuálním základě.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 Tabulky 1 a 2 se nahrazují tímto:
                              
                           
                        
                     
                     „Tabulka 1
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    Číslo šablony
                                 
                              
                              
                                 
                                    Název šablony nebo skupiny šablon
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1.1
                              
                              
                                 Rozvaha: aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 1.2
                              
                              
                                 Rozvaha: závazky
                              
                           
                           
                              
                                 1.3
                              
                              
                                 Rozvaha: vlastní kapitál
                              
                           
                           
                              
                                 2
                              
                              
                                 
                                    Výkaz zisku nebo ztráty
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 4.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
                              
                           
                           
                              
                                 4.2.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                              
                           
                           
                              
                                 4.2.2
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                              
                           
                           
                              
                                 4.3.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                              
                           
                           
                              
                                 4.4.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                              
                           
                           
                              
                                 4.5
                              
                              
                                 Podřízená finanční aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 5.1
                              
                              
                                 
                                    Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 6.1
                              
                              
                                 
                                    Struktura úvěrů a pohledávek jiných než k obchodování poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura finančních závazků
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 8.1
                              
                              
                                 Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 8.2
                              
                              
                                 Podřízené finanční závazky
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 9.1.1
                              
                              
                                 Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 9.2
                              
                              
                                 Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 10
                              
                              
                                 
                                    Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zajišťovací účetnictví
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 11.1
                              
                              
                                 Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 12.1
                              
                              
                                 Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Přijatý kolaterál a záruky
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 13.1
                              
                              
                                 Struktura zajištění a záruk podle úvěrů a pohledávek jiných než držených k obchodování
                              
                           
                           
                              
                                 13.2
                              
                              
                                 Zajištění získané převzetím během období [držené k rozvahovému dni]
                              
                           
                           
                              
                                 13.3
                              
                              
                                 Zajištění získané převzetím [hmotná aktiva], kumulované
                              
                           
                           
                              
                                 14
                              
                              
                                 
                                    Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 16.1
                              
                              
                                 Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 16.3
                              
                              
                                 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: rozvaha
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 17.1
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 17.2
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 17.3
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Závazky
                              
                           
                           
                              
                                 18
                              
                              
                                 
                                    Výkonné a nevýkonné expozice
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 19
                              
                              
                                 
                                    Expozice s úlevou
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Geografická struktura
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 20.4
                              
                              
                                 Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 20.5
                              
                              
                                 Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 20.6
                              
                              
                                 Geografická struktura závazků podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 4 [ROČNÍ]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura skupiny
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 40.1
                              
                              
                                 Struktura skupiny: „členové jednotlivě“
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                     
                     
                        Tabulka 2
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    Číslo šablony
                                 
                              
                              
                                 
                                    Název šablony nebo skupiny šablon
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1.1
                              
                              
                                 Rozvaha: aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 1.2
                              
                              
                                 Rozvaha: závazky
                              
                           
                           
                              
                                 1.3
                              
                              
                                 Rozvaha: vlastní kapitál
                              
                           
                           
                              
                                 2
                              
                              
                                 
                                    Výkaz zisku nebo ztráty
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 4.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
                              
                           
                           
                              
                                 4.2.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                              
                           
                           
                              
                                 4.2.2
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                              
                           
                           
                              
                                 4.3.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                              
                           
                           
                              
                                 4.4.1
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                              
                           
                           
                              
                                 4.5
                              
                              
                                 Podřízená finanční aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 4.6
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 4.7
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                              
                           
                           
                              
                                 4.8
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu
                              
                           
                           
                              
                                 4.9
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou
                              
                           
                           
                              
                                 4.10
                              
                              
                                 Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 5.1
                              
                              
                                 
                                    Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 6.1
                              
                              
                                 
                                    Struktura úvěrů a pohledávek jiných než k obchodování poskytnutých nefinančním podnikům podle kódů NACE
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura finančních závazků
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 8.1
                              
                              
                                 Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 8.2
                              
                              
                                 Podřízené finanční závazky
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 9.1
                              
                              
                                 Podrozvahové expozice podle vnitrostátních GAAP: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 9.1.1
                              
                              
                                 Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 9.2
                              
                              
                                 Přijaté úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 10
                              
                              
                                 
                                    Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Zajišťovací účetnictví
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 11.1
                              
                              
                                 Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                              
                           
                           
                              
                                 11.2
                              
                              
                                 Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle typu rizika
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 12.0
                              
