Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1539 ze dne 25. srpna 2017, kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce (ECB/2017/26)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1539/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 240/212
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/1539
   ze dne 25. srpna 2017,
   kterým se stanoví datum použitelnosti nařízení (EU) 2017/1538, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25), na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce
         (ECB/2017/26)
      
   
   RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 3, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5 písm. d) a článek 10 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména na čl. 21 odst. 1, článek 140 a čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/1538 ze dne 25. srpna 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2017/25) (3), a zejména článek 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) stanoví požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu, které mají dohlížené subjekty předkládat vnitrostátním příslušným orgánům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1538 Evropské centrální bance (ECB) umožňuje, aby na žádost vnitrostátního příslušného orgánu rozhodla, že se uvedené nařízení použije na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS (5) a které jsou usazeny v členském státě daného vnitrostátního příslušného orgánu, od 1. ledna 2019, pokud dotčený vnitrostátní účetní rámec není v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V návaznosti na žádosti, které vnitrostátní příslušné orgány ECB předložily do 27. července 2017, a na hodnocení vnitrostátních účetních rámců provedené ECB, ECB rozhodla, že nařízení (EU) 2017/1538 se od 1. ledna 2019 použije na méně významné dohlížené subjekty usazené v některých členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za tímto účelem je tedy třeba postupem podle čl. 26 odst. 7 a 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 přijmout nařízení, které bude doplňovat nařízení (EU) 2017/1538,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2017/1538 se od 1. ledna 2019 použije na méně významné dohlížené subjekty, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou usazeny v Německu nebo ve Francii.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
      Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. srpna 2017.
      
         
            Za Radu guvernérů ECB
         
         
            prezident ECB
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
   
      (2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.
   
      (3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
   
      (4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).
   
      (5)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.