Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1550 ze dne 14. července 2017, kterým se doplňuje příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1550/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/57
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1550
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se doplňuje příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 a článek 22 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1076 se vztahuje na režimy pro přístup na trh pro produkty pocházející z uvedených států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), které s EU uzavřely dohody zakládající dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucí k jejich založení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (dále jen „dohoda EU–SADC EPA“) je prozatímně uplatňována od 10. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 4 odst. 3 a článkem 22 nařízení (EU) 2016/1076 za účelem doplnění přílohy tohoto nařízení, která stanoví režim přístupu na trh použitelný na dovoz produktů pocházejících z Jihoafrické republiky do Evropské unie, jelikož příslušná obchodní ustanovení Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS) byla nahrazena odpovídajícími ustanoveními dohody EU–SADC EPA,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha V, která stanoví režim přístupu na trh použitelný na dovoz produktů pocházejících z Jihoafrické republiky do EU, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení, se doplňuje k nařízení (EU) 2016/1076.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 185, 8.7.2016, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA V
            
               CLA EU NA PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY
            
            Produkty pocházející z Jihoafrické republiky se do EU dováží v souladu se zacházením stanoveným pro Jihoafrickou republiku v příloze I dohody EU–SADC EPA, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 2 uvedené dohody.
            Články 9 až 20 tohoto nařízení se vztahují na Jihoafrickou republiku.
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.