Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1594 ze dne 25. září 2017, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2017 přičítají určitá množství převedená v roce 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1594/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 247/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1594
   ze dne 25. září 2017,
   kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2017 přičítají určitá množství převedená v roce 2016
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96 mohou členské státy požádat Komisi do 31. října roku, na který se kvóta jim přidělená vztahuje, o převedení maximálně 10 % uvedené kvóty do následujícího roku. Komise přičte převedené množství k příslušné kvótě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 (2), (EU) 2015/2072 (3), (EU) 2016/72 (4) a (EU) 2016/73 (5) stanoví rybolovné kvóty pro některé populace na rok 2016 a uvádí populace, na něž se mohou vztahovat opatření podle nařízení (ES) č. 847/96.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení Rady (EU) 2016/1903 (6), (EU) 2016/2285 (7), (EU) 2016/2372 (8) a (EU) 2017/127 (9) stanoví rybolovné kvóty pro některé populace na rok 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Některé členské státy požádaly před 31. říjnem 2016 podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 847/96, aby část jejich kvót na rok 2016 byla převedena do následujícího roku. V rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení by měla být převedená množství připočtena ke kvótám na rok 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Rybolovné kvóty stanovené na rok 2017 v nařízeních (EU) 2016/1903, (EU) 2016/2285, (EU) 2016/2372 a (EU) 2017/127 se zvyšují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Rady (EU) 2015/2072 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1221/2014 a (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Rady (EU) 2016/73 ze dne 18. ledna 2016, kterým se na rok 2016 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb v Černém moři (Úř. věst. L 16, 23.1.2016, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Rady (EU) 2016/1903 ze dne 28. října 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 295, 29.10.2016, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).
   
      (8)  Nařízení Rady (EU) 2016/2372 ze dne 19. prosince 2016, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 26).
   
      (9)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Kód země
               
               
                  Kód populace
               
               
                  Druh
               
               
                  Název oblasti
               
               
                  Konečná kvóta 2016 (1) (v tunách)
               
               
                  Úlovky 2016 (v tunách)
               
               
                  Úlovky spadající pod zvláštní podmínky (2) z roku 2016 (v tunách)
               
               
                  % konečné kvóty
               
               
                  Převedené množství (v tunách)
               
            
            
               
                  (1)
               
               
                  (2)
               
               
                  (3)
               
               
                  (4)
               
               
                  (5)
               
               
                  (6)
               
               
                  (7)
               
               
                  (8)
               
               
                  (9)
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  ANF/*8ABDE
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (zvláštní podmínka pro ANF/07.)
               
               
                  309,700
               
               
                  216,035
               
               
                  0
               
               
                  69,76
               
               
                  30,970
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  2 218,799
               
               
                  963,469
               
               
                  216,035
               
               
                  53,16
               
               
                  221,880
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  ANF/2AC4-C
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  323,586
               
               
                  253,275
               
               
                  0
               
               
                  78,27
               
               
                  32,359
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  COD/07A.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIa
               
               
                  3,014
               
               
                  2,972
               
               
                  0
               
               
                  98,74
               
               
                  0,042
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  COD/07D.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIId
               
               
                  84,350
               
               
                  38,484
               
               
                  0
               
               
                  45,62
               
               
                  8,435
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  COD/7XAD34
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  208,654
               
               
                  96,732
               
               
                  0
               
               
                  46,36
               
               
                  20,865
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HAD/07A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIa
               
               
                  30,888
               
               
                  4,792
               
               
                  0
               
               
                  15,51
               
               
                  3,089
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HAD/2AC4.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IV; Vody Unie oblasti IIa
               
               
                  388,690
               
               
                  52,557
               
               
                  0
               
               
                  13,52
               
               
                  38,869
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HAD/5BC6A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa
               
               
                  14,500
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,450
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HAD/6B1214
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV
               
               
                  10,820
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,082
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HAD/7X7A34
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  96,268
               
               
                  90,043
               
               
                  0
               
               
                  93,53
               
               
                  6,225
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HER/4CXB7D
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId
               
               
                  96,806
               
               
                  27,538
               
               
                  0
               
               
                  28,45
               
               
                  9,681
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HKE/2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  64,533
               
               
                  58,943
               
               
                  0
               
               
                  91,34
               
               
                  5,590
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  87,948
               
               
                  14,994
               
               
                  0
               
               
                  17,05
               
               
                  8,795
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  HKE/8ABDE.
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  19,653
               
               
                  7,055
               
               
                  0
               
               
                  35,90
               
               
                  1,965
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  10,500
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,050
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  LEZ/*8ABDE
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (zvláštní podmínka pro LEZ/07.)
               
               
                  24,650
               
               
                  13,582
               
               
                  0
               
               
                  55,10
               
               
                  2,465
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  LEZ/07.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VII
               
               
                  714,228
               
               
                  289,228
               
               
                  13,582
               
               
                  42,40
               
               
                  71,423
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  LEZ/2AC4-C
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  39,690
               
               
                  1,107
               
               
                  0
               
               
                  2,79
               
               
                  3,969
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  LIN/04-C.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  14,325
               
               
                  13,837
               
               
                  0
               
               
                  96,56
               
               
                  0,488
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  87,197
               
               
                  39,283
               
               
                  0
               
               
                  45,05
               
               
                  8,720
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  MAC/2A34.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  148,067
               
               
                  98,842
               
               
                  0
               
               
                  66,75
               
               
                  14,807
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  NEP/07.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VII
               
               
                  25,706
               
               
                  3,549
               
               
                  0
               
               
                  13,80
               
               
                  2,571
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  NEP/2AC4-C
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  1 034,445
               
               
                  865,793
               
               
                  0
               
               
                  83,70
               
               
                  103,445
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  NEP/8ABDE.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  0,556
               
               
                  0,135
               
               
                  0
               
               
                  24,11
               
               
                  0,056
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  PLE/07A.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIa
               
               
                  119,950
               
               
                  81,805
               
               
                  0
               
               
                  68,20
               
               
                  11,995
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  PLE/2A3AX4
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  IV; vody Unie oblasti Iia; část oblasti IIIa, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat
               
               
                  8 741,594
               
               
                  6 671,572
               
               
                  0
               
               
                  76,32
               
               
                  874,159
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  PLE/7DE.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIId a VIIe
               
               
                  2 572,341
               
               
                  2 391,514
               
               
                  0
               
               
                  92,97
               
               
                  180,827
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  PLE/7FG.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  246,573
               
