Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1568 ze dne 15. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1568/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 238/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1568
   ze dne 15. září 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 11. září 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2375 (2017), kterou se doplňuje jedna osoba a tři subjekty na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Níže uvedené osoby a subjekty se doplňují na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509.
      a)   Fyzické osoby
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Jméno
               
               
                  Další používaná jména
               
               
                  Identifikační údaje
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Odůvodnění
               
            
            
               
                  63.
               
               
                  Pak Yon Sik
               
               
                   
               
               
                  Státní příslušnost: KLDR
                  Rok narození: 1950
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a pomáhá řídit vojenský obranný průmysl země.
               
            
         
      
      b)   Právnické osoby, subjekty a orgány
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Název
               
               
                  Další používané názvy
               
               
                  Sídlo
               
               
                  Datum označení ze strany OSN
               
               
                  Další informace
               
            
            
               
                  51.
               
               
                  Ústřední vojenská komise Korejské strany pracujících (CMC)
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Ústřední vojenská komise odpovídá za tvorbu a provádění vojenských politik Korejské strany pracujících, velí vojenským silám KLDR a řídí je a v koordinaci s Komisí pro státní záležitosti řídí vojenský obranný průmysl země.
               
            
            
               
                  52.
               
               
                  Organizační a řídicí odbor (OGD)
               
               
                   
               
               
                  KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Organizační a řídicí odbor je velmi mocný orgán Korejské strany pracujících. Řídí jmenování klíčových pracovníků Korejské strany pracujících, vojenských sil KLDR a státní správy KLDR. Podílí se rovněž na kontrole politických záležitostí celé KLDR a hraje důležitou úlohu při provádění politik KLDR v oblasti cenzury.
               
            
            
               
                  53.
               
               
                  Odbor pro propagandu a agitaci (PAD)
               
               
                   
               
               
                  Pchjongjang, KLDR
               
               
                  11.9.2017
               
               
                  Odbor pro propagandu a agitaci má plnou kontrolu nad sdělovacími prostředky, které využívá jako nástroj kontroly veřejnosti jménem vedoucích představitelů KLDR. Odbor pro propagandu a agitaci se podílí rovněž na cenzuře ze strany vlády KLDR, zodpovídá za ni, a to i včetně cenzury tisku a vysílání.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.