Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1576/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 239/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1576
   ze dne 26. června 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014, pokud jde o požadavky na akustický varovný systém vozidla pro EU schválení typu vozidla
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (1), a zejména na čl. 8 druhý pododstavec a článek 9 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 540/2014 stanoví požadavky pro EU schválení typu všech nových vozidel kategorií M (vozidla používaná pro přepravu cestujících) a N (vozidla používaná pro přepravu nákladu) z hlediska jejich hladiny akustického tlaku. Uvedené nařízení rovněž stanoví opatření týkající se akustického varovného systému vozidla (AVAS) pro vozidla s hybridním elektrickým pohonem a elektrická vozidla za účelem varování zranitelných účastníků silničního provozu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V návaznosti na přijetí předpisu OSN č. 138 o schvalování tichých silničních vozidel na 168. zasedání Světového fóra Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) pro sladění předpisů pro motorová vozidla, jež se uskutečnilo ve dnech 8.–11. března 2016, by měla být přezkoumána příloha VIII nařízení (EU) č. 540/2014 za účelem zlepšení přesnosti požadavků týkajících se systému AVAS, pokud jde o druh a hlasitost vydávaného zvuku, způsob vydávání zvuku, tlačítko pro pozastavení a akustický tlak stojícího vozidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Informační dokument podle přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (2) týkající se EU schválení typu vozidla z hlediska přípustné hladiny akustického tlaku a dodatek certifikátu EU schválení typu by měly být přezkoumány tak, aby odrážely podrobné požadavky na systém AVAS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby bylo možné schvalovat vozidla s hybridním elektrickým pohonem a elektrická silniční vozidla vybavená systémem AVAS, je dále vhodné zavést požadavky na zkoušky minimálních úrovní emisí hluku systému AVAS vozidla pohybujícího se dopředu i dozadu a na změnu frekvence vydávaného zvuku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 540/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 540/2014 se stalo použitelným dne 1. července 2016 a že nemůže být plně uplatňováno bez změny přílohy VIII obsažené v tomto aktu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny nařízení (EU) č. 540/2014
   Nařízení (EU) č. 540/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Příloha I se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v dodatku 1 se doplňuje nový bod 12.8, který zní:
                           „12.8.   Akustický varovný systém vozidla (AVAS)
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                       12.8.1
                                    
                                    
                                       Číslo schválení typu vozidla z hlediska emisí hluku podle předpisu EHK OSN č. 138 (1)
                                    
                                 
                              
                           
                           nebo
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                       12.8.2
                                    
                                    
                                       Úplný odkaz na výsledky zkoušek úrovní emisí hluku systému AVAS, naměřené podle nařízení (EU) č. 540/2014 (1)“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v dodatku 2 se doplněk mění takto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       i)
                                    
                                    
                                       bod 3 se nahrazuje tímto:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   „3.
                                                
                                                
                                                   Systém AVAS naistalován: ano/ne (1)“;
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       ii)
                                    
                                    
                                       doplňuje se nový bod 4, který zní:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   „4.
                                                
                                                
                                                   Poznámky….“.
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131.
   
      (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA VIII
            
               OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE AKUSTICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU VOZIDLA (AVAS)
            
            ODDÍL I
            Tato příloha stanoví opatření týkající se akustického varovného systému vozidla (AVAS) pro vozidla s hybridním elektrickým pohonem a elektrická vozidla.
            I.1   Bez ohledu na bod 2 písm. a) a b) se ustanovení oddílu II uplatňují na systém AVAS instalovaný:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        v každém typu vozidla schváleném před 1. červencem 2019;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        v každém novém vozidle založeném na typu uvedeném v písmenu a) před 1. červencem 2021.
                     
                  
               
            
            I.2   Ustanovení oddílu III se uplatňují na systém AVAS instalovaný:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        v každém typu vozidla schváleném před 1. červencem 2019, pokud se tak výrobce rozhodne;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        v každém novém vozidle založeném na typu uvedeném v písmenu a);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        v každém typu vozidla schváleném dne 1. července 2019 nebo po tomto datu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        v každém novém vozidle založeném na typu uvedeném v písmenu c);
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        e)
                     
                     
                        v každém novém vozidle dne 1. července 2021 nebo po tomto datu.
                     