               
                  243,563
               
               
                  0
               
               
                  98,78
               
               
                  3,010
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  PLE/7HJK.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  7,000
               
               
                  6,800
               
               
                  0
               
               
                  97,14
               
               
                  0,200
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL/07D.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIId
               
               
                  1 059,558
               
               
                  799,452
               
               
                  0
               
               
                  75,45
               
               
                  105,956
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL/07E.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIe
               
               
                  47,483
               
               
                  46,460
               
               
                  0
               
               
                  97,85
               
               
                  1,023
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL/24-C.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  987,520
               
               
                  776,745
               
               
                  0
               
               
                  78,66
               
               
                  98,752
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SOL/7HJK.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  102,832
               
               
                  91,307
               
               
                  0
               
               
                  88,79
               
               
                  10,283
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  SPR/2AC4-C
               
               
                  Šprot obecný a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  466,900
               
               
                  0,045
               
               
                  0
               
               
                  0,01
               
               
                  46,690
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  WHG/07A.
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIa
               
               
                  1,008
               
               
                  0,349
               
               
                  0
               
               
                  34,55
               
               
                  0,101
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  WHG/7X7A-C
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  398,435
               
               
                  331,498
               
               
                  0
               
               
                  83,20
               
               
                  39,844
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  402,107
               
               
                  361,372
               
               
                  0
               
               
                  89,87
               
               
                  40,211
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  ANF/2AC4-C
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  257,827
               
               
                  208,822
               
               
                  29,900
               
               
                  92,59
               
               
                  19,105
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  ARU/1/2.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  26,667
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,667
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  ARU/34-C
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí III a IV
               
               
                  42,950
               
               
                  38,578
               
               
                  0
               
               
                  89,82
               
               
                  4,295
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  ARU/567.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  957,500
               
               
                  228,429
               
               
                  0
               
               
                  23,86
               
               
                  95,750
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  BLI/5B67-
               
               
                  Mník modrý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  54,445
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  5,445
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  13,428
               
               
                  0,094
               
               
                  0
               
               
                  0,70
               
               
                  1,343
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HAD/2AC4.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa
               
               
                  1 598,126
               
               
                  214,463
               
               
                  336,919
               
               
                  34,50
               
               
                  159,813
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HAD/3A/BCD
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IIIa, vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  213,954
               
               
                  125,846
               
               
                  0
               
               
                  58,82
               
               
                  21,395
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HAD/5BC6A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa
               
               
                  8,652
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,865
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HAD/6B1214
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV
               
               
                  24,734
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,473
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/03A.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IIIa
               
               
                  265,392
               
               
                  124,802
               
               
                  140,000
               
               
                  99,78
               
               
                  0,590
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/1/2-
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  2 582,952
               
               
                  1 882,490
               
               
                  700,112
               
               
                  99,99
               
               
                  0,350
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/4AB.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53o 30′ s. š.
               
               
                  31 349,516
               
               
                  0
               
               
                  31 221,226
               
               
                  99,59
               
               
                  128,290
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/4CXB7D
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId
               
               
                  12 870,830
               
               
                  12 870,790
               
               
                  0
               
               
                  100,00
               
               
                  0,040
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/5B6ANB
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN
               
               
                  1 028,795
               
               
                  1 028,190
               
               
                  0
               
               
                  99,94
               
               
                  0,605
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HER/7G-K.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  422,350
               
               
                  418,670
               
               
                  0
               
               
                  99,13
               
               
                  3,680
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HKE/2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  471,421
               
               
                  418,949
               
               
                  4,550
               
               
                  89,83
               
               
                  47,142
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HKE/3A/BCD
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  0,630
               
               
                  0,001
               
               
                  0
               
               
                  0,16
               
               
                  0,063
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  49,872
               
               
                  49,868
               
               
                  0
               
               
                  100,00
               
               
                  0,004
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  15 890,946
               
               
                  11 420,914
               
               
                  248,027
               
               
                  73,43
               
               
                  1 589,095
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  LEZ/2AC4-C
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  7,556
               
               
                  1,434
               
               
                  0
               
               
                  18,97
               
               
                  0,756
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  LIN/04-C.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  43,004
               
               
                  42,619
               
               
                  0
               
               
                  99,11
               
               
                  0,385
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  LIN/1/2.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  8,849
               
               
                  0,112
               
               
                  0
               
               
                  1,27
               
               
                  0,885
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  LIN/3A/BCD
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  IIIa; vody Unie oblastí IIIb, IIIc, IIId
               
               
                  1,514
               
               
                  0,874
               
               
                  0
               
               
                  57,88
               
               
                  0,151
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  101,993
               
               
                  0,213
               
               
                  0
               
               
                  0,21
               
               
                  10,199
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  MAC/2A34.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  309,957
               
               
                  307,306
               
               
                  1,372
               
               
                  99,59
               
               
                  1,279
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  MAC/8C3411
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  669,453
               
               
                  0
               
               
                  669,000
               
               
                  99,93
               
               
                  0,453
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  NEP/2AC4-C
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  1 166,979
               
               
                  861,652
               
               
                  0
               
               
                  73,84
               
               
                  116,698
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  NEP/3A/BCD
               
               
                  Humr severský
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  24,223
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,422
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  PLE/03AN.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  Skagerrak
               
               
                  44,000
               
               
                  14,001
               
               
                  0
               
               
                  31,82
               
               
                  4,400
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  PLE/2A3AX4
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  IV; vody Unie oblasti Iia; část oblasti IIIa, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat
               
               
                  7 855,350
               
               
                  4 283,585
               
               
                  87,094
               
               
                  55,64
               
               
                  785,535
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  POK/2A34.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  7 169,315
               
               
                  6 313,146
               
               
                  0
               
               
                  88,06
               
               
                  716,932
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  SOL/24-C.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí II a IV
               
               
                  958,055
               
               
                  860,914
               
               
                  0
               
               
                  89,86
               
               
                  95,806
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  SOL/3A/BCD
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  20,852
               
               
                  17,962
               
               
                  0
               
               
                  86,15
               
               
                  2,085
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  SPR/2AC4-C
               
               
                  Šprot obecný a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  6 113,469
               
               
                  5 550,286
               
               
                  0
               
               
                  90,79
               
               
                  563,183
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  USK/04-C.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  21,111
               
               
                  1,937
               
               
                  0
               
               
                  9,18
               
               
                  2,111
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  USK/1214EI
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV
               
               
                  6,615
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,662
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  USK/3A/BCD
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  IIIa, vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  7,777
               