                              
                                 Pohyby opravných položek na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů podle vnitrostátních GAAP
                              
                           
                           
                              
                                 12.1
                              
                              
                                 Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Přijatý kolaterál a záruky
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 13.1
                              
                              
                                 Struktura zajištění a záruk podle úvěrů a pohledávek jiných než držených k obchodování
                              
                           
                           
                              
                                 13.2
                              
                              
                                 Zajištění získané převzetím během období [držené k rozvahovému dni]
                              
                           
                           
                              
                                 13.3
                              
                              
                                 Zajištění získané převzetím [hmotná aktiva], kumulované
                              
                           
                           
                              
                                 14
                              
                              
                                 
                                    Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 16.1
                              
                              
                                 Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 16.3
                              
                              
                                 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých nástrojů
                              
                           
                           
                              
                                 16.4
                              
                              
                                 Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování a z obchodovatelných finančních aktiv a obchodovatelných finančních závazků podle jednotlivých rizik
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: rozvaha
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 17.1
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Aktiva
                              
                           
                           
                              
                                 17.2
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                              
                           
                           
                              
                                 17.3
                              
                              
                                 Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle nařízení o kapitálových požadavcích: Závazky
                              
                           
                           
                              
                                 18
                              
                              
                                 
                                    Výkonné a nevýkonné expozice
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 19
                              
                              
                                 
                                    Expozice s úlevou
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ ČETNOST NEBO NEVYKAZOVANÉ]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Geografická struktura
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 20.4
                              
                              
                                 Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 20.5
                              
                              
                                 Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                 20.6
                              
                              
                                 Geografická struktura závazků podle sídla protistrany
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    ČÁST 4 [ROČNÍ]
                                 
                              
                           
                           
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Struktura skupiny
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 40.1
                              
                              
                                 Struktura skupiny: „členové jednotlivě“ “
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Tabulky 3 a 4 se nahrazují tímto:
                                 „Tabulka 3
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Číslo šablony
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                Název šablony nebo skupiny šablon
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.1
                                          
                                          
                                             Rozvaha: aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.2
                                          
                                          
                                             Rozvaha: závazky
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.3
                                          
                                          
                                             Rozvaha: vlastní kapitál
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             2
                                          
                                          
                                             
                                                Výkaz zisku nebo ztráty
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.2.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.2.2
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.3.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.4.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.5
                                          
                                          
                                             Podřízená finanční aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             5.1
                                          
                                          
                                             Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Struktura finančních závazků
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             8.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             8.2
                                          
                                          
                                             Podřízené finanční závazky
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             9.1.1
                                          
                                          
                                             Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             10
                                          
                                          
                                             
                                                Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zajišťovací účetnictví
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             11.1
                                          
                                          
                                             Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             12.1
                                          
                                          
                                             Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             14
                                          
                                          
                                             
                                                Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             18
                                          
                                          
                                             
                                                Výkonné a nevýkonné expozice
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             19
                                          
                                          
                                             
                                                Expozice s úlevou
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                 
                                 
                                    Tabulka 4
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             
                                                Číslo šablony
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                Název šablony nebo skupiny šablon
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Rozvaha [Výkaz o finanční pozici]
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.1
                                          
                                          
                                             Rozvaha: aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.2
                                          
                                          
                                             Rozvaha: závazky
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             1.3
                                          
                                          
                                             Rozvaha: vlastní kapitál
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             2
                                          
                                          
                                             
                                                Výkaz zisku nebo ztráty
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Struktura finančních aktiv podle nástroje a odvětví protistrany
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.2.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.2.2
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.3.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.4.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.5
                                          
                                          
                                             Podřízená finanční aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.6
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.7
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.8
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.9
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodní nederivátová finanční aktiva oceněná pořizovací cenou
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             4.10
                                          
                                          
                                             Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodní nederivátová finanční aktiva
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             5.1
                                          
                                          
                                             Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu:
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Struktura finančních závazků
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             8.1
                                          
                                          
                                             Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             8.2
                                          
                                          
                                             Podřízené finanční závazky
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             9.1
                                          
                                          
                                             Podrozvahové expozice podle vnitrostátních GAAP: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             9.1.1
                                          
                                          
                                             Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             10
                                          
                                          
                                             
                                                Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Zajišťovací účetnictví
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             11.1
                                          
                                          
                                             Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             11.2
                                          
                                          
                                             Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle typu rizika
                                          
                                       
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             12.0
                                          
                                          
                                             Pohyby opravných položek na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů podle vnitrostátních GAAP
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             12.1
                                          
