Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1589 ze dne 19. září 2017, kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1589/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 241/21
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1589
   ze dne 19. září 2017,
   kterým se odvolává přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (3), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (4), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013 ze dne 2. Prosince 2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (5), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (6), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
   informujíc členské státy,
   vzhledem k těmto důvodům:
   A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (EU) č. 513/2013 (7) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Skupina vyvážejících výrobců pověřila Čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „komora CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což komora CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován komorou CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím 2013/423/EU (8) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (9) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 Rada uložila rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku předloženého skupinou vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) a komorou CCCME potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (10), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně společnosti:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Chinaland Solar Energy Co. Ltd pod doplňkovým kódem TARIC B808 (dále jen „Chinaland“).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (11) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a komory CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem dále odkazuje jako na „opatření“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (12) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (13) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (14) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (15) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (16) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (17) dne 5. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (18) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (19) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (20) dále rozšířila na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (21) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (22) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (23) Komise odvolala přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/1998 (24) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2016/2146 (25) Komise odvolala přijetí závazku dalších dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Na základě přezkumů před pozbytím platnosti a prozatímního přezkumu uvedených v 10. až 12. bodě odůvodnění Komise prováděcím nařízením (EU) 2017/366 a prováděcím nařízením (EU) 2017/367 opatření zachovala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum podoby opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (26) dne 3. března 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/454 (27) Komise odvolala přijetí závazku čtyř vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/615 (28) Komise přijala návrh skupiny vyvážejících výrobců a komory CCCME, jenž se týkal plnění závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/941 (29) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/1408 (30) Komise odvolala přijetí závazku dalších dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/1497 (31) Komise odvolala přijetí závazku jednoho vyvážejícího výrobce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2017/1524 (32) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.
            
         
      
   
   B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Vyvážející výrobci mimo jiné souhlasili, že nebudou prodávat výrobek, na nějž se vztahuje závazek, prvnímu nezávislému odběrateli v Unii pod určitou minimální dovozní cenou v mezích souvisejícího ročního objemu dovozu do Unie (dále jen „roční objem“) stanoveného v závazku. Minimální dovozní cena je stanovena na základě peněžního ekvivalentu. Jestliže se platební podmínky liší od základu peněžního ekvivalentu, při porovnání souladu s minimální dovozní cenou se na fakturovanou hodnotu uplatňuje určitý odpočet.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Vyvážející výrobci rovněž souhlasili, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, budou prodávat pouze prostřednictvím přímého prodeje. Pro účely závazku je přímý prodej definován buď jako prodej prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, nebo prostřednictvím strany ve spojení v Unii uvedené v závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               V rámci závazku je rovněž uveden orientační seznam případů, které představují jeho porušení. Seznam porušení zahrnuje nepřímý prodej do Unie ze strany společností jiných, než které jsou uvedeny v závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Ze závazku pro vyvážející výrobce rovněž vyplývá povinnost každého čtvrt roku Komisi poskytovat podrobné informace o veškerém jejich prodeji na vývoz do Unie a dalším prodeji v Unii (dále jen „čtvrtletní zprávy“). To znamená, že údaje uváděné v těchto čtvrtletních zprávách musí být úplné a správné a že vykázané transakce musí být zcela v souladu s podmínkami závazku. Hlášení dalšího prodeje v Unii je zvláštní povinností v případě, že výrobek, na nějž se vztahuje závazek, je prvnímu nezávislému odběrateli prodáván prostřednictvím dovozce ve spojení. Pouze tato hlášení Komisi umožňují monitorovat, zda je cena dovozce ve spojení při dalším prodeji prvnímu nezávislému odběrateli v souladu s minimální dovozní cenou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Vyvážející výrobce je odpovědný za porušení způsobené kteroukoli z jeho stran ve spojení bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v závazku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               V závazku je dále stanoveno, že jej Komise přijímá na základě důvěry a že jakákoli činnost, jež by poškodila vztah s Komisí založený na důvěře, by měla být důvodem k jeho odvolání.
            