               
                  1,883
               
               
                  0
               
               
                  24,20
               
               
                  0,778
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  USK/567EI.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  0,533
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,053
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  WHB/1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  21 404,394
               
               
                  16 987,501
               
               
                  2 941,314
               
               
                  93,11
               
               
                  1 475,579
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  WHG/56-14
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  1,022
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,102
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  ANF/2AC4-C
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  1 002,207
               
               
                  903,050
               
               
                  0
               
               
                  90,11
               
               
                  99,157
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  ARU/34-C
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí III a IV
               
               
                  987,237
               
               
                  80,360
               
               
                  0
               
               
                  8,14
               
               
                  98,723
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  ARU/567.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  28,386
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,839
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  17,823
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,782
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HAD/2AC4.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa
               
               
                  2 622,323
               
               
                  296,010
               
               
                  947,280
               
               
                  47,41
               
               
                  262,232
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HAD/3A/BCD
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  3 399,781
               
               
                  979,190
               
               
                  0
               
               
                  28,80
               
               
                  339,978
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER/03A.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IIIa
               
               
                  16 538,070
               
               
                  4 397,850
               
               
                  11 276,810
               
               
                  94,78
               
               
                  863,410
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER/3D-R30
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
               
               
                  5 090,803
               
               
                  0
               
               
                  4 573,710
               
               
                  89,84
               
               
                  509,080
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER/4AB.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53o 30′ s. š.
               
               
                  111 601,850
               
               
                  0
               
               
                  109 592,460
               
               
                  98,20
               
               
                  2 009,390
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER/4CXB7D
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId
               
               
                  38,040
               
               
                  26,000
               
               
                  0
               
               
                  68,35
               
               
                  3,804
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HER/5B6ANB
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN
               
               
                  24,248
               
               
                  23,290
               
               
                  0
               
               
                  96,04
               
               
                  0,958
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HKE/2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  2 205,572
               
               
                  1 918,800
               
               
                  0
               
               
                  87,00
               
               
                  220,557
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  HKE/3A/BCD
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  1 183,897
               
               
                  596,290
               
               
                  0
               
               
                  50,37
               
               
                  118,390
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  8 352,042
               
               
                  6 589,750
               
               
                  0
               
               
                  78,90
               
               
                  835,204
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  LEZ/2AC4-C
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  37,379
               
               
                  33,130
               
               
                  0
               
               
                  88,63
               
               
                  3,738
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  LIN/04-C.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  234,624
               
               
                  221,470
               
               
                  0
               
               
                  94,40
               
               
                  13,154
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  LIN/1/2.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  8,889
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,889
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  LIN/3A/BCD
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  IIIa; vody Unie oblastí IIIb, IIIc, IIId
               
               
                  75,663
               
               
                  75,650
               
               
                  0
               
               
                  99,99
               
               
                  0,013
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  7,666
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,767
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  MAC/2CX14-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
               
                  10 221,350
               
               
                  10 217,700
               
               
                  0
               
               
                  99,96
               
               
                  3,650
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NEP/2AC4-C
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  817,906
               
               
                  664,100
               
               
                  0
               
               
                  81,19
               
               
                  81,791
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  NEP/3A/BCD
               
               
                  Humr severský
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  8 513,239
               
               
                  3 443,420
               
               
                  0
               
               
                  40,45
               
               
                  851,324
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  PLE/03AN.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  Skagerrak
               
               
                  9 234,000
               
               
                  7 965,920
               
               
                  0
               
               
                  86,27
               
               
                  923,400
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  PLE/2A3AX4
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  IV; vody Unie oblasti Iia; část oblasti IIIa, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat
               
               
                  27 010,440
               
               
                  8 322,930
               
               
                  8 221,190
               
               
                  61,25
               
               
                  2 701,044
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  PLE/3BCD-C
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  2 777,000
               
               
                  0
               
               
                  1 449,540
               
               
                  52,20
               
               
                  277,700
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  POK/2A34.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  4 098,840
               
               
                  4 082,810
               
               
                  0
               
               
                  99,61
               
               
                  16,030
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  POK/56-14
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV
               
               
                  0,553
               
               
                  0,490
               
               
                  0
               
               
                  89,09
               
               
                  0,055
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  PRA/03A.
               
               
                  Kreveta severní
               
               
                  IIIa
               
               
                  3 980,110
               
               
                  1 808,970
               
               
                  0
               
               
                  45,45
               
               
                  398,011
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  PRA/2AC4-C
               
               
                  Kreveta severní
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  2 020,511
               
               
                  84,900
               
               
                  0
               
               
                  4,20
               
               
                  202,051
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SOL/24-C.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí II a IV
               
               
                  400,031
               
               
                  354,730
               
               
                  0
               
               
                  88,68
               
               
                  40,003
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SOL/3A/BCD
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  351,919
               
               
                  294,000
               
               
                  0
               
               
                  83,54
               
               
                  35,192
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SPR/2AC4-C
               
               
                  Šprot obecný a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  225 446,534
               
               
                  193 642,490
               
               
                  4 508,050
               
               
                  87,89
               
               
                  22 544,653
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  SPR/3BCD-C
               
               
                  Šprot obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  19 193,519
               
               
                  0
               
               
                  18 384,730
               
               
                  95,79
               
               
                  808,789
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  USK/04-C.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  71,110
               
               
                  2,550
               
               
                  0
               
               
                  3,59
               
               
                  7,111
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  USK/3A/BCD
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  16,666
               
               
                  0,980
               
               
                  0
               
               
                  5,88
               
               
                  1,667
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  WHB/1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  37 993,579
               
               
                  37 697,920
               
               
                  55,220
               
               
                  99,37
               
               
                  240,439
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  BLI/5B67-
               
               
                  Mník modrý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  8,000
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,800
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  17,700
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,770
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  HER/03D.RG
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Subdivize 28.1
               
               
                  17 344,681
               
               
                  15 814,213
               
               
                  0
               
               
                  91,18
               
               
                  1 530,468
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  HER/3D-R30
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
               
               
                  22 032,739
               
               
                  0
               
               
                  17 954,491
               
               
                  81,49
               
               
                  2 203,274
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  SPR/3BCD-C
               
               
                  Šprot obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  25 483,938
               
               
                  0
               
               
                  23 686,938
               
               
                  92,95
               
               
                  1 797,000
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ALF/3X14-
               
               
                  Pilonoši rodu Beryx
                  
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  86,159
               
               
                  79,185
               
               
                  0
               
               
                  91,90
               
               
                  6,974
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ANE/08.
               
