Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1587 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1587/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 241/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1587
   ze dne 19. září 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 180 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) stanoví pravidla výpočtu a stanovení dovozního cla na některé produkty, mezi něž patří produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 (3) Rada souhlasila s prozatímním prováděním Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle harmonogramů odstraňování cel uvedených v příloze 2–A dohody stanoví článek 2.4 dohody snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z druhé strany. Bod 3 písm. d) uvedené přílohy stanoví odstranění cel na určité zboží, mezi které patří zboží kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00, v osmi shodných fázích počínaje dnem vstupu této dohody v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 642/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Navrhované změny by se měly použít od 21. září 2017, tj. ode dne zahájení prozatímního provádění dohody, a proto by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 642/2010 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „5.   U produktů pocházejících z Kanady a náležejících do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obecná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 se dovozní clo rovná procentní sazbě cla stanovené v souladu s odstavcem 2 a popřípadě 4. Procentní podíl, jenž se použije, je uveden v příloze Ia. Dovozní clo se zaokrouhlí dolů alespoň na nejbližší 0,001 EUR.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Vkládá se příloha Ia, jejíž znění je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 21. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA Ia
            
               Procentní podíl uvedený v čl. 2 odst. 5
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Rok
                     
                     
                        Procentní podíl
                     
                  
                  
                     
                        2017
                     
                     
                        87,5
                     
                  
                  
                     
                        2018
                     
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        2019
                     
                     
                        62,5
                     
                  
                  
                     
                        2020
                     
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                     
                        37,5
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                     
                        12,5
                     
                  
                  
                     
                        2024 a každý následující rok
                     
                     
                        0 (osvobozeno od cla)
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.