Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1566/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 254/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1566
      ze dne 13. září 2017
      o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení
      EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
      v souladu s řádným legislativním postupem (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda o přidružení“) tvoří základ vztahů mezi Unií a Ukrajinou. Hlava IV dohody o přidružení, která se týká obchodu a obchodních záležitostí, se prozatímně provádí od 1. ledna 2016 (3). V preambuli dohody o přidružení vyjádřily strany dohody přání posilovat a rozšiřovat své vztahy ambiciózním a inovativním způsobem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  S cílem posílit úsilí o hospodářské a politické reformy vyvíjené Ukrajinou a podpořit a urychlit rozvoj užších hospodářských vztahů s Unií je vhodné a nezbytné zvýšit obchodní toky týkající se dovozu určitých zemědělských produktů a udělit koncese u některých průmyslových výrobků ve formě autonomních obchodních opatření v souladu se zrychleným odstraňováním cel uplatňovaných na obchod mezi Unií a Ukrajinou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Komise analyzovala skutkové odůvodnění výběru produktů, na které se má vztahovat toto nařízení, zejména potenciální dopad tohoto nařízení na malé a střední subjekty, které jsou na Ukrajině příjemci podpory, a poskytla Evropskému parlamentu a Radě vysvětlení této analýzy. Autonomní obchodní opatření zavedená tímto nařízením by se měla poskytovat pro produkty, u kterých to je podle této analýzy přínosné. Tato autonomní obchodní opatření by měla mít formu těchto preferenčních režimů: i) bezcelních kvót na zemědělské produkty uvedené v přílohách I a II tohoto nařízení vedle bezcelních kvót stanovených v dohodě o přidružení a ii) úplného odstranění dovozních cel (dále jen „preferenční celní sazby“) na dovoz průmyslových výrobků uvedených v příloze III tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  S cílem předcházet podvodům by nárok na výhody plynoucí z autonomních obchodních opatření zavedených tímto nařízením měl být podmíněn tím, že Ukrajina bude dodržovat veškeré příslušné podmínky pro získání výhod plynoucích z dohody o přidružení, včetně pravidel původu dotčených produktů a souvisejících postupů, a že Ukrajina naváže úzkou administrativní spolupráci s Unií podle této dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ukrajina by se měla zdržet zavádění nových cel nebo poplatků s rovnocenným účinkem a nových množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem a neměla by zvyšovat úroveň stávajících cel nebo poplatků ani zavádět další omezení. V případě, že Ukrajina tyto podmínky nedodrží, by Komise měla být zmocněna dočasně pozastavit některá nebo všechna autonomní obchodní opatření zavedená tímto nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  S výhradou šetření Komise je nezbytné stanovit znovuzavedení cel společného celního sazebníku podle dohody o přidružení na dovoz všech produktů, na které se vztahuje toto nařízení a které působí nebo by mohly způsobit vážné potíže výrobcům obdobných nebo přímo konkurujících produktů v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Za účelem zajištění jednotných podmínek při provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, které jí umožní dočasně pozastavit preferenční režim stanovený tímto nařízením a zavést nápravná opatření, pokud by dovozem podle tohoto nařízení byli nebo mohli být závažně dotčeni výrobci Unie. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Bezcelní kvóty zavedené tímto nařízením by měly být spravovány Komisí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (5), s výjimkou bezcelních kvót na některé zemědělské produkty, které by měly být spravovány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (6) a s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Článek 2 a 3 dohody o přidružení stanoví, že dodržování demokratických zásad, lidských práv, základních svobod a zásady právního státu, boj proti korupci a organizovanému zločinu a opatření na podporu udržitelného rozvoje a účinného multilateralismu představují základní prvky vztahů s Ukrajinou, které tato dohoda upravuje. Je vhodné, aby byla zavedena možnost dočasného pozastavení preferenčních režimů zavedených tímto nařízením, pokud Ukrajina nebude dodržovat obecné zásady dohody o přidružení, podobně jako je tomu v případě jiných dohod o přidružení podepsaných Unií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, která je nedílnou součástí dohody o přidružení, by měla zahrnovat podrobné hodnocení týkající se provádění autonomních obchodních opatření zavedených tímto nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  S ohledem na obtížnou hospodářskou situaci na Ukrajině by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
               