               
                  Sardel obecná
               
               
                  VIII
               
               
                  23 109,313
               
               
                  18 114,436
               
               
                  0
               
               
                  78,39
               
               
                  2 310,931
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  3 238,638
               
               
                  2 816,873
               
               
                  0
               
               
                  86,98
               
               
                  323,864
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ANF/8ABDE.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  1 417,906
               
               
                  1 109,162
               
               
                  0
               
               
                  78,23
               
               
                  141,791
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  ANF/8C3411
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  2 084,448
               
               
                  1 840,535
               
               
                  0
               
               
                  88,30
               
               
                  208,445
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BLI/5B67-
               
               
                  Mník modrý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  189,772
               
               
                  170,751
               
               
                  0
               
               
                  89,98
               
               
                  18,977
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BSF/56712-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII
               
               
                  372,764
               
               
                  256,851
               
               
                  0
               
               
                  68,91
               
               
                  37,276
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  BSF/8910-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
               
                  24,004
               
               
                  16,419
               
               
                  0
               
               
                  68,41
               
               
                  2,400
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GFB/*567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII (zvláštní podmínka pro GFB/89-)
               
               
                  23,200
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,320
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GFB/*89-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII a IX (zvláštní podmínka pro GFB/567-)
               
               
                  56,480
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  5,648
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GFB/567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  838,956
               
               
                  636,929
               
               
                  0
               
               
                  75,92
               
               
                  83,896
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GFB/89-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII a IX
               
               
                  314,145
               
               
                  240,541
               
               
                  0
               
               
                  76,57
               
               
                  31,415
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  60,000
               
               
                  16,575
               
               
                  0
               
               
                  27,63
               
               
                  6,000
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HAD/5BC6A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa
               
               
                  37,000
               
               
                  33,380
               
               
                  0
               
               
                  90,22
               
               
                  3,620
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HER/1/2-
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  13,250
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,325
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HKE/*57-14
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (zvláštní podmínka pro HKE/8ABDE.)
               
               
                  3 600,000
               
               
                  3 239,966
               
               
                  0
               
               
                  90,00
               
               
                  360,000
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  21 613,674
               
               
                  18 110,104
               
               
                  0
               
               
                  83,79
               
               
                  2 161,367
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HKE/8ABDE.
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  13 974,098
               
               
                  8 590,624
               
               
                  0
               
               
                  84,66
               
               
                  1 397,410
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  HKE/8C3411
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  7 828,772
               
               
                  7 300,102
               
               
                  0
               
               
                  93,25
               
               
                  528,670
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  JAX/*08C2.
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  VIIIc (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)
               
               
                  6 161,750
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  616,175
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  JAX/08C.
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus
                  
               
               
                  VIIIc
               
               
                  16 808,010
               
               
                  14 013,384
               
               
                  0
               
               
                  83,37
               
               
                  1 680,801
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  JAX/09.
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus
                  
               
               
                  IX
               
               
                  19 318,456
               
               
                  16 196,373
               
               
                  56,597
               
               
                  84,13
               
               
                  1 931,846
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  11 425,750
               
               
                  1 084,024
               
               
                  0
               
               
                  9,49
               
               
                  1 142,575
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  LEZ/07.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VII
               
               
                  5 185,698
               
               
                  2 926,165
               
               
                  147,901
               
               
                  59,28
               
               
                  518,570
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  LEZ/56-14
               
               
                  Pakambala
               
               
                  vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; VI; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  643,957
               
               
                  168,617
               
               
                  0
               
               
                  26,18
               
               
                  64,396
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  LEZ/8ABDE.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  568,536
               
               
                  472,289
               
               
                  0
               
               
                  83,07
               
               
                  56,854
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  LEZ/8C3411
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  1 350,799
               
               
                  791,663
               
               
                  0
               
               
                  58,61
               
               
                  135,080
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  2 553,949
               
               
                  1 456,575
               
               
                  0
               
               
                  57,03
               
               
                  255,395
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  MAC/*08B.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIb (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)
               
               
                  3 165,200
               
               
                  1 193,342
               
               
                  0
               
               
                  37,70
               
               
                  316,520
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  MAC/8C3411
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  30 386,046
               
               
                  26 339,229
               
               
                  1 259,745
               
               
                  90,83
               
               
                  2 787,072
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/*07U16
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Funkční jednotka 16 podoblasti ICES VII (zvláštní podmínka pro NEP/07.)
               
               
                  306,000
               
               
                  39,181
               
               
                  0
               
               
                  12,80
               
               
                  30,600
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/07.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VII
               
               
                  104,209
               
               
                  19,411
               
               
                  39,181
               
               
                  56,22
               
               
                  10,421
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/08C.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VIIIc
               
               
                  42,519
               
               
                  21,960
               
               
                  0
               
               
                  51,65
               
               
                  4,252
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/5BC6.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb
               
               
                  86,247
               
               
                  0,025
               
               
                  0
               
               
                  0,03
               
               
                  8,625
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/8ABDE.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  14,121
               
               
                  0,735
               
               
                  0
               
               
                  5,21
               
               
                  1,412
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  NEP/9/3411
               
               
                  Humr severský
               
               
                  IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  85,429
               
               
                  58,298
               
               
                  0
               
               
                  68,24
               
               
                  8,543
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  POK/56-14
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV
               
               
                  18,777
               
               
                  14,964
               
               
                  0
               
               
                  79,68
               
               
                  1,878
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  RTX/*5B67-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII (zvláštní podmínka pro RTX/8X14-)
               
               
                  310,975
               
               
                  0
               
               
                  140,867
               
               
                  45,30
               
               
                  31,098
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  RTX/5B67-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  210,600
               
               
                  0
               
               
                  189,539
               
               
                  90,00
               
               
                  21,060
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  RTX/8X14-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  3 459,300
               
               
                  0
               
               
                  1 150,022
               
               
                  33,24
               
               
                  345,930
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SBR/09-
               
               
                  Růžicha šedá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblasti IX
               
               
                  152,223
               
               
                  50,325
               
               
                  11,520
               
               
                  40,63
               
               
                  15,222
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SBR/10-
               
               
                  Růžicha šedá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblasti X
               
               
                  5,690
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,569
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SBR/678-
               
               
                  Růžicha šedá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII
               
               
                  139,983
               
               
                  129,374
               
               
                  0
               
               
                  92,42
               
               
                  10,609
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  SOL/8AB.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIIa a VIIIb
               
