Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1575 ze dne 23. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1575/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 239/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1575
   ze dne 23. června 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví zřízení poradních sborech, které mají podpořit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran v oblasti rybolovu a akvakultury a přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s čl. 45 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 (2), kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 vymezuje mimo jiné pojmy „odvětvové organizace“ a „ostatní zájmové skupiny“, které odkazují na dvě kategorie zúčastněných stran zastoupených v poradních sborů v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je nutné dále sjednotit definici pojmu „odvětvové organizace“ se zněním čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, aby se zamezilo možným obtížím ve výkladu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k tomu, že se může jednat o smíšené organizace zastupující jak odvětví rybolovu tak i jiné zájmy, je nutné stanovit, že valná hromada rozhoduje o zařazení členů poradních sborů do jedné ze dvou kategorií uvedených v čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ustanovení článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 stanoví strukturu a organizaci poradních sborů a zejména jmenování výkonného výboru valného shromáždění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na složení poradních sborů, jak je stanoveno v bodu 2 písm. a) přílohy III nařízení (EU) č. 1380/2013, podle něhož se 60 % míst ve valné hromadě a výkonném výboru přidělí odvětvovým organizacím a 40 % ostatním zájmovým skupinám, je nutné oběma kategoriím zaručit právo nezávisle rozhodovat o svém zastoupení ve výkonném výboru, a zaručit tak vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran v poradních sborech,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/242 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „2.
                        
                        
                           „odvětvovými organizacemi“ se rozumí organizace zastupující hospodářské subjekty působící v odvětví rybolovu (včetně zaměstnaných rybářů) a případně akvakultury a zástupce odvětví zpracování a uvádění na trh;“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Článek 4 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „c)
                                    
                                    
                                       rozhoduje o zařazení členů poradních sborů do kategorie „odvětvové organizace“ nebo „ostatní zájmové skupiny“. Toto rozhodnutí musí být založeno na objektivních a ověřitelných kritériích, jako jsou ustanovení stanov, seznam členů a povaha činnosti dotčeného subjektu.“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                           „3.   Valná hromada jmenuje výkonný výbor složený z nejvýše 25 členů, které určí odvětvové organizace a ostatní zájmové skupiny s ohledem na místa, která jim byla přidělena. Po konzultaci s Komisí může valná hromada rozhodnout o jmenování výkonného výboru složeného z nejvýše 30 členů, aby se zajistilo řádné zastoupení loďstev pro drobný rybolov.“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 41, 17.2.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.