Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1756 ze dne 26. září 2017 o zrušení nařízení (EU) č. 1013/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1756/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 248/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1756
   ze dne 26. září 2017
   o zrušení nařízení (EU) č. 1013/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Před vstupem nařízení (EU) č. 1380/2013 v platnost se úprava rybolovné kapacity řídila kapitolou III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (2). Nařízením Komise (EU) č. 1013/2010 (3) byla stanovena prováděcí pravidla k uvedené kapitole, pokud jde o referenční úrovně pro rybářská loďstva, kontrolu vstupů a výstupů, sběr údajů, výměnu informací a předkládání výroční zprávy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (ES) č. 2371/2002 bylo zrušeno nařízením (EU) č. 1380/2013 a úprava a řízení rybolovné kapacity se nyní řídí částí IV nařízení (EU) č. 1380/2013. Konkrétně stropy rybolovné kapacity pro jednotlivé členské státy jsou nyní stanoveny v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013 a pravidla pro výroční zprávy, které členské státy předkládají, pravidla řízení vstupů do vnitrostátních loďstev a výstupů z nich a pravidla pro shromažďování a výměnu údajů jsou nyní stanovena v článcích 22, 23 a 24 nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V důsledku toho jsou ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 1013/2010 nahrazena ustanoveními nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Za účelem provedení článku 23 nařízení (EU) č. 1380/2013 je vhodné odstranit z právního rámce, v němž se uvedený článek uplatňuje, všechna zastaralá ustanovení stanovená v nařízení (EU) č. 1013/2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1013/2010 by proto mělo být zrušeno s účinkem ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1380/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Zrušení
   Nařízení (ES) č. 1013/2010 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2014.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 26. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1013/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Unie týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.