Nařízení Rady (EU) 2017/1548 ze dne 14. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1548/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/39
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1548
   ze dne 14. září 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2017/1509 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 5. srpna 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2371 (2017), ve které vyjádřila velmi vážné znepokojení nad jadernými zkouškami provedenými dne 3. července a 28. července 2017 Korejskou lidově demokratickou republikou (dále jen „KLDR“). Rada znovu zdůraznila, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní představuje hrozbu pro mír a bezpečnost ve světě a vůči KLDR uložila nová opatření. Tato opatření dále zpřísňují omezující opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) a 2356 (2017). Rada bezpečnosti OSN mimo jiné zavedla nové zákazy týkající vývozu potravin z mořských zdrojů a vývozu olova a olovnaté rudy z KLDR a posílila stávající opatření týkající se přepravy a obchodu s uhlím a železem a vytváření společných podniků s osobami z KLDR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1562 (3) bylo změněno rozhodnutí (SZBP) 2016/849, aby se uvedla v účinnost nová opatření uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 3 odst. 2 se za pátý podostavec vkládají tyto pododstavce:
               „Část VI přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371(2017).
               Část VII přílohy II zahrnuje věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou označené podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371(2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit dovoz, nákup či převod uhlí za předpokladu, že příslušné orgány členských států stanovily na základě věrohodných informací, že zásilka nepochází z KLDR, byla přes území KLDR převážena výhradně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), vyvážející stát tyto transakce předem oznámil Výboru pro sankce a tyto transakce nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), č. 1874 (2009), č. 2087 (2013), č. 2094 (2013), č. 2270 (2016), č. 2321 (2016), č. 2356 (2017) nebo č. 2371 (2017) nebo tímto nařízením.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Vkládají se nové články, které znějí:
               „Článek 16a
               Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR potraviny z mořských zdrojů, včetně ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých ve všech formách, uvedené v příloze XIa, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.
               Článek 16b
               Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR olovo a olověnou rudu uvedené v příloze XIb, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 17 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           zřídit společný podnik nebo družstevní subjekt s jakoukoli právnickou osobou, orgánem nebo subjektem uvedeným v odstavci 1 nebo nabýt nebo rozšířit vlastnický podíl, včetně úplného nabytí nebo nabytí akcií a jiných účastnických cenných papírů, jakékoliv fyzické nebo právnické osobě, orgánu nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               Vkládá se nový článek, který zní:
               „Článek 17a
               Odchylně od čl. 17 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány členských států činnosti v něm uvedené povolit, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Zakazují se převody finančních prostředků, včetně clearingu finančních prostředků, do KLDR a z KLDR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V článku 23 se úvodní věta odstavce 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností, včetně clearingu finančních prostředků, s úvěrovými a finančními institucemi uvedenými v čl. 21 odst. 2:“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V článku 40 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje písmeno f), pokud tak nařídil Výbor pro sankce.
               3.   Odchylně od zákazu v čl. 39 odst. 1 mohou příslušné orgány členských států povolit plavidlu vstup do přístavu, jedná-li se o plavidlo, na nějž se vztahuje písmeno g), pokud tak Výbor pro sankce předem stanovil, že je takový vstup nezbytný pro humanitární účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) nebo 2371 (2017).“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V čl. 43 se písmeno c) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „c)
                        
                        
                           vlastnit, pronajímat, provozovat, najímat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační nebo související služby;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               10)
            
            
               V čl. 44 se odstave 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 43 písm. b) a c) mohou příslušné orgány členských států povolit vlastnictví, pronajímání, najímání nebo provozování plavidla plujícího pod vlajkou KLDR nebo takovému plavidlu poskytovat služby v oblasti klasifikace plavidel nebo související služby nebo registrovat nebo ponechat v registru jakékoli plavidlo, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR nebo státní příslušníci KLDR, pokud tento členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               11)
            
            
               V čl. 46 písm. b) se slova „měnit části II, III, IV a V přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X a XI“ nahrazují slovy „měnit části II, III, IV, V, VI a VII přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X, XI, XIa a XIb“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               12)
            
            
               Znění obsažené v příloze I tohoto nařízení se doplňuje do nařízení (EU) 2017/1509 jako část VI a VII přílohy II.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               13)
            
            
               Znění obsažené v přílohách II a III tohoto nařízení se doplňují do nařízení (EU) 2017/1509 jako přílohy XIa a XIb.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1562 ze dne 14. září 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (viz strana 86 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA I
      „ČÁST VI
      Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určeny a označeny podle bodu 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).
      ČÁST VII
      Věci, materiály, vybavení, zboží a technologie v oblasti zbraní hromadného ničení, které jsou určeny a označeny podle bodu 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2371 (2017).“
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      „
            PŘÍLOHA XIa
            
               Potraviny z mořských zdrojů podle článku 16a
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
                  
                     
                        Kód
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                        03
                     
                     
                        Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
                     
                  
                  
                     
                        ex 1603
                     
                     
                        Výtažky a šťávy z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
                     
                  
                  
                     
                        1604
                     
                     
                        Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker
                     
                  
                  
                     
                        1605
                     
                     
                        Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách
                     
                  
                  
                     
                        1902 20 10
                     
                     
                        Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené, obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
                     
                  
                  
                     
                        ex 1902 20 30
                     
                     
                        Ostatní nadívané těstoviny obsahující ryby, korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé
                     
                  
                  
                     
                        ex 2104
                     
                     
                        Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků obsahující ryby, korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      „
            PŘÍLOHA XIb
            
               Olovo a olověná ruda uvedené v článku 16c
            
            VYSVĚTLIVKA
            Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.
            
               
               
               
                  
                     
                        Kód
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                  
                     
                        2607 00 00
                     
                     
                        Olovnaté rudy a koncentráty
                     
                  
                  
                     
                        7801
                     
                     
                        Netvářené (surové) olovo
                     
                  
                  
                     
                        7802 00 00
                     
                     
                        Olověný odpad a šrot
                     
                  
                  
                     
                        7804
                     
                     
                        Desky, plechy, pásy a fólie z olova; olověný prášek a šupiny (vločky)
                     
                  
                  
                     
                        ex 7806 00 00
                     
                     
                        Ostatní výrobky z olova
                     
                  
                  
                     
                        7806 00 10
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    Kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro přepravu či ukládání radioaktivních materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        ex 7806 00 80
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    –
                                 
                                 
                                    tyto olověné výrobky:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                stlačitelné tuby určené pro balení barev či jiných produktů;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                kádě, nádrže, sudy a podobné nádoby jiné než uvedené pod kódem 7806 00 10  (na kyseliny nebo jiné chemické látky), nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                olověná závaží na rybářské sítě, olověná závaží na oděvy, záclony, ... atd. ..., …;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                závaží na hodiny a protizávaží pro obecné účely;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                přádénka, přadena a lana z olověných vláken či pramenů používané na obalování či utěsňování potrubních spojů;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                části stavebních konstrukcí;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                jachtové kýly, potápěčské náprsní desky;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                anody pro elektrolytické pokovování;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                olověné tyče, pruty, profily a dráty jiné než uvedené pod kódem 7801 ;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                trouby a trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky) z olova
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.