                                          
                                             Pohyby opravných položek a rezerv na krytí ztrát z titulu úvěrového rizika
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             18
                                          
                                          
                                             
                                                Výkonné a nevýkonné expozice
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             19
                                          
                                          
                                             
                                                Expozice s úlevou“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                „3.
                                             
                                             
                                                Odchylně od odstavce 2 může každý vnitrostátní příslušný orgán rozhodnout, že subjekty uvedené v odstavci 2 a usazené v jeho členském státě mají vykazovat:
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            a)
                                                         
                                                         
                                                            informace uvedené v šabloně 9.1 nebo informace uvedené v šabloně 9.1.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            b)
                                                         
                                                         
                                                            informace uvedené v šabloně 11.1 nebo informace uvedené v šabloně 11.2 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            c)
                                                         
                                                         
                                                            informace uvedené v šabloně 12.0 nebo informace uvedené v šabloně 12.1 v příloze IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014“;
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            
               „PŘÍLOHA IV
               
                  „Datové body FINREP“ podle IFRS nebo vnitrostátních GAAP, které jsou slučitelné s IFRS
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           
                              Šablony FINREP pro IFRS
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Číslo šablony
                           
                        
                        
                           
                              Kód šablony
                           
                        
                        
                           
                              Název šablony nebo skupiny šablon
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ ČETNOST]
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Rozvaha [výkaz o finanční pozici]
                           
                        
                     
                     
                        
                           1.1
                        
                        
                           F 01.01
                        
                        
                           Rozvaha: aktiva
                        
                     
                     
                        
                           1.2
                        
                        
                           F 01.02
                        
                        
                           Rozvaha: závazky
                        
                     
                     
                        
                           1.3
                        
                        
                           F 01.03
                        
                        
                           Rozvaha: vlastní kapitál
                        
                     
                     
                        
                           2
                        
                        
                           F 02.00
                        
                        
                           
                              Výkaz zisku nebo ztráty
                           
                        
                     
                     
                        
                           5.1
                        
                        
                           F 05.01
                        
                        
                           
                              Struktura neobchodních úvěrů a jiných pohledávek podle produktu
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Struktura finančních závazků
                           
                        
                     
                     
                        
                           8.1
                        
                        
                           F 08.01
                        
                        
                           Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany
                        
                     
                     
                        
                           8.2
                        
                        
                           F 08.02
                        
                        
                           Podřízené finanční závazky
                        
                     
                     
                        
                           10
                        
                        
                           F 10.00
                        
                        
                           
                              Deriváty – obchodovatelné a ekonomické zajištění
                           
                        
                     
                     
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Zajišťovací účetnictví
                           
                        
                     
                     
                        
                           11.1
                        
                        
                           F 11.01
                        
                        
                           Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle typu rizika a typu zajištění
                        
                     
                     
                        
                           18
                        
                        
                           F 18.00
                        
                        
                           
                              Výkonné a nevýkonné expozice
                           
                        
                     
                     
                        
                           19
                        
                        
                           F 19.00
                        
                        
                           
                              Expozice s úlevou
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                              
                                          
                                          
                                             který je třeba předložit
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               1.   Rozvaha [výkaz o finanční pozici]
               
               1.1   Aktiva
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           Struktura v tabulce
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 (i)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Pokladní hotovost
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 1
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Hotovost u centrálních bank
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 2
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           Ostatní vklady na požádání
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 3
                           
                        
                        
                           5
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva k obchodování
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Deriváty
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A
                           
                        
                        
                           10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           096
                        
                        
                           
                              Neobchodní finanční aktiva povinně oceňovaná v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 odst. 4.1.4
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           097
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           098
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           099
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 odst. 4.1.5
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           141
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v reálné hodnotě prostřednictvím ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. h); IFRS 9 odst. 4.1.2A
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           142
                        
                        
                           Kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 11
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           143
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           144
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           181
                        
                        
                           
                              Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. f); IFRS 9 odst. 4.1.2
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           182
                        
                        
                           Dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 31
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           183
                        
                        
                           Úvěry a jiné pohledávky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 32
                           
                        
                        
                           4
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           
                              Deriváty – zajišťovací účetnictví
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 22
                           
                        
                        
                           11
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 39 odst. 89A písm. a); IFRS 9 odst. 6.5.8
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           
                              Investice do dceřiných podniků, společných podniků a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část 1 odst. 21, část 2 odst. 4
                           