         
      
   
   C.   MONITOROVÁNÍ VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Komise v rámci monitorování dodržování závazku ověřovala informace související se závazkem předkládané společností Chinaland. Komise rovněž posuzovala veřejně dostupné informace týkající se podnikové struktury společnosti Chinaland.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Komise rovněž obdržela důkazy od celních orgánů jednoho členského státu na základě čl. 8 odst. 9 a čl. 14 odst. 7 základního antidumpingového nařízení a na základě čl. 13 odst. 9 a čl. 24 odst. 7 základního antisubvenčního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Výsledná zjištění jsou uvedena ve 38. až 40. bodě odůvodnění a zabývají se problémy, které byly zjištěny u společnosti Chinaland a z nichž pro Komisi vyplývá povinnost v případě tohoto vyvážejícího výrobce odvolat přijetí závazku.
            
         
      
   
   D.   DŮVODY PRO ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Ve svých čtvrtletních zprávách vykázala společnost Chinaland transakce zahrnující prodej výrobku, na nějž se vztahuje závazek, dovozci v Unii, který údajně není ve spojení, a vystavila závazkové faktury. Hodnota těchto transakcí dosáhla zhruba 20 % celkového prodeje společnosti do Unie. Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl dovozce podílející se na výše uvedených transakcích ve spojení se společností Chinaland. Konkrétně bylo několik prodejních transakcí tohoto dovozce, který údajně není ve spojení, provedeno dvěma úředníky společnosti Chinaland. Tito úředníci ve své komunikaci s konečnými odběrateli uvedli, že tento odběratel, který údajně není ve spojení, byl společností se sídlem v Unii náležející společnosti Chinaland. E-mailové uživatelské účty těchto úředníků také naznačují napojení na společnost Chinaland. Komise tento obchodní tok analyzovala. Jelikož tento dovozce není uveden v závazku jako strana ve spojení, porušila společnost Chinaland podmínky závazku popsané v 30. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Prodej uskutečněný tímto dovozcem prvnímu nezávislému odběrateli v Unii byl navíc uskutečněn za ceny pod minimální dovozní cenou. Společnost Chinaland tedy porušila podmínky závazku popsané v 29. a 33. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Komisi nebyl hlášen žádný další prodej prostřednictvím tohoto dovozce ve spojení. Proto společnost Chinaland rovněž porušila podmínky závazku popsané ve 32. a 33. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Komise analyzovala zjištění uvedená ve 38. až 40. bodě odůvodnění a dospěla k závěru, že také došlo k poškození vztahu s Komisí založeného na důvěře.
            
         
      
   
   E.   PROHLÁŠENÍ ZÁVAZKOVÝCH FAKTUR ZA NEPLATNÉ
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Nepřímé prodejní transakce společnosti Chinaland jsou spojeny s následujícími závazkovými fakturami:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
                        
                        
                           Datum
                        
                     
                     
                        
                           CHN160765
                        
                        
                           8.10.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160839
                        
                        
                           18.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160759
                        
                        
                           18.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160739
                        
                        
                           27.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160608
                        
                        
                           25.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160743
                        
                        
                           27.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160815
                        
                        
                           18.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160730
                        
                        
                           9.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160760
                        
                        
                           18.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160833-2
                        
                        
                           20.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160648
                        
                        
                           9.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160818
                        
                        
                           18.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160828
                        
                        
                           22.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160834
                        
                        
                           13.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160755
                        
                        
                           13.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160738
                        
                        
                           27.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160737
                        
                        
                           9.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160764
                        
                        
                           16.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160803
                        
                        
                           27.9.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160804
                        
                        
                           9.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160719
                        
                        
                           22.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160736
                        
                        
                           13.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160631
                        
                        
                           6.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160901
                        
                        
                           20.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160731
                        
                        
                           9.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160822
                        
                        
                           22.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160718
                        
                        
                           13.7.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160835
                        
                        
                           13.8.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160314
                        
                        
                           7.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160528
                        
                        
                           16.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160628
                        
                        
                           25.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160436
                        
                        
                           27.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160632
                        
                        
                           29.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160513
                        
                        
                           2.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160622
                        
                        
                           12.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160430
                        
                        
                           3.5.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160405
                        
                        
                           7.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160507-1
                        
                        
                           25.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160505
                        
                        
                           29.4.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160551
                        
                        
                           18.6.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN150739
                        
                        
                           6.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN151131
                        
                        
                           15.1.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160322
                        
                        
                           25.3.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160337
                        
                        
                           24.3.2016
                        
                     
                     
