Nařízení Rady (EU) 2017/1547 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1547/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/37
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1547
   ze dne 14. září 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2014/145/SZBP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 14. září 2017 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2017/1549 (3), kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014, jímž byl na seznam určených osob a subjektů doplněn podnik „Crimean Sea Ports“ (Krymské námořní přístavy).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 14. září 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/1561 (4), kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP a kterým se stanoví odchylka pro platby podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy) za služby poskytované v přístavech Kerch Fishery Port (Kerčský rybářský přístav), Yalta Commercial Port (Jaltský obchodní přístav) a Evpatoria Commercial Port (Jevpatorijský obchodní přístav) a za služby poskytované odštěpnými závody Gosgidrografiya a Port-Terminal podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K provedení prováděcího nařízení (EU) 2017/1549 a rozhodnutí (SZBP) 2017/1561 je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 269/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 6a
               Odchylně od čl. 2 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států povolit platby podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy) za služby poskytované v přístavech Kerch Fishery Port (Kerčský rybářský přístav), Yalta Commercial Port (Jaltský obchodní přístav) a Evpatoria Commercial Port (Jevpatorijský obchodní přístav) a za služby poskytované GosgidrografiJÍ a odštěpými závody Port-Terminal podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 12 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních na základě článků 4, 5, 6 a 6a;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 78 17.3.2014, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1549 ze dne 14. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (viz strana 44 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1561 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (viz strana 72 v tomto čísle Úředního věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.