                        
                        
                           40
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Hmotná aktiva
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           Pozemky, budovy a zařízení
                        
                        
                           
                              IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a)
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           Investiční nemovitý majetek
                        
                        
                           
                              IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b)
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              Nehmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           Goodwill
                        
                        
                           
                              IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           320
                        
                        
                           Ostatní nehmotná aktiva
                        
                        
                           
                              IAS 38 odst. 8, 118
                           
                        
                        
                           21, 42
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           
                              Daňové pohledávky
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n–o)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           Krátkodobé daňové pohledávky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           Odložené daňové pohledávky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           
                              Ostatní aktiva
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           370
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 7
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           380
                        
                        
                           
                              AKTIVA CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. a) a odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               1.2   Závazky
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Struktura v tabulce
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 27
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Finanční závazky k obchodování
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 BA 6
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Deriváty
                        
                        
                           
                              IFRS 9. Dodatek A; IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)
                           
                        
                        
                           10
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Krátké pozice
                        
                        
                           
                              IFRS 9.BA7 písm. b);
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           
                              Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 odst. 4.2.2
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           
                              Finanční závazky v naběhlé hodnotě
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 8 písm. g); IFRS 9 odst. 4.2.1
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           Vklady
                        
                        
                           
                              ECB/2013/33 příloha II část druhá odst. 9; Příloha V část 1 odst. 36
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           Vydané dluhové cenné papíry
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 37
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           Ostatní finanční závazky
                        
                        
                           
                              Příloha V část 1 odst. 38-41
                           
                        
                        
                           8
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           
                              Deriváty – zajišťovací účetnictví
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 6.2.1; Příloha V část 1 odst. 26
                           
                        
                        
                           11
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           160
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 39 odst.89A písm. b), IFRS 9 odst. 6.5.8
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Rezervy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru
                        
                        
                           
                              IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 9
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky
                        
                        
                           
                              IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); Příloha V část 2 odst. 10
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           Restrukturalizace
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 71, odst. 84 písm. a)
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           Neuzavřené právní problémy a daňové spory
                        
                        
                           
                              IAS 37 příloha C příklady 6 a 10
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           Poskytnuté přísliby a záruky
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 4.2.1 písm. c), d), IFRS 9 odst. 5.5 IFRS 9 odst. B2.5; IAS 37, IFRS 4, příloha V část 2 odst. 11
                           
                        
                        
                           9
                           12
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           230
                        
                        
                           Další rezervy
                        
                        
                           
                              IAS 37 odst. 14
                           
                        
                        
                           43
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           
                              Daňové závazky
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n–o)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           Krátkodobé daňové závazky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           Odložené daňové závazky
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Základní kapitál splatný na požádání
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. IE 33; IFRIC 2; příloha V část 2 odst. 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           
                              Ostatní závazky
                           
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 13
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           
                              Závazky zahrnuté ve vyřazovaných skupinách k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38, příloha V část 2 odst. 14
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              ZÁVAZKY CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. b) a odst. IG 6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               1.3   Vlastní kapitál
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           
                              Struktura v tabulce
                           
                        
                        
                           
                              Účetní hodnota
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Kapitál
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 BAD
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Splacený kapitál
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 78 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           030
                        
                        
                           Nesplacený kapitál, který byl vyžádán
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 14
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           040
                        
                        
                           
                              Emisní ážio
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           050
                        
                        
                           
                              Vydané kapitálové nástroje jiné než kapitál
                           
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 18–19
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           060
                        
                        
                           Kapitálová složka složených finančních nástrojů
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 28–29; příloha V část 2 odst. 18
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           070
                        
                        
                           Jiné vydané kapitálové nástroje
                        
                        
                           
                              Příloha V část 2 odst. 19
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           080
                        
                        
                           
                              Jiný kapitál
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 2 odst. 10; Příloha V část 2 odst. 20
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           090
                        
                        
                           
                              Kumulovaný ostatní úplný výsledek
                           
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           095
                        
                        
                           Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82A písm. a)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           100
                        
                        
                           
                              Hmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 16 odst. 39–41
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           110
                        
                        
                           
                              Nehmotná aktiva
                           
                        
                        
                           
                              IAS 38 odst. 85–87
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           120
                        
                        
                           
                              Aktuární zisky nebo (–) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7, odst. IG6; IAS 19 odst. 120 písm. c);
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           122
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           124
                        