                        
                           CHN160313
                        
                        
                           28.3.2016
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se tyto faktury prohlašují za neplatné. Částka odpovídající celnímu dluhu, který vznikl v okamžiku přijetí prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu, by měla být vnitrostátními celními orgány podle čl. 105 odst. 3 až 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (33), který se stanoví celní kodex Unie, vybrána v okamžiku, kdy vstoupí v platnost odvolání závazku ve vztahu k uvedenému vyvážejícímu výrobci. Vnitrostátní celní orgány příslušné k výběru cla budou příslušným způsobem informovány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               V této souvislosti Komise připomíná, že podle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2017/367 a čl. 2 odst. 1 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) ve spojení s bodem 7 přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/366 je dovoz osvobozen od cla pouze tehdy, pokud faktura uvádí cenu a případné rabaty pro výrobek, na nějž se vztahuje závazek. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je clo splatné, i když Komise obchodní fakturu doprovázející dané zboží neprohlásila za neplatnou.
            
         
      
   
   F.   POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI CELÉHO ZÁVAZKU
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Závazek stanoví, že jeho porušení ze strany jednotlivého vyvážejícího výrobce automaticky nevede k odvolání přijetí závazku pro všechny vyvážející výrobce. V takovém případě by Komise měla posoudit dopad daného porušení na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a komoru CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Komise tudíž náležitě posoudila dopad porušení závazku ze strany společnosti Chinaland na proveditelnost závazku s ohledem na všechny vyvážející výrobce a komoru CCCME.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Tento případ se podobá přechozím případům odvolání. Komise již při uvedených příležitostech informovala komoru CCCME, že budou-li se porušení podobné struktury v budoucnosti opakovat, může Komise obecnou proveditelnost závazku přehodnotit (34). Komise si nadále vyhrazuje právo tak učinit.
            
         
      