               
                  5,241
               
               
                  4,463
               
               
                  0
               
               
                  85,17
               
               
                  0,524
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  USK/567EI.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  91,001
               
               
                  81,850
               
               
                  0
               
               
                  89,95
               
               
                  9,100
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  WHB/1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  120,917
               
               
                  11,989
               
               
                  0
               
               
                  9,91
               
               
                  12,092
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  WHB/8C3411
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  40 088,620
               
               
                  22 559,271
               
               
                  0
               
               
                  56,27
               
               
                  4 008,862
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  WHG/56-14
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  1,111
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,111
               
            
            
               
                  FI
               
               
                  HER/30/31.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Subdivize 30–31
               
               
                  131 578,750
               
               
                  0
               
               
                  109 667,868
               
               
                  83,35
               
               
                  13 157,875
               
            
            
               
                  FI
               
               
                  HER/3D-R30
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
               
               
                  40 904,402
               
               
                  0
               
               
                  31 788,861
               
               
                  77,72
               
               
                  4 090,440
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ALF/3X14-
               
               
                  Pilonoši rodu Beryx
                  
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  20,011
               
               
                  8,675
               
               
                  0
               
               
                  43,35
               
               
                  2,001
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANE/08.
               
               
                  Sardel obecná
               
               
                  VIII
               
               
                  5 469,791
               
               
                  2 111,036
               
               
                  0
               
               
                  38,59
               
               
                  546,980
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/*56-14
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (zvláštní podmínka pro ANF/2AC4-C)
               
               
                  8,880
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,888
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/*8ABDE.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (zvláštní podmínka pro ANF/07.)
               
               
                  2 186,250
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  218,625
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  19 428,235
               
               
                  15 511,120
               
               
                  0
               
               
                  79,84
               
               
                  1 942,824
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/2AC4-C
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  78,940
               
               
                  37,205
               
               
                  0
               
               
                  47,13
               
               
                  7,894
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/8ABDE.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  8 556,718
               
               
                  6 560,858
               
               
                  0
               
               
                  76,67
               
               
                  855,672
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ANF/8C3411
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  57,770
               
               
                  21,208
               
               
                  0
               
               
                  36,71
               
               
                  5,777
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ARU/1/2.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  8,889
               
               
                  0,007
               
               
                  0
               
               
                  0,08
               
               
                  0,889
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ARU/34-C
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí III a IV
               
               
                  7,778
               
               
                  0,416
               
               
                  0
               
               
                  5,35
               
               
                  0,778
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  ARU/567.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  7,778
               
               
                  0,131
               
               
                  0
               
               
                  1,68
               
               
                  0,778
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  BLI/5B67-
               
               
                  Mník modrý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  3 966,780
               
               
                  1 084,782
               
               
                  0
               
               
                  27,35
               
               
                  396,678
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  BSF/56712-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII
               
               
                  3 134,437
               
               
                  2 431,924
               
               
                  0
               
               
                  77,59
               
               
                  313,444
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  BSF/8910-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX a X
               
               
                  32,222
               
               
                  3,023
               
               
                  0
               
               
                  9,38
               
               
                  3,222
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  COD/07A.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIa
               
               
                  1,122
               
               
                  0,039
               
               
                  0
               
               
                  3,48
               
               
                  0,112
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  COD/07D.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIId
               
               
                  1 803,814
               
               
                  278,879
               
               
                  0
               
               
                  15,46
               
               
                  180,381
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  COD/7XAD34
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X; vody Unie vody oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  3 456,382
               
               
                  2 076,318
               
               
                  0
               
               
                  60,07
               
               
                  345,638
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/*567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII (zvláštní podmínka pro GFB/89-)
               
               
                  1,584
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,158
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/*89-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII a IX (zvláštní podmínka pro GFB/567-)
               
               
                  37,576
               
               
                  10,290
               
               
                  0
               
               
                  27,38
               
               
                  3,758
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/1012-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí X a XII
               
               
                  11,100
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,111
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/1234-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III a IV
               
               
                  11,100
               
               
                  1,309
               
               
                  0
               
               
                  11,79
               
               
                  1,111
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  790,137
               
               
                  418,408
               
               
                  10,290
               
               
                  54,26
               
               
                  79,014
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GFB/89-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII a IX
               
               
                  19,966
               
               
                  19,110
               
               
                  0
               
               
                  95,69
               
               
                  0,856
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  454,207
               
               
                  333,762
               
               
                  0
               
               
                  73,48
               
               
                  45,421
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HAD/07A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIa
               
               
                  94,946
               
               
                  1,253
               
               
                  0
               
               
                  1,32
               
               
                  9,495
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HAD/2AC4.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IV; Vody Unie oblasti IIa
               
               
                  1 413,967
               
               
                  122,309
               
               
                  0,162
               
               
                  8,66
               
               
                  141,397
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HAD/5BC6A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa
               
               
                  564,183
               
               
                  62,099
               
               
                  0
               
               
                  11,01
               
               
                  56,419
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HAD/6B1214
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV
               
               
                  361,080
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  36,108
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HAD/7X7A34
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  4 826,377
               
               
                  4 677,595
               
               
                  0
               
               
                  96,92
               
               
                  148,782
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HER/*04B.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId (zvláštní podmínka pro HER/4CXB7D)
               
               
                  8 620,500
               
               
                  625,00
               
               
                  0
               
               
                  7,25
               
               
                  862,050
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HER/4AB.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53o 30′ s. š.
               
               
                  20 364,726
               
               
                  0
               
               
                  20 356,227
               
               
                  99,96
               
               
                  8,499
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HER/4CXB7D
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId
               
               
                  14 488,797
               
               
                  13 833,239
               
               
                  625,000
               
               
                  99,79
               
               
                  30,558
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HER/5B6ANB
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN
               
               
                  22,818
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,282
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HER/7G-K.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  599,950
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  59,995
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/*57-14
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (zvláštní podmínka pro HKE/8ABDE.)
               
