Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1595 ze dne 21. září 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Gorgonzola (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1595/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 244/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1595
      ze dne 21. září 2017,
      kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Gorgonzola (CHOP))
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného označení původu (dále jen „CHOP“) „Gorgonzola“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Protože předmětné změny nebyly změny menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu v Úředním věstníku Evropské unie
                      (3), jak vyžaduje čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Změny se týkají popisu produktu, důkazu původu, metody produkce, označování, balení a pravidel pro certifikaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dne 22. srpna 2016 obdržela Komise oznámení o námitce, které zaslala Belgie. Dne 21. října 2016 obdržela Komise příslušné odůvodněné prohlášení o námitce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Komise, poté co shledala námitku přípustnou, vyzvala dopisem ze dne 7. června 2016 Itálii a Belgii, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Lhůta pro konzultace byla prodloužena o další tři měsíce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Strany dospěly k dohodě. Itálie sdělila výsledky dohody Komisi dopisem ze dne 5. června 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Belgie se domnívala, že v rozporu s ustanoveními čl. 7 odst. 1 písm. e) a g) nařízení (EU) č. 1151/2012 neurčuje žádost o změnu jasná pravidla pro balení a systém certifikace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Strana podávající námitku poukázala konkrétně na bod 3.6 změněného jednotného dokumentu, v němž se uvádí toto: „Sýr „Gorgonzola“ se po certifikaci oprávněným kontrolním subjektem nebo jím pověřeným jiným kontrolním subjektem může uvádět na trh rovněž jako balený porcovaný sýr bez ražené hliníkové fólie. Aby byla zachována jakost, zaručen původ a zajištěna kontrola sýra „Gorgonzola“ uvedeného na trh jako balený porcovaný sýr, musí být jeho porcování a balení ověřeno oprávněným kontrolním subjektem nebo jiným jím pověřeným kontrolním subjektem.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Bylo namítnuto, že z takových pravidel nevyplývají jasné podmínky, které musí být splněny a kontrolovány, pokud jde o porcování a balení sýra s CHOP „Gorgonzola“, jež je třeba ověřit. Existuje navíc riziko, že nový systém nebude provozuschopný ještě několik měsíců. Subjekt pro certifikaci produktů bude zřejmě pro rozhodnutí o žádostech o certifikaci potřebovat určitý čas a hospodářské subjekty nebudou mít během tohoto kontrolního období při uvádění produktu na trh žádný právní základ pro používání zapsaného názvu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Strana podávající námitku proto usilovala o vyjasnění přesných povinností v rámci certifikačního postupu a o získání přechodného období umožňujícího hladký začátek nového systému certifikace, během něhož by osoby zpracovávající a balící tento produkt mohly pokračovat v jeho uvádění na trh pod zapsaným názvem „Gorgonzola“ CHOP do té doby, než subjekt zodpovědný za udělení certifikace rozhodne o jejich uplatňování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Itálie souhlasila, že pravidla týkající se balení a kontrol je třeba podrobněji rozpracovat. Kontrolní subjekt pro CHOP „Gorgonzola“ připravil dokument, o němž strana podávající námitku usoudila, že objasňuje většinu zmíněných problémů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Specifikace produktu a jednotný dokument byly změněny. Stanovilo se, že balený porcovaný sýr musí pocházet z bochníků, půlbochníků nebo částí bochníků, jejichž původ byl certifikován. Byly rovněž připomenuty požadavky na sledovatelnost a povinnosti hospodářských subjektů spojené s označováním.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Aby se navíc umožnil hladký začátek nového systému certifikace a hospodářské subjekty, které provádějí porcování a balení produktu mimo zeměpisnou oblast, mohly využít odpovídající lhůtu pro podávání svých žádostí o certifikaci a nadále při tom uvádět svůj produkt na trh pod zapsaným názvem „Gorgonzola“ CHOP, mělo by se zvláštní pravidlo pro balení požadující, aby byl sýr „Gorgonzola“ uváděný na trh jako balený porcovaný sýr bez ražené hliníkové fólie ověřen oprávněným kontrolním subjektem nebo jiným jím pověřeným kontrolním subjektem, uplatňovat až po uplynutí šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že by změna měla být schválena. Konsolidovaná verze jednotného dokumentu by měla být zveřejněna pro informaci,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Gorgonzola“ (CHOP) se schvaluje. Konsolidovaný jednotný dokument je uveden v příloze tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pravidlo uvedené v článku 4 specifikace a v bodu 3.6 jednotného dokumentu, že „sýr „Gorgonzola“ se po certifikaci oprávněným kontrolním subjektem nebo jím pověřeným jiným kontrolním subjektem může uvádět na trh rovněž jako balený porcovaný sýr bez ražené hliníkové fólie“, se použije od 12. dubna 2018.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 21. září 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).
      