   
   G.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Zúčastněné strany měly příležitost zúčastnit se slyšení a k věci se vyjádřit v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Společnost Chinaland předložila po poskytnutí informací připomínky. Zpochybnila vztah s dovozcem v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Společnost Chinaland dále uvedla, že dovozce v Unii je ve vlastnictví jiné osoby než vyvážejícího výrobce. Společnost Chinaland rovněž tvrdila, že dotyční dva úředníci (uvedení výše ve 38. bodě odůvodnění) sledovali vlastní zájmy bez povolení společnosti Chinaland, když se odkazovali na vazbu mezi dovozcem a společností Chinaland. Komise se však domnívá, že vzhledem k absenci důkazů v opačném smyslu lze komunikaci úředníků vývozce vůči třetím stranám, k níž došlo v rámci jejich běžných obchodních činností, připsat společnosti Chinaland. Jelikož společnost Chinaland nedokázala tuto domněnku vyvrátit, toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Společnost Chinaland také zpochybnila prohlášení faktur za neplatné. Tvrdila, že Komise nemůže ukládat cla/nařizovat celním orgánům vybírání cel z dovozu propuštěného do volného oběhu před datem odvolání přijetí závazku v případě dovozu, který nebyl celně zaevidován. Toto tvrzení vychází z článků 8 a 13 základního antidumpingového a antisubvenčního nařízení. Tento výklad je však nesprávný. Podle čl. 8 odst. 10 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 10 základního antisubvenčního nařízení může být prozatímní clo uloženo se zpětnou působností na omezenou dobu v případě, že došlo k celní evidenci dovozu. Uvedená ustanovení se však zabývají jiným momentem v antidumpingovém nebo antisubvenčním šetření. Tyto články se nevztahují na tento případ, v souvislosti s nímž byla šetření dokončena již v roce 2013 uložením konečného antidumpingového a vyrovnávacího cla a přijetím dobrovolného závazku některými vyvážejícími výrobci dotčeného výrobku, včetně společnosti Chinaland, v podobě cenového závazku namísto hrazení uvedených cel, aby se napravila újma způsobená jejich dumpingovými praktikami. Prohlášení faktur za neplatné se zpětnou působností a související požadavek na uhrazení nezaplacených cel v žádném případě z uvedených ustanovení nevychází. Toto tvrzení se proto zamítá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Společnost Chinaland také tvrdila, že Komise nemůže ukládat cla se zpětnou působností, aniž by porušila zásadu zákazu zpětné působnosti, když údajně sama v jiném případě uznala, že pro toto odvolání se zpětnou působností neexistuje právní základ (35). Společnost Chinaland rovněž cituje předcházející rozhodnutí, podle něhož by se jí mělo dostat stejného zacházení (36). Zaprvé je třeba poznamenat, že všechna rozhodnutí Komise, jimiž se odvolává přijetí závazku, jsou přijímána na základě specifického vyhodnocení každého případu. Rozhodnutí přijatá v těchto jednotlivých případech jsou tedy omezená a specifická vzhledem ke konkrétním okolnostem, takže je nelze použít k odůvodnění jiného případu. Společnost Chinaland v každém případě nepředložila žádné argumenty toho, jak se její případ podobá případu vyvážejícího výrobce dotčeného prováděcím nařízením (EU) 2015/866. Zadruhé, je pravda, že se činnosti evropských orgánů řídí obecnými právními zásadami, zejména zásadou právní jistoty a zákazu zpětné působnosti. Komise však připomíná, že ustálená judikatura Soudního dvora uznává, že hospodářský subjekt nemůže legitimně očekávat, že bude zachován „existující stav“, který lze změnit rozhodnutími přijatými orgány Unie v rámci jejich posuzovací pravomoci (37). Zásada legitimního očekávání nechrání v situacích, v nichž žádná legitimní očekávání neexistovala, zejména v případě, kde byl hospodářský subjekt od počátku varován před důsledky porušení závazku formou konkrétních transakcí. V této souvislosti je zjevné, že jsou-li předloženy nesprávné nebo neúplné závazkové faktury, je splatné běžné antidumpingové/vyrovnávací clo, které by pro dotčeného vyvážejícího výrobce platilo, kdyby nepředložil závazkovou fakturu, a že se clo, které nebylo neuhrazeno vzhledem k předložení závazkových faktur, stane splatným, jako kdyby žádné osvobození od cla neexistovalo. Zatřetí, tento typ prohlášení závazkových faktur za neplatné a z toho plynoucí nutnost uhradit nezaplacená cla není uložením opatření se zpětnou působností ve smyslu práva Evropské unie a nespadá do působnosti čl. 10 odst. 5 a čl. 16 odst. 5 základního antidumpingového a antisubvenčního nařízení. Skutečnost, že společnost Chinaland nenavrhuje žádnou definici „zpětné působnosti“, která by se odkláněla od zavedené obecné zásady práva Evropské unie zmíněné výše v odkazu na judikaturu, to podtrhuje. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se tvrzení předložená společností Chinaland proti odvolání přijetí závazku zamítají.
            
         
      
   
   H.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení, čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnost Chinaland by mělo být odvoláno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               V důsledku toho se na základě čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společností Chinaland automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/367 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a zachované článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/366, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Komise rovněž připomíná, že pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře neodpovídá skutečně zaplacené ceně, měly by vyšetřit, zda byl porušen požadavek na zahrnutí jakýchkoli rabatů na závazkové faktury či zda nebyla dodržena minimální dovozní cena. Pokud celní orgány členského státu dospějí k závěru, že došlo k takovému porušení nebo že nebyla dodržena minimální dovozní cena, měly by v důsledku toho vybírat cla. Komise by s cílem usnadnit na základě čl. 4 odst. 3 Smlouvy práci celních orgánů členských států měla v takových situacích sdílet důvěrné znění závazku a další informace o něm výhradně pro účely vnitrostátního řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               V tabulce v příloze II tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž není přijetí závazku prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Komise 2013/707/EU dotčeno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Přijetí závazku týkající se této společnosti se odvolává:
   