               
                  7 025,100
               
               
                  2 094,372
               
               
                  0
               
               
                  29,81
               
               
                  702,510
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/*8ABDE
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (zvláštní podmínka pro HKE/571214)
               
               
                  3 167,200
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  316,720
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  2 590,813
               
               
                  2 152,577
               
               
                  0
               
               
                  83,09
               
               
                  259,081
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; Mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  27 505,110
               
               
                  23 573,508
               
               
                  0
               
               
                  85,71
               
               
                  2 750,511
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/8ABDE.
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  29 766,569
               
               
                  16 543,308
               
               
                  2 094,372
               
               
                  62,61
               
               
                  2 976,657
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  HKE/8C3411
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  751,842
               
               
                  233,154
               
               
                  0
               
               
                  31,01
               
               
                  75,184
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  JAX/*08C2
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  VIIIc (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)
               
               
                  2 238,550
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  223,855
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  JAX/*4BC7D
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IVb, IVc a VIId (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)
               
               
                  430,155
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  43,016
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  JAX/08C.
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus
                  
               
               
                  VIIIc
               
               
                  292,381
               
               
                  2,788
               
               
                  0
               
               
                  0,95
               
               
                  29,238
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblasti IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  8 467,832
               
               
                  3 391,753
               
               
                  674,153
               
               
                  48,02
               
               
                  846,783
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LEZ/07.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VII
               
               
                  7 390,924
               
               
                  3 732,010
               
               
                  408,985
               
               
                  56,03
               
               
                  739,092
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LEZ/2AC4-C
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  46,775
               
               
                  14,788
               
               
                  0
               
               
                  31,61
               
               
                  4,678
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LEZ/56-14
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; VI; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  2 514,716
               
               
                  188,801
               
               
                  0
               
               
                  7,51
               
               
                  251,472
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LEZ/8ABDE.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  1 423,855
               
               
                  1 123,495
               
               
                  0
               
               
                  78,90
               
               
                  142,386
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LEZ/8C3411
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  67,252
               
               
                  2,535
               
               
                  0
               
               
                  3,77
               
               
                  6,725
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LIN/1/2.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  8,929
               
               
                  5,972
               
               
                  0
               
               
                  66,88
               
               
                  0,893
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  3 756,577
               
               
                  1 870,324
               
               
                  0
               
               
                  49,79
               
               
                  375,658
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/*08B.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIb (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)
               
               
                  21,200
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,120
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/*3A4BC
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  IIIa a IVbc (zvláštní podmínka pro MAC/2A34.)
               
               
                  1 516,750
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  151,675
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/*4A-EN
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  Vody Unie oblasti IIa; vody Unie a vody Norska oblasti IVa (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)
               
               
                  11 038,750
               
               
                  1 526,852
               
               
                  0
               
               
                  13,83
               
               
                  1 103,875
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/*8ABD.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIa, VIIIb a VIIId (zvláštní podmínka pro MAC/8C3411)
               
               
                  97,975
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  9,798
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/2A34.
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  2 164,795
               
               
                  1 921,055
               
               
                  0
               
               
                  88,74
               
               
                  216,480
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/2CX14-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
               
                  22 062,050
               
               
                  16 458,385
               
               
                  1 526,852
               
               
                  81,52
               
               
                  2 206,205
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  MAC/8C3411
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  259,437
               
               
                  105,459
               
               
                  0
               
               
                  40,65
               
               
                  25,944
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/*07U16
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Funkční jednotka 16 podoblasti ICES VII (zvláštní podmínka pro NEP/07.)
               
               
                  0,600
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,060
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/07.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VII
               
               
                  6 226,346
               
               
                  510,475
               
               
                  0
               
               
                  8,20
               
               
                  622,635
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/08C.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VIIIc
               
               
                  12,235
               
               
                  0,931
               
               
                  0
               
               
                  7,61
               
               
                  1,224
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/2AC4-C
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  23,971
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,397
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/5BC6.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb
               
               
                  146,888
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  14,689
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  NEP/8ABDE.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  4 317,546
               
               
                  4 144,563
               
               
                  0
               
               
                  95,99
               
               
                  172,983
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  OTH/*07D.
               
               
                  Drsnatcovití a treska bezvousá
               
               
                  VIId (zvláštní podmínka pro JAX/*07D)
               
               
                  13,005
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,301
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  OTH/*08C2
               
               
                  Drsnatcovití a treska bezvousá
               
               
                  VIIIc (zvláštní podmínka pro JAX/*08C2)
               
               
                  115,083
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  11,508
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  OTH/*2A-14
               
               
                  Drsnatcovití, treska bezvousá a makrela obecná
               
               
                  Vody Unie oblasti IIa, IVa; oblasti VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (zvláštní podmínka pro JAX/2A-14)
               
               
                  230,155
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  23,016
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  OTH/*2AC4C
               
               
                  Limanda obecná a treska bezvousá
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa and IV (zvláštní podmínka pro SPR/2AC4-C)
               
               
                  58,338
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  5,834
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  PLE/07A.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIa
               
               
                  13,360
               
               
                  0,009
               
               
                  0
               
               
                  0,07
               
               
                  1,336
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  PLE/2A3AX4
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  IV; vody Unie oblasti Iia; část oblasti IIIa, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat
               
               
                  1 571,420
               
               
                  169,069
               
               
                  0
               
               
                  10,76
               
               
                  157,142
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  PLE/7DE.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIId a VIIe
               
               
                  7 290,672
               
               
                  1 761,246
               
               
                  0
               
               
                  24,16
               
               
                  729,067
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  PLE/7FG.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  118,884
               
               
                  107,918
               
               
                  0
               
               
                  90,78
               
               
                  10,966
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  PLE/7HJK.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  63,174
               
               
                  45,377
               
               
                  0
               
               
                  71,83
               
               
                  6,317
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  POK/2A34.
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32
               
               
                  11 412,218
               
               
                  11 092,127
               
               
                  0
               
               
                  97,20
               
               
                  320,091
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  POK/56-14
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV
               
               
                  3 091,362
               
               
                  2 374,600
               
               
                  0
               
               
                  76,81
               
               
                  309,136
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  RTX/*5B67-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII (zvláštní podmínka pro RTX/8X14-)
               
               
                  12,110
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,211
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  RTX/*8X14-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV (zvláštní podmínka pro RTX/5B67-)
               
               
                  368,820
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  36,882
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  RTX/5B67-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  3 688,200
               
               
                  0
               
               
                  438,303
               
               
                  11,88
               
               
                  368,820
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  RTX/8X14-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  121,100
               
               
                  0
               
               
                  0,517
               
               
                  0,43
               
               
                  12,110
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/07D.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIId
               
               
                  2 125,436
               
               
                  1 336,935
               
               
                  0
               
               
                  62,90
               
               
                  212,544
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/07E.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIe
               
               
                  339,538
               
               
                  245,060
               
               
                  0
               
               
                  72,17
               
               
                  33,954
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/24-C.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí II a IV
               
               
                  544,859
               
               
                  362,089
               
               
                  0
               
               
                  66,46
               
               
                  54,486
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/7FG.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  73,799
               