            
         
      
      PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Preferenční režim
      1.   Navíc k bezcelním kvótám zavedeným dohodou o přidružení se zemědělské produkty uvedené v přílohách I a II tohoto nařízení mohou dovážet z Ukrajiny do Unie v rámci bezcelních kvót Unie stanovených v uvedených přílohách. Tyto bezcelní kvóty jsou spravovány takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  bezcelní kvóty týkající se zemědělských produktů uvedených v příloze I tohoto nařízení spravuje Komise v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  bezcelní kvóty týkající se zemědělských produktů uvedených v příloze II tohoto nařízení spravuje Komise v souladu s článkem 184 nařízení (EU) č. 1308/2013 a s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě.
               
            
         
      
      2.   Preferenční celní sazby na dovoz některých průmyslových výrobků pocházejících z Ukrajiny do Unie se použijí v souladu s přílohou III.
      Článek 2
      Podmínky pro poskytnutí preferenčního zacházení
      Nárok Ukrajiny na bezcelní kvóty a preferenční celní sazby na dovoz zavedené článkem 1 je podmíněn tím, že:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Ukrajina dodržuje pravidla původu produktů a související postupy stanovené v dohodě o přidružení, zejména protokol I k této dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce a protokol II k této dohodě o vzájemné správní pomoci v celních záležitostech; bezcelní kvóty a preferenční celní sazby na dovoz zavedené článkem 1 tohoto nařízení se použijí na zboží, které pochází nebo je zasláno z území nacházejícího se mimo skutečnou kontrolu vlády Ukrajiny, pokud bylo ukrajinským orgánům toto zboží dáno k dispozici k přezkoumání a pokud bylo ověřeno splnění podmínek nároku na preferenční režim v souladu s dohodou o přidružení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Ukrajina od 1. října 2017 nezavede nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovozy pocházející z Unie, nezvýší úroveň platných cel nebo poplatků ani nezavede žádné jiné omezení, včetně diskriminačních vnitřních správních opatření;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Ukrajina dodržuje demokratické zásady, lidská práva a základní svobody a dodržuje zásadu právního státu a dále a vytrvale vykazuje úsilí v oblasti boje proti korupci a protiprávní činnosti, jak stanovují články 2, 3 a 22 dohody o přidružení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Ukrajina pokračuje v dodržování závazků spolupracovat v otázkách týkajících se zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí v souladu s hlavou IV kapitolou 13 (obchod a udržitelný rozvoj) a hlavou V kapitolou 21 (spolupráce v oblasti zaměstnanosti, sociální politiky a rovných příležitostí) dohody o přidružení a dosahování cílů stanovených v článku 420 této dohody.
               
            
         
      
      Článek 3
      Dočasné pozastavení
      1.   Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o nedodržení podmínek stanovených v článku 2 ze strany Ukrajiny, může přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 úplně nebo částečně pozastavit preferenční režim upravený tímto nařízením.
      2.   Požádá-li členský stát Komisi, aby z důvodu nedodržování podmínek stanovených v čl. 2 písm. b) pozastavila některý z preferenčních režimů stanovených v tomto nařízení, Komise do čtyř měsíců od této žádosti předloží odůvodněné stanovisko, zda je tvrzení o nedodržování podmínek opodstatněné. Dospěje-li Komise k závěru, že tvrzení je opodstatněné, zahájí postup uvedený v odstavci 1 tohoto článku.
      Článek 4
      Ochranná doložka
      1.   Pokud je produkt pocházející z Ukrajiny dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobcům přímo nebo nepřímo konkurujících produktů z Unie, mohou být na tento produkt znovu kdykoli zavedena cla společného celního sazebníku podle dohody o přidružení.
      2.   Komise pozorně sleduje dopad tohoto nařízení s ohledem na produkty uvedené v přílohách I a II, a to i pokud jde o ceny na trhu Unie, s přihlédnutím k informacím týkajícím se vývozu, dovozu a výroby v Unii produktů, na které se vztahují autonomní obchodní opatření zavedená tímto nařízením.
      3.   Komise přijme v přiměřené lhůtě formální rozhodnutí o zahájení šetření:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  na žádost členského státu, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  na žádost kterékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, které jednají jménem průmyslu Unie, tj. jménem všech výrobců obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie či jejich podstatné části, nebo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  z vlastního podnětu, pokud Komise považuje za zřejmé, že existují jasné důkazy o vážných obtížích uvedených v odstavci 1.
               
