Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1588 ze dne 19. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1588/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 241/18
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1588
   ze dne 19. září 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o koncese na mléčné výrobky pocházející z Kanady
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 (2) schválila Rada jménem Evropské unie prozatímní uplatňování Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 2.4 dohody stanoví v souladu s přílohou 2-A uvedené dohody snížení a odstranění cel ukládaných na dovoz zboží pocházejícího z Kanady. Odstavec 2 uvedené přílohy stanoví, že strany dohody musí odstranit všechna cla na některé z nich pocházející zboží po dni vstupu uvedené dohody v platnost. Toto pravidlo by se mělo uplatňovat na mléko a mléčné výrobky dovážené do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) stanoví pravidla pro dovozní celní kvótu č. 09.4513 na sýr čedar pocházející z Kanady. Vzhledem k tomu, že dohoda stanoví zrušení cel na mléčné výrobky, měla by být uvedená dovozní celní kvóta zrušena. Z toho důvodu by ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 týkající se správy uvedené celní kvóty měla být vypuštěna. Kromě toho je vhodné aktualizovat některá ustanovení přílohy XI uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Navrhované změny by se měly použít ode dne prozatímního provádění dohody, a toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               V článku 29 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Kolonka 3 osvědčení IMA 1 týkající se odběratele a kolonka 6 týkající se země určení se nevyplňuje.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               V části III.B přílohy III se položka týkající se kvóty s číslem 09.4513 zrušuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               Příloha XI se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               V příloze XII se položka týkající se Kanady zrušuje.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 21. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha XI nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Část A se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Části B, C a D se nahrazují tímto:
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  „B.
               
               
                  Pokud jde o sýry čedar kódu KN ex 0406 90 21 a uvedené pod číslem kvóty 09.4514 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4521 v příloze III.B:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              v kolonce 7 se uvede „celé sýry čedar“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              v kolonce 11 se uvede „nejméně 50 %“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              v kolonce 14 se uvede „alespoň tři měsíce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5)
                           
                           
                              v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  C.
               
               
                  Pokud jde o sýry čedar určené ke zpracování kódu KN ex 0406 90 01 a uvedené pod číslem kvóty 09.4515 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4522 v příloze III.B:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              v kolonce 7 se uvede „celé sýry čedar“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  D.
               
               
                  Pokud jde o jiné sýry než čedar určené ke zpracování kódu KN ex 0406 90 01 uvedené pod číslem kvóty 09.4515 v příloze I.K a pod číslem kvóty 09.4522 v příloze III.B:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              v kolonce 10 se uvede „výhradně kravské mléko domácí produkce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.