                  
               
            
            ODDÍL II
            II.1   Činnost systému
            Pokud je systém AVAS instalován na vozidle, musí splňovat požadavky uvedené v bodech II.2 a II.3.
            II.2   Provozní podmínky
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Způsob vydávání zvuku
                        Systém AVAS musí automaticky vydávat zvuk při minimálním rozsahu rychlosti vozidla od nastartování do zhruba 20 km/h a při zpětném chodu. Pokud je vozidlo vybavené spalovacím motorem, který je v chodu při výše uvedeném rychlostním rozpětí vozidla, nevydává systém AVAS žádný zvuk.
                        U vozidel vybavených výstražným zařízením v případě zpětného chodu nemusí systém AVAS při zpětném chodu vydávat žádný zvuk.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Tlačítko
                        Systém AVAS musí být vybaven tlačítkem, které umožňuje jeho zapnutí a vypnutí a je snadno dosažitelné pro řidiče vozidla. Po opětovném nastartování vozidla se systém AVAS musí automaticky uvést do stavu „zapnuto“.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Ztlumení
                        Hladina akustického tlaku systému AVAS může být v průběhu jízdy ztlumována.
                     
                  
               
            
            II.3   Druh a hlasitost zvuku
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Zvuk, který vydává systém AVAS, je nepřerušovaný zvuk, který chodce a další účastníky silničního provozu informuje o tom, že je vozidlo v provozu. Zvuk by měl jasně signalizovat chování vozidla a měl by znít podobně, jako zní vozidlo stejné kategorie vybavené spalovacím motorem.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Zvuk vydávaný systémem AVAS musí umožňovat snadné rozpoznání chování vozidla, například pomocí automatické změny hladiny akustického tlaku nebo vlastností v závislosti na aktuální rychlosti vozidla.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Hladina akustického tlaku generovaná systémem AVAS nepřekročí přibližnou hladinu akustického tlaku vozidla kategorie M1 vybaveného spalovacím motorem a provozovaného za stejných podmínek.
                     
                  
               
            
            ODDÍL III
            III.1   Činnost systému
            Systém AVAS musí splňovat požadavky stanovené v bodech III.2 až III.6.
            III.2   Provozní podmínky
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Způsob vydávání zvuku
                        Systém AVAS musí automaticky vydávat zvuk při minimálním rozsahu rychlosti vozidla od nastartování do zhruba 20 km/h a při zpětném chodu. Pokud je vozidlo vybavené spalovacím motorem, který je v chodu při uvedeném rychlostním rozpětí vozidla, nevydává systém AVAS žádný zvuk.
                        Vozidla s celkovými hladinami akustického tlaku splňující požadavky uvedené v bodě 6.2.8 předpisu EHK OSN č. 138 (1) s přípustnou odchylkou +3 dB(A) nemusí být vybavena systémem AVAS. Požadavky stanovené v bodě 6.2.8 předpisu EHK OSN č. 138 pro třetinooktávová pásma a požadavky stanovené v bodě 6.2.3 předpisu EHK OSN č. 138 pro změnu frekvence podle definice v bodě 2.4 téhož předpisu EHK OSN (dále jen „změna frekvence“) se na uvedená vozidla nevztahují.
                        U vozidel vybavených výstražným zařízením v případě zpětného chodu nemusí systém AVAS při zpětném chodu vydávat žádný zvuk pod podmínkou, že zvuk vydávaný výstražným zařízením při zpětném chodu splňuje požadavky stanovené v bodě 6.2 druhém pododstavci a v bodě 6.2.2 předpisu EHK OSN č. 138.
                        Zvuk vydávaný typem vozidla předloženým ke schválení se měří v souladu s metodami stanovenými v příloze 3 a v bodech 6.2.1.3 a 6.2.2.2 předpisu EHK OSN č. 138.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Tlačítko
                        Systém AVAS může být vybaven mechanismem umožňujícím řidiči zastavit provoz systému AVAS („funkce pozastavení“), který umožňuje jeho zapnutí a vypnutí a je snadno dosažitelný pro řidiče vozidla. Je-li nainstalována funkce pozastavení, při nastartování vozidla je systém AVAS automaticky zapnutý.
                        Kromě toho funkce pozastavení musí splňovat požadavky stanovené v bodě 6.2.6 předpisu EHK OSN č. 138.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Ztlumení
                        Hladina akustického tlaku systému AVAS může být v průběhu jízdy ztlumována. V těchto případech musí hladina akustického tlaku systému AVAS splňovat požadavky stanovené v bodě 6.2.8 předpisu EHK OSN č. 138.
                     