            
         
      
      Pro účely tohoto článku se „podstatnou částí“ rozumějí výrobci Unie, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové unijní výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných tou částí průmyslových podniků Unie, jež podnět podpořily nebo odmítly a jež představuje alespoň 25 % celkové výroby obdobných nebo přímo konkurujících produktů vyráběných průmyslovými podniky z Unie.
      Pokud se Komise rozhodne zahájit šetření, zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení šetření. Oznámení obsahuje souhrn obdržených informací a uvádí, že všechny důležité informace by měly být zaslány Komisi. Stanoví lhůtu, během níž se mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit. Tato lhůta nesmí být delší než čtyři měsíce ode dne zveřejnění oznámení.
      4.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, a může získané informace ověřovat u Ukrajiny či u jakýchkoli jiných relevantních zdrojů. Komisi mohou být nápomocni úředníci členského státu, na jehož území může ověřování probíhat, pokud o takovou pomoc úředníků tento členský stát požádá.
      5.   Při zkoumání, zda existují závažné obtíže uvedené v odstavci 1, přihlíží Komise mimo jiné k těmto faktorům týkajícím se výrobců v Unii, jsou-li příslušné informace k dispozici:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  podíl na trhu,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výroba,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zásoby,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  výrobní kapacita,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  využívání kapacity,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zaměstnanost,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  dovoz,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  ceny.
               
            
         
      
      6.   Šetření musí být dokončeno do šesti měsíců od zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku. Komise může za mimořádných okolností tuto lhůtu prodloužit přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2.
      7.   Do tří měsíců od dokončení šetření přijme Komise rozhodnutí o znovuzavedení cel společného celního sazebníku podle dohody o přidružení prostřednictvím prováděcího aktu přijatého přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2. Tento prováděcí akt vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění. Cla společného celního sazebníku podle dohody o přidružení se znovu zavedou na nezbytně dlouhou dobu, aby se zabránilo zhoršování hospodářské nebo finanční situace výrobců z Unie, nebo na tak dlouho, dokud bude existovat riziko jejího zhoršení. Doba takového znovuzavedení však nepřesáhne jeden rok, pokud není v řádně odůvodněných případech prodloužena. Je-li na základě zjištěných skutečností zřejmé, že podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku nejsou splněny, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 5 odst. 2 prováděcí akt, kterým šetření a řízení ukončí.
      8.   Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise poté, co informuje Výbor pro celní kodex uvedený v čl. 5 odst. 1, přijmout jakákoli nezbytná preventivní opatření.
      Článek 5
      Postup projednávání ve výboru
      1.   Při provádění čl. 1 odst. 1 písm. a) a článku 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
      2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
      Článek 6
      Posuzování uplatňování autonomních obchodních opatření
      Výroční zpráva Komise o provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu zahrnuje podrobné hodnocení týkající se uplatňování autonomních obchodních opatření stanovených v tomto nařízení a případně zahrnuje i posouzení sociálního dopadu těchto opatření na Ukrajině a v Unii. Informace o využívání celních kvót v oblasti zemědělství se zpřístupní na internetových stránkách Komise.
      Článek 7
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se po dobu tří let od 1. října 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         Ve Štrasburku dne 13. září 2017.
         
            
               Za Evropský parlament
            
            
               předseda
            
            A. TAJANI
         
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. MAASIKAS
         
      
      
      
         (1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. července 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2017.
      
