Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1772 ze dne 28. září 2017 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kanady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1772/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 251/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1772
   ze dne 28. září 2017
   o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kanady
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/38 (2) Rada schválila prozatímní provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé („dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda stanoví, že v souladu s harmonogramem pro odstraňování cel uvedeným v příloze 2-A uvedené dohody je nutné snížit či zrušit cla na dovoz zboží pocházejícího z Kanady do Unie. V příloze 2-A se stanoví, že pro některé druhy zboží je snížení či zrušení cla uděleno v rámci celních kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V příloze 2-A dohody se stanoví, že Unie má některé z těchto celních kvót spravovat podle zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“. Komise by měla tyto celní kvóty spravovat v souladu s pravidly pro správu celních kvót stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2447 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda stanoví, že k tomu, aby se na zboží vztahovaly uvedené celní kvóty, musí být v souladu s pravidly původu, která jsou uvedena v příloze 5 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojené k uvedené dohodě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Jak bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, dohoda má být prozatímně prováděna ode dne 21. září 2017 (4). Aby bylo zajištěno účinné uplatňování a účinná správa celních kvót udělených na základě dohody, které bude Komise spravovat podle zásady „kdo dřív přijde, ten je dřív na řadě“, mělo by se toto nařízení použít ode dne 21. září 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro zboží pocházející z Kanady se otevírají celní kvóty Unie podle přílohy.
   Článek 2
   Zboží uvedené v příloze a pocházející z Kanady a deklarované k propuštění do volného oběhu v Unii bude v rámci příslušné celní kvóty stanovené v příloze osvobozeno od cla, které platí pro dovoz do Unie.
   Článek 3
   Celní kvóty stanovené v příloze jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 4
   Aby u zboží mohla být využita celní kvóta stanovená tímto nařízením, musí být toto zboží uvedené v příloze v souladu s pravidly původu stanovenými v příloze 5 protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu připojené k dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé a musí k němu být přiloženo platné prohlášení o původu uvedené v příloze 2 protokolu.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 21. září 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/38 ze dne 28. října 2016 o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 1080).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (4)  Oznámení o prozatímním provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 238, 16.9.2017, s. 9).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů ve čtvrtém sloupci tabulky pouze za orientační. Působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky, platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu výrobku ve čtvrtém sloupci tabulky.
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Dělení TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
            
            
               
                  09.8400
               
               
                  ex 0201 10 00
               
               
                  93
               
               
                  Bizoní maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  841 tun ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla
               
            
            
               
                  Od 1.1.2018 do 31.12.2018 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  3 000  tun ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla
               
            
            
               
                  ex 0201 20 20
               
               
                  93
               
               
                  „Kompenzované“ bizoní čtvrti nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  ex 0201 20 30
               
               
                  93
               
               
                  Neoddělené nebo oddělené přední bizoní čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
               
            
            
               
                  ex 0201 20 50
               
               
                  93
               
               
                  Neoddělené nebo oddělené zadní bizoní čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené
               
            
            
               
                  ex 0201 20 90
               
               
                  20
               
               
                  Ostatní nevykostěné bizoní maso, čerstvé nebo chlazené
               
            
            
               
                  ex 0201 30 00  (1)
                  
               
               
                  30
               
               
                  Vykostěné bizoní maso, čerstvé nebo chlazené
               
            
            
               
                  ex 0202 10 00
               
               
                  20
               
               
                  Bizoní maso v celku a půlené, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 20 10
               
               
                  20
               
               
                  „Kompenzované“ bizoní čtvrti nevykostěné, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 20 30
               
               
                  20
               
               
                  Neoddělené nebo oddělené přední bizoní čtvrti, nevykostěné, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 20 50
               
               
                  20
               
               
                  Neoddělené nebo oddělené zadní bizoní čtvrti, nevykostěné, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 20 90
               
               
                  20
               
               
                  Ostatní nevykostěné bizoní maso, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 30 10  (1)
                  
               
               
                  20
               
               
                  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu, z bizona, vykostěné a zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0202 30 50  (1)
                  
               
               
                  20
               
               
                  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hrudí, z bizona, vykostěné a zmrazené (2)
                  
               
            
            
               
                  ex 0202 30 90  (1)
                  
               
               
                  20
               
               
                  Ostatní vykostěné bizoní maso, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0206 10 95
               
               
                  20
               
               
                  Bizoní okruží a bránice, čerstvé nebo chlazené
               
            
            
               
                  ex 0206 29 91
               
               
                  31
                  40
               
               
                  Bizoní okruží a bránice, zmrazené
               
            
            
               
                  ex 0210 20 10
               
               
                  10
               
               
                  Bizoní maso, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
            
            
               
                  ex 0210 20 90  (3)
                  
