Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1551 ze dne 14. července 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1551/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 237/59
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1551
   ze dne 14. července 2017,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu pro přístup na trh EU stanovený v nařízení (EU) 2016/1076 je uveden v příloze I uvedeného nařízení. Uvedené nařízení rovněž stanoví postup pro uplatňování ochranných opatření ze strany Evropské unie, pokud jde o produkty pocházející ze zemí v příloze I.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EU) 2016/1076 Komisi zmocňuje přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplňování států AKT, které uzavřely jednání o dohodě o hospodářském partnerství (EPA) s Evropskou unií, do přílohy I uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA, Evropská unie a její členské státy uzavřely dne 15. července 2014 jednání o komplexní dohodě o hospodářském partnerství. Státy SADC EPA, Evropská unie a její členské státy dohodu podepsaly dne 10. června 2016 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Lesotho dohodu o hospodářském partnerství ratifikovalo dne 16. září 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Mosambik dohodu o hospodářském partnerství ratifikoval dne 28. dubna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Evropský parlament dohodu o hospodářském partnerství schválil dne 30. září 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V důsledku toho se dohoda o hospodářském partnerství prozatímně uplatňuje od 10. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Lesotho a Mosambik by proto měly být také zahrnuty do zmíněné přílohy I, aby se usnadnilo úplné uplatňování dohody o hospodářském partnerství ze strany EU,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Království Lesotho a Mosambická republika se vkládají do přílohy I nařízení (EU) 2016/1076.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. července 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 185, 8.7.2016, s. 1.
   
      (2)  Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 3).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.