                        
                           
                              Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1odst. IG6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           320
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. d); IFRS 9 odst. 5.7.5, odst. B5.7.1; příloha V část 2 odst. 21
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           330
                        
                        
                           
                              Neefektivnost zajištění při zajištění reálné hodnoty u kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1.7 písm. e); IFRS 9 odst.5.7.5; odst. 6.5.3; IFRS 7 odst. 24C; příloha V část 2 odst. 22
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           340
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajištěná položka]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst. 5.7.5;.odst. 6.5.8 písm. b); příloha V část 2 odst. 22
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           350
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty kapitálových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku [zajišťovací nástroj]
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1.7 písm. E); IFRS 9 odst. 5.7.5; odst. 6.5.8 písm. a);příloha V část 2 odst. 57
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           360
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty finančních závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty připadající na změny v jejich úvěrovém riziku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. f); IFRS 9 odst. 5.7.7;příloha V část 2 odst. 23
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           128
                        
                        
                           Položky, které mohou být přeřazeny do zisku nebo ztráty
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 82Apísm. a) bod ii)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           130
                        
                        
                           
                              Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek [účinný podíl]
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 9 odst.6.5.13 písm. a); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) body i) a iv), odst. 24E písm. a); příloha V část 2 odst. 24
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           140
                        
                        
                           
                              Přepočet cizích měn
                           
                        
                        
                           
                              IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32, 38–49
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           150
                        
                        
                           
                              Zajišťovací deriváty. Rezerva k zajištění peněžních toků (účinný podíl)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. e); IFRS 7 odst. 24B písm. b) body ii) a iii); IFRS 7 odst. 24C písm. b) bod i); odst. 24E; IFRS 9 odst. 6.5.11 písm. b); příloha V část 2 odst. 25
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           155
                        
                        
                           
                              Změny reálné hodnoty dluhových nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. da); IFRS 9 odst. 4.1.2A; odst. 5.7.10; příloha V část 2 odst. 26
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           165
                        
                        
                           
                              Zajišťovací nástroje [nejsou určeny prvky]
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 7 písm. g) a h); IFRS 9 odst. 6.5.15, odst. 6.5.16; IFRS 7 odst. 24E písm. b) a c); příloha V část 2 odst. 60
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           170
                        
                        
                           
                              Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           180
                        
                        
                           
                              Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1odst. IG6; IAS 28odst. 10
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           190
                        
                        
                           
                              Nerozdělený zisk
                           
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           200
                        
                        
                           
                              Rezervní fondy z přecenění
                           
                        
                        
                           
                              IFRS 1 odst. 30 a D5-D8; příloha V část 2 odst. 28
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           210
                        
                        
                           
                              Ostatní rezervní fondy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           220
                        
                        
                           Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků účtované pomocí ekvivalenční metody
                        
                        
                           
                              IAS 28 odst. 11; příloha V část 2 odst. 29
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           230
                        
                        
                           Ostatní
                        
                        
                           
                              příloha V část 2 odst. 29
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           240
                        
                        
                           (–) Vlastní akcie
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33–34, AG14 a AG36; příloha V část 2 odst. 30
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           250
                        
                        
                           
                              Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřské společnosti
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 81B písm. b) bod ii)
                           
                        
                        
                           2
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           260
                        
                        
                           (–) Zálohy na dividendy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 32 odst. 35
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           270
                        
                        
                           
                              Menšinové podíly (Nekontrolní podíly)
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 54 písm. q);
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           280
                        
                        
                           Kumulovaný ostatní úplný výsledek
                        
                        
                           
                              čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           290
                        
                        
                           Ostatní položky
                        
                        
                            
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           300
                        
                        
                           
                              VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 9 písm. c) odst. IG6
                           
                        
                        
                           46
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           310
                        
                        
                           
                              VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. IG6
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                  
               
               2.   Výkaz zisku nebo ztráty
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           
                              
                                 Odkazy
                              
                           
                        
                        
                           Struktura v tabulce
                        
                        
                           
                              Běžné období
                           
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                     
                     
                        
                           010
                        
                        
                           
                              Úrokové výnosy
                           
                        
                        
                           
                              IAS 1 odst. 97; příloha V část 2 odst. 31
                           
                        
                        
                           16
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           020
                        
                        
                           Finanční aktiva k obchodování
                        
                        
                           
                              IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část 2 odst. 33, 34
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                     
                        
                           025