Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1598 ze dne 22. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1598/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 245/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1598
   ze dne 22. září 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením (EU) 2015/1518 (2) Komise uložila konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Je vhodné umožnit společnostem, jež bionaftu v průběhu původního období šetření nevyvážely, aby požádaly o přezkum, zda se na ně může vztahovat celní sazba uložená spolupracujícím společnostem nezařazeným do vzorku. Takový přezkum se provede, pokud nový vývozce či výrobce v dotčené vyvážející zemi Komisi předloží dostatečné důkazy, že 1) v období šetření, na jehož základě byla opatření přijata, dotčený výrobek nevyvážel; 2) není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují uložená opatření, a 3) buď skutečně vyvezl dotčené zboží do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného zboží do Unie po skončení období šetření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 však možnost, aby noví vývozci o takový přezkum požádali, nestanoví. Nařízení by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti by měl být článek 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1518 odpovídajícím způsobem změněn,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1518 se doplňuje odstavec 6, který zní:
   
      „6.   Pokud jakýkoli subjekt ze Spojených států amerických předloží Komisi dostatečné důkazy, že:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nevyvážel v období šetření (1. dubna 2007 až 31. března 2008) zboží popsané v odstavci 1 pocházející ze Spojených států amerických;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují opatření uložená tímto nařízením, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  buď skutečně vyvezl dotčené zboží do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného zboží do Unie po skončení období šetření,
               
            
         
      
      může Komise změnit přílohu I tak, aby se na tento subjekt uplatňovalo clo vztahující se na spolupracující výrobce, kteří nebyli zařazeni do vzorku, tj. 115,6 EUR za tunu.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 69).
   
      (3)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.