               
               
                  91
               
               
                  Ostatní vykostěné bizoní maso, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
            
            
               
                  ex 0210 99 51
               
               
                  10
               
               
                  Bizoní okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
            
            
               
                  ex 0210 99 59
               
               
                  10
               
               
                  Ostatní vnitřnosti z bizona, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
               
            
            
               
                  09.8403
               
               
                  0304 71 90
               
               
                   
               
               
                  Zmrazené filé z tresky druhů Gadus morhua a Gadus ogac
                  
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  281
               
            
            
               
                  0304 79 10
               
               
                   
               
               
                  Zmrazené filé z tresky polární (Boreogadus saida)
               
               
                  Od 1.1.2018 do 31.12.2018 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  1 000
               
            
            
               
                  09.8404 (4)
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  Zmrazené, uzené krevety a garnáti, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 2 kg:
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  6 446
               
            
            
               
                  Od 1.1.2018 do 31.12.2018 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  23 000
               
            
            
               
                  ex 0306 16 91
               
               
                  10
               
               
                  Garnát obecný (Crangon crangon)
               
            
            
               
                  ex 0306 16 99
               
               
                  21
                  31
                  91
               
               
                  Ostatní studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp.)
               
            
            
               
                  ex 0306 17 91
               
               
                  10
               
               
                  Garnela hlubokomořska (Parapenaeus longirostris)
               
            
            
               
                  ex 0306 17 92
               
               
                  21
                  91
               
               
                  Krevety rodu Penaeus
                  
               
            
            
               
                  ex 0306 17 93
               
               
                  10
               
               
                  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus
                  
               
            
            
               
                  ex 0306 17 94
               
               
                  10
               
               
                  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon
                  
               
            
            
               
                  ex 0306 17 99
               
               
                  11
                  91
               
               
                  Ostatní
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  Nezmrazené, uzené krevety a garnáti, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravené, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 2 kg:
               
            
            
               
                  ex 0306 95 19
               
               
                  10
               
               
                  Garnát obecný (Crangon crangon)
               
            
            
               
                  ex 0306 95 20
               
               
                  21
                  91
               
               
                  Ostatní studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp.)
               
            
            
               
                  ex 0306 95 30
               
               
                  21
                  91
               
               
                  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus
                  
               
            
            
               
                  ex 0306 95 40
               
               
                  10
               
               
                  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon
                  
               
            
            
               
                  ex 0306 95 90
               
               
                  10
               
               
                  Ostatní
               
            
            
               
                  1605 21 90
               
               
                   
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z krevet a garnátů nikoli v hermeticky uzavřených obalech, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 2 kg
               
            
            
               
                  1605 29 00
               
               
                   
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z krevet a garnátů v hermeticky uzavřených obalech
               
            
            
               
                  09.8405
               
               
                  0710 40 00
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo páře, zmrazená
               
               
                  Od 21.9.2017 do 31.12.2017
               
               
                  374
               
            
            
               
                  2005 80 00
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006
               
               
                  Od 1.1.2018 do 31.12.2018
               
               
                  2 667
               
            
            
               
                  Od 1.1.2019 do 31.12.2019
               
               
                  4 000
               
            
            
               
                  Od 1.1.2020 do 31.12.2020
               
               
                  5 333
               
            
            
               
                  Od 1.1.2021 do 31.12.2021
               
               
                  6 667
               
            
            
               
                  Od 1.1.2022 do 31.12.2022 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  8 000
               
            
         
      
      
      
         (1)  Při podání celního prohlášení s návrhem na propuštění těchto výrobků do volného oběhu s žádostí o využití této celní kvóty hospodářský subjekt uvede pořadové číslo 09.8401. Pro převod uvedené čisté hmotnosti produktu na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla se v elektronickém systému kvót Komise uplatní koeficient 1,3.
      
         (2)  Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení vydaného v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EHS) č. 139/81 (Úř. věst. L 15, 17.1.1981, s. 4).
      
         (3)  Při podání celního prohlášení s návrhem na propuštění těchto výrobků do volného oběhu s žádostí o využití této celní kvóty hospodářský subjekt uvede pořadové číslo 09.8402. Pro převod uvedené čisté hmotnosti produktu na ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla se v elektronickém systému kvót Komise uplatní koeficient 1,35.
      
         (4)  Přípravky nebo konzervy z krevet a garnátů vyvezené z Kanady v rámci příslušné kvóty původu pod pořadovým číslem 09.8310 podle oddílu B dodatku A (Kvóty původu) k příloze 5 (Pravidla původu vázaná na konkrétní produkty) protokolu o pravidlech původu nebo o postupech stanovení původu připojeného ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, nesmí být do Unie dováženy v rámci této celní kvóty.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.