         (2)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.
      
         (3)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
         (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
      
         (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            BEZCELNÍ KVÓTY PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. a)
         
         Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) se popis produktů považuje pouze za orientační. Pro účely této přílohy se působnost preferenčního režimu určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. října 2017.
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pořadové číslo
                  
                  
                     Kód KN
                  
                  
                     Popis zboží
                  
                  
                     Objem roční kvóty
                     (v tunách čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
                  
               
               
                  
                     09.6750
                  
                  
                     0409
                  
                  
                     Přírodní med
                  
                  
                     2 500
                  
               
               
                  
                     09.6751
                  
                  
                     ex 1103 19 20  (1)
                     
                  
                  
                     Krupice z ječmene
                  
                  
                     7 800
                  
               
               
                  
                     1103 19 90
                  
                  
                     Krupice a krupička z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene)
                  
               
               
                  
                     1103 20 90
                  
                  
                     Pelety z obilovin (kromě pšenice, žita, ovsa, kukuřice, rýže a ječmene)
                  
               
               
                  
                     1104 19 10
                  
                  
                     Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách z pšenice
                  
               
               
                  
                     1104 19 50
                  
                  
                     Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách z kukuřice
                  
               
               
                  
                     1104 19 61
                  
                  
                     Rozválcovaná zrna z ječmene
                  
               
               
                  
                     1104 19 69
                  
                  
                     Zrna z ječmene ve vločkách
                  
               
               
                  
                     ex 1104 29  (2)
                     
                  
                  
                     Zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) jiná než z ovsa, žita nebo kukuřice
                  
               
               
                  
                     1104 30
                  
                  
                     Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené
                  
               
               
                  
                     09.6752
                  
                  
                     2002
                  
                  
                     Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové
                  
                  
                     3 000
                  
               
               
                  
                     09.6753
                  
                  
                     2009 61 90
                  
                  
                     Hroznová šťáva (včetně vinného moštu) s hodnotou Brix nepřesahující 30, v hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti
                  
                  
                     500
                  
               
               
                  
                     2009 69 11
                  
                  
                     Hroznová šťáva (včetně vinného moštu) s hodnotou Brix přesahující 67, v hodnotě nepřesahující 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti
                  
               
               
                  
                     2009 69 71
                     2009 69 79
                     2009 69 90
                  
                  
                     Hroznová šťáva (včetně vinného moštu) s hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti
                  
               
               
                  
                     09.6754
                  
                  
                     1004
                  
                  
                     Oves
                  
                  
                     4 000
                  
               
            
         
         
         
            (1)  TARIC kód 1103192010.
         
            (2)  TARIC kódy 1104290400, 1104290500, 1104290800, 1104291790,1104293090, 1104295100, 1104295990, 1104298100 a 1104298990.
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            BEZCELNÍ KVÓTY PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. b)
         
         Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) se popis produktů považuje pouze za orientační. Pro účely této přílohy se působnost preferenčního režimu určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. října 2017.
         
            
            
            
            
               
                  
                     Výrobek
                  
                  
                     Sazební zařazení
                  
                  
                     Objem ročních kvót
                  
               
               
                  
                     Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, mouka, krupice, krupička a pelety
                  
                  
                     1001 90 99
                     1101 00 15 , 1101 00 90
                     1102 90 90
                     1103 11 90 , 1103 20 60
                  
                  
                     65 000  tun/rok
                  
               
               
                  
                     Kukuřice, jiná než semena, mouka, krupice, krupička, pelety a zrna
                  
                  
                     1005 90 00
                     1102 20
                     1103 13
                     1103 20 40
                     1104 23
                  
                  
                     625 000  tun/rok
                  
               
               
                  
                     Ječmen, jiný než semena, mouka a pelety
                  
                  
                     1003 90 00
                     1102 90 10
                     ex 1103 20 25
                  
                  
                     325 000  tun/rok
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            PREFERENČNÍ CELNÍ SAZBY PRO PRŮMYSLOVÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 2
         
         Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) se popis produktů považuje pouze za orientační. Pro účely této přílohy se působnost preferenčního režimu určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. října 2017.
         