      
      
      
         
            
               Název společnosti
            
            
               Doplňkový kód TARIC
            
         
         
            
               CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD
            
            
               B808
            
         
      
   
   Článek 2
   1.   Závazkové faktury uvedené v příloze I tohoto nařízení jsou prohlášeny za neplatné.
   2.   Vyberou se antidumpingová a vyrovnávací cla splatná v okamžiku přijetí celního prohlášení k propuštění zboží do volného oběhu podle čl. 3 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013.
   Článek 3
   1.   Pokud celní orgány členských států mají informace o tom, že cena předložená na závazkové faktuře podle čl. 3 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/366 vystavené jednou ze společností, od nichž byl závazek původně přijat prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, neodpovídá zaplacené ceně, a že proto uvedené společnosti mohly závazek porušit, mohou celní orgány členských států v případě potřeby pro účely provádění vnitrostátního řízení požádat Komisi, aby jim poskytla kopie závazku a další informace za účelem kontroly použitelné minimální dovozní ceny v den, kdy byla vystavena závazková faktura.
   2.   Pokud tato kontrola odhalí, že zaplacená cena je nižší než minimální dovozní cena, cla v důsledku toho splatná podle čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 13 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1037 se vyberou.
   Pokud tato kontrola odhalí, že slevy a rabaty nebyly do obchodní faktury zahrnuty, cla v důsledku toho splatná podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366 se vyberou.
   3.   Informace podle odstavce 1 mohou být použity pouze pro účely vymáhání cel splatných podle čl. 3 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/367, čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 a čl. 2 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/366. V této souvislosti mohou celní orgány členských států poskytnout dlužníkovi těchto cel tyto informace pouze za účelem zachování jeho práva na obhajobu. Tyto informace nesmí být za žádných okolností sdělovány třetím osobám.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.
   
      (3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.
   
      (4)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 131.
   
      (5)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.
   
      (6)  Úř. věst. L 56, 3.3.2017, s. 1.
   
      (7)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.
   
      (8)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.
   
      (9)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.
   
      (10)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.
   
      (11)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.
   
      (12)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.
   
      (13)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.
   
      (14)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.
   
      (15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.
   
      (16)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.
   
      (17)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.
   
      (18)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.
   
      (19)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.
   
      (20)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.
   
      (21)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.
   
      (22)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.
   
      (23)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.
   
      (24)  Úř. věst. L 308, 16.11.2016, s. 8.
   
      (25)  Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 4.
   
      (26)  Úř. věst. C 67, 3.3.2017, s. 16.
   
      (27)  Úř. věst. L 71, 16.3.2017, s. 5.
   
      (28)  Úř. věst. L 86, 31.3.2017, s. 14.
   
      (29)  Úř. věst. L 142, 2.6.2017, s. 43.
   
      (30)  Úř. věst. L 201, 2.8.2017, s. 3.
   
      (31)  Úř. věst. L 218, 24.8.2017, s. 10.
   
      (32)  Úř. věst. L 230, 6.9.2017, s. 11.
   
      (33)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (34)  Prováděcí nařízení (EU) 2016/1402, 37. bod odůvodnění.
   
      (35)  Prováděcí nařízení (EU) 2015/1403, 30. až 32. bod odůvodnění.
   
      (36)  Prováděcí nařízení (EU) 2015/866, 88. až 89. bod odůvodnění.
   
      (37)  Rozsudek ze dne 17. října 1996, Konservenfabrik Lubella v. Hauptzollamt Cottbus, C-64/95, EU:1996:388, bod 31. Viz také novější rozsudek ze dne 10. prosince 2015, SIA Veloserviss, věc C-427/14, EU:C:2015:803, bod 39.
   