         (3)  Úř. věst. C 188, 27.5.2016, s. 44.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            JEDNOTNÝ DOKUMENT
         
         Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (*1)
         
         
            „GORGONZOLA“
         
         ES č.: IT-PDO-0217-01214 – 18.3.2014
         
            CHZO() CHOP (X)
         
         1.   NÁZEV
         
         „Gorgonzola“
         2.   ČLENSKÝ STÁT NEBO TŘETÍ ZEMĚ
         
         Itálie
         3.   POPIS ZEMĚDĚLSKÉHO PRODUKTU NEBO POTRAVINY
         
         3.1.   Druh produktu
         
         Třída 1.3 Sýry
         3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1
         
         „Gorgonzola“ je syrový plísňový sýr vyráběný výhradně z plnotučného pasterizovaného kravského mléka s homogenní hmotou slámové barvy, jež má v důsledku vývoje plísní charakteristické modrozelené a/nebo šedomodré žilkování.
         Sýr „Gorgonzola“ má tyto vlastnosti:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     tvar:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 válcovitý, s plochou horní a dolní stranou a rovným řezem;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 rozměry: minimální výška řezu je 13 cm; průměr mezi 20 a 32 cm;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 klasifikace na základě kritérií týkajících se hmotnosti, chuti a zralosti:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             1.
                                          
                                          
                                             velký bochník, jemný druh (dolce): hmotnost mezi 9 a 13,5 kg s jemnou chutí a dobou zrání minimálně 50 a maximálně 150 dní;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2.
                                          
                                          
                                             velký bochník, výrazný druh (piccante): hmotnost mezi 9 a 13,5 kg se zřetelně výraznou chutí a dobou zrání minimálně 80 a maximálně 270 dní;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             3.
                                          
                                          
                                             malý bochník, výrazný druh (piccola piccante): hmotnost mezi 5,5 a 9 kg se zřetelně výraznou chutí a dobou zrání minimálně 60 a maximálně 200 dní;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     kůra: barvy šedé a/nebo narůžovělé, není určená ke spotřebě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     sýrová hmota: homogenní, slámové barvy, jež má v důsledku vývoje plísní charakteristické modrozelené a/nebo šedomodré žilkování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     podíl tuku v sušině: minimálně 48 %.
                  
               
            
         
         3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)
         
         Plnotučné kravské mléko, telecí syřidlo, sůl.
         3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)
         
         Alespoň 50 % sušiny obsažené v krmivu pro krávy (za rok) pochází z oblasti produkce.
         3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti
         
         Produkce mléka, jeho zpracování a zrání sýra, jenž může být označen CHOP „Gorgonzola“, jakož i umisťování identifikačních značek podle bodu 3.7 probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.
         3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.
         
         Sýr „Gorgonzola“ může být uváděn na trh vcelku, jako půlbochník s vodorovným řezem nebo porcovaný, a zabalený do ražené hliníkové fólie.
         Sýr „Gorgonzola“ se po certifikaci oprávněným kontrolním subjektem nebo jím pověřeným jiným kontrolním subjektem může uvádět na trh rovněž jako balený porcovaný sýr bez ražené hliníkové fólie.
         Balený porcovaný sýr musí pocházet z celých bochníků, půlbochníků nebo částí bochníků, jejichž původ byl certifikován (tj. byly zabaleny do ražené hliníkové fólie, na níž byla uvedena značka identifikující toto označení). Aby byla zachována jakost, zaručen původ a zajištěna kontrola sýra „Gorgonzola“ uvedeného na trh jako balený porcovaný sýr, musí být jeho porcování a balení ověřeno oprávněným kontrolním subjektem nebo jiným jím pověřeným kontrolním subjektem. Důvodem je, že mechanické krájení bochníků a půlbochníků s vodorovným řezem zabalených do ražené hliníkové fólie není kvůli bezpečnosti potravin možné. Vzhledem k tomu, že bochníky sýra „Gorgonzola“ nemají na boku žádnou značku, musí původ porcovaného sýra bez hliníkové fólie ověřit kontrolní subjekt.
         Provozovatel musí splňovat požadavky na sledovatelnost uvedené v článku 18 nařízení (ES) č. 178/2002 a v článku 4 nařízení (EU) č. 668/2014 – tj. provozovatel musí být schopen identifikovat každého provozovatele, který mu sýr „Gorgonzola“ dodal, a musí zavést systémy a postupy, které umožní dostupnost takových informací a které umožní identifikovat další provozovatele, kterým byl sýr „Gorgonzola“ dodán.
         Sýr „Gorgonzola“ se může na žádost spotřebitele krájet a balit v maloobchodní prodejně za předpokladu, že je viditelná ražená hliníková fólie. Sýr „Gorgonzola“ se rovněž může krájet a balit v maloobchodní prodejně za účelem přímého prodeje za předpokladu, že na porcovaném výrobku vždy zůstane část ražené hliníkové fólie jako záruka jeho pravosti.
         3.7.   Zvláštní pravidla pro označování
         