            
            
            
            
               
                  
                     KN 2016
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Uplatňovaná celní sazba
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 31 – HNOJIVA
                  
               
               
               
                  
                     3102 21 00
                  
                  
                     Síran amonný (jiný než v peletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     3102 40 10
                  
                  
                     Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami, o obsahu dusíku nepřesahujícím 28 % hmotnostních (jiné než v peletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     3102 50 00
                  
                  
                     Dusičnan sodný (jiný než v peletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     3105 20 10
                  
                  
                     Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusík, fosfor a draslík, o obsahu dusíku převyšujícím 10 % hmotnostních v sušině (jiná než v tabletách nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     3105 51 00
                  
                  
                     Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dusičnany a fosforečnany
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 32 – TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY
                  
               
               
               
                  
                     3206 11 00
                  
                  
                     Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého, obsahující 80 % hmotnostních nebo více oxidu titaničitého počítáno v sušině
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 64 – OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ
                  
               
               
               
                  
                     6402 91 90
                  
                  
                     Obuv pokrývající kotník se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     6402 99 98
                  
                  
                     Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů a svrškem z plastů, se stélkou o délce 24 cm nebo větší, dámská
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     6403 99 96
                  
                  
                     Pánská obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně (nepokrývající kotník), se stélkou o délce 24 cm nebo větší
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     6403 99 98
                  
                  
                     Obuv se zevní podešví z kaučuku, plastů nebo kompozitní usně a se svrškem z usně, se stélkou o délce 24 cm nebo větší, dámská
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 74 – MĚĎ A VÝROBKY Z NÍ
                  
               
               
               
                  
                     7407 21 10
                  
                  
                     Tyče a pruty, ze slitin na bázi měď-zinek (mosaz)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7408 11 00
                  
                  
                     Dráty z rafinované mědi, jejichž největší rozměr příčného průřezu je větší než 6 mm
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 76 – HLINÍK A VÝROBKY Z NĚHO
                  
               
               
               
                  
                     7601 10 00
                  
                  
                     Nelegovaný hliník, netvářený (surový)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7601 20 20
                  
                  
                     Netvářené (surové) slitiny hliníku ve formě bram a ingotů
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7601 20 80
                  
                  
                     Netvářené (surové) slitiny hliníku (jiné než bramy a ingoty)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7604 21 00
                  
                  
                     Duté profily ze slitin hliníku
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7604 29 90
                  
                  
                     Pevné profily ze slitin hliníku
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     7616 99 90
                  
                  
                     Výrobky z hliníku, jiné než odlévané
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                   
                  
                     KAPITOLA 85 – ELEKTRICKÉ STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ
                  
               
               
               
                  
                     8525 80 99
                  
                  
                     Videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry), jiné než schopné pořizovat pouze záznam zvuku a obrazu snímaných televizní kamerou
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     8528 71 19
                  
                  
                     Videotunery (jiné než elektronické sestavy určené k zabudování do zařízení pro automatizované zpracování dat a přístroje se zařízením na bázi mikroprocesoru se zabudovaným modemem pro získání přístupu na internet a které mají funkci interaktivní výměny informací, schopné přijímat televizní signál – tzv. „set-top boxy s komunikační funkcí“)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     8528 71 99
                  
                  
                     Televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky (kromě videotunerů a set-top boxů s komunikační funkcí)
                  
                  
                     0 %
                  
               
               
                  
                     8528 72 40
                  
                  
                     Televizní přijímací přístroje, barevné, s LCD obrazovkou
                  
                  
                     0 %
                  
               
            
         
      
      
      
         Prohlášení Komise týkající se článku 3
         Komise konstatuje, že pokud nebude možné uplatnit pozastavení preferenčního režimu před plným využitím ročních bezcelních kvót na zemědělské produkty, učiní kroky, aby bylo navrženo snížení nebo pozastavení těchto koncesí v následujících letech.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.