   
      PŘÍLOHA I
      Seznam závazkových faktur vystavených společností CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD, které se prohlašují za neplatné:
      
         
         
         
            
               
                  Číslo obchodní faktury doprovázející zboží podléhající závazku
               
               
                  Datum
               
            
            
               
                  CHN160765
               
               
                  8.10.2016
               
            
            
               
                  CHN160839
               
               
                  18.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160759
               
               
                  18.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160739
               
               
                  27.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160608
               
               
                  25.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160743
               
               
                  27.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160815
               
               
                  18.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160730
               
               
                  9.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160760
               
               
                  18.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160833-2
               
               
                  20.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160648
               
               
                  9.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160818
               
               
                  18.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160828
               
               
                  22.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160834
               
               
                  13.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160755
               
               
                  13.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160738
               
               
                  27.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160737
               
               
                  9.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160764
               
               
                  16.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160803
               
               
                  27.9.2016
               
            
            
               
                  CHN160804
               
               
                  9.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160719
               
               
                  22.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160736
               
               
                  13.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160631
               
               
                  6.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160901
               
               
                  20.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160731
               
               
                  9.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160822
               
               
                  22.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160718
               
               
                  13.7.2016
               
            
            
               
                  CHN160835
               
               
                  13.8.2016
               
            
            
               
                  CHN160314
               
               
                  7.4.2016
               
            
            
               
                  CHN160528
               
               
                  16.6.2016
               
            
            
               
                  CHN160628
               
               
                  25.6.2016
               
            
            
               
                  CHN160436
               
               
                  27.4.2016
               
            
            
               
                  CHN160632
               
               
                  29.6.2016
               
            
            
               
                  CHN160513
               
               
                  2.6.2016
               
            
            
               
                  CHN160622
               
               
                  12.6.2016
               
            
            
               
                  CHN160430
               
               
                  3.5.2016
               
            
            
               
                  CHN160405
               
               
                  7.4.2016
               
            
            
               
                  CHN160507-1
               
               
                  25.4.2016
               
            
            
               
                  CHN160505
               
               
                  29.4.2016
               
            
            
               
                  CHN160551
               
               
                  18.6.2016
               
            
            
               
                  CHN150739
               
               
                  6.1.2016
               
            
            
               
                  CHN151131
               
               
                  15.1.2016
               
            
            
               
                  CHN160322
               
               
                  25.3.2016
               
            
            
               
                  CHN160337
               
               
                  24.3.2016
               
            
            
               
                  CHN160313
               
               
                  28.3.2016
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Seznam společností:
      
         
         
         
            
               
                  Název společnosti
               
               
                  Doplňkový kód TARIC
               
            
            
               
                  Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd
               
               
                  B798
               
            
            
               
                  Anhui Chaoqun Power Co. Ltd
               
               
                  B800
               
            
            
               
                  Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B802
               
            
            
               
                  Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
                  Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
               
               
                  B801
               
            
            
               
                  Anhui Titan PV Co. Ltd
               
               
                  B803
               
            
            
               
                  Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
                  TBEA SOLAR CO. LTD
                  XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
               
               
                  B804
               
            
            
               
                  Changzhou NESL Solartech Co. Ltd
               
               
                  B806
               
            
            
               
                  Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd
               
               
                  B807
               
            
            
               
                  ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B811
               
            
            
               
                  CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
                  ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD
                  HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B812
               
            
            
               
                  CSG PVtech Co. Ltd
               
               
                  B814
               
            
            
               
                  China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
                  CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
                  CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd
                  China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
                  China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
               
               
                  B809
               
            
            
               
                  Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd
               
               
                  B816
               
            
            
               
                  EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
                  SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
                  JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD
               
               
                  B817
               
            
            
               
                  Zheijiang Era Solar Co. Ltd
               
               
                  B818
               
            
            
               
                  GD Solar Co. Ltd
               
               
                  B820
               
            
            
               
                  Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
                  Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd
               
               
                  B821
               
            
            
               
                  Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B822
               
            
            
               
                  Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd
               
               
                  B824
               
            
            
               
                  Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd
               
               
                  B826
               
            
            
               
                  Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd
               
               
                  B827
               
            
            
               
                  HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD
               
               
                  B828
               
            
            