         Na bochníky sýra „Gorgonzola“ se ve vymezené zeměpisné oblasti umisťují dvě identifikační značky, a to:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     při výrobě sýra se na obě ploché strany připevní identifikační značka s identifikačním číslem mlékárny (viz obrázek 1),
                     
                        Obrázek 1
                     
                     
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     ve chvíli, kdy výrobek dosáhne vlastností potřebných k jeho uvedení ke spotřebě, se celé bochníky, půlbochníky s vodorovným řezem, jakož i porcovaný sýr podléhající ustanovení bodu 3.6 zabalí do ražené hliníkové fólie s vyraženým identifikačním označením (viz obrázek 2). Na této ražené hliníkové fólii se uvádí název CHOP „Gorgonzola“ doprovázený symbolem Unie. V případě velkých a malých bochníků, půlbochníků s vodorovným řezem a porcovaného sýra s výraznou chutí se vedle chráněného označení původu „Gorgonzola“ nebo pod ním uvádí menším písmem, než jakým je vyobrazen tento nápis, označení „piccante“ (velký bochník, výrazný druh) nebo „piccola piccante“ (malý bochník, výrazný druh).
                     
                        Obrázek 2
                     
                     
                        
                     
                  
               
            
         
         Balený porcovaný sýr
         V případě baleného porcovaného sýra Gorgonzola se na primárním obalu v hlavním zorném poli uvádí tato označení:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     název CHOP „Gorgonzola“ doprovázený symbolem Unie pro CHOP,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     v případě porcovaného sýra pocházejícího z velkých nebo malých bochníků výrazného druhu sýra se vedle označení chráněného označení původu „Gorgonzola“ nebo pod ním uvádí menším písmem, než jakým je vyobrazen tento nápis, označení „piccante“.
                  
               
            
         
         Provozovatel musí splňovat požadavky na označování týkající se různých druhů sýra „Gorgonzola“.
         4.   STRUČNÉ VYMEZENÍ ZEMĚPISNÉ OBLASTI
         
         Vymezená zeměpisná oblast zahrnuje celé území těchto provincií:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.
                  
               
            
         
         Dále zahrnuje tyto obce nacházející se v provincii Alessandria:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino a Frassineto Po.
                  
               
            
         
         5.   SOUVISLOST SE ZEMĚPISNOU OBLASTÍ
         
         5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti
         
         Přírodní faktory souvisejí s klimatickými podmínkami vymezené zeměpisné oblasti, které jsou příznivé pro dostatek krmiva pro dojnice a jeho jakost, jakož i pro vývoj mikrobiologických činitelů, kteří určují organoleptické vlastnosti sýra a jeho zbarvení. Pokud jde o lidské faktory, vedle historického významu sýra pro místní ekonomiku se zdůrazňuje, že složité postupy vztahující se na produkci sýra „Gorgonzola“ jsou výsledkem tradičního manuálního sýrařského umění: naočkování mléka mléčnými kulturami a suspenzí penicilinových spor a vybraných kvasnic, jakož i přidávání telecího syřidla při optimální teplotě, solení na sucho a charakteristické děrování sýrové hmoty během zrání jsou postupy, jež se ve vymezené zeměpisné oblasti předávají po staletí.
         5.2.   Specifičnost produktu
         
         „Gorgonzola“ je syrový plísňový sýr s homogenní hmotou slámové barvy, jež má v důsledku vývoje plísní charakteristické modrozelené a/nebo šedomodré žilkování.
         Jeho chuť může kolísat od jemné až po zřetelně výraznou v závislosti na různých faktorech, zejména na kratší nebo delší době zrání.
         5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)
         
         Dostatek krmiva pro dojnice a jeho jakost společně s tradičními sýrařskými postupy, zejména očkováním mléka penicilinovými sporami, solením na sucho a děrováním sýrové hmoty během zrání, rozhodujícím způsobem ovlivňují organoleptické vlastnosti a zbarvení sýra „Gorgonzola“.
         
            Odkaz na zveřejnění specifikace
         
         (čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006 (*2))
         http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
         nebo
         lze vstoupit přímo na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (www.politicheagricole.it), kliknout na „Prodotti DOP IGP“ (Produkty s CHOP a CHZO – na obrazovce nahoře vpravo), dále pak na „Prodotti DOP IGP STG“ (Produkty s CHZO, CHOP, ZTS – na levé straně obrazovky) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU).
         
         
            (*1)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
         
            (*2)  Nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.