                  
               
            
            III.3   Druh a hlasitost zvuku
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        Zvuk, který vydává systém AVAS, je nepřerušovaný zvuk, který chodce a další účastníky silničního provozu informuje o tom, že je vozidlo v provozu. Zvuk musí umožňovat snadné rozpoznání chování vozidla, například pomocí automatické změny hladiny akustického tlaku nebo vlastností v závislosti na aktuální rychlosti vozidla. Zvuk musí znít podobně, jako zní vozidlo stejné kategorie vybavené spalovacím motorem.
                        Použijí se tato pravidla:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    i)
                                 
                                 
                                    je-li vydávaný při pohybu vozidla, musí zvuk systému AVAS splňovat požadavky stanovené v bodech 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 nebo případně 6.2.3 předpisu EHK OSN č. 138;
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    ii)
                                 
                                 
                                    pokud vozidlo stojí, může vydávat zvuk, jak je uvedeno v bodě 6.2.4 předpisu EHK OSN č. 138.
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        Výrobce vozidla může dát řidiči na výběr z různých zvuků, které splňují požadavky stanovené v bodě 6.2.5 předpisu EHK OSN č. 138.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        c)
                     
                     
                        Hladina akustického tlaku generovaná systémem AVAS nesmí překročit přibližnou hladinu akustického tlaku vozidla kategorie M1 vybaveného spalovacím motorem a provozovaného za stejných podmínek. Kromě toho se uplatňují požadavky uvedené v bodě 6.2.7 předpisu EHK OSN č. 138.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        d)
                     
                     
                        Celková hladina akustického tlaku vydávaného vozidlem splňujícím ustanovení bodu 2 písm. a) druhého pododstavce nesmí překročit přibližnou hladinu akustického tlaku vozidla kategorie M1 vybaveného spalovacím motorem a provozovaného za stejných podmínek.
                     
                  
               
            
            III.4   Požadavky na zkušební dráhu
            Do 30. června 2019 lze pro kontrolu shody zkušební dráhy podle bodu 2.1.2 přílohy 3 předpisu EHK OSN č. 138 používat místo normy ISO 10844:2014 normu ISO 10844:1994.
            III.5   Certifikát schválení typu
            Výrobce vozidla jako přílohu k certifikátu EU schválení typu přiloží jakýkoli z těchto dokumentů:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        oznámení uvedené v bodě 5.3 předpisu EHK OSN č. 138 v souladu se vzorem stanoveným v příloze 1 uvedeného předpisu;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        výsledky zkoušek hladin akustického tlaku systému AVAS naměřených v souladu s tímto nařízením.
                     
                  
               
            
            III.6   Označení
            Veškeré komponenty systému AVAS musí být označeny:
            
               
               
               
                  
                     
                        a)
                     
                     
                        výrobní nebo obchodní značkou výrobce;
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        b)
                     
                     
                        určeným identifikačním číslem.
                     
                  
               
            
            Označení musí být nesmazatelná a zřetelně čitelná.
         “
      
      
         (1)  Úř. věst. L 9, 13.1.2017, s. 33.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.