               
                  71,514
               
               
                  0
               
               
                  96,90
               
               
                  2,285
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/7HJK.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  113,397
               
               
                  76,921
               
               
                  0
               
               
                  67,83
               
               
                  11,340
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SOL/8AB.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIIa a VIIIb
               
               
                  3 168,560
               
               
                  3 054,191
               
               
                  0
               
               
                  96,39
               
               
                  114,369
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  SPR/2AC4-C
               
               
                  Šprot obecný a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  2 906,900
               
               
                  0,550
               
               
                  0
               
               
                  0,02
               
               
                  290,690
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  USK/04-C.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  48,888
               
               
                  4,513
               
               
                  0
               
               
                  9,23
               
               
                  4,889
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  USK/1214EI
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV
               
               
                  6,704
               
               
                  2,295
               
               
                  0
               
               
                  34,25
               
               
                  0,670
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  USK/567EI.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  610,505
               
               
                  194,893
               
               
                  0
               
               
                  31,92
               
               
                  61,051
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  WHB/1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  14 893,709
               
               
                  10 155,970
               
               
                  0
               
               
                  68,19
               
               
                  1 489,371
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  WHG/07A.
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIa
               
               
                  3,213
               
               
                  0,048
               
               
                  0
               
               
                  1,50
               
               
                  0,321
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  WHG/56-14
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  7,129
               
               
                  4,698
               
               
                  0
               
               
                  65,89
               
               
                  0,713
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  WHG/7X7A-C
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  13 959,449
               
               
                  9 064,522
               
               
                  0
               
               
                  64,93
               
               
                  1 395,945
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  3 812,117
               
               
                  3 730,886
               
               
                  0
               
               
                  97,87
               
               
                  81,231
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  ARU/34-C
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí III a IV
               
               
                  4,708
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,471
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  ARU/567.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  305,009
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  30,501
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  BLI/5B67-
               
               
                  Mník modrý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  14,460
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  1,446
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  BSF/56712-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII
               
               
                  1,130
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,113
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  COD/07A.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIa
               
               
                  102,654
               
               
                  101,892
               
               
                  0
               
               
                  99,26
               
               
                  0,762
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  COD/7XAD34
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  979,458
               
               
                  881,453
               
               
                  0
               
               
                  89,99
               
               
                  97,946
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  GFB/567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  67,527
               
               
                  13,305
               
               
                  0
               
               
                  19,70
               
               
                  6,753
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  2,810
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,281
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HAD/07A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIa
               
               
                  718,876
               
               
                  647,222
               
               
                  0
               
               
                  90,03
               
               
                  71,654
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HAD/5BC6A.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa
               
               
                  1 153,149
               
               
                  1 034,274
               
               
                  0
               
               
                  89,69
               
               
                  115,315
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HAD/6B1214
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV
               
               
                  370,443
               
               
                  362,056
               
               
                  0
               
               
                  97,74
               
               
                  8,387
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HAD/7X7A34
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  1 799,245
               
               
                  1 784,820
               
               
                  0
               
               
                  99,20
               
               
                  14,425
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HER/07A/MM
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  VIIa
               
               
                  191,120
               
               
                  142,689
               
               
                  0
               
               
                  74,66
               
               
                  19,112
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HER/1/2-
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  2 095,457
               
               
                  2 048,141
               
               
                  0
               
               
                  97,74
               
               
                  47,316
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HER/5B6ANB
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN
               
               
                  1 078,680
               
               
                  677,310
               
               
                  0
               
               
                  62,79
               
               
                  107,868
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HER/7G-K.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  17 350,750
               
               
                  14 788,415
               
               
                  0
               
               
                  85,23
               
               
                  1 735,075
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  3 553,596
               
               
                  3 551,742
               
               
                  0,200
               
               
                  99,95
               
               
                  1,854
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  JAX/2A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblasti IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  30 845,648
               
               
                  27 543,319
               
               
                  0
               
               
                  89,29
               
               
                  3 084,565
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  LEZ/07.
               
               
                  Pakambala
               
               
                  VII
               
               
                  3 335,446
               
               
                  2 610,051
               
               
                  0
               
               
                  78,25
               
               
                  333,545
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  LEZ/56-14
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; VI; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  740,267
               
               
                  681,784
               
               
                  0
               
               
                  92,10
               
               
                  58,483
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  LIN/6X14.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  818,423
               
               
                  755,178
               
               
                  0
               
               
                  92,27
               
               
                  63,245
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  MAC/2CX14-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV
               
               
                  77 399,963
               
               
                  52 319,366
               
               
                  24 437,060
               
               
                  99,17
               
               
                  643,537
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  MAC/*2AN-
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  Vody Norska oblasti IIa (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)
               
               
                  6 895,400
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  689,540
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  MAC/*4A-EN
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  Vody Unie oblasti IIa; vody Unie a vody Norska oblasti IVa (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)
               
               
                  51 154,700
               
               
                  24 437,060
               
               
                  0
               
               
                  47,77
               
               
                  5 115,470
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  MAC/*FRO2
               
               
                  Makrela obecná
               
               
                  Vody Faerských ostrovů (zvláštní podmínka pro MAC/2CX14-)
               
               
                  6 042,000
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  604,200
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  NEP/07.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VII
               
               
                  10 337,529
               
               
                  8 393,441
               
               
                  1 111,580
               
               
                  91,95
               
               
                  832,508
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  NEP/*07U16
               
               
                  Humr severský
               
               
                  Funkční jednotka 16 podoblasti ICES VII (zvláštní podmínka pro NEP/07.)
               
               
                  1 282,773
               
               
                  1 111,580
               
               
                  0
               
               
                  86,65
               
               
                  128,277
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  NEP/5BC6.
               
               
                  Humr severský
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb
               
               
                  244,517
               
               
                  111,408
               
               
                  0
               
               
                  45,56
               
               
                  24,452
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  PLE/07A.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIa
               
               
                  783,388
               
               
                  613,906
               
               
                  0
               
               
                  78,37
               
               
                  78,339
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  PLE/7HJK.
               
               
                  Platýs evropský
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  46,810
               
               
                  34,207
               
               
                  0
               
               
                  73,08
               
               
                  4,681
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  POK/56-14
               
               
                  Treska tmavá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV
               
               
                  187,995
               
               
                  184,611
               
               
                  0
               
               
                  98,20
               
               
                  3,384
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  RTX/5B67-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII
               
               
                  270,000
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  27,000
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  RTX/8X14-
               
               
                  Hlavoun severní a hlavoun tuponosý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIII, IX, X, XII a XIV
               
               
                  5,500
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,550
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  SOL/7FG.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIf a VIIg
               
               
                  23,000
               
               
                  21,278
               
               
                  0
               
               
                  92,51
               
               
                  1,722
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  SOL/7HJK.
               