               
                  Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd
               
               
                  B829
               
            
            
               
                  Jiangsu Green Power PV Co. Ltd
               
               
                  B831
               
            
            
               
                  Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd
               
               
                  B832
               
            
            
               
                  Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B833
               
            
            
               
                  Jiangsu Runda PV Co. Ltd
               
               
                  B834
               
            
            
               
                  Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
                  Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
               
               
                  B835
               
            
            
               
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
                  Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
               
               
                  B837
               
            
            
               
                  Jiangsu Sinski PV Co. Ltd
               
               
                  B838
               
            
            
               
                  Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd
               
               
                  B839
               
            
            
               
                  Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B840
               
            
            
               
                  Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B841
               
            
            
               
                  Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
                  LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
               
               
                  B793
               
            
            
               
                  Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
               
               
                  B843
               
            
            
               
                  Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
                  Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
                  Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
               
               
                  B795
               
            
            
               
                  Juli New Energy Co. Ltd
               
               
                  B846
               
            
            
               
                  Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd
               
               
                  B847
               
            
            
               
                  King-PV Technology Co. Ltd
               
               
                  B848
               
            
            
               
                  Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)
               
               
                  B849
               
            
            
               
                  Lightway Green New Energy Co. Ltd
                  Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
               
               
                  B851
               
            
            
               
                  Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
               
               
                  B853
               
            
            
               
                  NICE SUN PV CO. LTD
                  LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B854
               
            
            
               
                  Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B857
               
            
            
               
                  Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B858
               
            
            
               
                  Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd
               
               
                  B861
               
            
            
               
                  Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd
               
               
                  B862
               
            
            
               
                  Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B863
               
            
            
               
                  Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd
               
               
                  B864
               
            
            
               
                  Perlight Solar Co. Ltd
               
               
                  B865
               
            
            
               
                  SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE TECHNOLOGY CO. LTD
                  SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
               
               
                  B870
               
            
            
               
                  Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B872
               
            
            
               
                  Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
                  Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
               
               
                  B873
               
            
            
               
                  SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
               
               
                  B874
               
            
            
               
                  Shanghai ST Solar Co. Ltd
                  Jiangsu ST Solar Co. Ltd
               
               
                  B876
               
            
            
               
                  Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd
               
               
                  B878
               
            
            
               
                  Sopray Energy Co. Ltd
                  Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd
               
               
                  B881
               
            
            
               
                  SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
                  Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
               
               
                  B882
               
            
            
               
                  SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD
               
               
                  B883
               
            
            
               
                  TDG Holding Co. Ltd
               
               
                  B884
               
            
            
               
                  Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd
                  Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
               
               
                  B885
               
            
            
               
                  Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd
               
               
                  B886
               
            
            
               
                  Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd
               
               
                  B877
               
            
            
               
                  Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd
               
               
                  B879
               
            
            
               
                  Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd
               
               
                  B889
               
            
            
               
                  Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd
               
               
                  B891
               
            
            
               
                  Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd
               
               
                  B892
               
            
            
               
                  Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
                  China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd
                  Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd
               
               
                  B893
               
            
            
               
                  Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
                  State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
                  Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B896
               
            
            
               
                  Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B900
               
            
            
               
                  Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd
               
               
                  B902
               
            
            
               
                  Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd
               
               
                  B903
               
            
            
               
                  Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B904
               
            
            
               
                  Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B905
               
            
            
               
                  Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd
               
               
                  B906
               
            
            
               
                  Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd
               
               
                  B907
               
            
            
               
                  Zhejiang Koly Energy Co. Ltd
               
               
                  B908
               
            
            
               
                  Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
                  Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd
               
               
                  B910
               
            
            
               
                  Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
               
               
                  B911
               
            
            
               
                  Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd
               
               
                  B912
               
            
            
               
                  Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company
                  Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd
               
               
                  B914
               
            
            
               
                  Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd
               
               
                  B915
               
            
            
               
                  Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd
               
               
                  B916
               
            
            
               
                  Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
                  Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
               
               
                  B917
               
            
            
               
                  Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
                  WANXIANG IMPORT EXPORT CO LTD
               
               
                  B918
               
            
            
               
                  ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD
               
               
                  B920
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.