               
                  Jazyk obecný
               
               
                  VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  117,980
               
               
                  98,216
               
               
                  0
               
               
                  83,25
               
               
                  11,798
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  USK/567EI.
               
               
                  Mníkovec bělolemý
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  57,844
               
               
                  1,891
               
               
                  0
               
               
                  3,27
               
               
                  5,784
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  WHB/1X14
               
               
                  Treska modravá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV
               
               
                  27 758,979
               
               
                  27 657,544
               
               
                  0
               
               
                  99,63
               
               
                  101,435
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  WHG/07A.
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIa
               
               
                  56,811
               
               
                  51,861
               
               
                  0
               
               
                  91,29
               
               
                  4,950
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  WHG/56-14
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  92,724
               
               
                  86,560
               
               
                  0
               
               
                  93,36
               
               
                  6,164
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  WHG/7X7A-C
               
               
                  Treska bezvousá
               
               
                  VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  8 115,560
               
               
                  7 748,739
               
               
                  0
               
               
                  95,48
               
               
                  366,821
               
            
            
               
                  LT
               
               
                  HER/3D-R30
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
               
               
                  6 549,611
               
               
                  0
               
               
                  5 196,344
               
               
                  79,34
               
               
                  654,961
               
            
            
               
                  LT
               
               
                  SPR/3BCD-C
               
               
                  Šprot obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  11 715,984
               
               
                  0
               
               
                  11 540,702
               
               
                  98,50
               
               
                  175,282
               
            
            
               
                  LV
               
               
                  HER/03D.RG
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Subdivize 28.1
               
               
                  19 351,340
               
               
                  19 077,824
               
               
                  0
               
               
                  98,59
               
               
                  273,516
               
            
            
               
                  LV
               
               
                  SPR/3BCD-C
               
               
                  Šprot obecný
               
               
                  Vody Unie subdivizí 22-32
               
               
                  28 158,280
               
               
                  0
               
               
                  28 103,488
               
               
                  99,81
               
               
                  54,812
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ANF/07.
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  VII
               
               
                  0,503
               
               
                  0,408
               
               
                  0
               
               
                  81,60
               
               
                  0,050
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ANF/2AC4-C
               
               
                  Ďasovití
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  91,015
               
               
                  90,705
               
               
                  0
               
               
                  99,65
               
               
                  0,310
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ARU/1/2.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  21,111
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,111
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ARU/34-C
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie oblastí III a IV
               
               
                  37,300
               
               
                  11,494
               
               
                  0
               
               
                  30,82
               
               
                  3,730
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  ARU/567.
               
               
                  Stříbrnice atlantská
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  3 230,912
               
               
                  2 413,567
               
               
                  0
               
               
                  74,70
               
               
                  323,091
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  BSF/56712-
               
               
                  Tkaničnice tmavá
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI, VII a XII
               
               
                  2,500
               
               
                  1,213
               
               
                  0
               
               
                  48,52
               
               
                  0,250
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  COD/07D.
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIId
               
               
                  51,495
               
               
                  37,302
               
               
                  0
               
               
                  72,43
               
               
                  5,150
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  COD/7XAD34
               
               
                  Treska obecná
               
               
                  VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX a X; vody Unie vody oblasti CECAF 34.1.1
               
               
                  1,633
               
               
                  0,949
               
               
                  0
               
               
                  58,22
               
               
                  0,163
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  GFB/567-
               
               
                  Mníkovec velkooký
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII
               
               
                  0,539
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0,054
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  GHL/2A-C46
               
               
                  Platýs černý
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI
               
               
                  16,000
               
               
                  0,108
               
               
                  0
               
               
                  0,68
               
               
                  1,600
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HAD/2AC4.
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IV; vody Unie oblasti IIa
               
               
                  386,116
               
               
                  144,413
               
               
                  0
               
               
                  37,40
               
               
                  38,612
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HAD/3A/BCD
               
               
                  Treska jednoskvrnná
               
               
                  IIIa; vody Unie subdivizí 22–32
               
               
                  4,124
               
               
                  2,238
               
               
                  0
               
               
                  54,32
               
               
                  0,412
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER/1/2-
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí I a II
               
               
                  3 164,382
               
               
                  2 666,973
               
               
                  476,491
               
               
                  99,34
               
               
                  20,918
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER/4AB.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53o 30′ s. š.
               
               
                  73 657,574
               
               
                  0
               
               
                  73 435,674
               
               
                  99,70
               
               
                  221,900
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER/4CXB7D
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  IVc, VIId
               
               
                  23 747,145
               
               
                  14 189,866
               
               
                  9 022,588
               
               
                  97,75
               
               
                  534,691
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER/5B6ANB
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN
               
               
                  400,693
               
               
                  361,791
               
               
                  0
               
               
                  90,29
               
               
                  38,902
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HER/7G-K.
               
               
                  Sleď obecný
               
               
                  VIIg, VIIh, VIIj a VIIk
               
               
                  1 124,797
               
               
                  1 014,755
               
               
                  0
               
               
                  90,22
               
               
                  110,042
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE/2AC4-C
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  64,137
               
               
                  52,381
               
               
                  0
               
               
                  81,67
               
               
                  6,414
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE/571214
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  807,372
               
               
                  730,256
               
               
                  0
               
               
                  90,45
               
               
                  77,116
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  HKE/8ABDE.
               
               
                  Štikozubec obecný
               
               
                  VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe
               
               
                  27,810
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  2,781
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  JAX/2 A-14
               
               
                  Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa, IVa; oblastí VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV
               
               
                  40 649,153
               
               
                  23 325,470
               
               
                  2 710,672
               
               
                  64,05
               
               
                  4 064,915
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  LEZ/2AC4-C
               
               
                  Pakambala
               
               
                  Vody Unie oblastí IIa a IV
               
               
                  11,998
               
               
                  1,674
               
               
                  0
               
               
                  13,95
               
               
                  1,200
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  LIN/04-C.
               
               
                  Mník mořský
               
               
                  Vody Unie oblasti IV
               
               
                  0,556
               
               
                  0,057
               
               
                  0
               
               
                  10,18
               
               
                  0,056